مدارک مورد نیاز بیمه SoS برای تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز بیمه SoS کمک رسان برای بررسی پرونده و درخواست ارائه خدمات در مواردی که معرفی نامه کمک رسان صادر نشده است :

بستری در بیمارستان های غیر طرف قرارداد ، درمان تحت نظر پزشکان غیر طرف قراردادی ، عدم امکان احراز شرایط قبل از ترخیص ، انجام خدمات پاراکلینیکی و یا بستری بدون اطلاع کمک رسان ، استفاده از خدمات اورژانس و غیره

به شرح زیر است: