بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SoS در کشور و مراکز طرف قرارداد بیمارستان های دولتی و خصوصی در استانها و شرستانها بیمه SoS خانواده کمک رسان

نوشته‌ها

متن قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

اخذ-معرفینامه-بیمارستانی-بصورت-آنلاین-کمک-رسان-ایران

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

قرارداد عضویت کمک رسان

اين قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد و مندرجات قرارداد عضويت و الحاقيات مربوط بين عضو و شرکت کمک رسان ايران منعقد ميگردد و با صدور کارت عضويت از طرف شرکت کمک رسان معتبر مي باشد .

الف : تعاریف

تعاريف و اصطالحات مذکور در اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران علي رغم هر معني و هر مفهوم ديگري که داشته باشد صرفا به مفاهيم زير مورد استفاده هستند .

1- عضو :

شخص حقيقي و کمتر از 65 سال است که قرارداد عضويت کمک رسان را قبول و عضويت وي توسط کمک رسان قبول شده و حق عضويت مقرر را پرداخت نموده باشد .

2- حق عضویت :

مبلغي است که عضو بابت امکان استفاده از خدمات کمک رسان مي پردازد .

3- مدت عضویت :

دوره اي که طي آن عضو مي تواند از خدمات کمک رسان استفاده نمايد .شروع و خاتمه عضويت از ساعت 12 ظهر روزي است که در کارت عضويت قيد شده است .

4- بيمارستان :

موسسه درماني است که به موجب مجوز وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکي جهت بستري نمودن و مداواي بيماران تاسيس شده و در خارج از کشور نيز به مفهوم موسساتي است که به همين منظور در کشور خود مجاز به فعاليت مي باشند .

5- پزشک معالج :

پزشکي است که عضو تحت نظر وي مداوا و معالجه مي شود .

6- درمان :

معالجه از طريق بستري شدن عضو در بيمارستان (حداکثر 100 روز بستري شدن در يک سال عضويت )با استفاده از رويه هاي پزشکي توسط پزشک که صرفا به منظور درمان بيمار به کار گرفته مي شود .

7- بستري شدن :

عبارت است از اقامت حداقل 24 ساعت عضو در بيمارستان و مراکز جراحي محدود به منظور درمان .

تبصره :موارد مربوط به آنژيوگرافي قلب مشمول محدوديت زماني فوق نمي گردد .

8- داروي کمياب :

دارويي است که :

1-8 – به تشخيص پزشک معالج براي نجات جان و مداواي موثر بيماري عضو بستري ضروري بوده و بيمارستان يا بيمار قادر به تهيه آن و يا مشابه آن از داروخانه هاي مستقر در شهر محل بستري عضو نباشند .

2-8 – ناياب نباشد .

3-8 – تهيه و ارسال آن منع قانوني نداشته باشد .

9- حادثه :

هر واقعه ناگهاني ناشي از عوامل خارجي است که بدون قصد و اراده عضو بروز کرده باشد و موجب نياز عضو به خدمات کمک رسان گردد .

10- محل اقامت دائم :

محل دائمي اقامت عضو به شرح مندرج در برگ درخواست عضويت و تغييرات بعدي آن به شرح اعالم کتبي عضو.

11- امداد و انتقال پزشکي :

انتقال بيمار يا مصدوم تحت نظارت و مراقبت پزشکي به بيمارستان مناسب براي درمان وي .

12- کمک رسان :

شرکت کمک رسان ایران با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 91891 در اداره ثبت شرکتهاي تهران مي باشد و وظيفه ارائه خدمات در محدوده اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران را برعهده دارد .

13- بيمه گر کمک رسان :

يکي از شرکت هاي بيمه ايراني است که کمک رسان از طريق عقد قرارداد بيمه جبران هزينه هاي ،امداد درمان و حادثه موضوع اين قرارداد را به نيابت از طرف عضو خود نزد شرکت يادشده بيمه نموده است.

14- خطوط هواپيمایي بين المللي :

به مفهوم کليه شرکت هاي هواپيمايي بين المللي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي (ايکائو )

15- اورژانس :

به مواردي اطالق مي گردد که عضو در اثر تحقق ،حادثه مسموميت و يا بيماري حاد نياز فوري به مداوا در بخش اورژانس بيمارستان يا درمانگاه شبانه روزي داشته باشد .

16- خدمات ،تشخيصي پاراکلينيکي و سرپایي :

خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي موضوع اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران صرفا شامل موارد ذيل مي باشد .

الف- ،سونوگرافي ،ماموگرافي راديو ،تراپي ،راديولوژي انواع اسکن و سي تي ،اسکن سنجش تراکم ،استخوان نوار عضله و نوار ،عصب ،پاتولوژي گچ گيري و بازکردن ،گچ اکسيزيون و رزکسيون ،توده نوار ،مغز ،اسپرومتري ،پريمتري پاکي ،متري ،اوديومتري تعيين ميدان ،ديد بيوپسي تحت گايد سونوگرافي انواع ،آندوسکوپي انواع ام آر ،آي تست ،ورزش ،پانسمان ،اکوکارديوگرافي ،بخيه ،ختنه ليزر درماني، و فيزيوتراپي (خدمات فيزيوتراپي از قبيل ليزرتراپي تاسقف 000/000/20 ريال در )سال، سنگ شکن ، ليزيک براي رفع عيوب انکساري چشم بيش از3 .ديوپتر در هر محور براي هر چشم

ب- تامين هزينه ويزيت پزشک، دارو، آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و پس از ترخيص از بيمارستان براساس شرايط ( ذکر شده در بند1/8 ) ماده ج – .مزاياي عضويت و خدمات

ج- تامين هزينه( هاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس شرايط ذکر شده در بند2/8 .) ماده ج

17- دوره انتظار :

مدتي است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد وجود ندارد . موارد مشمول دوره انتظار بستري، تشخيصي، درماني و داروئي نافي مفاد و شرايط مندرج در ماده «د» اين قرارداد (محدوديت )ها و استثنائات از جمله بند6 آن نبوده و آن شرايط حاکم و مقدم بر موارد مشمول دوره انتظار زير مي.باشند

1/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينههاي ب ،ستري، پاراکلينيکي، تشخيصي و داروئي مربوط به بارداري زايمان طبيعي، سزارين، سقط جنين و کليه عوارض آنها منوط به طي شدن يک سال کامل عضويت و تمديد متصل سال دوم قرارداد عضويت است.

2/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينه خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي3 ماه کامل پس از تاريخ شروع

.عضويت است

3/17- دوره انتظار کليه خدمات بستري، درماني، تشخيصي، پاراکلينيکي، طبي و داروئي براي بيماري ،هاي زير4 ماه کامل از تاريخ شروع عضويت مي .باشد

– رفع عيوب انکساري چشم (شامل ليزيک، الزک و …) آنهم در صورتيکه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزديک بيني، دور بيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق بينائي هر چشم بيش از3 ديوپتر .يا بيشتر باشد

– بيماري هاي قلب و عروق (از جمله باي پس عروق، تعويضدريچ ، انواع آنژيوگرافي، آنژيوپالستي و …) کليه و مجاري ادراري (از جمله پروستاتکتومي، سن گهاي ادراري و کليه و …) گوارشي (از جمله سنگ و کيسه صفرا، پانکراتيت، زخمهاي دستگاه گوارش، کولکتومي، هموروئيد، فيشر، باي پس معده، چاقي مفرط، سينوس پاي لونيدال انواع هرني و …) مغز، اعصاب و ستون ،فقرات (از جمله تنگي کانال نخاع، انواع ديسک و هرني ستون فقرات توده مغزي، اسکوليوز، کايفوز، کرانيوتومي، لغزندگي مهره ها و …) چشم (از جمله آب مرواريد، آب سياه، قوز قرنيه، بلفاروپالستي، کارگزاري لنز داخل چشم و …) زنان (از جمله هيسترکتومي، سيستوسل، رکتوسل، کورتاژ تشخيصي، کيست و توده تخمدان و پستان، ميومکتومي، ماموپال )… ستي، فيبرم و گوش و حلق و بيني (از جمله لوزهها، ماستوئيدکتومي، اسپاتدکتومي، انحراف بيني، سينوزيت و …) غدد ،(از جمله تيروئيد لنفاوي، کبد و …) انواع سرطان، شيمي درماني و راديوتراپي، انواع فتق و هيدروسل ، آرتوسکوپي، تعويض انواع مفصل، ترميم و درمان آسيب تاندون و مينيسک به هر روش از جمله آرتروسکوپي، آرتروز، روماتيسم، الپراسکوپي تشخيصي ، سندروم تونل … کارپال، هالوکس والگوس و

4/17- تامين هزينه بستري از طريق اورژانس بيمارستان تابع شرايط عمومي قرارداد از جمله ماده «د» (محدوديت ها و استثنائات) است

ب :شرایط عضویت و استفاده از خدمات

1- کمک رسان اعضا خود را براساس قرارداد عضويت و مفاد پرسشنامه پزشکي تکميل شده توسط عضو پذيرش مي نمايد . چنانچه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر عضو در مورد اطالعات خواسته شده و يا در پاسخ به سواالت مطروحه در فرم

درخواست عضويت کتمان حقايق نموده و يا اظهارات کذب ،نمايد عضويت وي باطل و کارت عضويت فاقد اعتبار مي شود .در چنين صورتي کمک رسان محق به کسر هزينه ها و خسارات وارده به تشخيص خود مي باشد .

2- کمک رسان مي تواند به منظور بررسي وضعيت سالمتي عضو ، نامبرده را براي انجام معاينات و آزمايشات پزشکي ، به هزينه عضو به مراکز و پزشکان معتمد خويش معرفي نمايد .انجام معاينات درخواستي الزامي و هزينه انجام آن غير قابل استرداد است .

3- کمک رسان مي تواند با توجه به نتايج معاينات و آزمايشات پزشکي و به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر و با توجه به بند 6 ماده (د)اين قرارداد موارد خارج از تعهد را طي الحاقيه اي به اطالع عضو برساند . اين الحاقيه جز لاينفکي از قرارداد عضويت نامبرده خواهد بود.

4- متقاضي عضويت در کمک رسان بايد حق عضويت خود را همزمان با شروع يا تمديد مدت عضويت به کمک رسان پرداخت نمايد .کمک رسان در مقابل عضوي که حق عضويت خود را بموقع پرداخت ننمايد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

5- حق عضويت ساليانه مي باشد و درصورت قسط ،بندي عضو موظف است هر يک از اقساط را در سررسيد آن به کمک رسان پرداخت نمايد .در غير اينصورت کمک رسان مسئوليتي در قبال انجام تعهدات خود نداشته و در فاصله 10 روز پس از انقضا سررسيد پرداخت ، مابقي اقساط تبديل به حال شده و بالفاصله بايد توسط عضو به کمک رسان پرداخت شود .خدمات کمک رسان در مورد بيماري يا حادثه اي که منشا آن پس از پرداخت اخير باشد شامل عضو خواهد شد .

6- در صورتي که حق عضويت قسطي پرداخت ،گردد عرضه خدمات موضوع اين قرارداد پس از کسر ميزان مابه التفاوت حق عضويت ساليانه عضو انجام خواهد شد .

7- درصورت تحقق حادثه يا بيماري منجر به بستري شدن ،عضو وي نبايد با شخص يا اشخاص مسئول بروز حادثه و بيماري ناشي از آن صلح نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت درمان و امداد پزشکي عضو در مقابل مسئول حادثه و يا بيماري ناشي از ،آن قائم مقام عضو مي باشد .

8- چنانچه عضو داراي بيمه درماني يا قرارداد مشابهي ،باشد موظف است کمک رسان را مطلع نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت خدمات موضوع اين قرارداد ، قائم مقام عضو مي باشد .

9- کمک رسان در عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد عضويت مسئول عامل خارج از کنترل و فورس ماژور نمي باشد .همچنين کمک رسان هيچگونه مسئوليتي نسبت به تجويزات و اعمال پزشکي که عضو به موجب اين قرارداد در مرکز ،درماني تشخيص و پاراکلينيکي برخوردار مي گردد نخواهد داشت .

10- ،عضو به منظور استفاده از خدمات کمک رسان موظف است همکاري هاي الزم را در زمينه ارائه اطالعات اسناد و پزشکي مورد نياز کمک رسان و بيمه گر انجام دهند .عدم همکاري و ارائه اطالعات و اسناد درخواستي کمک رسان و بيمه گر موجب سلب مسئوليت کمک رسان در ارائه خدمات مي باشد .

11- هرگاه عضو اهليت قانوني نداشته ،باشد رضايت ولي و قيم وي براي درخواست يا قبول عضويت ضروري است و کليه وظايف و مسئوليت هاي عضو متوجه ولي يا قيم او خواهد بود .

12- کليه مکاتبات و مراسالت با عضو به آدرس و مشخصات مندرج در درخواست عضويت ارسال خواهد شد و عضو موظف است هرنوع تغيير در نشاني خود را کتبا به اطلاع کمک رسان برساند در غير اينصورت هيچ گونه مسئوليتي متوجه کمک رسان نخواهد بود .

13- کليه اختالفات ناشي از اين قرارداد به هيئت داوري متشکل از دو داور که هريک از طرفين انتخاب خواهند کرد و يک سرداور منتخب اين دو واگذار و نظر اکثريت اين هيئت براي طرفين معتبر و الزم االجرا خواهد بود .هزينه داور اختصاصي هر طرف به عهده همان طرف و هزينه سرداور به تساوي ميان طرفين تقسيم مي گردد .

14- قرارداد عضويت کمک رسان يک ساله است .اين قرارداد مي تواند با توافق طرفين به مدت يک سال ديگر تمديد گردد و تابع شرايط و حق عضويت کمک رسان در زمان تمديد مي باشد .

15- کمک هزينه هاي درمان و انتقال پزشکي موضوع اين قرارداد به وسيله بيمه گر کمک رسان تامين مي گردد .

16- هرگونه جعل يا استفاده از سند مجعول يا دخل و تصرف در اسناد ،پزشکي ،مالي بيمارستاني و يا اظهارات کذب به پزشکان توسط عضو موجب باطل شدن عضويت و قابل پيگرد قانوني مي باشد .

17- عضو موظف به حفظ و نگهداري کارت عضويت مي باشد و درصورت مفقود شدن بايد فورا کمک رسان را مطلع نمايد . قراردادن کارت عضويت در اختيار ديگران موجب لغو عضويت و پيگرد قانوني است .

18- کمک رسان و عضو مي توانند با اعالم قبلي سه ماهه کتبي نسبت به فسخ عضويت اقدام نمايند .درصورت فسخ قرارداد حق عضويت قابل استرداد براساس جدول کوتاه مدت کمک رسان محاسبه و به عضو مسترد مي گردد .درصورت استفاده عضو و يا هريک از اعضا مندرج در فرم درخواست عضويت عضو از خدمات کمک رسان مبلغ قابل استرداد پس از کسر هزينه اين خدمات پرداخت مي گردد .

19- در مواقع استفاده عضو از خدمات بيمارستان ها و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد کمک ،رسان درصورت احراز شرايط تامين ،خدمات تامين هزينه و استفاده از خدمات مستقيما از طريق صدور معرفي نامه کمک رسان انجام خواهد پذيرفت .

درصورت استفاده عضو از بيمارستان ها و مراکز پاراکلينيکي طرف قرارداد کمک رسان بدون ارائه معرفي نامه کمک رسان و يا عدم پذيرش معرفي نامه توسط پزشک ،معالج هزينه درمان مطابق با قرارداد ميان کمک رسان و آن مراکز تامين مي گردد .

درصورت عدم درج حق العمل جراح و دستمزد پزشکان در صورتحساب ،بيمارستان سقف تعهدات در تامين هزينه درمان محدود به قرارداد فيمابين کمک رسان و بيمارستان مي باشد .درصورت عدم استفاده عضو از بيمارستان هاي طرف قرارداد ، تامين هزينه درمان پس از دريافت کليه اسناد و مدارک و صورتحساب بيمارستاني پرداخت شده توسط ،عضو مشروط به احراز شرايط تامين ،خدمات براساس تعرفه قرارداد کمک رسان با بيمارستان هاي هم درجه انجام مي گيرد .

20- محدوديت زماني در ارسال و تکميل اسناد و مدارک پزشکي و تشخيصي جهت استفاده از مزاياي اين قرارداد 4 ماه از تاريخ ترخيص يا انجام خدمات مي باشد و کمک رسان پس از اين زمان مسئوليتي در تامين هزينه خدمات ياد شده ندارد .

21- تخفيف عدم خسارت : در صورتيکه عضو، در سال منتهي به تمديد قراردادعضويت هيچگونه خسارتي از بيمه گر دريافت نکرده و يا خسارت قابل دريافتي اعالم ننموده باشد، مشمول5% .تخفيف حق عضويت از زمان تمديد قرارداد مي باشد

22- فرانشيز: سهم عضو از هزينه قابل پرداخت است ؛ فرانشيز تامين هزينه خدمات آزمايشگاهي (بند2/8 )10% مي .باشد

ج – مزایاي عضویت و خدمات

اعضاء کمک رسان بر حسب نوع خدماتي که برگزيده اند از بخش يا کليه مزاياي زير برخوردار ميگردند .

1- دسترسي شبانه روزي :

کمک رسان جهت ارائه خدمات خود به طور شبانه روزي و در تمام ايام سال در دسترس عضو قرار دارد و وي مي تواند از هر طريق مطمئن نظير تلفن ، نمابر ، مراجعه حضوري و مکاتبه خدمات مورد نياز خود را به کمک رسان اطالع دهد .

2- معرفي پزشک :

کمک رسان درصورت نياز عضو به معرفي پزشک در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطالعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

3- معرفي بيمارستان و امکانات درماني :

کمک رسان در صورت نياز عضو به معرفي بيمارستان و امکانات درماني در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

4- امداد و انتقال پزشکي در سرتاسر ایران :

هرگاه عضو کمک رسان در خارج از تهران بر اثر سانحه يا بيماري در بيمارستان بستري شده باشد و به تشخيص کمک رسان

امکانات درماني در محل بستري براي درمان وي کافي نباشد به گونه اي که به تشخيص پزشک مورد تاييد بيمه گر انتقال وي به مرکز درماني مناسب فوريت داشته ،باشد کمک رسان در اسرع ،وقت با نظارت پزشکي و وسيله ،مناسب انتقال پزشکي عضو را به بيمارستان مناسبي در تهران يا شهر ديگري سازماندهي خواهد کرد .

5- اطلاع رساني :

هرگاه کمک ،رسان عضو مشمول ماده ج بند چهار را به بيمارستاني خارج از محل اقامت دائمي عضو منتقل نمايد ، از طريق مشاوره با پزشک معالج ، خانواده عضو را در جريان وضعيت او قرار خواهد داد .

6- تامين هزینه درمان بيمارستاني در سرتاسر ایران :

هزينه هاي درمان بستري بيمارستاني عضو در سرتاسر ايران تا سقف 000/000/000/2 ريال در سال برابر شرايط اين قرارداد به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

7- :غرامت روزانه بستري در بيمارستان

هزينه غرامت روزانه بستري در بيمارستان تا سقف روزانه000/000 /3 ريال حداکثر به مدت60 روز توسط بيمه گر تامين مي‌گردد

8- تامين هزینه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي:

هزينه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي مشمول اين قرارداد در سرتاسر کشور تا ميزان000 /000/50 ريال در ،سال بر اساس ،تعرفه به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

1/8- :تامين هزینه ویزیت پزشک، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستري در بيمارستان

هزينه خدمات ويزيت پزشک، دارو وآزمايش قبل از بستري در بيمارستان و بعد از ترخيص از بيمارستان به شرح و شرايط زير توسط بيمه‌گر کمک رسان تامين مي گردد

1- خدمات اين پوشش محدود به ويزيت پزشک، دارو و آزمايش بوده و براساس تعرفه هاي رسمي مصوب وزارت بهداشت آموزش پزشکي محاسبه و قابل پرداخت ميباشد

2- .اين خدمات بدون فرانشيز مي باشد.

3- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه به تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر رابطه مستقيم با بيماري منجر به بستري و جهت تشخيص، درمان يا ادامه آندرمان .داشته باشد قابل تامين است

4- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه بستري در بيمارستان براساس شرايط عمومي قرارداد عضويت تحت پوشش بيمه گر کمک رسان باشد و پس از .تسويه حساب قطعي پرونده بستري قابل تامين است

5- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند مح دود به هزينه هاي انجام شده در دوره زماني حداکثر30 روز قبل از هر بستري در بيمارستان و60 .روز بعد از ترخيص از بيمارستان مي باشد

6- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند نيز .تابع موارد استثناء عمومي قرارداد عضويت است

7- حداکثر مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي خدمات موضوع اين بند90 روز پس از.تاريخ ترخيص بيمارستان است

8- سقف تعهدات بيمه گر در تامين هزينه هاي خدمات اين بند حداکثر000/000/5 .ريال در سال است

2/8- تامين هزینه هاي خدمات آزمایشگاهي

هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش هاي تشخيص پزشکي، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي از سقف پاراکلينيکي بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تا سقف000/000/6 ريال در سال تامين مي .گردد

9- تامين هزینه زایمان طبيعي و سزارین :

هزينه درمان طبيعي و سزارين عضو مشروط به طي يک سال عضويت و تمديد سال دوم براي زايمان اول و دوم و سوم تا ميزان 000/000/110 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

10- تامين هزینه درماني اورژانس در بيمارستان:

هزينه درمان اورژانس بيمارستاني عضو تا سقف 000/000/12 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .اين پوشش شامل هزينه مراجعه سرپايي به مطب پزشک داير در بيمارستان ، درمانگاه و ساير نقاط نمي گردد .

11- تهيه داروي کمياب :

هرگاه عضو بستري شده به داروي کمياب نياز داشته باشد ، کمک رسان با توجه به ماده الف بند هشت داروي فوق را در اسرع وقت تهيه و در اختيار عضو قرار خواهد داد و يا محل تهيه آن را در شهر محل بستري عضو معرفي مي نمايد .

12- اخذ نظریه دوم پزشکي براي عضو بستري شده :

چنانچه تشخيص بيماري عضو بستري شده براي پزشکان ايراني معالج وي ممکن ،نباشد کمک رسان با ارسال گزارش پزشکي نظريه مشورتي پزشکان متخصص داخلي يا خارجي را اخذ و در اختيار پزشک معالج وي قرار خواهد داد .

13- پوشش حادثه :

اعضا کمک رسان در قالب يک قرارداد بيمه حوادث جمعي با بيمه گر کمک رسان تحت پوشش بيمه حادثه فوت ، نقص عضو و از کارافتادگي تا سقف 000/000/600 ريال در سال قرار دارند.

تبصره: حداکثر سن مجاز در مورد هر يک از اعضا75 .سال تمام مي باشد

14- امداد و انتقال پزشکي به خارج از کشور :

هرگاه درمان عضو بستري شده در ايران ممکن نباشد ليکن در خارج از کشور امکان پذير ،باشد کمک رسان انتقال پزشکي هوايي عضو را به موسسه درماني مناسبي در خارج از کشور از طريق اعزام توسط جت آمبوالنس هوايي و يا خطوط هوايي بين‌المللي سازماندهي مي نمايد . کليه خدمات ضروري شامل پذيرش در فرودگاه مقصد ، انتقال پزشکي به بيمارستان ، پذيرش در بيمارستان توسط کمک رسان سازماندهي مي شود .هزينه هاي اين مزايا در انتقال با جت آمبوالنس حداکثرتا 000/000 /000/2 ريال در سال و انتقال با خطوط هواپيمايي حداکثر معادل بليط عادي تهران – لندن تامين مي گردد .

15- اعزام همراه به خارج از کشور :

چنانچه به تشخيص کمک رسان ، همراهي يکي از بستگان عضو بيمار ضروري باشد ، اعزام همراه حداکثر به ميزان يک بليط عادي رفت و برگشت تهران – لندن سازماندهي و هزينه آن تامين مي گردد .

16- تامين هزینه درمان در خارج از کشور پس از انتقال پزشکي :

هزينه هاي درمان عضو منتقل شده به خارج از کشور موضوع ماده ج بند 14 تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال در خارج از کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .نرخ ارز بر مبناي نرخ فوق در زمان انجام هزينه محاسبه خواهد شد .

17- سازماندهي بازگشت عضو به ایران پس از درمان در خارج :

کمک رسان بازگشت هوايي عضو مشمول ماده ج بند 14 به ايران را پس از درمان در خارج از کشور حداکثر معادل 6 بليط عادي خطوط هواپيمايي بين المللي تهران – لندن سازماندهي مي کند .

18- نظارت بر درمان

کمک رسان در طول بستري عضو در خارج از کشور ، از طريق مشاوره با پزشک معالج بر درمان وي نظارت خواهد داشت و نتايج اين نظارت را به اطالع خانواده عضو در ايران خواهد رساند .

19- تامين هزینه درمان در طول سفر در خارج از کشور :

هرگاه عضو کمک رسان در طول سفر در خارج از کشور به علت حادثه يا بيماري در بيمارستان بستري شود هزينه مربوط به درمان وي در بيمارستان با رعايت کليه مفاد اين قرارداد تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال بر اساس برآورد ارزش خدمات معالجه مشابه در ايران بر اساس تعرفه جاري در مقابل اسناد بيمارستاني تائيد شده توسط مقامات ذيصالح ايران در آن کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

بستري شدن عضو در بيمارستان خارج از کشور بايد حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ بستري کتبا به اطالع کمک رسان رسانده شود .درغير اينصورت کمک رسان و بيمه گر آن در قبال انجام خدمات موضوع اين بند مسئوليتي نخواهند داشت .

20- ویزیت پزشک عمومي :

اعضا کمک رسان در صورت نياز به خدمات ،ويزيت ،مشاوره معاينه و تجويز دارو توسط پزشک عمومي مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات در منزل و يا محل کار خود در اسرع وقت دسترسي پيدا نمايند .ويزيت پزشک عمومي براي اعضا اين

پوشش رايگان است .

21- تهيه دارو :

اعضا کمک رسان درصورت نياز به تهيه دارو مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات دسترسي پيدا نمايند .دارو پس از دريافت نسخه معتبر پزشکي از داروخانه تهيه و به بيمار تحويل داده مي شود .هزينه اياب و ذهاب بر اساس جدول تعرفه ويژه اعضا و هزينه دارو بر اساس رسيد داروخانه در تعهد عضو است.

22- سازماندهي انتقال پزشکي به بيمارستان :

درصورت نياز عضو به انتقال پزشکي از منزل به بيمارستان ، کمک رسان امکان اين انتقال را با استفاده از شبکه آمبوالنس اورژانس يا خصوصي سازماندهي مي نمايد .هزينه انتقال پزشکي بر اساس تعرفه ويژه اعضاء کمک رسان بر عهده عضو است .

23- معرفي وکيل در سراسر ایران :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به وکيل در ايران و سراسر جهان مي توانند اطالعات الزم را از طريق شبکه بين المللي کمک رسان دريافت نمايند .

24- راهنمایي و مشاوره حقوقي :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي حقوقي مي توانند از طريق تلفن يا مراجعه حضوري با تعيين وقت قبلي با وکالي منتخب کمک رسان در تهران تماس گرفته و با توجه به اختيار جداگانه اي که جهت انتخاب وکيل و مشاور حقوقي به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمايي حقوقي بدون پرداخت وجه برخوردار گردند .

25- همياري حقوقي :

اعضاء کمک رسان درصورت نياز به همياري ، همراهي و مشاوره حقوقي در جلسات مذاکره و يا حل اختالف حقوقي که به همياري و همراهي حقوقي نيازمند باشد با عقد قرارداد جداگانه با وکالي انتخابي از خدمات وکالي منتخب کمک رسان بهره مند مي شوند . وکلاي مزبور براي ارائه خدمات مورد نظر عضويت متقاضي را در دريافت حق الزحمه لحاظ خواهند نمود .هزينه استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد .

26- انجام وکالت :

اعضاء کمک رسان در صورت تنظيم وکالتنامه مي توانند از خدمات وکلاي منتخب کمک رسان در دعاوي بهره مند شوند .

کرونا این روزها دغدغه تمام افراد جامعه شده است و هزینه های درمان این بیماری نگرانی افراد جامعه را دو چندان کرده است اما شرکت کمک رسان مثل همیشه برای ایجاد امنیت خاطر و کاهش نگرانی از همهگیری این بیماری تمهیداتی از مشاهده اولین علائم بیماری تا ترخیص از بیمارستان و حتی در دوران قرنطینه اندیشیده است که جهت یادآوری به اختصار به شرح ذیل مطرح میگردد.

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

1 – مشاوره و راهنمائی پزشکی تلفنی و تصویری

باتوجه به توصیه اکید درخصوص عدم حضور در مراکز درمانی به دلیل زنجیره انتقال بیماری اعضای کمک رسان با مشاهده اولین علائم ابتلا به کرونا )تب، تنگی نفس، سرفه( و حتی صرفاً به منظور دریافت راهنمایی کلی توسط پزشکان کمک رسان در تمام ساعات شبانه روز از امکان راهنمایی و مشاوره برخوردارند و علاوه بر مشاوره با ورود به سایت شرکت کمک رسان ارتباط موبایل و یا تبلت از مشاوره پزشکی تصویری نیز بهره مند می گردند که در این روش با مشاهده علائم بالینی مشاوره و راهنمایی بیشتری خواهند داشت و درصورت نیاز دستور آزمایش و تجویز دارو توسط پزشکان صورت میگیرد.

جهت مشاوره تلفن 88648530 و برای فعال نمودن امکان مشاوره تصویری به آدرس https://user.isos.co مراجعه فرمائید.


2 – تأمین هزینه تشخیص کرونا و راهنمایی نوع و محل انجام تست های لازم

تأمین هزینه تشخیص کرونا (تست پی سی آر ، آزمایش خون، و اسکن ریه) در صورت مثبت بودن جواب تست تا سقف 10 میلیون ریال در سقف تعهدات پاراکلینیکی در سال براساس تعرفه و طبق دستور پزشک متخصص ریه و عفونی و داخلی و طب اورژانس منوط به طی شدن 14 روز از تاریخ شروع عضویت. درصورت لزوم پزشکان ما راهنمائی لازم جهت انجام تستهای ضروری (تست پی سی آر و آزمایش خون و اسکن ریه) و مراکز انجام آنها را در اختیار اعضاء قرار میدهند درصورت مراجعه برای انجام سی تی اسکن ریه در مراکز طرف قرارداد معرفینامه صادر خواهد شد.


3 – بررسی اسکن و نتایج آزمایشات و اخذ نظریه دوم پزشکی از پزشکان متخصص ریه و عفونی

درصورت نیاز و پس از دریافت نتایج آزمایشات این نتایج توسط پزشکان متخصص ریه و عفونی نیز بررسی شده و نظریه آنها نیز درمورد چگونگی روند درمان شما اخذ و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بدیهی است که این نظریه جنبه کمکی داشته و نمی تواند جایگزین نظر پزشک مستقیم درمان شما باشد. علاوه بر شماره واتساپ 09913393145 پرتال پزشک در منزل امکان ارسال نتایج آزمایشات و تصاویر و فیلم اسکن و همچنین نحوه دریافت نسخه را برای شما مهیا نموده است.


4 – اخذ پذیرش بیمارستان در مراکز طرف قرارداد و تأمین هزینه بیمارستان

اعضای کمک رسان می توانند از طریق کمک رسان نسبت به اخذ پذیرش در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد درصورت فراهم بودن شرایط و امکانات بستری در بیمارستان اقدام نمایند هزینه های بستری تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال در سقف تعهدات بیمارستانی تأمین میگردد.


5 – پرداخت غرامت بستری

درصورت بستری فرد مبتلا به کرونا جهت درمان در بیمارستان تأمین هزینه غرامت روزانه بستری در بیمارستان تا سقف 3 میلیون ریال حداکثر به مدت 60 روز در سال برابر شرایط قرارداد تأمین می گردد.1 / 5 – پرداخت غرامت دوران قرنطینه در منزل

درصورت مثبت بودن جواب تست پیسیآر و یا اسکن ریه و دستور پزشک مبنی بر قرنطینه خانگی تأمین هزینه غرامت روزانه قرنطینه خانگی به ازای هر روز 000,000,1 ریال به مدت 7 روز در سال تأمین می گردد.


6 – پیگیری روند بهبودی

درصورتیکه در حال درمان در قرنطینه خانگی باشید مرکز خدمات پزشک در منزل روزانه با شما در تماس بوده و روند درمانتان را پیگیری و به پزشکان ما منتقل خواهند نمود تا درصورت وخامت و یا تشدید علائم اقدامات لازم انجام گیرد.


توجه: خدمات فوق از تاریخ 15 / 10 / 1399 قابل اجرا میباشد.

Saman insurance - بیمه سامان خدمات به شرکت بیمه سامان

راهنمای استفاده از خدمات SoS به بیمه سامان

خدمات SoS به بیمه سامان : به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه سامان علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

Iran Assistance خدمات به شرکت بیمه سامان

بستری در بیمارستان طرف قرارداد بیمه سامان

پس از تماس با کمک رسان سامان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان سامان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید. هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.

در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای سامان شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای سامان شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای سامان شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان سامان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.

خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی سامان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.

در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.

استفاده از سهم بیمه گر اول:

در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه سامان هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد خدمات به شرکت بیمه سامان :

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان). خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام فرمائید.

بیمه سامان
خدمات به شرکت بیمه سامان

اطلاعات تماس بیمه سامان

تلفن 8943 021

فاکس 88700204 021

نشانی / تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره 433

وبسایت www.si24.ir

کمک رسان ایران

اطلاعات تماس کمک رسان ایران


تلفن های شبانه روزی کمک رسانی سامان: 39-88648421 021

فاکس تا ساعت 20: 88648493 021 – 88648661 021 – 88648662 021
بعد از ساعت 20 و ایام تعطیل: 88648440 021

نشانی / تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، شماره 24

بیمه اتومبیل

توضیحات بیمه اتومبیل : اتومبيل‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ تقريباً از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و به‌ شكلي‌ همه‌گير وارد زندگي‌ انسان‌ در جوامع‌ بشري‌ شده‌و نقشي‌ بسيار مهم‌ در حمل‌ مسافر و جابجايي‌ كالا دارد.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی
بیمه تکمیلی کمک رسان

اصولا در بيشتر جوامع‌ انساني‌ بيشترين‌ جابجايي‌ مردم‌ ومسافران‌ به‌ وسيله‌ اتومبيل‌ صورت‌ مي‌پذيرد و اتوبوسها، كاميونها و اتومبيلهاي‌ سواري‌ در ابعادي‌ وسيع‌ چنان‌ در بطن‌زندگي‌ انسانها رسوخ‌ كرده‌اند، كه‌ براستي‌ بايد گفت‌ زندگي‌ انسان‌ بدون‌ بهره‌گيري‌ از اين‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ ناممكن‌است اتومبيل‌ در زندگي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ و رسانيدن‌ كالا از محل‌ توليد به‌ بازار مصرف‌ و داد و ستد بين‌المللي‌ نقشي‌سازنده‌ و پراهميت‌ دارد، و در واقع‌ يكي‌ از ويژگيهاي‌ بارز و مشخص‌ قرن‌ بيستم‌، پديد آمدن‌ اين‌ وسيله‌ نقليه‌ است‌.

پديدار شدن‌ اين‌ وسيله‌ نقليه‌ اگرچه‌ به‌ همراه‌ خود رفاه‌ و آسايش‌ و سرعت‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌، اما به‌ همان‌ نسبت‌باعث‌ بروز مشكلات‌ بسيار و خطرات‌ فراوان‌ هم‌ شده‌ است‌، زيرا خطر تصادم‌ و برخورد با اين‌ وسيله‌ نقليه‌ روبه‌افزايش‌ نهاده‌ و تنها راه‌ جبران‌ و كمك‌ به‌ زيانديدگان‌ اين‌ پديده‌ قرن‌ بيستم‌ و رفع‌ و يا تقليل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ آن‌ درزندگي‌ زيانديدگان‌ استفاده‌ از بیمه اتومبیل است.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی
بیمه تکمیلی کمک رسان

شركتهاي‌ بيمه‌ با درك‌ اين‌ نياز جوامع‌ انساني‌، طرحهاي‌ متفاوتي‌ براي‌ جبران‌ خسارات‌ اين‌ حوادث‌ ارائه‌ داده‌اند.در بيمه‌ اتومبيل‌، گاهي‌ تعهد بيمه‌گر جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ و گاهي‌ خسارات‌ وارد به‌شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند

معمولا كليه‌ حوادث‌ زيان بار ناشي‌ از تصادفات‌ رانندگي‌ به‌ يكي‌ از سه‌ حالت‌ زيراست‌:

– راننده‌ مقصر است‌ و زيانديده‌ مالي‌ و جاني‌ كاملا بي‌تقصير است

– زيان‌ديده‌ مقصر است‌ و راننده‌ كاملا بي‌تقصير است

– راننده‌ و زيانديده‌ هر دو در ايجاد حادثه‌ مقصرند

تشخيص‌ هريك‌ از سه‌ مورد فوق‌ صرفاً برعهده‌ مقامات‌ صلاحتيدار راهنمايي‌ و رانندگي‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌توافق زيانديده‌ با مقصر حادثه‌، نتيجه‌گيري‌ از حادثه‌ براساس‌ گزارش‌ مأموران‌ انتظامي‌ با محاكم‌ صالحه‌ است‌ ذكر اين‌نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ براي‌ تسويه‌ خسارات‌ سنگين‌ شركتهاي‌ بیمه اتومبیل به‌ ارائه‌ گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ كه‌ از حادثه‌ بازديدكرده‌اند نياز دارند.شركتهاي‌ بيمه‌ در ايران‌ پوششهاي‌ متفاوتي‌ را در زمينه‌ بيمه‌ اتومبيل‌ ارائه‌ داده‌اند كه‌ به‌ طور خلاصه‌ به‌ شرح‌ زيراست‌ :

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

– پوشش‌ بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل‌

– بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ (بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در مقابل‌ اشخاص‌ثالث‌).

– بيمه‌ حوادث‌ راننده.

– بيمه‌ مازاد مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ (تاحدديه‌).

بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل

براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه اتومبيل‌ خود را در برابر خطرات‌ بيمه‌مي‌كند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. بیمه اتومبیل منظور از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر، همان‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودي‌ و يا آسيب‌ ديدگي‌ اتومبيل‌ شود بيمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود:

۱-  خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر

– حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ ورود خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ گردد، مانند تصادم‌ دو اتومبيل‌،برخورد وسيله‌ نقليه‌ با اجسام‌ ثابت‌ و يا متحرك‌، برگشتن‌ و يا سقوط اتومبيل

– آتش‌سوزي‌، صاعقه‌ و انفجار وسيله‌ نقليه

– سرقت‌ كلي‌

– خسارات‌ وارد به‌ لوازم‌ يدكي‌ اصلي‌ اتومبيل‌ كه‌ براساس‌ كاتالوگ‌ همراه‌ اتومبيل‌ به‌ دارنده‌ آن‌ حويل‌شده‌ باشد

– پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ معقول‌ و منطقي‌ كه‌ به‌ منظور نجات‌ مورد بيمه‌ و حمل‌ و نقل‌ آن‌ به ‌تعميرگاه‌ و يا محل‌ امن‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد

– خساراتي‌ كه‌ در جريان‌ حمل‌ و نقل‌ توسط جرثقيل‌، خط آهن‌ و يا ساير وسايل‌ نقليه‌ به‌ مورد بيمه ‌وارد آيد

۲-  خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر بیمه اتومبیل خطراتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ منشأ بروز حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ گردد،بيمه‌گر براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ آن‌ نخواهد بود مگر اين‌ كه‌ برخلاف‌ آن‌ توافق‌شده‌ باشد، اين‌ خطرات‌ عبارتند از :

– خسارات‌ ناشي‌ از كهنگي‌، عدم‌ مراقبت‌ و نگهداري‌ و اسقاط اتومبيل

– هرگونه‌ آسيب‌ و خسارت‌ وارد به‌ لاستيكها، جز در زماني‌ كه‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي ‌خسارت‌ ديده‌ باشد كه‌ در اين‌ حالت‌ فقط تا ۵ ۰% قيمت‌ لاستيك‌ به‌ عنوان‌ خسارت‌ پرداخت‌ خواهد شد.

– زيان‌ ناشي‌ از عدم‌ استفاده‌ از وسيله‌ نقليه‌ از زماني‌ كه‌ دچار حادثه‌ مي‌شود تا زماني‌ كه‌ راه‌اندازي ‌مجدد مي‌گردد.

– كاهش‌ و پايين‌ آمدن‌ ارزش‌ مورد بيمه‌ براثر حادثه

– خطرات‌ جنگ‌، شورش‌ و انقلاب‌، و خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از انفجارهاي‌ هسته‌اي‌ واشعه‌ يون‌زا.

– خطرات‌ طبيعي‌ مانند، زمين‌ لرزه‌، سيل‌ وآتشفشان

– خسارتهاي‌ عمدي‌ بيمه‌گذار

– خسارات‌ ناشي‌ از رانندگي‌ در حين‌ مستي‌ و يا تحت‌ تأثير مواد مخدر و يا آزمايش‌ سرعت

بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

بيمه‌ شخص‌ ثالث

افرادي‌ كه‌ در يك‌ جامعه‌ زندگي‌ مي‌كنند بايد تابع‌ قوانين‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همين‌ دليل‌ چنانچه‌ شخصي‌ چه‌ از روي‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بي‌احتياطي‌ و غفلت‌ مرتكب‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و بايد به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بي‌احتياطي‌ برسد و زيان‌ وارد اعم‌ از مالي‌ ويا جاني‌ را جبران‌ كند. مسئوليت‌ مدني‌ زماني‌ جنبه‌ عملي‌ به‌ خود مي‌گيرد كه‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زيان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ كند. تفاوت‌ مسئوليت‌ مدني‌ با مسئوليت‌ جزايي‌ در اين‌ است‌ كه‌مسئوليت‌ جزايي‌ قابل‌ بيمه‌ كردن‌ نيست‌ و مغاير قوانين‌ و عرف‌ جوامع‌ انساني‌ بیمه اتومبیل تلقي‌ مي‌شود.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در ايران‌ در بيست‌ و نهم‌ ديماه ‌ ۱۳۴۷ به‌ تصويب ‌رسيد تا مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ايجاد شده‌ از وسيله‌ نقليه‌مورد استفاده‌ خود را بيمه‌ كند. بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در ايران‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌شود كه‌عبارتند از :

بيمه اختياري

بيمه‌ اختياري‌ (كه‌ شامل‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ ديه‌، بيمه‌ مازاد ثالث‌ و بيمه‌ كارت‌ سبز است‌ كه‌ اين‌ سه‌ نوع‌اخير سالها بعد از تصويب‌ قانون‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ توسط شركتهاي‌ بيمه‌ طرح‌ريزي‌ و ابداع‌ شده‌ است‌).باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند، براساس‌شرايط بيمه‌نامه‌ افراد زير در قبال‌ بيمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمي‌شوند

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

الف. بيمه‌گذار و كليه‌ افرادي‌ كه‌ مسئوليت‌ آنها مسئوليت‌ بيمه‌گذار تلقي‌مي‌شود

ب‌. كاركنان‌ بيمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ كه‌ در حين‌ كار و انجام‌ وظيفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند

پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌گذار

ت. راننده‌اي‌ كه‌ حادثه‌ منحصراً در نتيجه‌ خطاي‌ او ايجاد شده‌ باشد

بيمه‌گر، مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را در مورد خسارتهاي‌ مالي‌ تا مبلغ‌ ۲۵۰۰۰ ريال‌ و خسارتهاي‌ جاني‌ حداكثر تا مبلغ‌ ۲۰۰,۰۰۰ ريال‌ بيمه‌ كرده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ آن‌ راپرداخت‌ خواهد كرد

بیمه شخص ثالث خودرو توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

خسارتهاي‌ زير از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر خارج‌ است‌:

خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌

خسارات‌ ناشي‌ از خطرات‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان

خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا و راديواكتيويت

خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ مورد بيمه

خسارات‌ ناشي‌ از محكوميت‌ جزايي‌ و پرداخت‌ جرايم

خسارات‌ وارد ناشي‌ از عمل‌ متصرفين‌ غيرقانوني‌ وسايل‌ نقليه‌ يا رانندگان‌ فاقد گواهينامه‌

خسارات‌وارد به‌ بيمه‌گذارو كالا، اموال‌، ساختمانهاو وسايل‌ نقليه ‌تحت‌ مالكيت‌ و يا تصرف‌ بيمه‌گذار

بيمه‌ حوادث‌ راننده‌

اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتي‌است‌ كه‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و يا مازاد ثالث‌ جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ يا بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ جبران‌ شود ويا بيمه‌نامه‌ ديه‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ كند. دراين‌ حالت‌ چنانچه‌ شركت‌ بيمه‌سرنشينان‌ اتومبيل‌ را بيمه‌ كرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

۱-  خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر

براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌، چنانچه‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و يا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشينان‌اتومبيل‌ شود، بيمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ پرداخت‌ كند. لازم‌ به‌ ذكراست‌ كه‌ تعهد بيمه‌گر در مورد بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ مورد بيمه‌است‌. در واقع‌ بيمه‌ سرنشين‌ نوعي‌ بيمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بيمه‌، محدود به‌مواردي‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

۲-  خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

سرنشينان‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذكور در بند تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قراردارند و تابع‌ شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ مي‌باشند; اما در صورتي‌ كه‌ بروز و منشأ حادثه‌يكي‌ از خطرات‌ مذكور در ذيل‌ باشد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد

خسارات ‌ناشي ‌از خطرات‌طبيعي‌ مانند زلزله‌، سيل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ كه‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است

خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و … كه‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعي‌است‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ شرط خلاف‌ ديگري‌ بين‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد

خسارات‌ ناشي‌ از كاربرد وسيله‌ نقليه‌ در مسابقات‌ شرطبندي‌ و آزمايشهاي‌ رانندگي

خسارات‌ ناشي‌ از تشعشعات‌ راديواكتيويته‌ و اشعه‌ يون‌زا.

خسارات‌ وارد به‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگيري‌ آن‌ ايجاد شده‌ باشد

اصولا خسارات‌ وارد در صورتي‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ گواهينامه‌ مجاز رانندگي‌ باشد. درصورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ پرداخت‌ و تسويه‌ خواهد شد.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

پوشش مازاد برای خسارت‌های مالی

طبق ماده ۸ قانون بيمه اجباري بیمه اتومبیل خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵، حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به أخذ الحاقيه نمي‌باشد. بنابراین تهیه پوشش مازاد جانی ( بدنی) موضوعیت ندارد.

حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بيمه تکمیلی تحصيل كند.

تبصره: در صورتي كه بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه‌گذار مي‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.

خدمات کمک‌رسانی اتومبیل

راهنمای استفاده از پنل SoS

بیمه تکمیلی کمک رسان

خدمات خاص بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

خدمات به شرکت بیمه حکمت

راهنمای استفاده از خدمات بیمه حکمت – خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت
خدمات

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه حکمت علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت
خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت


بستری در بیمارستان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید.

هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.
خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب

مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.استفاده از سهم بیمه گر اول:در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه حکمت هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد:

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان).

خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

بیمه تکمیلی کمک رسان

مراکز و کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد با SoS در استان تهران – خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS در سایت کمک رسان ایران نمایندگی 1046 تهران خیابان جردن شمالی

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS
خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

اطلاعیه SoS در رابطه با افزایش تعرفه وزارت بهداشت

کاربر محترم اگر شما بیمه تکمیلی ندارید

لطفا جهت عضویت در طرح درمان و دندانپزشکی کمک رسان ایران فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

  بیمه دندانپزشکی SoS
  09123763697 بیمه دندانپزشکی SoS

  خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

  خدمات دندانپزشکی

  هزینه خدمات دندانپزشکی بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود.


  متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

  شرکت کمک رسان باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.

  خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS


  شرایط دندانپزشکی برای اعضائی که در سال 99 تحت پوشش می‌باشند

  بدنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات دندانپزشکی به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت بیمه گر کمک رسان طرح دندانپزشکی کمک رسان از تاریخ 1399/1/1 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

  مشخصات عمده طرح به شرح زیر است:

    طرح طلائی طرح نقره‌ای
  سقف تعهدات سالیانه (ریال)‏ 45,000,000 20,000,000
  حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال)‏ 11,400,000 6,800,000

  به مبالغ فوق، معادل 9 درصد بعنوان «مالیات بر ارزش افزوده» اضافه می‌گردد.

  میزان فرانشیز:    30%
  دوره انتظار:            3 ماه


  موارد خارج از تعهد: ایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان و زیبایی.
  تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد.
  شرط عضویت: درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
  مراکز طرف قرارداد در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
  امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
  مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

  خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کمک رسان ایران تماس حاصل فرمائید.

  موارد خارج از تعهد: ایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان و زیبایی.
  تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد.
  شرط عضویت: درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
  مراکز طرف قرارداد در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
  امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
  مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

  کاربر محترم لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید
  [melipayamak mode=’2′ width=’450′]

  خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کمک رسان ایران تماس حاصل فرمائید.

  هزینه خدمات دندانپزشکی بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود. متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

  شرکت کمک رسان باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.

  برای جستجوی راحتتر نام مرکز کلینیک و درمانگاه دندانپزشکی مدنظر خود را در قسمت جستجو تایپ کنید – مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی SoS در استان تهران

  مراکز دندانپزشکی SoS استان تهران

  نوع مرکزعنوان مرکزاستانآدرستلفن
  دندان پزشکیدکتر فاطمه عاشوری دندانپزشکاستان تهرانتهران- شهر ري- ميدان نماز - بلوار امام حسين - نبش خيابان صاحب الزمان - پلاک 142/2 - ساختمان کوروش - طبقه دوم - واحد 502155931005 02155960648
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه کوثر(تهران)استان تهرانتهران-خيابان انقلاب- جمالزاده شمالي- خيابان طوسي -پ3502166941530 02166592587
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی مهراناستان تهرانخيابان امير آباد شمالي-بالاتر ازچهاراه دکتر فاطمي-نرسيده به پمپ بنزين-پلاک 1637-طبقه 288974554
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر تقی دانائی-تهراناستان تهرانتهران-فلکه دوم تهرانپارس -جنب فروشگاه رفاه - کوچه رضايي - پلاک 12 - واحد 102177704004 02177732891
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی امیر-تهراناستان تهرانتهران - سي متري جي - پلاک 146 - طبقه دوم - داروخانه آراسته02165812955 02165030429
  دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی پارسه (تهران بزرگ)استان تهرانيوسف آباد _کوچه9_پلاک 45_واحد588108055
  دندان پزشکیدندان پزشکی دکتر امین ابوالحسنیاستان تهرانرباط کريم-بلوارآزادگان-کوچه آزادگان سوم -ساختمان پزشکان ابن سينا -طبقه 6 -واحد112156422024
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترفرهاد فرامرزی-تهراناستان تهرانتهران-خيابان دولت-بين اختياريه و ديابجي-ساختمان صدرا طبقه 5 شرقي- واحد 352122763709
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه سلیم (تهران)استان تهرانتهران -خيابان رجايي -ميدان بهشت -بلوار ابريشم -بلوار دستواره -پلاک 9902155336830 02155311170
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی امیر مسعود مسعودی(تهران)استان تهرانآدرس 1 صبح : تهران - بعد از بزرگراه فتح - خيابان خليج فارس- بعد از بيمارستان فياض بخش - نبش کوچه 46طالقاني - پلاک 355 - جنب نمايندگي سامسونگ - ساختمان پزشکان دکتر مسعودي- طبقه اول کد پستي : 1378616839 آدرس2 بعد از ظهر : تهران، خ قصرالدشت ، تقاطع خ هاشمي ، روبروي فروشگاه قدس ، پلاک 452کد پستي مطب هاشمي 134683333502166265707-8
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهنا-تهراناستان تهرانتهران - تهرانپارس - بين چهارراه تير انداز و باقري - ساختمان شاهين - پلاک 23702176702090 - 02176701090
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر سید وحید تربتی رجائی - تهراناستان تهرانتهران - تجريش - انتهاي دزاشيب - نرسيده به دو راهي عمار - خانه آناناس - پلاک 154 - طبقه همکف02122397840-80
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترآروین غنی طبع-تهراناستان تهرانتهران،پرند،فاز 5،شهرک آفتاب،خيابان امام رضا،روبروي مسجد امام رضا،طبقه دوم،بالاي سوپر مارکت حرم ،پلاک 222156950058
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی پردیس فرداستان تهرانخيابان دکتر شريعتي-بالاتر از پل سيد خندان-پلاک 9482122862404
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه سبز شهر -تهراناستان تهرانتهران - خيابان انقلاب - روبروي پيچ شميران- خيابان نورمحمدي - پلاک 62177524079
  دندان پزشکیمطب دکتر کامران صفایی (تهران)استان تهرانتهران - پرند - فاز 2 - خيابان ستاره - روبروي دفتر امام جمعه - پلاک 7202156727202 02156727072
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شهدای علی آباد-تهراناستان تهرانتهران-بلوار شهيد دستواره-24 متري شهيد استاني پور.2155086688
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر محمدهادی زرکش-تهراناستان تهرانتهران- بلوار مرزداران - خيابان ايثار - مقابل مسجد اميرالمومنين - ساختمان افرا - شماره 5 - طبقه 3 - واحد 172144295913
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد هادی نصیری-تهراناستان تهرانتهران - نسيم شهر - ميدان هفت تير - سيتي سنتر آسمان - طبقه اول - پلاک 308021-56763376
  دندان پزشکیمطب احمد رضا فلاحی )استان تهرانتهران-نازي آباد-ميدان بهمنيار-ابتداي خيابان خالقي پور-پلاک17955340512
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آذربایجان (نسیم شهر)استان تهرانتهران،نسيم شهر،خيابان 14 متري چمران،خيابان بهشتي شمالي،درمانگاه آذربايجان02156781366-8
  دندان پزشکینسرین السادات اصغریاستان تهرانتهران-ايستگاه سبلان-نبش تالار قصر سپيد-ساختمان پزشکان شهريار-طبقه دوم-واحد202177840121
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ملک نیااستان تهرانخ وليعصر پايين تر از ونک نبش خ 18 پ131302188206681 02188774109
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سامان ساعتچی طهرانی -تهراناستان تهرانتهران - تجريش - دزاشيب - نرسيده به سه راه عمار (روشاسنتر)- خيابان عليرضا افشار- به سمت نياوران - پلاک 6- طبقه همکف2122729075
  دندان پزشکیدکتر سلیمان کهن صدق - دندانپزشکی تهراناستان تهرانتهران-بلوارکشاورزغربي-بين کارگرو جمالزاده-روبروي کوچه دريا- طبقه فوقاني داروخانه دکتر عنابي -پلاک322 - طبقه اول2166923186
  دندان پزشکیمهدی ریحانی فراستان تهرانتهران - شهريار- خيابان ولي عصر-خيابان بهشتي شرقي-پلاک 62-ساختمان رز-طبقه 2-واحد42165279820
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر ایرج نجفی (تهران ) )استان تهرانتهران-اسلامشهر-خ امام خميني-ک 4-پ452156362797
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی لبخند هستی -تهراناستان تهرانتهران-رباط کريم-بلوار امام خميني -روبروي خيابان گرجي -طبقه بالاي بانک پارسيان02156212214-18
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی ستارخاناستان تهرانتهران-خ ستارخان-روبروي باقرخان-جنب بانک ملي2166502329
  دندان پزشکیکلینیک آفتاباستان تهرانتهران -بزرگراه آفريقا-چهارراه جهان کودک-ضلع شمال غربي-شماره66-واحد1202188885806 02188878292
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی ملتاستان تهرانتهران-خيابان امام خميني - خيابان رودکي-نبش بن بست خجسته-بالاي بانک سرمايه.2166362404
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکتر جوادیان-تهراناستان تهرانتهران - هروي - خيابان وفامنش - نبش مکران شمالي - پلاک 32 - ط 202122963447 - 02122976274
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سلامت نیایش-تهراناستان تهرانتهران-سعادت آباد-ميدان کاج-خيابان نهم غربي-پلاک 12-ساختمان نيايش-طبقه سوم2122139007
  دندان پزشکیدندانپزشکی ایران زمیناستان تهرانتهران - ميدان انقلاب کارگر شمالي ابتداي نصرت غربي پ25 واحد دندانپزشکي02166434403 02166422376
  دندان پزشکیمطب دکتر معصومه میرزمانی (تهران بزرگ)استان تهرانتهران-ستاري جنوب-بلوار فردوس شرق-قبل از تقاطع وفا آذر-پلاک 316(ساختمان پزشکان رازي)واحد82144060990
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه فرجاماستان تهرانتهرانپارس - بلوار فرجام-تقاطع بزرگراه شهيد باقري-پلاک2022177870186
  دندان پزشکیمطب دکتر اکبر غفاری طرقیاستان تهرانتهران - خيابان خالد اسلامبولي-نبش کوچه پانزدهم –پارک کلينيک88722432
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی پاستور-تهراناستان تهرانتهران-بلوار کشاورز-بين 16آذر و قدس-پلاک246-طبقه اول02188968440 02188968447
  دندان پزشکیدندانپزشکی یوسف آباداستان تهرانيوسف آباد- خ اسدآبادي- نبش خ 15-پ147-ط288709067
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مجید ئیل خانی-تهراناستان تهرانتهران-خيابان پيروزي -چهارراه کوکا کولا -ابتداي خيابان نبرد - جنب پاساژ الماس -پلاک 9432177475036
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ناصر مسیحی -تهراناستان تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي بلوار کاشاني - روبروي پارک استقلال - خيابان گلستان يکم - پلاک 5 - ساختمان گلستان - طبقه 4 - واحد 1302144088790-02144089427
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی بهبود-تهراناستان تهرانتهران - ميدان ونک - انتهاي خيابان گاندي شمالي - پلاک 8 - طبقه 4 - واحد 1702188203913 02188203862
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهزاد رضایی (تهران)استان تهرانتهران -ميدان رسالت - ابتداي خيابان هنگام - ساختمان عتيق - پلاک39 - طبقه42177205829
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی ارژنگ خلیلی (اسلامشهر)استان تهرانتهران- اسلامشهر- انتهاي خيابان کاشاني -ساختمان پزشکان مقدم -طبقه 202156111799 02156153646
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر علیرضا بغدادی-تهراناستان تهرانتهران - شهرک غرب - بلواردادمان - بين پاکنژادو فرحزادي -نبش کوچه صدف - پلاک يک - طبقه يک - واحد 22188563895
  دندان پزشکیدندانپزشکی بیمارستان ایرانشهر(تهران)استان تهرانتهران - خيابان شريعتي - نرسيده به سه راه طالقاني- خيابان جواد کارگر02177608061-9
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه پارتیان-تهراناستان تهرانتهران - بزرگراه رسالت - خيابان شهيد همائي ( 16 متري اول جنوبي )02122327264-6
  دندان پزشکیدندانپزشکی بهاراناستان تهرانتهران -آيت اله کاشاني- بعد از پل آسيا- روبروي پارک کودک-جنب مسجد رسول2144166620
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی آرامش بوستان بخش دندانپزشکیاستان تهرانتهران - بهارستان - نسيم شهر - سي متري بوستان - پلاک 12102156772889 02156760068(124)
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی خانم دکتر معصومی-تهراناستان تهرانتهران،خيابان سميه-تقاطع مفتح-پلاک 107-زنگ 8-طبقه 509052267280 86073139
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه روما-تهراناستان تهرانتهران - تقاطع بلوار کاوه اندرزگو - کوچه قيطريه - بن بست نيکو - پلاک 2 -طبقه 3- واحد 30202122211075 02122211074
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر بنابی (تهران)استان تهرانتهران-100 متر بالاتر از ميدان انقلاب-خيابان کارگر شمالي-نبش کوچه حق گو-پلاک1084-طبقه اول66941286
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی سامیا (تهران)استان تهرانتهران،خيابان پاسداران،ابتداي بوستان هفتم،پلاک 167،واحد 1022122793747
  دندان پزشکیدکتر رضا عمرانياستان تهرانتهران-اشرفي اصفهاني-خيابان ناطق نوري(باغ فيض)-جنب داروخانه حاجي محمدعلي -پلاک 205 واحد42144615071
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی هدایت -تهراناستان تهرانتهران-خيابان هاشمي -ميدان هاشمي -نبش کوچه پارسائيان -پلاک 1 - طبقه اول02166081343-4
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی یاسین-تهراناستان تهرانتهران - خيابان پيروزي - بلوار ابوذر - پل پنجم - خيابان شهيد ده حقي به سمت اتوبان بسيج - پلاک 4 - طبقه 12133201028
  دندان پزشکیکلینیک دکتر محمد خورشیدیاستان تهرانتهران-گلبرگ غربي -چهارراه کرمان-نبش خيابان احمدي-ساختمان ستاره-واحد52177254551
  دندان پزشکیدندانپزشکی برتر (تهران )استان تهرانشريعتي بين سميه و طالقاني جنب بيمارستان پاسارگاد ک صديق پ 3 واحد 1032177655464
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی درین (تهران)استان تهرانتهران-خيابان يوسف آباد-خيابان فتحي شقاقي - تقاطع يوسف آباد پلاک32 -ساختمان شماره 4 طبقه 2 واحد 1502188100810 02188100811
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند برتر راگا-شهرریاستان تهرانتهران-شهرري-خيابان فداييان اسلام-ميدان بسيج-جنب پمپ بنزين-ساختمان پرهون-طبقه چهارم2155929457
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد دندانپزشکی -تهراناستان تهرانعبدل آباد-شکوفه -روبروي پارک بهار-پلاک862155828545
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترآرزوترکیاناستان تهرانوليعصر-بالاتر از ميدان ونک -نرسيده به خيابان ميرداماد-کوچه والي نژاد-پلاک54-ساختمان پزشکان سينا -طبقه پنجم-واحد تمان 5012188191480
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهستان-تهراناستان تهرانتهران-افسريه 15 متري اول-نبش کوچه 29 پلاک 292021-33203011
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی رامیاراستان تهرانتهران-جردن -روبروي پمپ بنزين -خيابان بابک-- خيابان بهرامي-پلاک 7 طبقه288192750-5
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی میلاد پارسا-تهراناستان تهرانتهران - شهرک وليعصر -خيابان شهيدان بهرامي - خيابان 12 متري شريعتي - ميلان دوم - پلاک 3 و 502166293001 02166233001
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی مینوسا-تهراناستان تهرانتهران-ضلع جنوبي بلوار ميرداماد-بعد از نفت جنوبي-پلاک 2587122925429
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دردیساستان تهرانسعادت اباد ضلع جنوب شرقي چهارراه سرو پلاک 922140221
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی درفام (تهران)استان تهراناشرفي اصفهاني-بالاتر از نيايش-نبش 4 شرقي-بالاي بانک شهر-طبقه سوم021-44855785
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی کشاورزاستان تهرانبلوار کشاورز-بعد از چهارراه جمالزاده-به سمت بيمارستان امام خميني-پلاک 12702166433444-5
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی امین-تهراناستان تهرانتهران-جنت آباد جنوبي-خيابان شهيد پژوهنده- مابيم لاله شرقي و ميدان آتشنشاني-پلاک34- طبقه دوم2144472025
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه خیریه انصار-تهراناستان تهرانتهران - خيابان ري - ابتداي اتوبان شهيد محلاتي - درمانگاه انصار - پلاک 3682135015
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ایرانیان-شهرریاستان تهرانتهران - شهر ري - خيابان بيات ( 24 متري )- ساختمان اداري مرواريد - طبقه 4 واحد 40102156803535 02156803636
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکترلیلا ثابت قدم-شهریاراستان تهرانتهران - شهريار -خيابان شهيد بهشتي شرقي (مابين چهارراه مخابرات و ميدان معلم ) کوچه ستايش - بن بست سرشار - ساختمان پرميس- طبقه اول - واحد 3 و 402165221660 02165221860
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی درخشش-شهریاراستان تهرانتهران - شهريار - شهر جديد انديشه فاز 3 - خيابان مريم - خيابان گل نرکس شرقي - پلاک 4402165555893 02165551326
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر الهه ذوغالچی - ملارداستان تهرانملارد - مارليک - نبش خيابان دکتر حسابي شمالي- ضلع شرقي ميدان گلها - بالاي بانک کوثر - ساختمان فردوسي - طبقه سوم - واحد 12021-65169772
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ابریشم-شهرقدساستان تهرانتهران - شهرقدس-خيابان امام خميني -بين کوچه وفا وصبا-جنب موسسه مالي نوري -پلاک153-طبقه اول2146810037
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مجید مجیدیان-پرنداستان تهرانتهران-پرند-فاز2-بلوار ستاره-روبروي فروشگاه کوروش -پلاک 54-طبقه همکف2156218723
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهدی عینی-پرنداستان تهرانتهران - پرند - فاز 2 - خيابان ستاره - روبروي دبستان علامه جعفري - پلاک 76 - طبقه اول2156790792
  دندان پزشکیمرکز جراحی مهر پرند (بخش دندانپزشکی )استان تهرانتهران-پرند-امام خميني-نبش خيابان آسمان56727042
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مانی اسلامی-هشتگرداستان البرزالبرز-هشتگرد-روبروي بانک ملي مرکزي-مجتمع الماس نور-طبقه دوم-واحد 42644227529
  دندان پزشکیدنداپزشکی نیک -هشتگرداستان البرزالبرز - هشتگرد - فاز يک - خيابان آسمان - روبروي ورزشگاه تختي - ساختمان سپهر - پلاک 4 - طبقه اول02644267670 / 02644253144
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعید احمدوند-نظرآباداستان البرزالبرز - نظرآباد - بلوار مدرس - روبروي فروشگاه خورشيد طلايي - طبقه 42645303602
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شفا همایون ویلا-محمدشهراستان البرزالبرز - کرج - محمدشهر - همايون ويلا - روبروي تالار باغ سيب - ساختمان جهان نما - پلاک 925 - طبقه 2 - واحد 102636333364-5
  دندان پزشکیدرمانگاه تخصصی دندانپزشکی سیب سلامت-البرزاستان البرزکرج - محمدشهر - نبش خيابان حافظ - ساختمان ميلاد نور - طبقه دوم2636214840
  دندان پزشکیکلینیک شبانه روزی محمد شهراستان البرزکرج-محمد شهر-بلوار امام خميني-طبقه فوقاني بانک مسکن-ساختمان مرواريد-طبقه دوم2636218187
  دندان پزشکیدندان پزشکی عاج-البرزاستان البرزکرج - فرديس - فلکه اول02636655745 - 02636649369
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی پارسیان البرز(کرج)استان البرزکرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی رسالت (فردیس)استان البرزکرج-فرديس-فلکه پنجم.02636510898- 02636510894
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ارمغان -کمال شهراستان البرزالبرز - کمال شهر - خيابان امام خميني - نبش کوچه ميلاد 10-مجتمع نگين- طبقه دوم02634723391-02634723390
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکترباغستانی-کرجاستان البرزالبرز- کرج - طالقاني جنوبي - نرسيده به دبيرستان شهدا - نبش کوچه غفوريان - پلاک 3026-32702276
  دندان پزشکیکلینیک تبسماستان البرزکرج-چهارراه طالقاني-بلوار طالقاني شمالي-روبروي بلوار ماهان-کوچه نسيم.32272050
  دندان پزشکیدندانپزشکی بهراداستان البرزکرج-شاهين ويلا-خيابان 9 غربي-بعد از ميدان باهنر.34525217
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی کوروش(البرز)استان البرزکرج-چهارراه مصباح-به سمت ساساني-نبش گودرزي2632800281
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی گوهردشت (کرج)استان البرزکرج - گوهردشت - نبش خيابان سوم غربي - ساختمان گوهرشاد - پلاک 3 - طبقه 3026-34468890
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شهید بهزادیاستان البرزالبرز - کرج - خيابان دکتر بهشتي نرسيده به خيابان کسري ساختمان وليعهدي - طبقه 22634215893
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر پروین خدری-کرجاستان البرزالبرز-کرج-عظيميه-45 متري کاج-نرسيده به پل آزادگان-ساختمان تنديس-طبقه 5-واحد92632506787
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی سیب سبز-کرجاستان البرزالبرز - طالقاني جنوبي - ساختمان سبز - طبقه 5 - واحد 282632724308
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آریانا-کرجاستان البرزالبرز-کرج-فرديس-فلکه دوم02636504731 02636516519 02636516518
  دندان پزشکیدندانپزشکی مهر عظیمیه-کرجاستان البرزالبرز - کرج - عظيميه - ميدان مهران - جنب مرکز MRI02632542636-02632545425
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیاوش حاتمی-تهراناستان البرزتهران - مارليک - خيابان دکتر حسابي - تقاطع خيابان امام - نبش کوچه غنچه - ساختمان دکتر حسابي - طبقه 3 - واحد 92165101044
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده بهاره حسینی محور-کرجاستان البرزالبرز-کرج-ضلع جنوب شرقي چهارراه طالقاني ، جنب برج طالقاني - ساختمان ايرانيان 3-طبقه اول - واحد 22632263573
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شفا (البرز)استان البرزالبرز -بلوار باغستان -بين بوستان نهم و دهم - پلاک 1355 - طبقه اول2634353631
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ارغوان-کرجاستان البرزالبرز - خيابان شهيد بهشتي - بعد از 45 متري گلشهر - روبروي پمپ بنزين حصارک - ساختمان بقيه الله02634091212-02634091213
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر احسان حاجی قاسمی-کرجاستان البرزکرج-البرز-ميدان توحيد-بلوار بلال-جنب شهرداري مرکزي-ساختمان پارسيان-طبقه 4-واحد2102634090038-24
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهران-کرجاستان البرزالبرز-کرج-عظيميه-ميدان مهران-برج ماندگار-طبقه هشتم-واحد 80302634980018 02634980019
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی میمند-کرجاستان البرزالبرز- کرج - فلکه اول گوهردشت - ابتدا خيابان مطهري - ساختمان سپيده - جنب پل عابر پياده -پلاک 174- طبقه دوم - واحد 302634406256 02634406255
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مرسانا-کرجاستان البرزالبرز - کرج - خيابان دانش (بين دهم و يازدهم) ، بلوار باغستان (روبروي سنگ فروش )02634308108-02634303910
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سپید-کرجاستان البرزکرج- ميدان توحيد -برج وليعصر -طبقه 2026-32206127 - 32212169
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی معلم-کرجاستان البرزالبرز- کرج - آزادگان - به سمت ميدان طالقاني - بعد از برج قائم - ابتداي خيابان نرگس02632536818 02632506223
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعیده خانی -کرجاستان البرزالبرز-کرج - مهرويلا - خيابان درختي - روبروي پارک عطار مجتمع الماس - طبقه دوم - واحد 802633534127-02634223026
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مانیسا-کرجاستان البرزالبرز-کرج-عظيميه-بلوار شريعتي-ميدان مهر-جنب بيمارستان تخت جمشيد-ساختمان پزشکان دي-طبقه سوم-واحد1002632559991-02632559990
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی آتیه البرز-کرجاستان البرزالبرز-کرج -گلشهر-بلوارحدادي-ابتداي بلوارسرداران غربي02633147 02633534091
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی رویال-کرجاستان البرزالبرز -کرج -گوهردشت -بلوار استقلال(ملکشاه سابق)-روبروي پاساژ ملاصدرا -ساختمان صدرا -پلاک 1002634218571 02634212373
  دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی صدف فردیس (البرز)استان البرزفرديس بين فلکه چهارم وپنجم طبقه ي فوقاني شهر کتاب پلاک17636564200
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهاره خالقی مقدم(کرج)استان البرزکرج-خيابان شهيد بهشتي-نبش دهقان-ويلاي دوم-ساختمان پارسا -طبقه دوم-واحد4026-34456242
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر رزاق احمدپور-کرجاستان البرزالبرز-کرج-ميدان توحيد -انتهاي خيابان اميري -کوچه بيت الزهرا - ساختمان آتا - طبقه اول9194630194
  دندان پزشکیدندانپزشکي دکتر رها مرادي طالمي-مهرشهراستان البرزالبرز- کرج - مهرشهر- بلوار ارم - نبش خيابان 220 - پلاک 170-طيقه 1 -واحد 22634417954
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی جامع (دندانپزشکی)استان البرزالبرز-فاز 4 مهر شهر -بلوار شهيد رزهبان33553011
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی نیروان-کرجاستان البرزالبرز - کرج- 45متري گلشهر- روبروي خيابان درختي- نبش خيابان کتوئي زاده- مجتمع گلستان- طبقه دوم02633526400 02633528400
  دندان پزشکیمطب دکتر آزاده جزایری رشتاستان گيلانرشت - چهارراه گلسار - کوچه بخت پسند - روبروي درب مسکن و شهرسازي - ساختمان ماهرو - طبقه 4013-32122491
  دندان پزشکیدکتر زینب اشجعی فرد دندانپزشکاستان گيلانرشت - گلسار - روبروي خيابان 93 - ساختمان سراي حکيم - داخل ساختمان - سمت چپ - طبقه اخر1332111901
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر زهرا بابایی گلسفیدی رشتاستان گيلانرشت - خيابان تختي- نبش کوچه شهاب شانزدهم - ساختمان تخت جمشيد - طبقه دوم واحد2013-33229034
  دندان پزشکیدندانپزشکی مونا هدایتی شالکوهی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت-بلوار شهيد بهشتي (بين فلکه گاز و رازي)- خيابان شهيد نظري - ساختمان هدايت - طبقه همکف1333446153
  دندان پزشکیدکتر شیرین اسد پوراستان گيلانرشت-خيابان بيستون-بعد از سه راه معلم-سمت راست-جنب بانک ملي ايران1333556577
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهرا مهران-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - گلسار - خيابان نواب - ساختمان دکتر بنيادي - طبقه 5- واحد 171332135747
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده ارمغان زمانی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - روبروي مدرسه دخترانه شاهد - ساختمان پزشکان البرز - - ورودي اول - طبقه سوم - واحد 81332121006
  دندان پزشکیمجتمع پزشکی و دندانپزشکی پارسا-گیلان-رشتاستان گيلانرشت - خيابان بيستون-چمارسرا-نرسيده به داناي علي33554836
  دندان پزشکیدکتر حمید فلاحی چماچاراستان گيلانرشت-چهارراه گلسار-ابتداي خيابان نواب-بن بست ميخک-ساختمان پزشکان پارسا-طبقه 2-واحد20432121052
  دندان پزشکیدندان پزشکی دکتر آناهیتا روحانی (رشت)استان گيلانگيلان - رشت - گلسار - ابتداي بلوار نماز - روبروي درمانگاه صابرين - ساختمان ايرانمهر - طبقه 4 - واحد 8013-32133472
  دندان پزشکیخانم دکتر شادی شیاری-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - گلسار - برج کاوه - نبش کوچه 84 - بلوک 1 - طبقه سوم1332113991
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده سمیرا کاولی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - چهارراه گلسار - بلوار شهيد انصاري - خيابان شهيد بخت پسند - ساختمان پزشکان ماهرو - طبقه دوم - واحد 61332126882
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر درناز دولت پرست-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - گلسار - بلوار گيلان - نبش خيابان 192 - مطب پزشکي و دندانپزشکي آبان013-32007020
  دندان پزشکیدندانپزشک علیرضا خصوصی ثانی - استان گیلاناستان گيلانگيلان - رشت - چهارراه گلسار - مجتمع پزشکي دي - طبقه سوم1332118777
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترفروزان خاتمی قزوینی-رشتاستان گيلانگيلان -رشت-خيابان نواب-ساختمان آراد-طبقه سوم1332113359
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فرشید قربانی کارتیجی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - چهاراه گلسار - کوچه عسگري - ( بانک صادرات )- کوچه بنفشه - ساختمان عليرضا -طبقه 4 - واحد 7013-32130856
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی کادوس - گیلاناستان گيلانگيلان - رشت - ميدان قلي پور - درمانگاه شبانه روزي نصر- طبقه اول1332131254
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی گلسار رشتاستان گيلانرشت - گلسار -خيابان 83-پشت مخابرات -ساختمان آيلا -طبقه 632130608-9
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فریبرز فقیهی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - ساختمان پزشکان آتيه - طبقه 10 - واحد 3013-32135047
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه لاوین-رشتاستان گيلانگيلان - رشت-گلسار-بلوار ديلمان-چهارراه شهيد بهشتي-بلوار عرفان013-33762625
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر رباب نجفی چکوسری-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - خيابان نامجو -روبروي درب دوم دانشگاه علوم پايه1333367440
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر معصومه نیکخواه رانکوهی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - خيابان نواب - روبروي داروخانه دکتر مهدي زاده - ساختمان رازي - طبقه 4 - واحد 1101332133414 - 01332130832
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر غلامعلی نجفی پاریزی-رشتاستان گيلانگيلان-رشت-چهارراه گلسار -پل بوسار -ساختمان پزشکان دانا - طبقه 5-واحد531332129838
  دندان پزشکیخانم دکتر فرانک محبوب دندانپزشک رشتاستان گيلانگيلان - رشت - فلکه گاز - مجتمع امين طبقه 4 واحد 91333471535
  دندان پزشکیدندانپزشکی ستار کاظمی طاسکوه-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - پل بوسار - ساختمان پزشکان دانا - طبقه 5 - واحد 551333129994
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر هلن چکاد-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - چهار راه گلسار - پشت شيريني سهيل - جنب اداره تعاون کار و امور اجتماعي - ساختمان پزشکان آفتاب - طبقه سوم1332133314
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی سعداله توکلی دندانپزشکی گیلاناستان گيلانرشت-خيابان انقلاب-ساختمان ايران- طبقه اول33344484
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی پارسیان-رشتاستان گيلانگيلان - رشت-گلباغ نماز-جنب فروشگاه سناتور-ساختمان گلدن رز (VIP)-طبقه 61333756481
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهرا آلیانی-رشتاستان گيلانرشت -گلسار-بعد از چهار راه صابرين-مجتمع پزشکان آتيه-طبقه 8 -واحد 80701332130854 - 01332130855
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهسا مجتهدی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - گلباغ نماز - ساختمان مارليک - واحد 91333764791
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهرا علمی رانکوهی-رشتاستان گيلانگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان 76 - روبروي اداره کار - ساختمان پزشکان باران - طبقه 3 - واحد وسط013-32125192
  دندان پزشکیدکتر بیژن حیادخت دندانپزشکاستان گيلانآستار - خيابان حکيم نظامي - ساختمان سوسنگرد - طبقه دوم44826696
  دندان پزشکیدکتر خشایار جمشید پوراستان گيلانبندرانزلي-غازيان-خيابان طالقاني-روبروي بانک ملت-طبقه فوقاني -آژانس سعيد013-44436199
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند-بندر انزلیاستان گيلانگيلان- بندرانزلي-چهارراه شهدا-خيابان شهداي جنوبي-کوچه مسروري013-44543300
  دندان پزشکیدکتر سید رضا میرفلاح دندانپزشکی گیلاناستان گيلانگيلان- بندر انزلي -قاضيان-خيابان طالقاني -جنب کلينيک شبانه روزي قاضيان1344423616
  دندان پزشکیدندانپزشکی رضا نوروزیان-بندرانزلیاستان گيلانگيلان-بندرانزلي-خيابان شهيد مطهري-کوچه شهيد نژداغي-ساختمان پاستور-طبقه اول013-44544008
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سید هاشم زمانی-بندرانزلیاستان گيلانگيلان- بندرانزلي - خيابان مطهري - کوچه نژداغي - ساختمان پاستور - طبقه دوم1344556667
  دندان پزشکیدکترسید محمد میرفلاح - دندانپزشکاستان گيلانگيلان - بندر انزلي -خيابان مطهري -چراغ برق -جنب مسجد قائميه- ساختمان دماوند-طبقه اول1344548109
  دندان پزشکیکلینیک دکتر سمیه پیرزمان بین (بندرانزلی)استان گيلانگيلان - بندرانزلي - غازيان - خيابان طالقاني - بالاي داروخانه دکتر ميرقاسمي - طبقه 3013-44430976
  دندان پزشکیدندانپزشک آقاي دکترمحمدرضامرشدی-رودباراستان گيلانگيلان-رشت-رودبار-خليل آباد-کوچه شفا - جنب مطب دکتر مينائي-ساختمان پزشکان متخصصان013-31624698
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترکاظم ارجمندی-رودباراستان گيلانرودبار-جنب فرمانداري-کوچه بهار013-31624574
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهدی دل افروز-رودسراستان گيلانگيلان - رودسر - خيابان انقلاب - ساختمان پزشکان ميلاد - طبقه سوم013-41623433
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر احسان اله غلامی-املشاستان گيلانگيلان - املش - خيابان شهيد رباني - روبروي مسجد اعظم1342722897
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سوریا تربیتی -رضوانشهراستان گيلانگيلان - رضوانشهر - خيابان بسيج - مجتمع تجاري ماهان - طبقه اول - واحد 2013-44628080
  دندان پزشکیدکتر محمدرضا احمدی (ماسال)استان گيلانماسال و شاندرمن - ميدان آرش -جنب بانک کشاورزي1344653416
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر دل ناز دولت پرست-بازارجمعهاستان گيلانگيلان-بازار جمعه-خيابان امام-نبش گلستان 41344362697
  دندان پزشکیدندانپزشکي دکتر حسام پاداشت دهکائي-فومناستان گيلانگيلان - فومن - خيابان شهدا - کوچه اطباء- ساختمان دکتر وقاري - طبقه اول013-34739916
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعید داج لیریاستان گيلانگيلان-فومن-کوچه اطباء-ساختمان پزشکي دکتر نظري-طبقه اول-واحد31334732662
  دندان پزشکیآقای دکتر مختار قربانی چناری -فومناستان گيلانگيلان - فومن-خيابان شهدا-روبروي خيابان شورا-طبقه همکف1334738782
  دندان پزشکیدکتر مسعود سازگار (فومن)استان گيلانگيلان-فومن-خيابان شهدا-کوچه پزشکان-ساختمان فومن-طبقه دوم1334724788
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهاره جوانشیر-لاهیجاناستان گيلانگيلان - لاهيجان - خيابان بهشتي - نبش بهشتي دهم - ساختمان آريا- طبقه 5 - واحد 131342245306
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهرداد اسلامی-لاهیجاناستان گيلانگيلان - لاهيجان -خيابان شهيد بهشتي -نرسيده به ميدان معلم -ساختمان پزشکان تريتا- طيقه 4 -واحد 31342245735
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی لبخند-لاهیجاناستان گيلانگيلان - لاهيجان -خيابان استقلال (امير شهر )- نبش کوچه بابايي1342348400
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر خسرو حسن پور-سیاهکلاستان گيلاناستان گيلان - سياهکل - جنب بانک ملت - ساختمان پزشکان پاستور013-42324909
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر شیوا خلیلی هرسینیاستان گيلانتالش - خيابان خرمشهر - ساختمان امير مظفري -طبقه اول - انتها راهرو013-44228474
  دندان پزشکیآقای دکتر حسن کاظمی خسرو شاهیاستان گيلانتالش -خيابان امام خميني (ره )-ساختمان پزشکان پرديس -روبروي بانک ملت -طبقه اول1344227218
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ادیب-اصفهاناستان اصفهاناصفهان-خيابان توحيد مياني-ما بين کوچه 12 و 14-ساختمان آريا-طبقه 53136282767
  دندان پزشکیکلينيک دندانپزشکي بهارا (اصفهان)استان اصفهاناصفهان - کاوه - سه راه ملک شهر - ابتداي بهارستان3134403119
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مارال-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - ميدان احمدآباد - خيابان شهيد مفتح - جنب بانک ملي3132274673
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی لبخند ابریشم -اصفهاناستان اصفهاناصفهان-شهر ابريشم-بلوار الغدير -مابين کوچه 16و18-جنب داروخانه دکتر کريميان3137440100
  دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی رز (اصفهان)استان اصفهاناصفهان - بلوار کشاورز - چهار راه مفتح - بيمارستان رز031-37782432
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند آرام-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - مرداويج - انتهاي خيابان شيخ کليني - مجموعه پرواز3136697002
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی زمرد-اصفهاناستان اصفهاناصفهان-خيابان شمس آبادي - جنب بانک سينا - ساختمان دي -3134341442
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ستاره-اصفهاناستان اصفهاناصفهان-خانه اصفهان-ميدان نگهباني031-33344982-5
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی طاها-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - خيابان شريف واقفي - چهارراه ابوالحسن - روبروي شيريني نگار - نبش کوچه 26031-32670047
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فاطمه حیدری-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - خيابان رباط دوم - مقابل تقاطع دوم031-34404756
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ماجده شاهزیدی-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - خيابان بزرگمهر-نرسيده به چهارراه هشت بهشت -ساختمان آميتيس-طبقه سوم -واحد 3093132687428
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شایلین-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - ملک شهر - خيابان مفتح - نبش کوچه 153134217519
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مبین-اصفهاناستان اصفهاناصفهان-اتوبان شهيد چمران-خيابان آل محمد -کوچه سپهر253134545487
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی صدفاستان اصفهاناصفهان - خيابان شمس آبادي - روبروي بسيج - مجتمع نور - طبقه اول - واحد 1083132362027
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی خواجو-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - خيابان چهارباغ خواجو - روبروي صدا سيما031-32124901
  دندان پزشکیکلينيک دندانپزشکی مدائن-اصفهاناستان اصفهاناصفهان - خيابان آيت الله مدرس - ابتداي خيابان شهيد ضابط زاده - نبش فرعي 303134477001-2
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه امام رضا-اصفهاناستان اصفهاناصفهان-سه راه سيمين-کوي وليعصر03137783833 03137772795
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد شیری -اصفهاناستان اصفهاناصفهان -خيابان وحيد-چهارراه خاقاني-ساختمان پاستور-طبقه اول3131311800
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دکتر رزمجو-اصفهاناستان اصفهاناصفهان-خيابان رودکي -بعد از اداره اماکن -ساختمان مهر3137788377
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد رامین نیا -شهرضااستان اصفهاناصفهان - شهرضا-خيابان شهيد بهشتي -خيابان شهيد فهميده - درمانگاه سابق شهيد صياد شيرازي3153246037
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ارغوان داوری-کاشاناستان اصفهاناصفهان - کاشان -خيابان آيت الله کاشاني-سه راه غزنوي- جنب بانک کارآفرين - ساختمان نارون -طبقه اول - واحد23155443434
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی آرشام-بهارستاناستان اصفهاناصفهان - بهارستان - خيابان الفت - ميدان بهار3136814848
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آناهیتا-نجف آباداستان اصفهاناصفهان - نجف آباد - چهارراه شهرداري - روبروي ايستگاه تاکسي هاي اصفهان - مجتمع نگار - طبقه همکف031-44648100
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ثامن-خمینی شهراستان اصفهاناصفهان - خميني شهر -جوي آباد - خيابان کهندژ-روبروي شهرداري منطقه 33133650012
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه غدیر-خميني شهراستان اصفهاناصفهان - خميني شهر - ميدان قدس ( استاديوم ) - جنب بانک مهر اقتصاد031-33580271
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی زاگرس-سمیرماستان اصفهاناصفهان -سميرم-ميدان شهداء -روبروي داروخانه امين3153663737
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی سیمرغ-خورزوقاستان اصفهاناصفهان-خورزق-شهرک سيمرغ-روبروي سيتي سنتر3145474070
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سید سینا هزینه ای-پل سفیداستان مازندرانمازندران- پل سفيد - داخل شهر - روبروي بانک کشاورزي - ساختمان شوراي شهر - طبقه اول1142420444
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مینا-زیرآباستان مازندرانمازندران - زيرآب- خيابان آزادي- جنب بانک تجارت - کلينيک دندانپزشکي مينا -طبقه اول -واحد يک1142455615
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهمن رعیت -قایم شهراستان مازندرانمازندران - قايم شهر - ايستگاه تاکسي - خيابان ساري - طبقه بالاي پرده سراي مجيد011-42225525
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علیرضا رعیت پناه-قائم شهراستان مازندرانمازندران - قايم شهر - ابتداي خيابان ساري - روبروي داروخانه دکتر روحاني - ساختمان علاء الدين - طبقه سوم011-42224353
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی صدف قائم شهر - مازندراناستان مازندرانمازندران - قائم شهر - خيابان بابل نبش چمران (سه راه نظامي)011-44480230
  دندان پزشکیقربانعلی تاری ( قائمشهر )استان مازندرانمازندران-قائمشهر - خيابان بابل - جنب ساختمان تامين اجتماعي - ساختمان جراحي قائم - طبقه سوم42260481
  دندان پزشکیدندانپزشکی حامد تاری نجارکلائی-قائم شهراستان مازندرانمازندران - قائم شهر - مجتمع بزرگ درياي نور -طبقه پنجم - واحد 50401144480581-82
  دندان پزشکیدکتر زهرا عباسپوراستان مازندرانمازندران - قائم شهر خيابان بابل تلار 20011-42243382
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکترمهسابلوکی-ساریاستان مازندرانمازندران - ساري - خيابان قارن - روبروي بانک رفاه - ساختمان پزشکان شفا - طبقه سوم - واحد 401011-33311756
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سارا حیدریان-ساریاستان مازندرانمازندران-ساري - ميدان معلم - ساختمان پارس- طبقه سوم - واحد 13011-333266294
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکترآرمان فلاح-ساریاستان مازندرانساري-خيابان فرهنگ-فرهنگ 26-مجتمع سينا-پلاک 191144430030
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مجتبی فرجی لموکی -ساریاستان مازندرانمازندران - ساري -خيابان 18 دي - نبش خيابان خيام - مجتمع پزشکي محسني - طبقه زيرين - پلاک 1 - ساختمان جاويد - طبقه دوم01133326667-01133304570
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر پرستو نامدارواسکسی-ساریاستان مازندرانمازندران -ساري -خيابان فرهنگ -ساختمان شهريار 3 -واحد211،مطب دکتر پرستو نامدار011-33302010
  دندان پزشکیمیترا صدیقی ( ساری )استان مازندرانمازندران - خ فرهنگ - نرسيده به خيابان پانزده خرداد - طبقه فوقاني بانک رفاه33391112
  دندان پزشکیلیلا ابراهیم زاده ( ساری )استان مازندرانمازندران - ساري خ فرهنگ نبش 15 خرداد جنب بانک رفاه مجتمع فرهنگ طبقه دوم011-33114790
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فاطره صمدیاستان مازندرانمازندران -ساري -خيابان فرهنگ -نبش خيابان پيوندي -روبروي بانک ملي -ساختمان جاويد-طبقه 3011-33269003
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شهید رجائی-آملاستان مازندرانمازندران - آمل - خيابان امام خميني - آفتاب 27 - درمانگاه شهيد رجائي1144227103
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه امیرالمومنین-آملاستان مازندرانمازندران - آمل - خيابا ن نور - فجر 38 - درمانگاه امير المومنين011-44294465
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر میترا بهراد-بابلاستان مازندرانمازندران - بابل -ميدان طالقاني -طبقه فوقاني بانک سامان -ساختمان مرکزي پزشکان بابل -طبقه 3 - واحد 321132192500
  دندان پزشکیلبخند (بابل)استان مازندرانمازندران - بابل - کمربندي غربي - نبش توحيد 40011-32310251
  دندان پزشکینوربخش کاظمی ( بابل )استان مازندرانمازندران - بابل - ميدان کشوري روبروي بيمارستان شهيد بهشتي مجتمع آرام32252330
  دندان پزشکیدکتر محمود رضا جلال پور دندانپزشکاستان مازندرانمازندران - بابل - ميدان اوقاف - ساختمان نيکان ط 5 شماره 291132311333
  دندان پزشکیمطب دکتر سید مرتضی موحدی امیریاستان مازندرانمازندران - بابل - ميدان شهيد کشوري - جنب داروخانه - دکتر شريف پور011-32254750
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سید مهدی دژکاماستان مازندرانمازندران - بهشهر - خيابان امام - مجتمع پزشکي دکتر اميدي1134534519
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی باران-بهشهراستان مازندرانمازندران - بهشهر - خيابان شهيدهاشمي نژاد- بعد از چهارراه فرمانداري01133304570 / 01133326667
  دندان پزشکیارغوان مهدوی ( تنکابن )استان مازندرانمازندران - تنکابن - ميدان شهيد شيرودي ساختمان پارس54229848
  دندان پزشکینسرین علیزادهاستان همدانسريخچال -مجتمع خاتم الانبياء-طبقه 58132531680
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علی عزیزی-همداناستان همدانهمدان - خيابان ميرزاده عشقي - جنب تالار حافظ - ساختمان اسکار - واحد98137321501
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آریا-همداناستان همدانهمدان - خيابان پاستور - جنب برج پاستور - ساختمان پزشکان مادر - طبقه دوم8138252542
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترروشنک عسلی فیاض-همداناستان همدانهمدان-پياده راه بوعلي - بين بانک کشاورزي و رفاه - ساختمان پزشکان آراد - طبقه اول - واحد 188132515492
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی پارسا-همداناستان همدانهمدان - خيابان بوعلي بالا-روبروي کوچه دادگستري - ساختمان پزشکان رازي -طبقه اول8138270049
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی رایا-همداناستان همدانهمدان - بالاتر از ميدان بعثت - بلوار شهرداري - کوچه نشاط - پلاک 38138224705
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی نویان-همداناستان همدانهمدان - بلوار خواجه رشيد-نبش کوچه پروين اعتصامي 2-ساختمان بوعلي -طبقه همکف8138272828
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی آراد همداناستان همدانهمدان، خيابان شريعتي بالاتر از کوچه ذوالرياستين، جنب بانک ملت پلاک 2805، کلينيک دندانپزشکي آراد8132525564
  دندان پزشکیدکتر آرش شیشه نیاناستان همدانهمدان-خيابان بوعلي بالا-بالاتر از شهرداري-طبقه بالايي آزمايشگاه نور8138251290
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر الهام مسعود پیکر ( همدان )استان همدانهمدان -خيابان ميرزاده عشقي-جنب تالار بين تقاطع شکريه و پاستور -روبروي بانک تجارت -ساختمان اسکار-واحد98138272804
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر حامد نادریاستان همدانهمدان -خيابان طالقاني-چهارراه حبيبي-ساختمان تجاري اداري ايران زمين-طبقه دوم اداري-واحد2 اداري8138282824
  دندان پزشکیکلينيک دندانپزشکي برتر-همداناستان همدانهمدان -خيابان بوعلي بالا- سيزده خانه - روبروي بانک مسکن - طبقه دوم - واحد 308138261478 08138265016
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مهر (همدان  )استان همدانهمدان-ابتداي خيابان تختي-نبش کوچه همه کسي-طبقه فوقاني بانک مسکن -پلاک64-طبقه1-واحد28132517063
  دندان پزشکیدندانپزشکی فرزاد ملک خورشيدی - همداناستان همدانهمدان - آرامگاه بوعلي - ابتداي پياده راه - ساختمان پزشکان 1-طبقه زير زمين8132514843
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی سیب (همدان  )استان همدانهمدان ،خيابان پاستور،روبروي اورژانس 115،طبقه زيرين بهروز طب پلاک 88138271951
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر فاطمه سبزی پور ( همدان )استان همدانهمدان - خيابان بوعلي- روبروي سينما-ساختمان پارس- طبقه 2- واحد258132530537
  دندان پزشکیدکتر منصور سلطانی - دندانپزشکاستان همدانروزهاي فرد :همدان - خيابان بوعلي - جنب داروخانه 22 بهمن مجتمع پزشکي قانون - طبقه اول8132524780
  دندان پزشکیدکتر آیدا فرج زاده دندانپزشکاستان همدانهمدان - شهرستان بهار - ميدان امام - ابتداي خيابان سيد جمال الدين - بالاي داروخانه مرمر - طبقه دوم8134511028
  دندان پزشکیدکتر محمد مهدی رحیمی فرد دندانپزشک بهار همداناستان همدانهمدان - شهرستان بهار - ميدان امام - ابتداي خيابان سيد جمال الدين - بالاي داروخانه مرمر - طبقه سوم8134511028
  دندان پزشکیدندانپزشکي دکترمومن علي دارابي-نهاونداستان همدانهمدان - نهاوند - خيابان آزادگان - جنب بانک مسکن - طبقه اول081-33222240
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر شهباز احمدوند-نهاونداستان همدانهمدان-نهاوند-ابتداي خيابان 17 شهريور-جنب مرکز خريد ايرانيان8133223405
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعید ناموری قره بلاغ-ورزقاناستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - ورزقان - خيابان امام - روبروي اداره پست04144552232 04133336631
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی معلم-مراغهاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - مراغه - خيابان معلم شمالي - روبروي ستاد دانشکده علوم پزشکي4137247934
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهراد-مراغهاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-مراغه-خيابان خواجه نصير شمالي-نبش کوچه اعلائي فام - ساختمان بوعلي - طبقه يک4137253050
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمدامین مدینه زاد-مرنداستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي- مرند-چهاراره المهدي-کوچه ي بهداشت41042264627
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر اصغر نصیری -هادیشهراستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -هاديشهر(علمدار)-ميدان ولايت فقيه (حاجي باغي)-ابتداي خيابان پارک شهر4142045734
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر آرزو محمدی(متخصص بیماریهای دهان،فک و صورت) -تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز - وليعصر - نرسيده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - بريم آرين -طبقه 34133325680
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر پریناز بهروز-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز - وليعصر - همافر - کوچه شباهنگ - پلاک 29 - طبقه 24133274319
  دندان پزشکیدکتر بابک صالح زاده (دندانپزشکی )(تبریز)استان اذربايجان شرقيتبريز-خيابان آبرسان - روبروي هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4 - واحد C44135533073
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر رضا پناهی (تبریز)استان اذربايجان شرقيتبريز - خيابان لاله - آخر جلاليه - روبروي بانک ملي - طبقه چهارم تک ستاره4134482210
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر امیر جعفریان ( تبریز)استان اذربايجان شرقيتبريز - خيابان ارتش جنوبي - جنب بيمارستان بهبود - ساختمان ماهان - طبقه سوم -واحد يک4135543956
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی پنجم آذر-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز - کوي لاله روبروي تعاوني تراکتور سازي041-34467727
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترنگین فتحی-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز -اول سه راهي طالقاني - روبروي مصلي - ساختمان پاسارگاد - طبقه منهاي يک4135574441
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دکتر سحر وارسته -تبریزاستان اذربايجان شرقيتبريز - آبرسان -کوي مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 2 - واحد e041-33366045
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر نسیم حسین زاده دلیر-تبریزاستان اذربايجان شرقيتبريز-سربالايي وليعصر-نرسيده به چهارراه شريعتي-برج افرا-طبقه هفت4133297123
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهدی هاشم زاده-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -تبريز - 17 شهريور جديد - مابين طالقاني و شريعتي - جنب مبلمان اتاق کودک آپادانا - ساختمان 39 - طبقه سوم - واحد 3041-35544072
  دندان پزشکیدندانپزشکی آدینه تبریزاستان اذربايجان شرقيتبريز،وليعصر،چهارراه شريعتي،اول خيابان شريعتي شمالي،نبش کوچه کهنمويي شرقي،طبقه فوقاني سوپر مارکت براد4133290754
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکتر آرام-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي- تبريز-خيابان دارايي 2 -نرسيده به رستوران ايپک يولي -کوچه ظهيرالديوان - پلاک 5104135245987 04135258012
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیدمهدی احمدی-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز - چهارراه ابوريحان - انتهاي روگذر به سمت لاله4134771308
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی آغ دیش-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -تبريز - خيابان آزادي - نرسيده به چهارراه آبرسان - نبش مهرگان نهم - ساختمان ديوان - طبقه پنجم04133101400 04133101500
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی نفیس-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-وليعصر-خيابان مخابرات-بالاتر از مسجد امام صادق (ع)-جنب بانک شهر041-33324519
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ساسان انتظار طیبی-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز - وليعصر - خيابان مخابرات - بالاتر از مسجد امام صادق - ساختمان پزشک من - طبقه سوم041-33273158
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهسا صفر علیزاده-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -تبريز - خيابان آزادي - مابين گلپاد و گلگشت - ساختمان پزشکان امير کبير - طبقه پنجم041-33362492
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ولیعصراستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز، کوي وليعصر، مابين فلکه بزرگ و مخابرات، روبروي بانک گردشگري4133323823
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر یاسر رحیمی اشان-تبریزاستان اذربايجان شرقيآدربايجان شرقي - تبريز - نبش تقاطع پاستور جديد و شريعتي جنوبي - ساختمان افرا - طبقه 24135579552
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکي دکتر نگار خانشی (تبريز)استان اذربايجان شرقيتبريز - چهارراه منصور - روبروي مسجد حاج احمد - جنب بانک رفاه کارگران - ساختمان آرش - طبقه سوم0914-7301238
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی پاستوراستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز - باغميشه - کوي نصر - نبش خيابان دانشگاه شمالي041-36601103
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سارا گل محمدی فرید-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-ياغچيان-ميدان شفا-روبروي مسجد نور-ساختمان پزشکان-طبقه 24133847208
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترحمیرا حیدری-تبريزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-وليعصر-چهارراه شريعتي -جنب بانک سپه - ساختمان آناهيتا- طبقه سوم4133330250
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی صدرا-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -تبريز-استادجعفري- نبش24 متري شهيدثابتي4132815937
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ژیلا خسرو طبع-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي - تبريز-چهارراه آبرسان -برج سفيد 1 - طبقه 34133369682
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه فرشتگان نجات-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-ميدان فهميده-بلوارباغميشه-اول الهيه-طبقه همکف-هتل رشديه4136666331
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر آیلار ابراهیم پور-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-وليعصر-چهارراه پروين اعتصامي روبروي قنادي پاک- ساختمان پزشکان طبقه 8 واحد C4133301804
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی صدف-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-وليعصر- چهارراه شريعتي-روبروي بانک پاسارگاد4133312711
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر نصرت الله سعادت جو-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-خيابان 17 شهريورجديد-روبروي آموزش و پرورش ناحيه 2-ساختمان سهند-طبقه24135536070
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مریم درفشی -تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -تبريز -وليعصر -خيابان همافر-فلکه همافر به سمت نگين پارک -طبقه بالاي داروخانه دل آذر4133300344
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علیرضا امینی-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-تبريز-خيابان ارتش جنوبي-مابين تقاطع 17شهريوروپاستور جديد4135543539
  دندان پزشکیدنداپزشکی دکتر منیژه شاه محمدزاده-تبریزاستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -تبريز-چايکنار-جنب اداره کل بهزيستي -ساختمان 22-طبقه44133101056
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فرهنگ جبرائیلی-کلیبراستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي-کليبر-آبش احمد-ميدان شهيدباکري-جنب بانک کشاورزي -طبقه24144665390
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر نیلوفر آب روان-کلیبراستان اذربايجان شرقيآذربايجان شرقي -کليبر-خيابان امام -روبروي داروخانه دکتر موسوي -ساختمان پزشکان -طبقه 74144445282
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه بوعلی-سلماساستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - شهرستان سلماس - خيابان مصطفي خميني - خيابان قره ني - ساختمان افرا - طبقه سوم4435238866
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی نیک-سلماساستان اذربايجان غربياذربايجان غربي - سلماس - قره ني - خيابان شهيد سلطان زاده - خيابان شهيد قره ني - پلاک 932- طبقه اول9148425214
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر جعفر جافی-مهاباداستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - مهاباد - خيابان صلاح الدين ايوبي غربي - ساختمان داودي - طبقه سوم - واحد 904442227059-04442233512
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد محسن کریم زاده-مهاباداستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - مهاباد - خيابان صلاح الدين ايوبي غربي -ساختمان حسن زاده - واحد 904442223263-04442225979
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی عبداله اسماعیل پور(ماکو)استان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - ماکو - سه راه بانک ملي - روبروي داروخانه دکتر بيات044-34222776
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی مهرداد حسین زادهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - ماکو - روبروي بيمارستان فجر- طبقه فوقاني4434248832
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی لاله داداش زاده گجوتیاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - ماکو - روبروي بيمارستان فجر طبقه فوقاني044-34248832
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دکترمددیاستان اذربايجان غربياروميه - فلکه بهداري - طبقه فوقاني بانک ملت4433487304
  دندان پزشکیدندانپزشکي موسسه خدمات درماني بسيجيان-اروميهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - شهرستان اروميه - ميدان نه پله - خيابان شهيد مفتح4432257123
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر قاسم رضائی-ارومیهاستان اذربايجان غربياستان آذربايجان غربي-شهرستان اروميه-خيابان امام-جنب پاساژستارخان-طبقه دوم044-32232455 09141453220
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شفا مهر - ارومیهاستان اذربايجان غربياذربايجان غربي - اروميه - فلکه مولوي - تقاطع آزادگان4433651438
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر الناز طایفی نصر آبادی-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - شهرستان اروميه - خيابان سرداران - کوچه خانباباخان - ساختمان رويان - طبقه پنجم - واحد 184432253993
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیرنا یدکاریان-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - خيابان ورزش - مجتمع ابن سينا9335879674
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فائزه اسمعیلی-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي -اروميه - خيابان ورزش - ساختمان ابن سينا - طبقه هفتم - واحد 279129586027
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی جماستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - خيابان آزادگان - فلکه رودکي - مجتمع آتلانتيس 1 - طبقه 4 - واحد 11 و 124433679860
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سید میثم حسینی-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - فلکه بهداري - 50 متر به سمت شيخ تپه - پلاک 27204433442587 04433456079
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی بهاراستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - خيابان کاشاني - کوي کيوان4433478525
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی آتیهاستان اذربايجان غربياروميه، خيابان کاشاني، سه راه باکري، نبش کوي کيوان4433451080
  دندان پزشکیدکتر سعید بهلولی ( ارومیه )استان اذربايجان غربياروميه -ميدان امام حسين اول خيابان مدني دو - جنب بانک صادرات - ساختمان پزشکان زکريا- طبقه 2 - واحد 44432247069
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر یاسر همتی-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي-اروميه-خيابان دانشکده-خيابان استادان-روبروي اداره اوقاف-ساختمان شماره 38-طبقه اول04433473346 33473347
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر پریسا فرشادفر-ارومیهاستان اذربايجان غربياروميه-خيابان مدني 2-نبش خيام شمالي-ساختمان پزشکان کيميا9022563363
  دندان پزشکیدندانپزشکي دکتر بهار بابازاده میاندوآب -اروميهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - خيابان والفجر 1 - خيابان فرهنگ - پلاک 534433369144
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی بامداد-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - شهرستان اروميه - خيابان امام - روبروي بيمارستان شفا - بن بست قاسملو - پلاک 9 - طبقه اول4432259742
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر آیشین اکبرزاده-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - خيابان دانشکده - خيابان استادان - روبروي اداره اوقاف - ساختمان شماره 3804433473346-47
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سمیه سلیمانی-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - شهرستان اروميه - سه راه کاشاني - به طرف باکري - روبروي درمانگاه کوثر - کوي شماره 2 - پلاک 40044-32248005
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ساسان کارگرنژاد-ارومیهاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي-اروميه-خيابان ورزش-ساختمان ابن سينا-طبقه هفتم-واحد279129586027
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر هوتن محبی راد (اروميه )استان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - چهار راه ورزش - خيابان شورا - ساختمان پزشکان ارسطو - طبقه دوم - واحد 4044-33438883
  دندان پزشکیکلینیک خیام ( ارومیه )استان اذربايجان غربياروميه - خيابان خيام شمالي - کوچه خان باباخان 3 نبش کوچه سنايي روبروي ساختمان صدف044-32238254
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی آراد (ارومیه)استان اذربايجان غربياروميه - خيابان سرداران-طبقه فوقاني بانک پارسيان -طبقه سوم4432224215
  دندان پزشکیدکتر جواد مایانلو ( ارومیه )استان اذربايجان غربيآذربايجان غربي-اروميه-خيابان شهيد بهشتي(دانشکده)-بعد از تقاطع شورا-به طرف پل قويون-نبش کوچه 26-ساختمان پاستور-طبقه 3- واحد21044-33440142 09104416979
  دندان پزشکیدکتر حمید رضائی ( ارومیه )استان اذربايجان غربياروميه - پنجراه - خيابان اميني جنب جهاد دانشگاهي واحد 633442365
  دندان پزشکیدکتر علی حیدری ( ارومیه )استان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - اروميه - خيابان مدني 2 -جنب آزمايشگاه ميلاني- ساختمان زمرد4432233867
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ماهان-خویاستان اذربايجان غربيآذربايجان غربي - خوي - خيابان امام - کوچه جلالي - طبقه 29148425214
  دندان پزشکیغلام رضا زنگی (خوی)استان اذربايجان غربيآدربايجان غربي - خوي - خيابان امام-ساختمان پزشکان ايرانمهر-طبقه دوم4436233645
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی رویال (قم)استان قمقم - بلوار جمهوري -پشت مخابرات -خيابان شهروز025-32424955
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر آزاده حلاجیان-قماستان قمقم - صفائيه- کوچه 38 - پلاک 37 - ساختمان آتيه - طبقه سوم2537841058
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علی جعفری نيا-قماستان قمقم - عطاران - بين کوچه 2 و 4-ساختمان کاربن -طبقه 3- واحد72532929080
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهره کریمی-قماستان قمقم - صفائيه - بلوار نيايش - ساختمان شهروند-طبقه دوم2537830927
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه خیریه خدمه اهل بیت (ع)-قماستان قمقم -55متري عمار ياسر2537146
  دندان پزشکیآراداستان قمقم - پرديسان - خيابان شاهد - روبه روي استخر دادگستري32816700
  دندان پزشکیکلینیک سینا دندانپزشکی قماستان قمقم - فلکه صفائيه - بلوار نيايش253172
  مراکز دندانپزشکی SoS استان تهران
  کمک رسان ایران
  بیمه کمک رسان – دندانپزشکی SoS
  ارائه خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS

  خدمات مدیریت صندوق درمان

  خدمات مدیریت صندوق درمان شرکت کمک رسان ایران SOS

  خدمات مدیریت صندوق درمان

  خدمات مدیریت صندوق درمان  خدمات مدیریت صندوق درمان

  تامین رفاه درمانی کارکنان، علاوه بر سلامتی نقش مهمی در بهبود کارآوری و تعهد سازمانی آنان ایفا می نماید. با توجه به کمبودها و محدودیت های پوشش های رایج، بسیاری از کارفرمایان راه کارهای بهتر و به صرفه تری را برای تامین رفاه درمانی و سلامتی کارکنان می خواهند. با انتخاب (( صندوق درمان )) کارفرما علاوه بر دستیابی به آزادی عمل در انتخاب نوع مزایا و سقف تعهدات و اعمال نظارت بر نحوه ارائه خدمات و هزینه ها، رفاه درمانی کارکنان را با روشی ارزان تر تامین می نماید.

   

  مزایای صندوق درمان

  • دسترسی شبانه روزی متقاضیان به خدمات در سراسر ایران
  • راهنمایی پزشکی شبانه روزی
  • معرفی پزشک و بیمارستان و مراکز تشخیصی
  • اخذ پذیرش بیمارستانی
  • پرداخت هزینه درمان به بیمارستان
  • پرداخت هزینه های تشخیصی، پاراکلینیکی
  • پرداخت هزینه های پاراکلینیکی، دارویی، آزمایشگاهی
  • پرداخت هزینه های دندانپزشکی
  • تهیه دارو و پروتز کمیاب
  • سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوایی
  • اخذ نظریه دوم پزشکی
  • دسترسی به خدمات درمان در منزل
  • دسترسی به خدمات درمانی – تشخیصی در محل کار
  • تعیین سقف تعهدات و خدمات به انتخاب کارفرما
  • پرداخت هزینه های درمان و تشخیص بر اساس تعرفه های ترجیحی
  • دسترسی به شبکه بین المللی امداد و درمان
  • نظارت بر درمان
  • احراز هویت و شرایط متقاضی
  • پیگیری خسارات ناشی از قصور پزشک یا بیمارستان
  • کنترل هزینه های مورد مطالبه پزشک و بیمارستان
  • کنترل صحت اسناد پزشکی و بیمارستانی
  • نتظیم و ارسال گزارشات تحلیلی برای کارفرما
  • دسترسی به معاینات پزشکی قبل از استخدام
  • دسترسی به آموزش کمک های اولیه پزشکی

  ادامه مطلب

  خدمات پزشکی در منزل

  دسترسی شبانه روزی به خدمات پزشکی – پرستاری بی شک یکی از نیازهای مبرم هر خانواده است. عدم دسترسی به مطب پزشکان در ساعات روز و شب و ایام تعطیل، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی بیماران سالمند، نیاز به استفاده از خدمات شبانه روزی و قابل دسترس را دو چندان می نماید.

  شرکت کمک رسان ایران “خدمات پزشکی در منزل” یا محل کار را با مزایای زیر در اختیار اعضاء قرار می دهد.

  خدمات شبانه روزی

  اعضاء می توانند در کلیه ساعات شبانه روز از طریق تلفن به خدمات دسترسی پیدا نمایند.

  ویزیت پزشکان (رایگان)

  اعضاء کمک رسان در صورت نیاز به ویزیت پزشک عمومی در منزل یا محل کار به این خدمات که شامل ویزیت، مشاوره، معاینه و تجویز دارو است دسترسی دارند. استفاده از این خدمات برای اعضای این پوشش رایگان است.

  خدمات پزشکی – پرستاری

  اعضای کمک رسان در صورت نیاز به خدمات پزشکی – پرستاری، به این خدمات از جمله تزریقات، پانسمان، سرم درمانی، گذاشتن یا تعویض سوند ادراری، نوار قلب، سنجش فشار خون، مراقبت لازم در طب سالمندان، مراقبت روزانه بهداشتی بیماران و سایر خدمات مجاز دسترسی دارند.

  هزینه این خدمات بر اساس جدول تعرفه ویژه اعضاء در تعهد عضو است.

  خدمات تخصصی

  اعضاء کمک رسان در صورت نیاز به خدمات تخصصی در منزل می توانند پس از تماس تلفنی و هماهنگی به این خدمات از جمله فیزیوتراپی، گفتار درمانی، مشاور تغذیه و مشاوره روانپزشکی دسترسی پیدا نمایند.

  هزینه این خدمات بر اساس جدول تعرفه ویژه اعضاء در تعهد عضو است.

  خدمات پاراکلینیکی

  اعضای کمک رسان در صورت نیاز به خدمات پاراکلینیکی در منزل می توانند به این خدمات دسترسی یابند. این خدمات از جلمه شامل نمونه گیری خون و ادرار و تحویل نتیجه آزمایش به بیمار، سونوگرافی، رادیولوژی، چکاپ و سایر خدمات مجاز است.

  هزینه این خدمات بر اساس جدول تعرفه ویژه اعضاء در تعهد عضو است.

   

  ادامه مطلب