خدمات SoS به شرکت های بیمه خصوصی و دولتی

خدمات به شرکت‌های بیمه / خدمات SoS به بیمه ها

خدمات SoS به بیمه ها

خدمات به شرکت‌های بیمه

خدمات SoS به بیمه ها
خدمات SoS به بیمه ها

شرکت کمک رسان ایران با اتکا, به شبکه خدماتی گسترده خود در سراسر کشور شامل 35 شعبه و شبکه قراردادی با صدها بیمارستان، درمانگاه، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه و کلینیک‌های دندانپزشکی، شریک مورد اعتمادی برای برون‌سپاری خدمات بیمه های درمانی شرکت های بیمه به شمار می رود. شرکتهای بیمه با برون سپاری خدمات به بیمه گذاران درمانی خود از مزایای زیر برخوردار می‌گردند:

صرفه جوئی قابل ملاحظه در هزینه های اداری

استفاده از خدمات کارشناسی

جبران فقدان منابع داخلی سازمان و افزایش بهره وری

سرعت بخشیدن به ارائه خدمات خارج از دیوان سالاری رایج

آزادسازی منابع داخل سازمان برای تحقق هدف های اصلی سازمان

نظارت یکپارچه به ارائه خدمات به بیمه شدگان

بیمه تکمیلی SoS خانواده
نمایندگی 1024 شرکت SoS

تاکنون بیش از 11 شرکت از مجموع شرکت های بیمه خصوصی کشور از این خدمات استفاده نموده اند. شرکت کمک رسان در ارائه این رشته از خدمات از همراهی «مؤسسه ارزیابی درمانی کمک رسان هستی» که مؤسسه تخصصی ازریابی خسارت درمان با مجوز بیمه مرکزی است برخوردار می باشد.

Visits: 491