نوشته‌ها

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

متن قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

اخذ-معرفینامه-بیمارستانی-بصورت-آنلاین-کمک-رسان-ایران

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

قرارداد عضویت کمک رسان

اين قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد و مندرجات قرارداد عضويت و الحاقيات مربوط بين عضو و شرکت کمک رسان ايران منعقد ميگردد و با صدور کارت عضويت از طرف شرکت کمک رسان معتبر مي باشد .

الف : تعاریف

تعاريف و اصطالحات مذکور در اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران علي رغم هر معني و هر مفهوم ديگري که داشته باشد صرفا به مفاهيم زير مورد استفاده هستند .

1- عضو :

شخص حقيقي و کمتر از 65 سال است که قرارداد عضويت کمک رسان را قبول و عضويت وي توسط کمک رسان قبول شده و حق عضويت مقرر را پرداخت نموده باشد .

2- حق عضویت :

مبلغي است که عضو بابت امکان استفاده از خدمات کمک رسان مي پردازد .

3- مدت عضویت :

دوره اي که طي آن عضو مي تواند از خدمات کمک رسان استفاده نمايد .شروع و خاتمه عضويت از ساعت 12 ظهر روزي است که در کارت عضويت قيد شده است .

4- بيمارستان :

موسسه درماني است که به موجب مجوز وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکي جهت بستري نمودن و مداواي بيماران تاسيس شده و در خارج از کشور نيز به مفهوم موسساتي است که به همين منظور در کشور خود مجاز به فعاليت مي باشند .

5- پزشک معالج :

پزشکي است که عضو تحت نظر وي مداوا و معالجه مي شود .

6- درمان :

معالجه از طريق بستري شدن عضو در بيمارستان (حداکثر 100 روز بستري شدن در يک سال عضويت )با استفاده از رويه هاي پزشکي توسط پزشک که صرفا به منظور درمان بيمار به کار گرفته مي شود .

7- بستري شدن :

عبارت است از اقامت حداقل 24 ساعت عضو در بيمارستان و مراکز جراحي محدود به منظور درمان .

تبصره :موارد مربوط به آنژيوگرافي قلب مشمول محدوديت زماني فوق نمي گردد .

8- داروي کمياب :

دارويي است که :

1-8 – به تشخيص پزشک معالج براي نجات جان و مداواي موثر بيماري عضو بستري ضروري بوده و بيمارستان يا بيمار قادر به تهيه آن و يا مشابه آن از داروخانه هاي مستقر در شهر محل بستري عضو نباشند .

2-8 – ناياب نباشد .

3-8 – تهيه و ارسال آن منع قانوني نداشته باشد .

9- حادثه :

هر واقعه ناگهاني ناشي از عوامل خارجي است که بدون قصد و اراده عضو بروز کرده باشد و موجب نياز عضو به خدمات کمک رسان گردد .

10- محل اقامت دائم :

محل دائمي اقامت عضو به شرح مندرج در برگ درخواست عضويت و تغييرات بعدي آن به شرح اعالم کتبي عضو.

11- امداد و انتقال پزشکي :

انتقال بيمار يا مصدوم تحت نظارت و مراقبت پزشکي به بيمارستان مناسب براي درمان وي .

12- کمک رسان :

شرکت کمک رسان ایران با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 91891 در اداره ثبت شرکتهاي تهران مي باشد و وظيفه ارائه خدمات در محدوده اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران را برعهده دارد .

13- بيمه گر کمک رسان :

يکي از شرکت هاي بيمه ايراني است که کمک رسان از طريق عقد قرارداد بيمه جبران هزينه هاي ،امداد درمان و حادثه موضوع اين قرارداد را به نيابت از طرف عضو خود نزد شرکت يادشده بيمه نموده است.

14- خطوط هواپيمایي بين المللي :

به مفهوم کليه شرکت هاي هواپيمايي بين المللي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي (ايکائو )

15- اورژانس :

به مواردي اطالق مي گردد که عضو در اثر تحقق ،حادثه مسموميت و يا بيماري حاد نياز فوري به مداوا در بخش اورژانس بيمارستان يا درمانگاه شبانه روزي داشته باشد .

16- خدمات ،تشخيصي پاراکلينيکي و سرپایي :

خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي موضوع اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران صرفا شامل موارد ذيل مي باشد .

الف- ،سونوگرافي ،ماموگرافي راديو ،تراپي ،راديولوژي انواع اسکن و سي تي ،اسکن سنجش تراکم ،استخوان نوار عضله و نوار ،عصب ،پاتولوژي گچ گيري و بازکردن ،گچ اکسيزيون و رزکسيون ،توده نوار ،مغز ،اسپرومتري ،پريمتري پاکي ،متري ،اوديومتري تعيين ميدان ،ديد بيوپسي تحت گايد سونوگرافي انواع ،آندوسکوپي انواع ام آر ،آي تست ،ورزش ،پانسمان ،اکوکارديوگرافي ،بخيه ،ختنه ليزر درماني، و فيزيوتراپي (خدمات فيزيوتراپي از قبيل ليزرتراپي تاسقف 000/000/20 ريال در )سال، سنگ شکن ، ليزيک براي رفع عيوب انکساري چشم بيش از3 .ديوپتر در هر محور براي هر چشم

ب- تامين هزينه ويزيت پزشک، دارو، آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و پس از ترخيص از بيمارستان براساس شرايط ( ذکر شده در بند1/8 ) ماده ج – .مزاياي عضويت و خدمات

ج- تامين هزينه( هاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس شرايط ذکر شده در بند2/8 .) ماده ج

17- دوره انتظار :

مدتي است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد وجود ندارد . موارد مشمول دوره انتظار بستري، تشخيصي، درماني و داروئي نافي مفاد و شرايط مندرج در ماده «د» اين قرارداد (محدوديت )ها و استثنائات از جمله بند6 آن نبوده و آن شرايط حاکم و مقدم بر موارد مشمول دوره انتظار زير مي.باشند

1/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينههاي ب ،ستري، پاراکلينيکي، تشخيصي و داروئي مربوط به بارداري زايمان طبيعي، سزارين، سقط جنين و کليه عوارض آنها منوط به طي شدن يک سال کامل عضويت و تمديد متصل سال دوم قرارداد عضويت است.

2/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينه خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي3 ماه کامل پس از تاريخ شروع

.عضويت است

3/17- دوره انتظار کليه خدمات بستري، درماني، تشخيصي، پاراکلينيکي، طبي و داروئي براي بيماري ،هاي زير4 ماه کامل از تاريخ شروع عضويت مي .باشد

– رفع عيوب انکساري چشم (شامل ليزيک، الزک و …) آنهم در صورتيکه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزديک بيني، دور بيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق بينائي هر چشم بيش از3 ديوپتر .يا بيشتر باشد

– بيماري هاي قلب و عروق (از جمله باي پس عروق، تعويضدريچ ، انواع آنژيوگرافي، آنژيوپالستي و …) کليه و مجاري ادراري (از جمله پروستاتکتومي، سن گهاي ادراري و کليه و …) گوارشي (از جمله سنگ و کيسه صفرا، پانکراتيت، زخمهاي دستگاه گوارش، کولکتومي، هموروئيد، فيشر، باي پس معده، چاقي مفرط، سينوس پاي لونيدال انواع هرني و …) مغز، اعصاب و ستون ،فقرات (از جمله تنگي کانال نخاع، انواع ديسک و هرني ستون فقرات توده مغزي، اسکوليوز، کايفوز، کرانيوتومي، لغزندگي مهره ها و …) چشم (از جمله آب مرواريد، آب سياه، قوز قرنيه، بلفاروپالستي، کارگزاري لنز داخل چشم و …) زنان (از جمله هيسترکتومي، سيستوسل، رکتوسل، کورتاژ تشخيصي، کيست و توده تخمدان و پستان، ميومکتومي، ماموپال )… ستي، فيبرم و گوش و حلق و بيني (از جمله لوزهها، ماستوئيدکتومي، اسپاتدکتومي، انحراف بيني، سينوزيت و …) غدد ،(از جمله تيروئيد لنفاوي، کبد و …) انواع سرطان، شيمي درماني و راديوتراپي، انواع فتق و هيدروسل ، آرتوسکوپي، تعويض انواع مفصل، ترميم و درمان آسيب تاندون و مينيسک به هر روش از جمله آرتروسکوپي، آرتروز، روماتيسم، الپراسکوپي تشخيصي ، سندروم تونل … کارپال، هالوکس والگوس و

4/17- تامين هزينه بستري از طريق اورژانس بيمارستان تابع شرايط عمومي قرارداد از جمله ماده «د» (محدوديت ها و استثنائات) است

ب :شرایط عضویت و استفاده از خدمات

1- کمک رسان اعضا خود را براساس قرارداد عضويت و مفاد پرسشنامه پزشکي تکميل شده توسط عضو پذيرش مي نمايد . چنانچه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر عضو در مورد اطالعات خواسته شده و يا در پاسخ به سواالت مطروحه در فرم

درخواست عضويت کتمان حقايق نموده و يا اظهارات کذب ،نمايد عضويت وي باطل و کارت عضويت فاقد اعتبار مي شود .در چنين صورتي کمک رسان محق به کسر هزينه ها و خسارات وارده به تشخيص خود مي باشد .

2- کمک رسان مي تواند به منظور بررسي وضعيت سالمتي عضو ، نامبرده را براي انجام معاينات و آزمايشات پزشکي ، به هزينه عضو به مراکز و پزشکان معتمد خويش معرفي نمايد .انجام معاينات درخواستي الزامي و هزينه انجام آن غير قابل استرداد است .

3- کمک رسان مي تواند با توجه به نتايج معاينات و آزمايشات پزشکي و به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر و با توجه به بند 6 ماده (د)اين قرارداد موارد خارج از تعهد را طي الحاقيه اي به اطالع عضو برساند . اين الحاقيه جز لاينفکي از قرارداد عضويت نامبرده خواهد بود.

4- متقاضي عضويت در کمک رسان بايد حق عضويت خود را همزمان با شروع يا تمديد مدت عضويت به کمک رسان پرداخت نمايد .کمک رسان در مقابل عضوي که حق عضويت خود را بموقع پرداخت ننمايد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

5- حق عضويت ساليانه مي باشد و درصورت قسط ،بندي عضو موظف است هر يک از اقساط را در سررسيد آن به کمک رسان پرداخت نمايد .در غير اينصورت کمک رسان مسئوليتي در قبال انجام تعهدات خود نداشته و در فاصله 10 روز پس از انقضا سررسيد پرداخت ، مابقي اقساط تبديل به حال شده و بالفاصله بايد توسط عضو به کمک رسان پرداخت شود .خدمات کمک رسان در مورد بيماري يا حادثه اي که منشا آن پس از پرداخت اخير باشد شامل عضو خواهد شد .

6- در صورتي که حق عضويت قسطي پرداخت ،گردد عرضه خدمات موضوع اين قرارداد پس از کسر ميزان مابه التفاوت حق عضويت ساليانه عضو انجام خواهد شد .

7- درصورت تحقق حادثه يا بيماري منجر به بستري شدن ،عضو وي نبايد با شخص يا اشخاص مسئول بروز حادثه و بيماري ناشي از آن صلح نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت درمان و امداد پزشکي عضو در مقابل مسئول حادثه و يا بيماري ناشي از ،آن قائم مقام عضو مي باشد .

8- چنانچه عضو داراي بيمه درماني يا قرارداد مشابهي ،باشد موظف است کمک رسان را مطلع نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت خدمات موضوع اين قرارداد ، قائم مقام عضو مي باشد .

9- کمک رسان در عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد عضويت مسئول عامل خارج از کنترل و فورس ماژور نمي باشد .همچنين کمک رسان هيچگونه مسئوليتي نسبت به تجويزات و اعمال پزشکي که عضو به موجب اين قرارداد در مرکز ،درماني تشخيص و پاراکلينيکي برخوردار مي گردد نخواهد داشت .

10- ،عضو به منظور استفاده از خدمات کمک رسان موظف است همکاري هاي الزم را در زمينه ارائه اطالعات اسناد و پزشکي مورد نياز کمک رسان و بيمه گر انجام دهند .عدم همکاري و ارائه اطالعات و اسناد درخواستي کمک رسان و بيمه گر موجب سلب مسئوليت کمک رسان در ارائه خدمات مي باشد .

11- هرگاه عضو اهليت قانوني نداشته ،باشد رضايت ولي و قيم وي براي درخواست يا قبول عضويت ضروري است و کليه وظايف و مسئوليت هاي عضو متوجه ولي يا قيم او خواهد بود .

12- کليه مکاتبات و مراسالت با عضو به آدرس و مشخصات مندرج در درخواست عضويت ارسال خواهد شد و عضو موظف است هرنوع تغيير در نشاني خود را کتبا به اطلاع کمک رسان برساند در غير اينصورت هيچ گونه مسئوليتي متوجه کمک رسان نخواهد بود .

13- کليه اختالفات ناشي از اين قرارداد به هيئت داوري متشکل از دو داور که هريک از طرفين انتخاب خواهند کرد و يک سرداور منتخب اين دو واگذار و نظر اکثريت اين هيئت براي طرفين معتبر و الزم االجرا خواهد بود .هزينه داور اختصاصي هر طرف به عهده همان طرف و هزينه سرداور به تساوي ميان طرفين تقسيم مي گردد .

14- قرارداد عضويت کمک رسان يک ساله است .اين قرارداد مي تواند با توافق طرفين به مدت يک سال ديگر تمديد گردد و تابع شرايط و حق عضويت کمک رسان در زمان تمديد مي باشد .

15- کمک هزينه هاي درمان و انتقال پزشکي موضوع اين قرارداد به وسيله بيمه گر کمک رسان تامين مي گردد .

16- هرگونه جعل يا استفاده از سند مجعول يا دخل و تصرف در اسناد ،پزشکي ،مالي بيمارستاني و يا اظهارات کذب به پزشکان توسط عضو موجب باطل شدن عضويت و قابل پيگرد قانوني مي باشد .

17- عضو موظف به حفظ و نگهداري کارت عضويت مي باشد و درصورت مفقود شدن بايد فورا کمک رسان را مطلع نمايد . قراردادن کارت عضويت در اختيار ديگران موجب لغو عضويت و پيگرد قانوني است .

18- کمک رسان و عضو مي توانند با اعالم قبلي سه ماهه کتبي نسبت به فسخ عضويت اقدام نمايند .درصورت فسخ قرارداد حق عضويت قابل استرداد براساس جدول کوتاه مدت کمک رسان محاسبه و به عضو مسترد مي گردد .درصورت استفاده عضو و يا هريک از اعضا مندرج در فرم درخواست عضويت عضو از خدمات کمک رسان مبلغ قابل استرداد پس از کسر هزينه اين خدمات پرداخت مي گردد .

19- در مواقع استفاده عضو از خدمات بيمارستان ها و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد کمک ،رسان درصورت احراز شرايط تامين ،خدمات تامين هزينه و استفاده از خدمات مستقيما از طريق صدور معرفي نامه کمک رسان انجام خواهد پذيرفت .

درصورت استفاده عضو از بيمارستان ها و مراکز پاراکلينيکي طرف قرارداد کمک رسان بدون ارائه معرفي نامه کمک رسان و يا عدم پذيرش معرفي نامه توسط پزشک ،معالج هزينه درمان مطابق با قرارداد ميان کمک رسان و آن مراکز تامين مي گردد .

درصورت عدم درج حق العمل جراح و دستمزد پزشکان در صورتحساب ،بيمارستان سقف تعهدات در تامين هزينه درمان محدود به قرارداد فيمابين کمک رسان و بيمارستان مي باشد .درصورت عدم استفاده عضو از بيمارستان هاي طرف قرارداد ، تامين هزينه درمان پس از دريافت کليه اسناد و مدارک و صورتحساب بيمارستاني پرداخت شده توسط ،عضو مشروط به احراز شرايط تامين ،خدمات براساس تعرفه قرارداد کمک رسان با بيمارستان هاي هم درجه انجام مي گيرد .

20- محدوديت زماني در ارسال و تکميل اسناد و مدارک پزشکي و تشخيصي جهت استفاده از مزاياي اين قرارداد 4 ماه از تاريخ ترخيص يا انجام خدمات مي باشد و کمک رسان پس از اين زمان مسئوليتي در تامين هزينه خدمات ياد شده ندارد .

21- تخفيف عدم خسارت : در صورتيکه عضو، در سال منتهي به تمديد قراردادعضويت هيچگونه خسارتي از بيمه گر دريافت نکرده و يا خسارت قابل دريافتي اعالم ننموده باشد، مشمول5% .تخفيف حق عضويت از زمان تمديد قرارداد مي باشد

22- فرانشيز: سهم عضو از هزينه قابل پرداخت است ؛ فرانشيز تامين هزينه خدمات آزمايشگاهي (بند2/8 )10% مي .باشد

ج – مزایاي عضویت و خدمات

اعضاء کمک رسان بر حسب نوع خدماتي که برگزيده اند از بخش يا کليه مزاياي زير برخوردار ميگردند .

1- دسترسي شبانه روزي :

کمک رسان جهت ارائه خدمات خود به طور شبانه روزي و در تمام ايام سال در دسترس عضو قرار دارد و وي مي تواند از هر طريق مطمئن نظير تلفن ، نمابر ، مراجعه حضوري و مکاتبه خدمات مورد نياز خود را به کمک رسان اطالع دهد .

2- معرفي پزشک :

کمک رسان درصورت نياز عضو به معرفي پزشک در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطالعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

3- معرفي بيمارستان و امکانات درماني :

کمک رسان در صورت نياز عضو به معرفي بيمارستان و امکانات درماني در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

4- امداد و انتقال پزشکي در سرتاسر ایران :

هرگاه عضو کمک رسان در خارج از تهران بر اثر سانحه يا بيماري در بيمارستان بستري شده باشد و به تشخيص کمک رسان

امکانات درماني در محل بستري براي درمان وي کافي نباشد به گونه اي که به تشخيص پزشک مورد تاييد بيمه گر انتقال وي به مرکز درماني مناسب فوريت داشته ،باشد کمک رسان در اسرع ،وقت با نظارت پزشکي و وسيله ،مناسب انتقال پزشکي عضو را به بيمارستان مناسبي در تهران يا شهر ديگري سازماندهي خواهد کرد .

5- اطلاع رساني :

هرگاه کمک ،رسان عضو مشمول ماده ج بند چهار را به بيمارستاني خارج از محل اقامت دائمي عضو منتقل نمايد ، از طريق مشاوره با پزشک معالج ، خانواده عضو را در جريان وضعيت او قرار خواهد داد .

6- تامين هزینه درمان بيمارستاني در سرتاسر ایران :

هزينه هاي درمان بستري بيمارستاني عضو در سرتاسر ايران تا سقف 000/000/000/2 ريال در سال برابر شرايط اين قرارداد به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

7- :غرامت روزانه بستري در بيمارستان

هزينه غرامت روزانه بستري در بيمارستان تا سقف روزانه000/000 /3 ريال حداکثر به مدت60 روز توسط بيمه گر تامين مي‌گردد

8- تامين هزینه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي:

هزينه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي مشمول اين قرارداد در سرتاسر کشور تا ميزان000 /000/50 ريال در ،سال بر اساس ،تعرفه به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

1/8- :تامين هزینه ویزیت پزشک، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستري در بيمارستان

هزينه خدمات ويزيت پزشک، دارو وآزمايش قبل از بستري در بيمارستان و بعد از ترخيص از بيمارستان به شرح و شرايط زير توسط بيمه‌گر کمک رسان تامين مي گردد

1- خدمات اين پوشش محدود به ويزيت پزشک، دارو و آزمايش بوده و براساس تعرفه هاي رسمي مصوب وزارت بهداشت آموزش پزشکي محاسبه و قابل پرداخت ميباشد

2- .اين خدمات بدون فرانشيز مي باشد.

3- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه به تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر رابطه مستقيم با بيماري منجر به بستري و جهت تشخيص، درمان يا ادامه آندرمان .داشته باشد قابل تامين است

4- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه بستري در بيمارستان براساس شرايط عمومي قرارداد عضويت تحت پوشش بيمه گر کمک رسان باشد و پس از .تسويه حساب قطعي پرونده بستري قابل تامين است

5- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند مح دود به هزينه هاي انجام شده در دوره زماني حداکثر30 روز قبل از هر بستري در بيمارستان و60 .روز بعد از ترخيص از بيمارستان مي باشد

6- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند نيز .تابع موارد استثناء عمومي قرارداد عضويت است

7- حداکثر مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي خدمات موضوع اين بند90 روز پس از.تاريخ ترخيص بيمارستان است

8- سقف تعهدات بيمه گر در تامين هزينه هاي خدمات اين بند حداکثر000/000/5 .ريال در سال است

2/8- تامين هزینه هاي خدمات آزمایشگاهي

هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش هاي تشخيص پزشکي، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي از سقف پاراکلينيکي بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تا سقف000/000/6 ريال در سال تامين مي .گردد

9- تامين هزینه زایمان طبيعي و سزارین :

هزينه درمان طبيعي و سزارين عضو مشروط به طي يک سال عضويت و تمديد سال دوم براي زايمان اول و دوم و سوم تا ميزان 000/000/110 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

10- تامين هزینه درماني اورژانس در بيمارستان:

هزينه درمان اورژانس بيمارستاني عضو تا سقف 000/000/12 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .اين پوشش شامل هزينه مراجعه سرپايي به مطب پزشک داير در بيمارستان ، درمانگاه و ساير نقاط نمي گردد .

11- تهيه داروي کمياب :

هرگاه عضو بستري شده به داروي کمياب نياز داشته باشد ، کمک رسان با توجه به ماده الف بند هشت داروي فوق را در اسرع وقت تهيه و در اختيار عضو قرار خواهد داد و يا محل تهيه آن را در شهر محل بستري عضو معرفي مي نمايد .

12- اخذ نظریه دوم پزشکي براي عضو بستري شده :

چنانچه تشخيص بيماري عضو بستري شده براي پزشکان ايراني معالج وي ممکن ،نباشد کمک رسان با ارسال گزارش پزشکي نظريه مشورتي پزشکان متخصص داخلي يا خارجي را اخذ و در اختيار پزشک معالج وي قرار خواهد داد .

13- پوشش حادثه :

اعضا کمک رسان در قالب يک قرارداد بيمه حوادث جمعي با بيمه گر کمک رسان تحت پوشش بيمه حادثه فوت ، نقص عضو و از کارافتادگي تا سقف 000/000/600 ريال در سال قرار دارند.

تبصره: حداکثر سن مجاز در مورد هر يک از اعضا75 .سال تمام مي باشد

14- امداد و انتقال پزشکي به خارج از کشور :

هرگاه درمان عضو بستري شده در ايران ممکن نباشد ليکن در خارج از کشور امکان پذير ،باشد کمک رسان انتقال پزشکي هوايي عضو را به موسسه درماني مناسبي در خارج از کشور از طريق اعزام توسط جت آمبوالنس هوايي و يا خطوط هوايي بين‌المللي سازماندهي مي نمايد . کليه خدمات ضروري شامل پذيرش در فرودگاه مقصد ، انتقال پزشکي به بيمارستان ، پذيرش در بيمارستان توسط کمک رسان سازماندهي مي شود .هزينه هاي اين مزايا در انتقال با جت آمبوالنس حداکثرتا 000/000 /000/2 ريال در سال و انتقال با خطوط هواپيمايي حداکثر معادل بليط عادي تهران – لندن تامين مي گردد .

15- اعزام همراه به خارج از کشور :

چنانچه به تشخيص کمک رسان ، همراهي يکي از بستگان عضو بيمار ضروري باشد ، اعزام همراه حداکثر به ميزان يک بليط عادي رفت و برگشت تهران – لندن سازماندهي و هزينه آن تامين مي گردد .

16- تامين هزینه درمان در خارج از کشور پس از انتقال پزشکي :

هزينه هاي درمان عضو منتقل شده به خارج از کشور موضوع ماده ج بند 14 تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال در خارج از کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .نرخ ارز بر مبناي نرخ فوق در زمان انجام هزينه محاسبه خواهد شد .

17- سازماندهي بازگشت عضو به ایران پس از درمان در خارج :

کمک رسان بازگشت هوايي عضو مشمول ماده ج بند 14 به ايران را پس از درمان در خارج از کشور حداکثر معادل 6 بليط عادي خطوط هواپيمايي بين المللي تهران – لندن سازماندهي مي کند .

18- نظارت بر درمان

کمک رسان در طول بستري عضو در خارج از کشور ، از طريق مشاوره با پزشک معالج بر درمان وي نظارت خواهد داشت و نتايج اين نظارت را به اطالع خانواده عضو در ايران خواهد رساند .

19- تامين هزینه درمان در طول سفر در خارج از کشور :

هرگاه عضو کمک رسان در طول سفر در خارج از کشور به علت حادثه يا بيماري در بيمارستان بستري شود هزينه مربوط به درمان وي در بيمارستان با رعايت کليه مفاد اين قرارداد تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال بر اساس برآورد ارزش خدمات معالجه مشابه در ايران بر اساس تعرفه جاري در مقابل اسناد بيمارستاني تائيد شده توسط مقامات ذيصالح ايران در آن کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

بستري شدن عضو در بيمارستان خارج از کشور بايد حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ بستري کتبا به اطالع کمک رسان رسانده شود .درغير اينصورت کمک رسان و بيمه گر آن در قبال انجام خدمات موضوع اين بند مسئوليتي نخواهند داشت .

20- ویزیت پزشک عمومي :

اعضا کمک رسان در صورت نياز به خدمات ،ويزيت ،مشاوره معاينه و تجويز دارو توسط پزشک عمومي مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات در منزل و يا محل کار خود در اسرع وقت دسترسي پيدا نمايند .ويزيت پزشک عمومي براي اعضا اين

پوشش رايگان است .

21- تهيه دارو :

اعضا کمک رسان درصورت نياز به تهيه دارو مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات دسترسي پيدا نمايند .دارو پس از دريافت نسخه معتبر پزشکي از داروخانه تهيه و به بيمار تحويل داده مي شود .هزينه اياب و ذهاب بر اساس جدول تعرفه ويژه اعضا و هزينه دارو بر اساس رسيد داروخانه در تعهد عضو است.

22- سازماندهي انتقال پزشکي به بيمارستان :

درصورت نياز عضو به انتقال پزشکي از منزل به بيمارستان ، کمک رسان امکان اين انتقال را با استفاده از شبکه آمبوالنس اورژانس يا خصوصي سازماندهي مي نمايد .هزينه انتقال پزشکي بر اساس تعرفه ويژه اعضاء کمک رسان بر عهده عضو است .

23- معرفي وکيل در سراسر ایران :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به وکيل در ايران و سراسر جهان مي توانند اطالعات الزم را از طريق شبکه بين المللي کمک رسان دريافت نمايند .

24- راهنمایي و مشاوره حقوقي :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي حقوقي مي توانند از طريق تلفن يا مراجعه حضوري با تعيين وقت قبلي با وکالي منتخب کمک رسان در تهران تماس گرفته و با توجه به اختيار جداگانه اي که جهت انتخاب وکيل و مشاور حقوقي به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمايي حقوقي بدون پرداخت وجه برخوردار گردند .

25- همياري حقوقي :

اعضاء کمک رسان درصورت نياز به همياري ، همراهي و مشاوره حقوقي در جلسات مذاکره و يا حل اختالف حقوقي که به همياري و همراهي حقوقي نيازمند باشد با عقد قرارداد جداگانه با وکالي انتخابي از خدمات وکالي منتخب کمک رسان بهره مند مي شوند . وکلاي مزبور براي ارائه خدمات مورد نظر عضويت متقاضي را در دريافت حق الزحمه لحاظ خواهند نمود .هزينه استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد .

26- انجام وکالت :

اعضاء کمک رسان در صورت تنظيم وکالتنامه مي توانند از خدمات وکلاي منتخب کمک رسان در دعاوي بهره مند شوند .

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

کرونا این روزها دغدغه تمام افراد جامعه شده است و هزینه های درمان این بیماری نگرانی افراد جامعه را دو چندان کرده است اما شرکت کمک رسان مثل همیشه برای ایجاد امنیت خاطر و کاهش نگرانی از همهگیری این بیماری تمهیداتی از مشاهده اولین علائم بیماری تا ترخیص از بیمارستان و حتی در دوران قرنطینه اندیشیده است که جهت یادآوری به اختصار به شرح ذیل مطرح میگردد.

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

1 – مشاوره و راهنمائی پزشکی تلفنی و تصویری

باتوجه به توصیه اکید درخصوص عدم حضور در مراکز درمانی به دلیل زنجیره انتقال بیماری اعضای کمک رسان با مشاهده اولین علائم ابتلا به کرونا )تب، تنگی نفس، سرفه( و حتی صرفاً به منظور دریافت راهنمایی کلی توسط پزشکان کمک رسان در تمام ساعات شبانه روز از امکان راهنمایی و مشاوره برخوردارند و علاوه بر مشاوره با ورود به سایت شرکت کمک رسان ارتباط موبایل و یا تبلت از مشاوره پزشکی تصویری نیز بهره مند می گردند که در این روش با مشاهده علائم بالینی مشاوره و راهنمایی بیشتری خواهند داشت و درصورت نیاز دستور آزمایش و تجویز دارو توسط پزشکان صورت میگیرد.

جهت مشاوره تلفن 88648530 و برای فعال نمودن امکان مشاوره تصویری به آدرس https://user.isos.co مراجعه فرمائید.


2 – تأمین هزینه تشخیص کرونا و راهنمایی نوع و محل انجام تست های لازم

تأمین هزینه تشخیص کرونا (تست پی سی آر ، آزمایش خون، و اسکن ریه) در صورت مثبت بودن جواب تست تا سقف 10 میلیون ریال در سقف تعهدات پاراکلینیکی در سال براساس تعرفه و طبق دستور پزشک متخصص ریه و عفونی و داخلی و طب اورژانس منوط به طی شدن 14 روز از تاریخ شروع عضویت. درصورت لزوم پزشکان ما راهنمائی لازم جهت انجام تستهای ضروری (تست پی سی آر و آزمایش خون و اسکن ریه) و مراکز انجام آنها را در اختیار اعضاء قرار میدهند درصورت مراجعه برای انجام سی تی اسکن ریه در مراکز طرف قرارداد معرفینامه صادر خواهد شد.


3 – بررسی اسکن و نتایج آزمایشات و اخذ نظریه دوم پزشکی از پزشکان متخصص ریه و عفونی

درصورت نیاز و پس از دریافت نتایج آزمایشات این نتایج توسط پزشکان متخصص ریه و عفونی نیز بررسی شده و نظریه آنها نیز درمورد چگونگی روند درمان شما اخذ و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بدیهی است که این نظریه جنبه کمکی داشته و نمی تواند جایگزین نظر پزشک مستقیم درمان شما باشد. علاوه بر شماره واتساپ 09913393145 پرتال پزشک در منزل امکان ارسال نتایج آزمایشات و تصاویر و فیلم اسکن و همچنین نحوه دریافت نسخه را برای شما مهیا نموده است.


4 – اخذ پذیرش بیمارستان در مراکز طرف قرارداد و تأمین هزینه بیمارستان

اعضای کمک رسان می توانند از طریق کمک رسان نسبت به اخذ پذیرش در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد درصورت فراهم بودن شرایط و امکانات بستری در بیمارستان اقدام نمایند هزینه های بستری تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال در سقف تعهدات بیمارستانی تأمین میگردد.


5 – پرداخت غرامت بستری

درصورت بستری فرد مبتلا به کرونا جهت درمان در بیمارستان تأمین هزینه غرامت روزانه بستری در بیمارستان تا سقف 3 میلیون ریال حداکثر به مدت 60 روز در سال برابر شرایط قرارداد تأمین می گردد.1 / 5 – پرداخت غرامت دوران قرنطینه در منزل

درصورت مثبت بودن جواب تست پیسیآر و یا اسکن ریه و دستور پزشک مبنی بر قرنطینه خانگی تأمین هزینه غرامت روزانه قرنطینه خانگی به ازای هر روز 000,000,1 ریال به مدت 7 روز در سال تأمین می گردد.


6 – پیگیری روند بهبودی

درصورتیکه در حال درمان در قرنطینه خانگی باشید مرکز خدمات پزشک در منزل روزانه با شما در تماس بوده و روند درمانتان را پیگیری و به پزشکان ما منتقل خواهند نمود تا درصورت وخامت و یا تشدید علائم اقدامات لازم انجام گیرد.


توجه: خدمات فوق از تاریخ 15 / 10 / 1399 قابل اجرا میباشد.

خدمات SoS به بیمه سامان

Saman insurance - بیمه سامان خدمات به شرکت بیمه سامان

راهنمای استفاده از خدمات SoS به بیمه سامان

خدمات SoS به بیمه سامان : به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه سامان علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

Iran Assistance خدمات به شرکت بیمه سامان

بستری در بیمارستان طرف قرارداد بیمه سامان

پس از تماس با کمک رسان سامان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان سامان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید. هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.

در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای سامان شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای سامان شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای سامان شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان سامان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.

خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی سامان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.

در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.

استفاده از سهم بیمه گر اول:

در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه سامان هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد خدمات به شرکت بیمه سامان :

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان). خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام فرمائید.

بیمه سامان
خدمات به شرکت بیمه سامان

اطلاعات تماس بیمه سامان

تلفن 8943 021

فاکس 88700204 021

نشانی / تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره 433

وبسایت www.si24.ir

کمک رسان ایران

اطلاعات تماس کمک رسان ایران


تلفن های شبانه روزی کمک رسانی سامان: 39-88648421 021

فاکس تا ساعت 20: 88648493 021 – 88648661 021 – 88648662 021
بعد از ساعت 20 و ایام تعطیل: 88648440 021

نشانی / تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، شماره 24

خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت

راهنمای استفاده از خدمات بیمه حکمت – خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت
خدمات

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه حکمت علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت
خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت


بستری در بیمارستان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید.

هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.
خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب

مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.استفاده از سهم بیمه گر اول:در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه حکمت هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد:

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان).

خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

بیمه تکمیلی کمک رسان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

بیمه SoS نمایندگی1046
مراکز درمانی SoS استان گلستان بیمه SoS

آدرس و شماره تلفن مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه کمک رسان ایران SOS در استان گلستان

جهت یافتن مرکز مورد نظر خود فقط کافیست نام آن را در داخل کادر جستجوی زیر تایپ کنید – مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان گلستان

عنوان مرکزنوع مرکزتلفنآدرس
آزمایشگاه دی گلستانآزمایشگاه1732226511استان گلستان -خيابان وليعصر -عدالت 10-آزمايشگاه دي
آزمایشگاه سینا آق قلاآزمایشگاه1734531702استان گلستان،آق قلا،خيابان شهيد رجايي،کوچه اتحاد يکم (دکتر غني)چهارراه اول
آزمایشگاه دکتر هلاکو (گنبد کاووس)آزمایشگاه017-33293344استان گلستان - گنبد کاووس - خيابان طالقاني شرقي - جنب داروخانه ايري کوچه 28 آزمايشگاه دکتر هلاکو
آزمایشگاه دکتر بلخی (گرگان)آزمایشگاه173235481گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان مينا - طبقه اول
آزمایشگاه پاستورآزمایشگاه017-32222299گرگان،خيابان وليعصر،عدالت 7،پلاک 7
آزمایشگاه سپید آزادشهرآزمایشگاه1735735790گلستان،آزادشهر،خيابان گنبد،کوچه ولايت 3 جنب فيزيوتراپي قائم آزمايشگاه سپيد آزادشهر
آزمایشگاه دکتر علیزاده گنبد(گلستان)آزمایشگاه1733288085خيابان طالقاني شرقي ،روبروي کلانتري 12 ،مجتمع مدائن ، طبقه سوم
آزمایشگاه مهرگان آق قلاآزمایشگاه1734536773استان گلستان - شهرستان آب قلا - خيابان شهيد رجايي - کوچه اعتماد يکم
آزمایشگاه آرتینآزمایشگاه1732322340استان گلستان ،خيابان وليعصر ،عدالت 31
آزمایشگاه دکتر چپرلی (گلستان )آزمایشگاهکنبد خيابان دارايي بعد از چهار راه اول
سپهرآزمایشگاه1732320299عدالت11-مجتمع مهستان
آزمایشگاه سیناآزمایشگاه1732251884استان گلستان -گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 13 -مجتمع آرمان -آزمايشگاه سينا
آزمایشگاه سینا گنبدآزمایشگاه1733235930گنبد کاووس-خيابان طالقاني -جنب بيمه ايران -ساختمان دکتر پورقاز طبقه دوم
آزمایشگاه پارس گرگانآزمایشگاه1732328055استان گلستان -خيابان وليعصر -عدالت 31-پاساژ کوروش-طبقه اول -آزمايشگاه پارس
آزمایشگاه دانش گرگانآزمایشگاه1732236949گلستان -گرگان- خيابان وليعصر-عدالت 13
فدکآزمایشگاه1734369170بندرگز-خيابان اسدي عرب-راه بند راه آهن-انقلاب 40
آزمایشگاه پارس (علی آباد)آزمایشگاه1734237453علي آباد کتول-چهارراه جنگلده
لقمانآزمایشگاه1734527860آق قلا-خيابان شهيد رجايي.
آزمایشگاه ایرانآزمایشگاه34430822بندرترکمن-خيابان 15 خرداد-پاساژ قاندوميطبقه اول
آزمایشگاه رویان - گلستانآزمایشگاه1732333703استان گلستان - خيابان وليعصر - نبش عدالت 14
آزمایشگاه کاوشآزمایشگاه0
دکتر ایریآزمایشگاه1732237300گنبد-خ طالقاني شرقي-ساختمان پزشکان بزرگمهر
آزمایشگاه پردیس (گلستان )آزمایشگاه1733225825گرگان ، خيابان دانش شمالي، روبروي بيمارستان طالقاني، مجتمع پزشکي سينا ، آزمايشگاه پرديس
حضرتیآزمایشگاه1732320180گرگان خيابان وليعصر-عدالت 23-پاساژ ايرانشهر-طبقه اول
لانداآزمایشگاه1712344990گرگان-خيابان وليعصر-بين عدالت 14 و12
دکتر علی زادهآزمایشگاه1732366981گرگان-خيابان ولي عصر-عدالت 11-ساختمان کوشا
آزمایشگاه دکتر صمدیآزمایشگاه1734353434استان گلستان،کردکوي،خيابان وليعصر،نبش عدالت 15
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دهقان -کردکویآزمایشگاه1734343339گلستان - کردکوي - خيابان وليعصر - کوچه صاحب الزمان - جنب بانک قوامين
آزمایشگاه سپید (علی آباد)آزمایشگاه1734238336گلستان - شهرستان علي آباد - چهار راه جنگلده - طالقاني شمالي - مجتمع آريا
آزمایشگاه فارابیآزمایشگاه1733225001استان گلستان- گنبدکاووس-خيابان طالقاني شرقي نرسيده به بيمه مرکزي ايران مجتمع صدرا طبقه سوم آزمايشگاه فارابي
دکتر بسکی گنبد کاوس گلستان گنبد کاوس‌بیمارستان خصوصی1733558009ساري- بلوار وليعصر
بیمارستان فلسفی(گرگان)بیمارستان خصوصی01732222618-19ميدان 15 خرداد-بيمارستان وزايشگاه فلسفي گرگان
بیمارستان دکتر موسوی (گرگان)بیمارستان خصوصی1732337250گرگان خيابان وليعصر (عج) -عدالت 13
مسعود - گرگان گلستانبیمارستان خصوصی1732328072گرگان - فلکه گرگان پارس
قلب شفاء گرگانبیمارستان خصوصی01732330930-5استان گلستان - گرگان - ميدان پانزده خرداد
برزویه گنبد کاوس گلستان گنبد کاوس‌بیمارستان خصوصی7133227150گلستان - گنبد کاووس - خيابان امامزاده غربي پ 131
بیمارستان صیاد شیرازی (گلستان)بیمارستان دولتی1714411256گرگان بلوار صياد شيرازي
560 ارتش گرگان گلستان گرگان‌بیمارستان غیر دولتی عمومیبلوار جانبازان-
مرکز پزشکی هسته ای سیناتصویربرداری1732244100گرگان،عدالت 34،ساختمان پزشکان مهر
بخش پاراکلینیکی بیمارستان قلب شفاتصویربرداری1732330930استان گلستان چهار راه فلسفي ،جنب بيمارستان فلسفي ،بخش پاراکلينيکي
رادیوتراپی و آنکولوژی میرداماد ( گلستان)تصویربرداری1732428282گرگان-بلوار شهيد مفتح-خيابان حوزه-کوچه ميرداماد4.
مرکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت دکتر مهدوی اصلتصویربرداری1732322598استان گلستان -خيابان وليعصر -نبش عدالت 34-طبقه فوقاني بانک پاسارگاد -طبقه دوم -
ایزدیتصویربرداری173145گرگان-ضلع جنوبي ميدان فخرالدين اسعد گرگاني.
مرکز تصویربرداری گلستان - استان گلستانتصویربرداری01732322150-1استان گلستان ، گرگان ، خيابان وليعصر ،عدالت 29 ،پلاک 12 ،مرکز تصوير برداري گلستان
مرکز تصویربرداری آرادتصویربرداری1732353585استان گلستان-خيابان وليعصر -عدالت 34 -مجتمع پزشکي آراد -مرکز تصويربرداري آراد
مرکز تصویربرداری مهرگانتصویربرداری32349528گرگان - خيابان وليعصر- عدالت 14-مجتمع فارابي
مرکز جراحی محدود کاپری (گلستان )جراحی محدود01732268980-7گرگان،خيابان ولي عصر، عدالت 7
داروخانه دکتر اعلمیداروخانه1735724156استان گلستان،آزادشهر،خيابان امام،روبروي کوچه منصوري،داروخانه دکتر اعلمي
داروخانه دکتر ایران نژادداروخانه1734526230استان گلستان،آق قلا،خيابان شهيد با هنر،جنب بانک مسکن،داروخانه دکتر فرزانه ايران نژاد
داروخانه دکتر بروسانداروخانه1735883596استان گلستان،راميان خيابان خميني،خيابان فردوسي شرقي ساختمان پزشکان دکتر باي داروخانه دکتر بروسان
داروخانه دکتر فهیمه کاویانیداروخانه017-32329700گرگان،خيابان پنجم آذر ،نبش آذر شانزدهم،داروخانه شبانه روزي دکتر کاوياني
داروخانه دکتر صالح صابر(گرگان)داروخانه1732323566گرگان-عدالت14-داروخانه دکتر صالح صابر
داروخانه دکتر جمعهداروخانه1732332700گرگان،عدالت 21،ساختمان پزشکان ويلا،داروخانه دکتر ساناز جمعه
داروخانه دکتر شمشیری-گرگانداروخانه1732324510گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - بين عدالت 6 و8
داروخانه دکتر بازوبندیداروخانه017-32325265استان گلستان،خيابان وليعصر،بين عدالت 12 و 14،داروخانه شبانه روزي دکتر بازوبندي
داروخانه دکتر گلشنی (گلستان)-گرگانداروخانه017-32329741استان گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان سرو -داروخانه دکتر گلشني
داروخانه دکتر کاووسی نیا (گرگان)داروخانه1732327926گرگان-عدالت 21-جنب کارگزاري تامين اجتماعي پاساژ-داروخانه دکتر کاووسي نيا
داروخانه دکتر زهرا دینکوبداروخانه1734239578استان گلستان،علي آباد کتول نرسيده به چهارراه جنگلده نبش فردوس 30
داروخانه دکتر کامکارداروخانه1732324690گرگان - خيابان وليعصر عدالت 21 - نبش تختي 14
داروخانه دکتر بخشی زادهداروخانه1734487300بندر ترکمن،خيابان جمهوري،ميدان مختومقلي نبش شمالي،داروخانه دکتر بخشي زاده
داروخانه دکترجدی حسینیداروخانه1734342472کردکوي،خيابان پاسداران،روبروي امامزاده مجيد،دکتر سيد جوادجدي حسيني
داروخانه دکتر حقیقت طلب (گنبد کاووس)داروخانه1733234493گلستان -گنبد کاووس -خيابان بعثت روبروي پاساژ صحتي داروخانه دکنر حقيقت طلب
داروخانه دکتر حیدریداروخانه1735222100مينودشت،ميدان امام،پلاک 13،داروخانه دکتر حيدري
داروخانه دکتر مهشید حسینیداروخانه1734367564بندرگز،خيابان پاسداران شرقي،جنب درمانگاه سپاه،داروخانه دکتر حسيني
درمانگاه بیمارستان دکتر موسویدرمانگاه1732321765گرگان،عدالت يازدهم،کلينيک دکتر موسوي
درمانگاه سینوههدرمانگاه1732175050گرگان،کوي عليمحمدي،عليمحمدي ششم (گلشهر35)درمانگاه سينوهه
درمانگاه رازی (گرگان)درمانگاه1732240620استان گلستان - خيابان پنجم آذر - آذر سوم - پلاک 26 و 28 - درمانگاه رازي گرگان
درمانگاه دکتر وحید(آزمایشگاه و فیزیوتراپی و تصویربرداری)گلستاندرمانگاه1734342731استان گلستان -شهرستان کردکوي -جنب خيابان ملک الشعرا
درمانگاه رازی (بندرترکمن)درمانگاه1734435050گلستان -بندرترکمن -خيابان اسکله -خيابان آزادي24 -ساختمان بانک ملي قديم - درمانگاه شبانه روزي رازي بندر ترکمن
درمانگاه خاتم الانبیا علی آباد کتولدرمانگاه1732327926علي آباد کتول،روبروي مجتمع اداري آريا درمانگاه خاتم الانبيا
درمانگاه طب النبی علی آباد کتولدرمانگاه1734232837استان گلستان -علي آباد کتول خيابان امام رضا روبروي شهرداري- خيابان بانک سپه مرکزي
دندانپزشکی دکتر فرزانه بارانی کرباسکی( متخصص اطفال دندانپزشک )گرگاندندان پزشکی1732521372گرگان- نبش عدالت 60- ساختمان دکتر فرهنگي- طبقه اول - واحد3
دندانپزشکی دکتر تدیندندان پزشکی1732244190استان گلستان ،گرگان،خيابان وليعصر،روبروي پاساژ ايرانشهر،مجتمع ابوريحان ،طبقه دوم ،واحد 2
دندانپزشکی دکتر رضی حسینیدندان پزشکی1732326136استان گلستان - گرگان -خيابان وليعصر -مجتمع لاله-طبقه سوم -واحد 312
مطب دندانپزشکی دکتر امیر چقماقیدندان پزشکی1732362457استان گلستان ،خيابان وليعصر ،عدالت 5 ،مجتمع آپادانا ،طبقه اول
کلینیک دندانپزشکی سلام (گرگان)دندان پزشکی1732229491گلستان -گرگان - خيابان وليعصر -عدالت 7 -نبش کوچه شقايق- پلاک 34
دندانپزشکی دکتر مریم اکبری خرم-گرگاندندان پزشکی017-32627548گرگان-ويلاشهر بين ويلا 15 و 17 - مجتمع اداري گيتي - طبقه 5
دندانپزشکی دکتر محمد تیموریدندان پزشکی1734353443استان گلستان،کردکوي،ميدان انقلاب،جنب بانک ملي،پاساژافضلي،طبقه اول
مطب دندانپزشکی دکتر حامد عالمیدندان پزشکی1734230556استان گلستان،علي آباد کتول،بعد از چهارراه جنگلده،نبش بن بست کمالي طبقه فوقاني بانک قرض الحسنه مهر ايران
دندانپزشکی دکتر عزیزه قره جهدندان پزشکی017-32335793گرگان - خيابان وليعصر ، نبش عدالت 5 ، مجتمع آپادانا ، طبقه 4 واحد 18
دندانپزشکی دکتر بهاره اخلاقی(گرگان)دندان پزشکی1732244360گرگان- خيابان وليعصر - عدالت 13-ساختمان پزشکان سينا- طبقه سوم- واحد13
کلینیک دندانپزشکی لبخند(گرگان)دندان پزشکی00
دندانپزشکی دکتر زوار دندانپزشکی گلستاندندان پزشکی1732362582گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 14-پاساژ صدرا -طبقه دوم -پلاک 205
کلینیک دندانپزشکی پردیسدندان پزشکی1732222355گلستان - گرگان - ولي عصر - عدالت 35
کلینیک دندانپزشکی دی گلستاندندان پزشکی7132327209گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21 - کمان گري دوم - مجتمع دي - طبقه 3 و 4
مطب دندانپزشکی دکتر رحمت اله نوری نسب (گنبدکاووس)دندان پزشکی0گنبد کاووس- خيابان طالقاني شرقي- خيابان دانش شمالي- روبروي اورژانس طالقاني- مجتمع پزشکي سينا- طبقه اول- واحد 3
کلینیک دندانپزشکی دکتر وحیددندان پزشکی1734346738استان گلستان -شهرستان کردکوي-جنب خيابان ملک الشعرا
کلینیک دندانپزشکی کیمیادندان پزشکی1734342881استان گلستان-کردکوي -خيابان وليعصر -جنب داروخانه شبانه روزي دکتر يزدي - کلينيک دندانپزشکي کيميا
دندانپزشکی دکتر حق پناهدندان پزشکی1758334493استان گلستان ،گنبدکاووس،خيابان طالقاني شرقي،روبروي بيمارستان بسکي،مجتمع هيوه چي
عینک سازی چشم به چشم(گلستان)-گرگانعینک سازی1732328626گلستان-خيابان وليعصر-بين عدالت 14و16-پاساژصدرا-پلاک13
عینک سازی شاهین (گرگان)عینک سازی17132335295گلستان - گرگان-بين عدالت 14 و 16 - پاساژصدرا
کلینیک فیزیوتراپی تسکین-گرگانفیزیوتراپی1732542951گرگان - خيابان گلشهر - گلشهر 7 - ساختمان پارسه-طبقه دوم- واحد 8
فیزیوتراپی پارس توانفیزیوتراپی1732222115گلستان،گرگان،خيابان وليعصر ،عدالت 7،روبروي مرکز جراحي کاپري ،مرکز توانبخشي پارس توان
فیزیوتراپی قائم آزادشهرفیزیوتراپی017-35721466گلستان،شهرستان آزادشهر،خيابان امام خميني،کوچه ولايت 3
فیزیوتراپی نیکانفیزیوتراپی1732320700گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 14 - مجتمع کيوان - طبقه اول
فیزیوتراپی گرگانفیزیوتراپی017-32352619گرگان،خيابان وليعصر،مجتمع پزشکي ايرانشهر،واحد18
فیزیوتراپی توانبخش-گرگانفیزیوتراپی017-32346934گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان پزشکان نيما طبقه اول
فیزیوتراپی رضا-گرگانفیزیوتراپی017-32327905گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21- مجتمع يادمان -طبقه اول - واحد 9
فیزیوتراپی تلاش-گرگانفیزیوتراپی1732324045گرگان - خيبان وليعصر - عدالت 21 - ساختمان پزشکان افق - طبقه سوم واحد 8
شفا (علی آباد)فیزیوتراپی1734239551علي آباد-بلوار امام رضا-فردوس 30-ساختمان ميرزايي طبقه اول
کوشافیزیوتراپی32232676گرگان-خيابان وليعصر-چاله باغ-بين قدس چهارده و شانزده
فیریوتراپی فلسفی - گرگان‌فیزیوتراپی32324795خيابان فلسفي -کوچه باهنر 7
مرکز فیزیوتراپی توان آرافیزیوتراپی1732230606استان گلستان - گرگان -خيابان وليعصر عدالت 13 ساختمان پزشکان قائم - طبقه 4
ثمرفیزیوتراپی32328818گرگان-خيابان وليعصر-عدالت 21-کمانگري دوم-مجتمع دي - طبقه اول-واحد4.
مرکز فیزیوتراپی نشاطفیزیوتراپی1732329479استان گلستان -گرگان خيابان وليعصر -عدالت 21 -ساختمان پزشکان ويلا -طبقه اول -واحد 5
مرکز فیزیوتراپی قائم (شیخ الاسلامی )فیزیوتراپی1732363668استان گلستان -گرگان خيابان وليعصر -عدالت 11-ساختمان کلانتري -طبقه همکف -
مرکز فیزیوتراپی آتیهفیزیوتراپی1732328602استان گلستان-گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 34 -مجتمع نوين -طبقه اول - واحد 4
فیزیوتراپی نیکان- گنبد کاووسفیزیوتراپی1733287360گلستان - گنبد کاووس - خيابان طالقاني شرقي - روبروي کلانتري 12 - مجتمع کارنيک - طبقه اول
فیزیوتراپی فارابی گنبدفیزیوتراپی33225021گنبد کاووس - خيابان خيام شمالي نرسيده به خيابان سرابي - مجتمع پزشکي آراد طبقه اول فيزيوتراپي فارابي
فیزیوتراپی سپاس آزاد شهرفیزیوتراپی0آزادشهر - خيابان گرگان - کوچه بيست متري - شهيد نوري - پاساژ فاطمي طبقه اول واحد يک
کلینیک چشم نور (گلستان)-گرگانکلینیک017-32327881گرگان خيابان وليعصر عدالت 36 ساختمان آذر طبقه يک
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مطب دکتر محمدرضا کاویانی (نوار مغزنوار عصب و عضله )مطب32322311گرگان -عدالت 22 -ساختمان سرو-طبقه 3 -واحد 12
مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان گلستان

خدمات بیمه‌های مسافرتی (مسافران خروجی)‏

مراکز درمانی SoS خوزستان

مراکز درمانی SoS اصفهان

مراکز درمانی SoS استان همدان

مراکز درمانی SoS استان کردستان

مراکز درمانی SoS استان البرز

مراکز درمانی SoS استان البرز

مراکز درمانی SoS کرج

مراکز درمانی SoS استان البرز مراکز بیمارستان ها و درمانگاه های درمانی طرف قرارداد در استان البرز – مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی sos در کرج

توجه: بازدید کننده محترم؛ در صورتیکه شما بیمه تکمیلی ندارید !

و درخواست عضویت در طرح خانواده کمک رسان را دارید فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

  بیمه SoS نمایندگی 1046
  بیمه SoS

   شرکت SOS کمک رسان ایران

   شرکت SoS کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده مورخ 71/5/21 به شماره 91891  است. این شرکت با توجه به علاقه ایرانیان به خدمات کمک رسانی، با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد. شرکت کمک رسان ایران شرکت بیمه نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای SOS کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی SOS برخوردار می گردند.

   کمک رسانی و بیمه SOS

   شرکت های بیمه موسساتی مالی هستند و فعالیت اصلی آنها جبران خسارات مالی است. بنا به تعریف نیز بیمه عقدی است که یک طرف (بیمه گر) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گزار) متعهد می شود تا خسارات وارده به بیمه شده را جبران نموده و یا وجه معینی را پرداخت نماید. این اصل، عنصر اصلی رابطه میان بیمه گر و بیمه شده بوده و بر کلیه قراردادهای بیمه ای در رشته های گوناگون حاکم است. این رابطه، یک رابطه مالی مبتنی بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت است. معیار سنجش خسارت نیز مالی و با ارزش مادی موضوع بیمه سروکار دارد. با این تعبیر شرکت بیمه SOS ، یک شرکت خدماتی نیست و اگر هم در مواردی پا به این عرصه می گذارد، جزئی و مختصر است.

   مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی sos در کرج

   • دنبال کدام مراکز درمانی SoS استان البرز هستید؟ فقط کافیست در قسمت جستجوی جدول پایین نام آن را سرچ کنید! به همین راحتی مراکز درمانی SoS کرج رو پیدا می کنید و استفاده می کنید! آپدیت لیست مراکز خرداد 1401

   مراکز درمانی بیمه SoS در کرج استان البرز

   نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نور هشتگرد (البرز)البرز - هشتگرد خيابان امام روبروي مسجد جامع - کوچه شهيد مير غفاري44238737
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه صبا-هشتگردالبرز- هشتگرد- شهرک وحدت - جنب ميدان توحيد2644238498
   آزمایشگاهمهر هشتگردالبرز-هشتگرد-خيابان امام خميني-روبروي بانک ملي مرکزي-کوچه شريعت-پلاک3.026-44231009-- 44231008 - 44225420
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر هشتگرد (البرز)البرز-هشتگرد-خ امام- روبروي اداره نظام وظيفه-مجتمع پزشکان پرديس44225900-026
   آزمایشگاهآزمایشگاه البرز هشتگرد (البرز)البرز - هشتگرد- بلوار امام خميني - ايستگاه تاکسي کرج - جنب داروخانه مهرداد026-44212683
   آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه پارسیان البرز-هشتگردالبرز - شهر جديد هشتگرد - خيابان اسکان - ميدان يادبود - کوچه ستاره يکم02644269092 02644269096
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی فرهنگ و دانش-هشتگردالبرز -هشتگرد -خيابان مصلي - روبروي پاساژقائم2644239973
   آزمایشگاهآزمایشگاه رایان (نظر آباد)البرز-نظر آباد-خيابان الغدير جنوبي-ساختمان بهزاد-طبقه4.2645342893
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا-محمدشهرالبرز-کرج-محمدشهر-بلوارامام خميني-کوچه داروخانه دکتر شبستري2636207634
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی رادمان-فردیسالبرز - فرديس-خيابان قريشي - خيابان 25 جديد-مجتمع پزشکان سيب - پلاک 118- طبقه دوم2636556032
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی فارابی (کرج)کرج - شاهين ويلا- خيابان اصلي بين يکم و دوم - پلاک 1407134455361 07134452298
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیا (کرج)کرج - شهيد ميرزايي2632263995
   آزمایشگاهآزمایشگاه کوروش بلوار ارم- آزمایشگاه, البرزکرج-مهرشهر-بلوار ارم-نبش سه راه شهرداري-نبش کوچه بنفشه-ساختمان آميتيست2634236400
   آزمایشگاهآزمایشگاه فراز البرزالبرز-باغستان-ابتداي بلوار موذن-شماره1502634305484 - 34325931
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر روحی(کرج)کرج- خيابان قزوين- بين سه راه مظاهري و چهارراه طالقاني- روبروي فروشگاه اتکا2632230820
   آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی فردیس (البرز)فرديس فلکه دوم - خيابان 15 - پلاک 3502636541900 - 32622
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پویا - کرجکرج بلوار طالقاني شمالي بعد از پل آزادگان بالاي بانک انصار پلاک 923 طبقه اول2632507595
   آزمایشگاهپاستور: کرج-سه راه رجايي شهر-کوچه ميثم2-پلاک3-ساختمان پاستور34456523
   آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی و تشخیص طبی بهنود - البرزالبرز - کرج - خيابان درختي - جنب بانک تجارت - پلاک 73- ساختمان ايران زمين - طبقه دوم و سوم2633517463
   آزمایشگاهآزمایشگاه جرجانی (البرز)خيابان طالقاني جنوبي-نرسيده به چهارراه هفت تير-نبش لاله32632756170
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر توده فلاح-کرجالبرز-کرج-فرديس-فلکه اول-کوچه 6 شرقي-پلاک 202636500811
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاسارگاد (البرز)کرج-ميدان آزادگان-حسن آباد-نبش خيابان تنربيت پنجم02632518181 - 32558150
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی متینالبرز-هشتگرد-خيابان امام-رويروي راهنمايي و رانندگي سابق-طبقه اول پاساژ ولي عصر.2644239628
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی آریا-کرجالبرز - کرج-جاده ملارد - انتهاي گلستان 56 - خيابان سعدي - جنب داروخانه دکتر خاتمي2636652624
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی آپادانا-کرجالبرز - کرج - عظيميه - جنب بيمارستان تخت جمشيد - ساختمان کوروش02632563992-02632545902
   آزمایشگاهآزمایشگاه کلینیک چشم پزشکی نوردیدگان-کرجالبرز- کرج - جهانشهر - بلوار مولانا -جنب پارک خانواده026-34489091
   آزمایشگاهآزمایشگاه کاوش (البرز)البرز-کرج-ميدان توحيد-اول بلوار بلال-جنب بانک مهر اقتصاد-پلاک1402632211109 - 32211096
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی یاس (کرج)کرج- چهارراه هفت تير- روبروي تالار بورس- ساختمان ياس- طبقه همکف02632719098 - 32719114
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی کاشف-کرجالبرز- کرج - حصارک - ميدان دانشگاه تربيت معلم - کوچه باستاني02634521854 02634571520
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر پور محمدی-کرجالبرز-کرج-بلوار فرديس-بعد از سه راه انديشه(سرآسياب)-روبروي خيابان امام خميني-جنب پل عابر-کوچه آزمايشگاه2165164007
   آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی گوهردشت (البرز)فلکه اول گوهردشت نبش کوچه کاوه پلاک 302634409040 - 34409030
   آزمایشگاهآزمایشگاه مهران عظمیهالبرز - عظيميه نرسيده به ميدان مهران پ 4402632516491 - 32521253 - 32521254
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)البرز- کرج- جهانشهر- -خيابان بهشتي2634440277
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ماهدشت-کرجالبرز - کرج - ماهدشت - ميدان آزادگان - ساختمان پزشکان امين2637305300
   آزمایشگاهآزمایشگاه صبا البرزکرج-بلوار طالقاني-طبقه فوقاني-پوشاک خانواده-پلاک44502632263773 - 32263725
   آزمایشگاهآزمایشگاه حکیم (البرز)کرج-ابتداي طالقاني شمالي-بعد از بانک صادرات-کوچه اول.2634422111
   آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزیخيابان شهيد بهشتي - جنب پلي کلينيک بهشتي-کوچه خوشنام-روبروي بانک مسکن.2632234494
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نوین (کرج)کرج - چهارراه طالقاني - ساختمان آترا - طبقه اول2634443163
   آزمایشگاهآزمایشگاه بهستون-کرجکرج - بلوار هفت تير - نرسيده به چهارراه مصباح - نبش خيابان شقايق2632761061
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر یوسفیکرج،سه راه گوهردشت،ابتداي کوي کارمندان شماي ،پلاک 8026-34414534
   آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه دکتر افروز (البرز)البرز- کيانمهر - بلوار اميرکبير - ابتداي شهرک بهاران - شماره 1622633214241
   آزمایشگاهآزمايشگاه چکاپ -کرجالبرز - کرج - چهار راه طالقاني -جنب پارکينگ طبقاتي - ساختمان پزشکان وليعصر02632285700-2
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژِی پرتوالبرز-کرج-چهارراه طالقاني-طالقاني جنوبي-ابتداي کوچه شهيد ساجدي -ساختمان ستاره -طبقه 22632732957
   آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه عمومی شبانه روزی مرکزی محمدشهر-کرجالبرز - کرج - محمد شهر - همايون ويلا - بلوار شهداي بسيج - بعد از مدرسه حضرت معصومه02636332837-02636332838
   آزمایشگاهتشخیص طبی دکتر علیجانیکرج-محمد شهر-بلوار اصلي-نبش بلوار دشت بهشت-مجتمع پزشکي بوعلي سينا02636203620 - 36208746
   آزمایشگاهکلینیک ژنتیک پارس ژنومخيابان شهيد بهشتي ، بين چهارراه طالقاني، برج نگين،طبقه سوم،واحد22634486940
   آزمایشگاهآزمایشگاه رازی البرز کرجکرج - خيابان دکتر بهشتي - نرسيده به سه راه گوهردشت - ساختمان پزشکان سجاديان2632703999
   آزمایشگاهدرمانگاه پارس درمانکرج-عظيميه-بلوار وليعصر-روبروي درب فوقاني -بيمارستان شهيد باهنر32546400
   آزمایشگاهآزمایشگاه ایرانیان البرزکرج-رجايي شهر-بلوار رستاخيز-نبش خيابان 12 غربي-پلاک334428056
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی شاهین ویلا-کرجالبرز-کرج-شاهين ويلا-خيابان نهم غربي-پلاک 4302634519021 02634518964
   آزمایشگاهآزمایشگاه بهار (گوهردشت)گوهردشت- فلکه اول- ابتداي خيابان مطهري -مجتمع بيست2634429968
   آزمایشگاهآزمایشگاه دنا (البرز)البرز- کرج- خ شهيد بهشتي - بين ميدان شهدا و چهارراه طالقاني - برج قائم - طبقه دوم02636113 - 02632213595
   آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکی صفادشت-ملاردملارد - صفادشت -بلوار شهيد خرقاني - نبش کوچه کوثر2165430046
   آزمایشگاهآزمایشگاه پویش (البرز)کرج چهارراه طالقاني جنوبي ساختمان سبز02632702800 - 32740488
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پیک (کرج)کرج- جاده ملارد- پايين تر از خيابان اهري- نبش گلستان يک - ساختمان سينا2636657335
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی گلشهر (کرج)کرج -45متري گلشهر - نبش شقايق شرقي -ساختمان گلشهر02634609955 - 34608969
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز-کرجالبرز-کرج-چهارراه طالقاني-اداره پست به سمت ميدان شهدا-جنب برج ارم-طبقه زيرين داروخانه دکترعسگري2632231525
   آزمایشگاهآزمایشگاه کورش کوهسار-ساوجبلاغالبرز-ساوجبلاغ-کوهسار-بلوارامام خميني-جنب آژانس مسکن مرکزي-پلاک ثبتي شماره 1-آزمايشگاه کورش کوهسار026-44324858
   آزمایشگاهتشخیص طبی بهار (نظرآباد)البرز - نظر آباد - خيابان انقلاب - کوچه آزاد فلاح - ساختمان مهرپويا - طبقه اول02645354613 - 45355365
   بیمارستان خصوصیبیمارستان امام خمینی -کرجکرج - خيابان شهيد بهشتي - جنب پاسگاه نيروي انتظامي026-32220786
   بیمارستان خصوصیبیمارستان تخت جمشید-کرجکرج -عظيميه،نرسيده به ميدان مهران،بيمارستان تخت جمشيد.2632119000
   بیمارستان خصوصیبیمارستان قائم (عج)-کرجکرج - چهارراه دولت آباد - بلوار شهداي دانش آموز2632771000
   بیمارستان خصوصیمرکز چشم پزشکی فوق تخصصی نور( البرز)کرج، جهانشهر، ميدان هلال احمر، ابتداي کوچه فريما، پلاک42634496990
   بیمارستان خصوصیبیمارستان کسری-کرجکرج -خيابان شهيد بهشتي خيابان کسري بيمارستان کسري02634416232-5
   بیمارستان خصوصیبیمارستان مریم - کرجکرج-45 متري گلشهر-ابتداي کوچه ارغوان غربي2633555749
   بیمارستان دولتیبیمارستان امام حسین (ع ) - محمد شهر البرزکرج - محمدشهر - بلوار امام (ره) - خيابان 104 - بيمارستان امام حسين (ع)2636209059
   بیمارستان دولتیبیمارستان امام علی (کرج)خيابان چالوس - روبروي باغ درياني اول منطقه دو اسلام اباد0
   بیمارستان دولتیامام حسن مجتبی نظرآباد البرز کرج‌شهرستان نظراباد-خ شهيد مطهري
   بیمارستان دولتیبیمارستان شهید رجائی (البرز)حصارك -خ شهيد بهشتي - ابتداي خ قلم0
   تصویربرداریرادیولوژی مرکزی فردیس (البرز)البرز -فرديس -فلکه اول - کوچه ششم شرقي - پلاک 232636607901
   تصویربرداریتصویربرداری درمانگاه شبانه روزی پارسیان البرز(کرج)کرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
   تصویربرداریمرکزرادیولوژی دهان فک صورت دکتر میرزایی -فردیسالبرز- کرج- فرديس- ابتداي بهاران غربي (کانال غربي)-مجتمع دلتا- طبقه اول2636545430
   تصویربرداریمرکز تصویربرداری پزشکی ایرانیان-فردیسالبرز- فرديس - بين فلکه اول و دوم - خيابان دهم شرقي جديد - پلاک 1502636544588-02636547773-02636505700
   تصویربرداریانستیتو کانسر البرز (البرز)عظيميه، ميدان مهران، نداي جنوبي، کوچه تيمسار شمس32535056
   تصویربرداریمرکز سنجش تراکم استخوان کرج (کرج)البرز - کرج - چهارراه هفت تير - روبروي تالار بورس - ساختمان ياس - طبقه سوم026-32715353
   تصویربرداریمرکز تصویربرداری پزشکی بهار (البرز)کرج-طالقاني شمالي-بن بست نسيم-پلاک 4932632255745
   تصویربرداریمرکز تصویر برداران نور البرز (البرز)کرج -طالقاني جنوبي - نرسيده به هفت تير - نبش لاله سوم32756941
   تصویربرداریمرکز تصویربرداری زعیم -کرجکرج - ميدان سپاه - روبروي مخابرات - برج طاق کسري - طبقه سوم - واحد 3012634462153
   تصویربرداریتصویربرداری پارس (البرز)کرج -چهارراه طالقاني - ايستگاه درختي - کوچه شهيد عابديني شماره 9026-32191
   تصویربرداریتصویربرداری مرکزی کرج (البرز)کرج - عظيميه - نرسيده به ميدان مهران - پلاک 4402632500190 - 32500668
   تصویربرداریکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترشمس-کرجالبرز-کرج-محمدشهر-بلوار امام-نبش بلوار دشت بهشت-مجتمع پزشکان بو علي سينا02636273747-02636208954
   تصویربرداریمرکز تخصصی رادیولوژی دهان ، فک و صورت سامان (کرج)البرز -کرج - بالاتر از چهارراه طالقاني -طالقاني شمالي - نبش کتاب بهمن - بن بست نسيم 479 - طبقه اول2632229134
   تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای مینا (کرج)کرج -جهانشير -خيابان شهيد بهشتي-به سمت ميدان سپاه -نبش خيابان کسري-جنب بانک صادرات2634203872
   تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بهبد (البرز)خيابان شهيد بهشتي - مابين شهدا و چهاراه طالقاني - روبروي بانک پاسارگاد2632255061
   تصویربرداریتصویربرداری پزشکی نیما-کرجالبرز - کرج - چهارراه طالقاني - طالقاني جنوبي - نبش کوچه عين اللهي - ساختمان سبز - طبقه همکف2632752724
   تصویربرداریمرکز رادیولوژی دندان فک و صورت مهرگان-کرجالبرز-کرج-بين چهارراه طالقاني و ميدان شهدا-ساختمان پزشکان حکيم-طبقه پنجم-واحد5102632401838 02632401843
   تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن البرزکرج-بين چهارراه طالقاني و ميدان شهدا-اول پل زيرگذر-جنب بانک سپه-ساختمان پزشکان پرديس02632212144 - 32244519 - 32228626
   تصویربرداریسونوگرافی و رادیولوژی سارا(البرز)فرديس-فلکه اول -ابتداي خيابان پنجم غربي-ساختمان کاکتوس2636662743
   تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی صالح-کرجالبرز - کرج - چهارراه مصباح - روبروي خيابان مصباح - ساختمان پزشکان دي - طبقه 402632281002-3
   تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر نیکا باهمت -کرجالبرز-کرج - خيابان شهيد بهشتي - روبروي خيابان انقلاب - جنب داروخانه تخت جمشيد - بن بست 91 - ساختمان ويهان - طبقه اول02634554021 09025188008
   تصویربرداریسونوگرافی و رادیولوژی رویان(کرج)کرج-خيابان شهيد بهشتي-ظلع جنوبي پل ميان جاده-مجتمع تخصصي البرز-بلوک A-طبقه سوم-واحد42634251501
   تصویربرداریکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شهاب ایزدی -کرجکرج - چهارراه طالقاني شمالي - 100متر بالاتر از اداره پست - روبروي بلوار ماهان - کوچه نسيم - ساختمان کيميا - طبقه زيرين02632265875-02632265879
   تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی کرج بزرگکرج -چهار راه طالقاني -کوي يادگاري -جنب داروخانه دکتر مظلومي -ساختمان گلايل -طبقه اول32264710
   تصویربرداریپزشکی هسته ای طبیب - البرزکرج-چهارراه طالقاني-بلوار قائم-بنبست ميثمي-پلاک16132702364
   تصویربرداریموسسه سونوگرافی و رادیولوژی مشکین دشتمشکين دشت،خيابان شهيد هدايتکار،ابتداي طالقاني2636206849
   جراحی محدودکلینیک چشم پزشکی نوردیدگان(کرج)کرج - جهانشهر - بلوار ماهان - ميدان مدني - پلاک 45026-34489091
   جراحی محدودمرکز جراحی محدود پارس (البرز)کرج، جاده ملارد، ايستگاه پيک36643737
   جراحی محدودمرکز جراحی محدود نور نگاه - البرزالبرز -گوهردشت-فلکه اول ، خيابان شهيد معيني026-3443466
   جراحی محدودجراحی محدود فارابی(البرز)02634201546
   جراحی محدودمرکز جراحی محدود مهرگان (البرز)البرز-کرج-م شهدا-خ بهار-خ شهيد طاهري-پ 50
   داروخانهداروخانه دکتر مختاری- محمدشهرالبرز-کرج - محمدشهر- ولدآباد-نرسيده به بانک ملت02636333471 - 02636312248
   داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر زاهدی-فردیسالبرز-کرج-فرديس-بين فلکه اول و دوم -روبروي بانک رفاه2636502429
   داروخانهداروخانه دکترعمادی-کرجالبرز -کرج - طالقاني جنوبي - خيابان گلها - ساختمان بناي ماندگار - طبقه دوم026-32264913
   داروخانهداروخانه دکتر اسماعیلی -کرجالبرز - کرج - ميدان آزادگان - بلوار امام رضا - بين اردلان 4 و 5 - ساختمان سيمرغ2632508433
   داروخانهداروخانه دکتر شاهمرادی - کرجالبرز- کرج - بلوار طالقاني جنوبي - جنب کلينيک ويژه مرکزي026-32236400
   داروخانهداروخانه دکتر میرکاظمی-کرجالبرز-کرج-چهارصد دستگاه-روبروي شهداء 3(نبش کوچه سيد علي دهقان)2632717524
   داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر کرمانی -کرجالبرز-کرج-گلشهر-بلوار حدادي ابتداي بلوار سرداران غربي -جنب مجتمع درماني شبانه روزي آتيه البرز02633534091 02633147
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی پارسیان (خدمات پاراکلینیکی)(کرج)کرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی رسالت (فردیس) (آزمایش - تصویربرداری - فیزیوتراپی)کرج-فرديس-فلکه پنجم-کوچه مهدي شاه آبادي2636505656
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی شفاء( آزمایشگاه ، فیزیوتراپی )-البرزکرج-گوهردشت -خيابان هشتم شرقي .02634209401 - 34436632
   درمانگاهدرمانگاه تخصصی و مرکز دیالیز شهیدان اینانلو-کرجالبرز- کرج - خيابان بهشتي - مابين ميانجاده و 45 متري گلشهر - کوچه انصاري - پلاک 68002634541072 02634541074
   درمانگاهدرمانگاه دارالشفاء خاتم الانبياء(آزمایشگاه،تصویربرداری ،فیزیوتراپی)-کرجکرج - حصارک - بلوار شهيد بهشتي - ابتداي خيابان امام زاده محمد - روبروي مسجد جامع26334540660
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی آتیه البرز-کرجالبرز-کرج -گلشهر-بلوارحدادي-ابتداي بلوارسرداران غربي02633147 02633534091
   درمانگاهدرمانگاه تخصصی مغز و اعصاب مرکزی کرجکرج - چهارراه هفت تير - ابتداي بلوار دانش آموز - ساختمان بورس سابق - طبقه اول2632770337
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مانی اسلامی-هشتگردالبرز-هشتگرد-روبروي بانک ملي مرکزي-مجتمع الماس نور-طبقه دوم-واحد 42644227529
   دندان پزشکیدنداپزشکی نیک -هشتگردالبرز - هشتگرد - فاز يک - خيابان آسمان - روبروي ورزشگاه تختي - ساختمان سپهر - پلاک 4 - طبقه اول02644267670 / 02644253144
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعید احمدوند-نظرآبادالبرز - نظرآباد - بلوار مدرس - روبروي فروشگاه خورشيد طلايي - طبقه 42645303602
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شفا همایون ویلا-محمدشهرالبرز - کرج - محمدشهر - همايون ويلا - روبروي تالار باغ سيب - ساختمان جهان نما - پلاک 925 - طبقه 2 - واحد 102636333364-5
   دندان پزشکیدرمانگاه تخصصی دندانپزشکی سیب سلامت-البرزکرج - محمدشهر - نبش خيابان حافظ - ساختمان ميلاد نور - طبقه دوم2636214840
   دندان پزشکیکلینیک شبانه روزی محمد شهرکرج-محمد شهر-بلوار امام خميني-طبقه فوقاني بانک مسکن-ساختمان مرواريد-طبقه دوم2636218187
   دندان پزشکیدندان پزشکی عاج-البرزکرج - فرديس - فلکه اول02636655745 - 02636649369
   دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی پارسیان البرز(کرج)کرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
   دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی رسالت (فردیس)کرج-فرديس-فلکه پنجم.02636510898- 02636510894
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ارمغان -کمال شهرالبرز - کمال شهر - خيابان امام خميني - نبش کوچه ميلاد 10-مجتمع نگين- طبقه دوم02634723391-02634723390
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکترباغستانی-کرجالبرز- کرج - طالقاني جنوبي - نرسيده به دبيرستان شهدا - نبش کوچه غفوريان - پلاک 3026-32702276
   دندان پزشکیکلینیک تبسمکرج-چهارراه طالقاني-بلوار طالقاني شمالي-روبروي بلوار ماهان-کوچه نسيم.32272050
   دندان پزشکیدندانپزشکی بهرادکرج-شاهين ويلا-خيابان 9 غربي-بعد از ميدان باهنر.34525217
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی کوروش(البرز)کرج-چهارراه مصباح-به سمت ساساني-نبش گودرزي2632800281
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی گوهردشت (کرج)کرج - گوهردشت - نبش خيابان سوم غربي - ساختمان گوهرشاد - پلاک 3 - طبقه 3026-34468890
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شهید بهزادیالبرز - کرج - خيابان دکتر بهشتي نرسيده به خيابان کسري ساختمان وليعهدي - طبقه 22634215893
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر پروین خدری-کرجالبرز-کرج-عظيميه-45 متري کاج-نرسيده به پل آزادگان-ساختمان تنديس-طبقه 5-واحد92632506787
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی سیب سبز-کرجالبرز - طالقاني جنوبي - ساختمان سبز - طبقه 5 - واحد 282632724308
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آریانا-کرجالبرز-کرج-فرديس-فلکه دوم02636504731 02636516519 02636516518
   دندان پزشکیدندانپزشکی مهر عظیمیه-کرجالبرز - کرج - عظيميه - ميدان مهران - جنب مرکز MRI02632542636-02632545425
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیاوش حاتمی-تهرانتهران - مارليک - خيابان دکتر حسابي - تقاطع خيابان امام - نبش کوچه غنچه - ساختمان دکتر حسابي - طبقه 3 - واحد 92165101044
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده بهاره حسینی محور-کرجالبرز-کرج-ضلع جنوب شرقي چهارراه طالقاني ، جنب برج طالقاني - ساختمان ايرانيان 3-طبقه اول - واحد 22632263573
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شفا (البرز)البرز -بلوار باغستان -بين بوستان نهم و دهم - پلاک 1355 - طبقه اول2634353631
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ارغوان-کرجالبرز - خيابان شهيد بهشتي - بعد از 45 متري گلشهر - روبروي پمپ بنزين حصارک - ساختمان بقيه الله02634091212-02634091213
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر احسان حاجی قاسمی-کرجکرج-البرز-ميدان توحيد-بلوار بلال-جنب شهرداري مرکزي-ساختمان پارسيان-طبقه 4-واحد2102634090038-24
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهران-کرجالبرز-کرج-عظيميه-ميدان مهران-برج ماندگار-طبقه هشتم-واحد 80302634980018 02634980019
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی میمند-کرجالبرز- کرج - فلکه اول گوهردشت - ابتدا خيابان مطهري - ساختمان سپيده - جنب پل عابر پياده -پلاک 174- طبقه دوم - واحد 302634406256 02634406255
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مرسانا-کرجالبرز - کرج - خيابان دانش (بين دهم و يازدهم) ، بلوار باغستان (روبروي سنگ فروش )02634308108-02634303910
   دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سپید-کرجکرج- ميدان توحيد -برج وليعصر -طبقه 2026-32206127 - 32212169
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی معلم-کرجالبرز- کرج - آزادگان - به سمت ميدان طالقاني - بعد از برج قائم - ابتداي خيابان نرگس02632536818 02632506223
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعیده خانی -کرجالبرز-کرج - مهرويلا - خيابان درختي - روبروي پارک عطار مجتمع الماس - طبقه دوم - واحد 802633534127-02634223026
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مانیسا-کرجالبرز-کرج-عظيميه-بلوار شريعتي-ميدان مهر-جنب بيمارستان تخت جمشيد-ساختمان پزشکان دي-طبقه سوم-واحد1002632559991-02632559990
   دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی آتیه البرز-کرجالبرز-کرج -گلشهر-بلوارحدادي-ابتداي بلوارسرداران غربي02633147 02633534091
   دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی صدف فردیس (البرز)فرديس بين فلکه چهارم وپنجم طبقه ي فوقاني شهر کتاب پلاک17636564200
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهاره خالقی مقدم(کرج)کرج-خيابان شهيد بهشتي-نبش دهقان-ويلاي دوم-ساختمان پارسا -طبقه دوم-واحد4026-34456242
   دندان پزشکیدندانپزشکي دکتر رها مرادي طالمي-مهرشهرالبرز- کرج - مهرشهر- بلوار ارم - نبش خيابان 220 - پلاک 170-طيقه 1 -واحد 22634417954
   دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی جامع (دندانپزشکی)البرز-فاز 4 مهر شهر -بلوار شهيد رزهبان33553011
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی نیروان-کرجالبرز - کرج- 45متري گلشهر- روبروي خيابان درختي- نبش خيابان کتوئي زاده- مجتمع گلستان- طبقه دوم02633526400 02633528400
   عینک سازیعینک سازی فرهنگیان-هشتگردالبرز هشتگرد خيابان مصلي جنب چهار راه چراغ راهنمايي02644211158 02644236361
   عینک سازیعینک سازی نگاه-البرزالبرز - فرديس - فلکه دوم - خيابان 14 شرقي-روبروي مدرسه هدف -طبقه بالا02636500098 02636505601
   عینک سازیعینک سازی روژان (فردیس - البرز)کرج -فرديس-بين فلکه دوم و کانال -نبش 18 جديد -ساختمان حضرت خديجه2636591847
   عینک سازیعینک سازی مدرن سید علی غیاثی(کرج)کرج- عظيميه- نرسيده به ميدان مهران- جنب بيمارستان تخت جمشيد- کلينيک تخصصي مهران- طبقه اول- شماره 20902632558556-02632558557-026632516491
   عینک سازیعینک سازی پارسا (البرز)البرز - کرج - ضلع جنوبي سه راه گوهر دشت - مقابل ايستگاه تاکسي درختي - ساختمان امير - طبقه سوم2632708759
   عینک سازیعینک سازی بینایی-کرجالبرز-کرج-خيابان بهشتي - خيابان آبان-پلاک 167-طبقه همکف2632225248
   عینک سازیعینک سازی دیدآور (کرج)البرز - کرج - خيابان دکتر بهشتي -نرسيده به چهارراه طالقاني - ضلع جنوب شرقي زير گذر اول - خيابان شهيدان يادگاري026-32264633
   عینک سازیعینک سازی نگاهستان (کرج)شعبه 1: کرج - خيابان شهيد بهشتي - مابين چهارراه طالقاني و ميدان شهداء - اول زيرگذر- پلاک 594 * - 02632212153 شعبه 2:عظيميه - مابين ميدان مهران و ميدان طالقاني - جنب بيمارستان تخت جمشيد - 02632558328 - 0263255832902632212153 - 02632558328 - 02632558329
   عینک سازیگالری عینک مکعب-کرجالبرز-کرج-گوهردشت-فلکه اول-ابتداي خيابان اصلي (آزادي)-روبروي سينما ساويز (ايستگاه تاکسي)- نرسيده به مجتمع تجاري چچلاس - ساختمان آريا- طبقه فوقاني جوراب مد(اول) - پلاک 3 - واحد 102634482251 02634482293
   عینک سازیعینک سازی نیلوفر (کرج)البرز -کرج -خيابان شهيد بهشتي -بين ميدان شهدا و چهارراه طالقاني -ساختمان پزشکان نيلوفر -طبقه دوم - واحد 62632249583
   عینک سازیعینک سازی K2-کرجالبرز -کرج-خيابان شهيد بهشتي-خيابان المهدي026-34603218
   عینک سازیعينک سازي چشم عسلی-کرجالبرز - کرج - سه راه رجايي شهر - ابتدا بلوار يادگار امام - ساختمان صدف يک02632703929 - 02632744343
   عینک سازیعینک سازی نورا-کرجکرج -ميدان شهداء -ابتداي خيابان بهار - مقابل در فرعي بانک ملي - ساختمان نورا - طبقه دوم026-32235712
   عینک سازیعینک سازی مدرن-کرجالبرز - کرج - سه راه گوهردشت - به سمت ميدان سپاه - نبش وليعصر 5 - ساختمان پزشکان سجاديان - نيم طبقه اول - واحد 5026-32761526
   عینک سازیعینک سازی رجال (البرز)کرج - خيابان شهيد بهشتي - بين ميدان شهدا و طالقاني - روبروي برج ارم - اول کوچه يادگار02632264515 - 02632402005
   عینک سازیعینک سازی مهر-البرزالبرز- کرج - فاز 4 مهر شهر - نبش چهار راه درمانگاه تامين اجتماعي - پاساژ مهدي026-33522026
   عینک سازیعينک سازی بهبد-کرجکرج - بعد از چهارراه طالقاني- نرسيده به ميدان شهداء - روبروي بانک انصار - درمانگاه بهبد - طبقه همکف2632216379
   عینک سازیعینک سازی شفاف (کرج)البرز - کرج - خيابان اصلي شاهين ويلا - نبش سوم شرقي - بالاي املاک - پلاک اول02634210720- 02634210716
   عینک سازیعینک سازی چشم آبی (کرج)کرج - چهارراه طالقاني - به سمت ميدان سپاه - بين هلال احمر و شهر کتاب2634488276
   عینک سازیعینک سازی چشم انداز-کرجالبرز- کرج- خيابان شهيد بهشتي - ميانجاده - ابتداي بلوار حدادي - سمت چپ - پلاک 902634497335-6 02634439603 02634497336
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی سپنتا(کرج)البرز - فرديس - بين فلکه اول و سه راه حافظيه - خيابان چهارم - پلاک 98026-36666675
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی پرتو-فردیسالبرز-کرج -فرديس-فلکه پنجم - خيابان 50 شرقي جديد(22 قديم )2636541367
   فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آرون-کمالشهرالبرز - کرج - کمالشهر- ابتداي بلوارشهرداري - خيابان گلستان يکم - ساختمان گلستان - طبقه 4 - واحد 132634722202
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی پاسارگاد (البرز)کرج - بلوار طالقاني جنوبي - نرسيده به 7 تير - لاله 5 - پ 42632746800
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی البرز-کرجالبرز - کرج -شاهين ويلا - خيابان 9 غربي - جنب شيريني ماه بانو - برج مهر -طبقه دوم2634518969
   فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی جهان بین-کرجالبرز-کرج-جهانشهر-خيابان شهيد بهشتي-بين خيابان هلال احمرو استانداري ،ساختمان 1001،طبقه ششم2634018639
   فیزیوتراپیهارمونیکرج-گلشهر-ميدان امام خميني-نبش چهارراه حدادي.33535022
   فیزیوتراپینوید سلامتکرج-انتهاي 45 متري گلشهر-نرسيده به اتوبان-ساختمان گلها-طبقه فوقاني داروخانه مهرشهر-واحد5.2633502055
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی بارانا البرزکرج-چهارراه طالقاني به سمت هفت تير-خيابان شهيد غفوريان-پلاک16.02632775321 - 32775322- 32775323 - 32775324
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی جالینوس (کرج)البرز - کرج - چهارراه مصباح - بلوار امام زاده حسن - ساختمان پزشکان دي - طبقه همکف2632274817
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی نوروزی-کرجکرج - چهارراه هفت تير - ساختمان پزشکان ياس - طبقه اول - واحد 1032632706524
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی حصاری البرزکرج -خيابان شهيد بهشتي-بين دهقان و ويلاي دوم-ميان جاده-مجتمع تجاري البرز-بلوک B-طبقه ششم-واحد1502634251569 - 34251568
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی اریکه سلامت-کرجالبرز- کرج -چهارراه کارخانه قند -ميدان شهيد فهميده -بالاي فروشگاه برگ سبز -ساختمان پاسارگاد -طبقه 6-واحد 249354814635
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی نادری (البرز)کرج، خيابان شهيد بهشتي، ضلع شرقي پست مرکزي،ساختمان ارم، طبقه هشتم2632265505
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی شعبانی (البرز)کرج - خيابان شهيد بهشتي - بين ميان جاده و دهقان ويلا دوم - مجتمع تخصصي البرز - بلوک A طبقه 42634251507
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی شیخانی (البرز)البرز-کرج-چهارراه طالقاني-پشت ساختمان ايرانيان-ک شهيد يادگاري-شاختمان پزشکان گلايل2632264849
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی شهداءميدان شهدا - ابتداي خيابان بهار - روبروي ايستگاه تاکسي آزادگان - ساختمان نورا - طبقه همکف32228684 - 32208621
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی ارشان-مهرشهرمهرشهر بلوار امير کبير ساختمان بانک ملي طبقه دوم واحد 52633211601
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مونا (کرج)کرج -عظيميه - ميدان مهران- جنب بيمارستان تخت جمشيد - ساختمان پزشکان کوروش - طبقه دوم - واحد 2032632564097
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مهرداد(کرج)البرز - کرج - چهارراه طالقاني جنوبي - ساختمان سبز - طبقه سوم - واحد 1902632717937 - 32718311 - 32710861
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرامش - البرزالبرز، کرج، خيابان درختي، روبروي ميدان عطار، ساختمان گارنت، طبقه 5، واحد 5062633539845
   فیزیوتراپیفيزيوتراپی دکتر منيژه سليمانی فر-کرجکرج - چهارراه هفتم تير - نزديک درمانگاه شهيد کلانتري - ساختمان ژست 2 - طبقه اول - واحد 22632707089
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی بهنود (کرج)کرج - سه راه رجائي شهر - بين پل هوايي و بازار ملاصدرا - خيابان وليعصر 4 - ساختمان پزشکان مريم2632756713
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مهرالبرز - کرج - چهارراه طالقاني - به سمت هفت تير - خيابان غفوريان - پلاک 122632256400
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی نوید (البرز)پل آزادگان ابتداي 45 متري کاج ساختمان ارکيده ط اول واحد 501 و 5022632531823
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی پرنیان البرزکرج -بين چهارراه مصباح و کارخانه قند-جنب پل هوايي-نبش کوچه صفا-ساختمان نقشيه-طبقه4-واحد122632560534
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی آترینا (البرز)کرج-مهرويلا-خيابان درختي-روبروي ميدان عطار-جنب بانک سپه-پلاک27302633120---02634234117
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی تبسم (کرج)کرج - گوهردشت - بين نهم و دهم غربي - بالاي بانک قوامين - طبقه 3 - واحد 609913600260 - 09904108089
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی سلامت (گوهردشت)گوهردشت - خيابان داريوش - نبش قائم مقام يک - ساختمان داريوش -طبقه 5 - واحد 190263-4487421
   فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی تسکین-البرزالبرز - کرج - بلوار شهيد بهشتي - بين خيابان دهقان ويلاي اول و دوم- جنب بانک صادرات - ساختمان رضا - طبقه سوم - واحد 502634467703-02634423862
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی پارساالبرز خابان شهيد بهشتي ،جنب بانک انصار،ساختمان پزشکان زرين گل02632218987 - 32218980
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مریم غضنفری (البرز): کرج- پل آزادگان، به طرف ميدان طالقاني،بعد از برج قائم،مجتمع 555، طبقه 3،واحد 82632550333
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی برتر-کرجالبرز - کرج - کيانمهر - بلوار اميرکبير - روبروي مجتمع مرواريد - ساختمان سپهر - طبقه 3 - واحد 92633217868
   فیزیوتراپیآسیاالبرز-جهانشهر-روبروي درب اورژانس بيمارستان مدني.2634486915
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی آریا (کرج)کرج - فرديس - خيابان 27 - ساختمان پزشکان فارابي - طبقه اول2636508813
   فیزیوتراپیدرمانگاه شبانه روزی جامع (فیزیوتراپی ) البرزالبرز -فاز 4 مهر شهر -بلوار شهيد رزهبان.2633553012
   مراکز درمانی بیمه SoS در کرج آپدیت خرداد 1401