بیمه کمک رسان ایران شعب SoS کمک رسان ایران بیمه کمک رسان خدمات درمانی و تکمیلی خانواده بیمهSoS عضویت در بیمه کمک رسان و استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد این شرکت بیمه درمانیSoS

نوشته‌ها

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

متن قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

اخذ-معرفینامه-بیمارستانی-بصورت-آنلاین-کمک-رسان-ایران

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

قرارداد عضویت کمک رسان

اين قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد و مندرجات قرارداد عضويت و الحاقيات مربوط بين عضو و شرکت کمک رسان ايران منعقد ميگردد و با صدور کارت عضويت از طرف شرکت کمک رسان معتبر مي باشد .

الف : تعاریف

تعاريف و اصطالحات مذکور در اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران علي رغم هر معني و هر مفهوم ديگري که داشته باشد صرفا به مفاهيم زير مورد استفاده هستند .

1- عضو :

شخص حقيقي و کمتر از 65 سال است که قرارداد عضويت کمک رسان را قبول و عضويت وي توسط کمک رسان قبول شده و حق عضويت مقرر را پرداخت نموده باشد .

2- حق عضویت :

مبلغي است که عضو بابت امکان استفاده از خدمات کمک رسان مي پردازد .

3- مدت عضویت :

دوره اي که طي آن عضو مي تواند از خدمات کمک رسان استفاده نمايد .شروع و خاتمه عضويت از ساعت 12 ظهر روزي است که در کارت عضويت قيد شده است .

4- بيمارستان :

موسسه درماني است که به موجب مجوز وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکي جهت بستري نمودن و مداواي بيماران تاسيس شده و در خارج از کشور نيز به مفهوم موسساتي است که به همين منظور در کشور خود مجاز به فعاليت مي باشند .

5- پزشک معالج :

پزشکي است که عضو تحت نظر وي مداوا و معالجه مي شود .

6- درمان :

معالجه از طريق بستري شدن عضو در بيمارستان (حداکثر 100 روز بستري شدن در يک سال عضويت )با استفاده از رويه هاي پزشکي توسط پزشک که صرفا به منظور درمان بيمار به کار گرفته مي شود .

7- بستري شدن :

عبارت است از اقامت حداقل 24 ساعت عضو در بيمارستان و مراکز جراحي محدود به منظور درمان .

تبصره :موارد مربوط به آنژيوگرافي قلب مشمول محدوديت زماني فوق نمي گردد .

8- داروي کمياب :

دارويي است که :

1-8 – به تشخيص پزشک معالج براي نجات جان و مداواي موثر بيماري عضو بستري ضروري بوده و بيمارستان يا بيمار قادر به تهيه آن و يا مشابه آن از داروخانه هاي مستقر در شهر محل بستري عضو نباشند .

2-8 – ناياب نباشد .

3-8 – تهيه و ارسال آن منع قانوني نداشته باشد .

9- حادثه :

هر واقعه ناگهاني ناشي از عوامل خارجي است که بدون قصد و اراده عضو بروز کرده باشد و موجب نياز عضو به خدمات کمک رسان گردد .

10- محل اقامت دائم :

محل دائمي اقامت عضو به شرح مندرج در برگ درخواست عضويت و تغييرات بعدي آن به شرح اعالم کتبي عضو.

11- امداد و انتقال پزشکي :

انتقال بيمار يا مصدوم تحت نظارت و مراقبت پزشکي به بيمارستان مناسب براي درمان وي .

12- کمک رسان :

شرکت کمک رسان ایران با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 91891 در اداره ثبت شرکتهاي تهران مي باشد و وظيفه ارائه خدمات در محدوده اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران را برعهده دارد .

13- بيمه گر کمک رسان :

يکي از شرکت هاي بيمه ايراني است که کمک رسان از طريق عقد قرارداد بيمه جبران هزينه هاي ،امداد درمان و حادثه موضوع اين قرارداد را به نيابت از طرف عضو خود نزد شرکت يادشده بيمه نموده است.

14- خطوط هواپيمایي بين المللي :

به مفهوم کليه شرکت هاي هواپيمايي بين المللي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي (ايکائو )

15- اورژانس :

به مواردي اطالق مي گردد که عضو در اثر تحقق ،حادثه مسموميت و يا بيماري حاد نياز فوري به مداوا در بخش اورژانس بيمارستان يا درمانگاه شبانه روزي داشته باشد .

16- خدمات ،تشخيصي پاراکلينيکي و سرپایي :

خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي موضوع اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران صرفا شامل موارد ذيل مي باشد .

الف- ،سونوگرافي ،ماموگرافي راديو ،تراپي ،راديولوژي انواع اسکن و سي تي ،اسکن سنجش تراکم ،استخوان نوار عضله و نوار ،عصب ،پاتولوژي گچ گيري و بازکردن ،گچ اکسيزيون و رزکسيون ،توده نوار ،مغز ،اسپرومتري ،پريمتري پاکي ،متري ،اوديومتري تعيين ميدان ،ديد بيوپسي تحت گايد سونوگرافي انواع ،آندوسکوپي انواع ام آر ،آي تست ،ورزش ،پانسمان ،اکوکارديوگرافي ،بخيه ،ختنه ليزر درماني، و فيزيوتراپي (خدمات فيزيوتراپي از قبيل ليزرتراپي تاسقف 000/000/20 ريال در )سال، سنگ شکن ، ليزيک براي رفع عيوب انکساري چشم بيش از3 .ديوپتر در هر محور براي هر چشم

ب- تامين هزينه ويزيت پزشک، دارو، آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و پس از ترخيص از بيمارستان براساس شرايط ( ذکر شده در بند1/8 ) ماده ج – .مزاياي عضويت و خدمات

ج- تامين هزينه( هاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس شرايط ذکر شده در بند2/8 .) ماده ج

17- دوره انتظار :

مدتي است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد وجود ندارد . موارد مشمول دوره انتظار بستري، تشخيصي، درماني و داروئي نافي مفاد و شرايط مندرج در ماده «د» اين قرارداد (محدوديت )ها و استثنائات از جمله بند6 آن نبوده و آن شرايط حاکم و مقدم بر موارد مشمول دوره انتظار زير مي.باشند

1/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينههاي ب ،ستري، پاراکلينيکي، تشخيصي و داروئي مربوط به بارداري زايمان طبيعي، سزارين، سقط جنين و کليه عوارض آنها منوط به طي شدن يک سال کامل عضويت و تمديد متصل سال دوم قرارداد عضويت است.

2/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينه خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي3 ماه کامل پس از تاريخ شروع

.عضويت است

3/17- دوره انتظار کليه خدمات بستري، درماني، تشخيصي، پاراکلينيکي، طبي و داروئي براي بيماري ،هاي زير4 ماه کامل از تاريخ شروع عضويت مي .باشد

– رفع عيوب انکساري چشم (شامل ليزيک، الزک و …) آنهم در صورتيکه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزديک بيني، دور بيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق بينائي هر چشم بيش از3 ديوپتر .يا بيشتر باشد

– بيماري هاي قلب و عروق (از جمله باي پس عروق، تعويضدريچ ، انواع آنژيوگرافي، آنژيوپالستي و …) کليه و مجاري ادراري (از جمله پروستاتکتومي، سن گهاي ادراري و کليه و …) گوارشي (از جمله سنگ و کيسه صفرا، پانکراتيت، زخمهاي دستگاه گوارش، کولکتومي، هموروئيد، فيشر، باي پس معده، چاقي مفرط، سينوس پاي لونيدال انواع هرني و …) مغز، اعصاب و ستون ،فقرات (از جمله تنگي کانال نخاع، انواع ديسک و هرني ستون فقرات توده مغزي، اسکوليوز، کايفوز، کرانيوتومي، لغزندگي مهره ها و …) چشم (از جمله آب مرواريد، آب سياه، قوز قرنيه، بلفاروپالستي، کارگزاري لنز داخل چشم و …) زنان (از جمله هيسترکتومي، سيستوسل، رکتوسل، کورتاژ تشخيصي، کيست و توده تخمدان و پستان، ميومکتومي، ماموپال )… ستي، فيبرم و گوش و حلق و بيني (از جمله لوزهها، ماستوئيدکتومي، اسپاتدکتومي، انحراف بيني، سينوزيت و …) غدد ،(از جمله تيروئيد لنفاوي، کبد و …) انواع سرطان، شيمي درماني و راديوتراپي، انواع فتق و هيدروسل ، آرتوسکوپي، تعويض انواع مفصل، ترميم و درمان آسيب تاندون و مينيسک به هر روش از جمله آرتروسکوپي، آرتروز، روماتيسم، الپراسکوپي تشخيصي ، سندروم تونل … کارپال، هالوکس والگوس و

4/17- تامين هزينه بستري از طريق اورژانس بيمارستان تابع شرايط عمومي قرارداد از جمله ماده «د» (محدوديت ها و استثنائات) است

ب :شرایط عضویت و استفاده از خدمات

1- کمک رسان اعضا خود را براساس قرارداد عضويت و مفاد پرسشنامه پزشکي تکميل شده توسط عضو پذيرش مي نمايد . چنانچه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر عضو در مورد اطالعات خواسته شده و يا در پاسخ به سواالت مطروحه در فرم

درخواست عضويت کتمان حقايق نموده و يا اظهارات کذب ،نمايد عضويت وي باطل و کارت عضويت فاقد اعتبار مي شود .در چنين صورتي کمک رسان محق به کسر هزينه ها و خسارات وارده به تشخيص خود مي باشد .

2- کمک رسان مي تواند به منظور بررسي وضعيت سالمتي عضو ، نامبرده را براي انجام معاينات و آزمايشات پزشکي ، به هزينه عضو به مراکز و پزشکان معتمد خويش معرفي نمايد .انجام معاينات درخواستي الزامي و هزينه انجام آن غير قابل استرداد است .

3- کمک رسان مي تواند با توجه به نتايج معاينات و آزمايشات پزشکي و به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر و با توجه به بند 6 ماده (د)اين قرارداد موارد خارج از تعهد را طي الحاقيه اي به اطالع عضو برساند . اين الحاقيه جز لاينفکي از قرارداد عضويت نامبرده خواهد بود.

4- متقاضي عضويت در کمک رسان بايد حق عضويت خود را همزمان با شروع يا تمديد مدت عضويت به کمک رسان پرداخت نمايد .کمک رسان در مقابل عضوي که حق عضويت خود را بموقع پرداخت ننمايد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

5- حق عضويت ساليانه مي باشد و درصورت قسط ،بندي عضو موظف است هر يک از اقساط را در سررسيد آن به کمک رسان پرداخت نمايد .در غير اينصورت کمک رسان مسئوليتي در قبال انجام تعهدات خود نداشته و در فاصله 10 روز پس از انقضا سررسيد پرداخت ، مابقي اقساط تبديل به حال شده و بالفاصله بايد توسط عضو به کمک رسان پرداخت شود .خدمات کمک رسان در مورد بيماري يا حادثه اي که منشا آن پس از پرداخت اخير باشد شامل عضو خواهد شد .

6- در صورتي که حق عضويت قسطي پرداخت ،گردد عرضه خدمات موضوع اين قرارداد پس از کسر ميزان مابه التفاوت حق عضويت ساليانه عضو انجام خواهد شد .

7- درصورت تحقق حادثه يا بيماري منجر به بستري شدن ،عضو وي نبايد با شخص يا اشخاص مسئول بروز حادثه و بيماري ناشي از آن صلح نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت درمان و امداد پزشکي عضو در مقابل مسئول حادثه و يا بيماري ناشي از ،آن قائم مقام عضو مي باشد .

8- چنانچه عضو داراي بيمه درماني يا قرارداد مشابهي ،باشد موظف است کمک رسان را مطلع نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت خدمات موضوع اين قرارداد ، قائم مقام عضو مي باشد .

9- کمک رسان در عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد عضويت مسئول عامل خارج از کنترل و فورس ماژور نمي باشد .همچنين کمک رسان هيچگونه مسئوليتي نسبت به تجويزات و اعمال پزشکي که عضو به موجب اين قرارداد در مرکز ،درماني تشخيص و پاراکلينيکي برخوردار مي گردد نخواهد داشت .

10- ،عضو به منظور استفاده از خدمات کمک رسان موظف است همکاري هاي الزم را در زمينه ارائه اطالعات اسناد و پزشکي مورد نياز کمک رسان و بيمه گر انجام دهند .عدم همکاري و ارائه اطالعات و اسناد درخواستي کمک رسان و بيمه گر موجب سلب مسئوليت کمک رسان در ارائه خدمات مي باشد .

11- هرگاه عضو اهليت قانوني نداشته ،باشد رضايت ولي و قيم وي براي درخواست يا قبول عضويت ضروري است و کليه وظايف و مسئوليت هاي عضو متوجه ولي يا قيم او خواهد بود .

12- کليه مکاتبات و مراسالت با عضو به آدرس و مشخصات مندرج در درخواست عضويت ارسال خواهد شد و عضو موظف است هرنوع تغيير در نشاني خود را کتبا به اطلاع کمک رسان برساند در غير اينصورت هيچ گونه مسئوليتي متوجه کمک رسان نخواهد بود .

13- کليه اختالفات ناشي از اين قرارداد به هيئت داوري متشکل از دو داور که هريک از طرفين انتخاب خواهند کرد و يک سرداور منتخب اين دو واگذار و نظر اکثريت اين هيئت براي طرفين معتبر و الزم االجرا خواهد بود .هزينه داور اختصاصي هر طرف به عهده همان طرف و هزينه سرداور به تساوي ميان طرفين تقسيم مي گردد .

14- قرارداد عضويت کمک رسان يک ساله است .اين قرارداد مي تواند با توافق طرفين به مدت يک سال ديگر تمديد گردد و تابع شرايط و حق عضويت کمک رسان در زمان تمديد مي باشد .

15- کمک هزينه هاي درمان و انتقال پزشکي موضوع اين قرارداد به وسيله بيمه گر کمک رسان تامين مي گردد .

16- هرگونه جعل يا استفاده از سند مجعول يا دخل و تصرف در اسناد ،پزشکي ،مالي بيمارستاني و يا اظهارات کذب به پزشکان توسط عضو موجب باطل شدن عضويت و قابل پيگرد قانوني مي باشد .

17- عضو موظف به حفظ و نگهداري کارت عضويت مي باشد و درصورت مفقود شدن بايد فورا کمک رسان را مطلع نمايد . قراردادن کارت عضويت در اختيار ديگران موجب لغو عضويت و پيگرد قانوني است .

18- کمک رسان و عضو مي توانند با اعالم قبلي سه ماهه کتبي نسبت به فسخ عضويت اقدام نمايند .درصورت فسخ قرارداد حق عضويت قابل استرداد براساس جدول کوتاه مدت کمک رسان محاسبه و به عضو مسترد مي گردد .درصورت استفاده عضو و يا هريک از اعضا مندرج در فرم درخواست عضويت عضو از خدمات کمک رسان مبلغ قابل استرداد پس از کسر هزينه اين خدمات پرداخت مي گردد .

19- در مواقع استفاده عضو از خدمات بيمارستان ها و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد کمک ،رسان درصورت احراز شرايط تامين ،خدمات تامين هزينه و استفاده از خدمات مستقيما از طريق صدور معرفي نامه کمک رسان انجام خواهد پذيرفت .

درصورت استفاده عضو از بيمارستان ها و مراکز پاراکلينيکي طرف قرارداد کمک رسان بدون ارائه معرفي نامه کمک رسان و يا عدم پذيرش معرفي نامه توسط پزشک ،معالج هزينه درمان مطابق با قرارداد ميان کمک رسان و آن مراکز تامين مي گردد .

درصورت عدم درج حق العمل جراح و دستمزد پزشکان در صورتحساب ،بيمارستان سقف تعهدات در تامين هزينه درمان محدود به قرارداد فيمابين کمک رسان و بيمارستان مي باشد .درصورت عدم استفاده عضو از بيمارستان هاي طرف قرارداد ، تامين هزينه درمان پس از دريافت کليه اسناد و مدارک و صورتحساب بيمارستاني پرداخت شده توسط ،عضو مشروط به احراز شرايط تامين ،خدمات براساس تعرفه قرارداد کمک رسان با بيمارستان هاي هم درجه انجام مي گيرد .

20- محدوديت زماني در ارسال و تکميل اسناد و مدارک پزشکي و تشخيصي جهت استفاده از مزاياي اين قرارداد 4 ماه از تاريخ ترخيص يا انجام خدمات مي باشد و کمک رسان پس از اين زمان مسئوليتي در تامين هزينه خدمات ياد شده ندارد .

21- تخفيف عدم خسارت : در صورتيکه عضو، در سال منتهي به تمديد قراردادعضويت هيچگونه خسارتي از بيمه گر دريافت نکرده و يا خسارت قابل دريافتي اعالم ننموده باشد، مشمول5% .تخفيف حق عضويت از زمان تمديد قرارداد مي باشد

22- فرانشيز: سهم عضو از هزينه قابل پرداخت است ؛ فرانشيز تامين هزينه خدمات آزمايشگاهي (بند2/8 )10% مي .باشد

ج – مزایاي عضویت و خدمات

اعضاء کمک رسان بر حسب نوع خدماتي که برگزيده اند از بخش يا کليه مزاياي زير برخوردار ميگردند .

1- دسترسي شبانه روزي :

کمک رسان جهت ارائه خدمات خود به طور شبانه روزي و در تمام ايام سال در دسترس عضو قرار دارد و وي مي تواند از هر طريق مطمئن نظير تلفن ، نمابر ، مراجعه حضوري و مکاتبه خدمات مورد نياز خود را به کمک رسان اطالع دهد .

2- معرفي پزشک :

کمک رسان درصورت نياز عضو به معرفي پزشک در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطالعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

3- معرفي بيمارستان و امکانات درماني :

کمک رسان در صورت نياز عضو به معرفي بيمارستان و امکانات درماني در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

4- امداد و انتقال پزشکي در سرتاسر ایران :

هرگاه عضو کمک رسان در خارج از تهران بر اثر سانحه يا بيماري در بيمارستان بستري شده باشد و به تشخيص کمک رسان

امکانات درماني در محل بستري براي درمان وي کافي نباشد به گونه اي که به تشخيص پزشک مورد تاييد بيمه گر انتقال وي به مرکز درماني مناسب فوريت داشته ،باشد کمک رسان در اسرع ،وقت با نظارت پزشکي و وسيله ،مناسب انتقال پزشکي عضو را به بيمارستان مناسبي در تهران يا شهر ديگري سازماندهي خواهد کرد .

5- اطلاع رساني :

هرگاه کمک ،رسان عضو مشمول ماده ج بند چهار را به بيمارستاني خارج از محل اقامت دائمي عضو منتقل نمايد ، از طريق مشاوره با پزشک معالج ، خانواده عضو را در جريان وضعيت او قرار خواهد داد .

6- تامين هزینه درمان بيمارستاني در سرتاسر ایران :

هزينه هاي درمان بستري بيمارستاني عضو در سرتاسر ايران تا سقف 000/000/000/2 ريال در سال برابر شرايط اين قرارداد به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

7- :غرامت روزانه بستري در بيمارستان

هزينه غرامت روزانه بستري در بيمارستان تا سقف روزانه000/000 /3 ريال حداکثر به مدت60 روز توسط بيمه گر تامين مي‌گردد

8- تامين هزینه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي:

هزينه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي مشمول اين قرارداد در سرتاسر کشور تا ميزان000 /000/50 ريال در ،سال بر اساس ،تعرفه به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

1/8- :تامين هزینه ویزیت پزشک، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستري در بيمارستان

هزينه خدمات ويزيت پزشک، دارو وآزمايش قبل از بستري در بيمارستان و بعد از ترخيص از بيمارستان به شرح و شرايط زير توسط بيمه‌گر کمک رسان تامين مي گردد

1- خدمات اين پوشش محدود به ويزيت پزشک، دارو و آزمايش بوده و براساس تعرفه هاي رسمي مصوب وزارت بهداشت آموزش پزشکي محاسبه و قابل پرداخت ميباشد

2- .اين خدمات بدون فرانشيز مي باشد.

3- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه به تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر رابطه مستقيم با بيماري منجر به بستري و جهت تشخيص، درمان يا ادامه آندرمان .داشته باشد قابل تامين است

4- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه بستري در بيمارستان براساس شرايط عمومي قرارداد عضويت تحت پوشش بيمه گر کمک رسان باشد و پس از .تسويه حساب قطعي پرونده بستري قابل تامين است

5- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند مح دود به هزينه هاي انجام شده در دوره زماني حداکثر30 روز قبل از هر بستري در بيمارستان و60 .روز بعد از ترخيص از بيمارستان مي باشد

6- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند نيز .تابع موارد استثناء عمومي قرارداد عضويت است

7- حداکثر مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي خدمات موضوع اين بند90 روز پس از.تاريخ ترخيص بيمارستان است

8- سقف تعهدات بيمه گر در تامين هزينه هاي خدمات اين بند حداکثر000/000/5 .ريال در سال است

2/8- تامين هزینه هاي خدمات آزمایشگاهي

هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش هاي تشخيص پزشکي، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي از سقف پاراکلينيکي بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تا سقف000/000/6 ريال در سال تامين مي .گردد

9- تامين هزینه زایمان طبيعي و سزارین :

هزينه درمان طبيعي و سزارين عضو مشروط به طي يک سال عضويت و تمديد سال دوم براي زايمان اول و دوم و سوم تا ميزان 000/000/110 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

10- تامين هزینه درماني اورژانس در بيمارستان:

هزينه درمان اورژانس بيمارستاني عضو تا سقف 000/000/12 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .اين پوشش شامل هزينه مراجعه سرپايي به مطب پزشک داير در بيمارستان ، درمانگاه و ساير نقاط نمي گردد .

11- تهيه داروي کمياب :

هرگاه عضو بستري شده به داروي کمياب نياز داشته باشد ، کمک رسان با توجه به ماده الف بند هشت داروي فوق را در اسرع وقت تهيه و در اختيار عضو قرار خواهد داد و يا محل تهيه آن را در شهر محل بستري عضو معرفي مي نمايد .

12- اخذ نظریه دوم پزشکي براي عضو بستري شده :

چنانچه تشخيص بيماري عضو بستري شده براي پزشکان ايراني معالج وي ممکن ،نباشد کمک رسان با ارسال گزارش پزشکي نظريه مشورتي پزشکان متخصص داخلي يا خارجي را اخذ و در اختيار پزشک معالج وي قرار خواهد داد .

13- پوشش حادثه :

اعضا کمک رسان در قالب يک قرارداد بيمه حوادث جمعي با بيمه گر کمک رسان تحت پوشش بيمه حادثه فوت ، نقص عضو و از کارافتادگي تا سقف 000/000/600 ريال در سال قرار دارند.

تبصره: حداکثر سن مجاز در مورد هر يک از اعضا75 .سال تمام مي باشد

14- امداد و انتقال پزشکي به خارج از کشور :

هرگاه درمان عضو بستري شده در ايران ممکن نباشد ليکن در خارج از کشور امکان پذير ،باشد کمک رسان انتقال پزشکي هوايي عضو را به موسسه درماني مناسبي در خارج از کشور از طريق اعزام توسط جت آمبوالنس هوايي و يا خطوط هوايي بين‌المللي سازماندهي مي نمايد . کليه خدمات ضروري شامل پذيرش در فرودگاه مقصد ، انتقال پزشکي به بيمارستان ، پذيرش در بيمارستان توسط کمک رسان سازماندهي مي شود .هزينه هاي اين مزايا در انتقال با جت آمبوالنس حداکثرتا 000/000 /000/2 ريال در سال و انتقال با خطوط هواپيمايي حداکثر معادل بليط عادي تهران – لندن تامين مي گردد .

15- اعزام همراه به خارج از کشور :

چنانچه به تشخيص کمک رسان ، همراهي يکي از بستگان عضو بيمار ضروري باشد ، اعزام همراه حداکثر به ميزان يک بليط عادي رفت و برگشت تهران – لندن سازماندهي و هزينه آن تامين مي گردد .

16- تامين هزینه درمان در خارج از کشور پس از انتقال پزشکي :

هزينه هاي درمان عضو منتقل شده به خارج از کشور موضوع ماده ج بند 14 تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال در خارج از کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .نرخ ارز بر مبناي نرخ فوق در زمان انجام هزينه محاسبه خواهد شد .

17- سازماندهي بازگشت عضو به ایران پس از درمان در خارج :

کمک رسان بازگشت هوايي عضو مشمول ماده ج بند 14 به ايران را پس از درمان در خارج از کشور حداکثر معادل 6 بليط عادي خطوط هواپيمايي بين المللي تهران – لندن سازماندهي مي کند .

18- نظارت بر درمان

کمک رسان در طول بستري عضو در خارج از کشور ، از طريق مشاوره با پزشک معالج بر درمان وي نظارت خواهد داشت و نتايج اين نظارت را به اطالع خانواده عضو در ايران خواهد رساند .

19- تامين هزینه درمان در طول سفر در خارج از کشور :

هرگاه عضو کمک رسان در طول سفر در خارج از کشور به علت حادثه يا بيماري در بيمارستان بستري شود هزينه مربوط به درمان وي در بيمارستان با رعايت کليه مفاد اين قرارداد تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال بر اساس برآورد ارزش خدمات معالجه مشابه در ايران بر اساس تعرفه جاري در مقابل اسناد بيمارستاني تائيد شده توسط مقامات ذيصالح ايران در آن کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

بستري شدن عضو در بيمارستان خارج از کشور بايد حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ بستري کتبا به اطالع کمک رسان رسانده شود .درغير اينصورت کمک رسان و بيمه گر آن در قبال انجام خدمات موضوع اين بند مسئوليتي نخواهند داشت .

20- ویزیت پزشک عمومي :

اعضا کمک رسان در صورت نياز به خدمات ،ويزيت ،مشاوره معاينه و تجويز دارو توسط پزشک عمومي مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات در منزل و يا محل کار خود در اسرع وقت دسترسي پيدا نمايند .ويزيت پزشک عمومي براي اعضا اين

پوشش رايگان است .

21- تهيه دارو :

اعضا کمک رسان درصورت نياز به تهيه دارو مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات دسترسي پيدا نمايند .دارو پس از دريافت نسخه معتبر پزشکي از داروخانه تهيه و به بيمار تحويل داده مي شود .هزينه اياب و ذهاب بر اساس جدول تعرفه ويژه اعضا و هزينه دارو بر اساس رسيد داروخانه در تعهد عضو است.

22- سازماندهي انتقال پزشکي به بيمارستان :

درصورت نياز عضو به انتقال پزشکي از منزل به بيمارستان ، کمک رسان امکان اين انتقال را با استفاده از شبکه آمبوالنس اورژانس يا خصوصي سازماندهي مي نمايد .هزينه انتقال پزشکي بر اساس تعرفه ويژه اعضاء کمک رسان بر عهده عضو است .

23- معرفي وکيل در سراسر ایران :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به وکيل در ايران و سراسر جهان مي توانند اطالعات الزم را از طريق شبکه بين المللي کمک رسان دريافت نمايند .

24- راهنمایي و مشاوره حقوقي :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي حقوقي مي توانند از طريق تلفن يا مراجعه حضوري با تعيين وقت قبلي با وکالي منتخب کمک رسان در تهران تماس گرفته و با توجه به اختيار جداگانه اي که جهت انتخاب وکيل و مشاور حقوقي به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمايي حقوقي بدون پرداخت وجه برخوردار گردند .

25- همياري حقوقي :

اعضاء کمک رسان درصورت نياز به همياري ، همراهي و مشاوره حقوقي در جلسات مذاکره و يا حل اختالف حقوقي که به همياري و همراهي حقوقي نيازمند باشد با عقد قرارداد جداگانه با وکالي انتخابي از خدمات وکالي منتخب کمک رسان بهره مند مي شوند . وکلاي مزبور براي ارائه خدمات مورد نظر عضويت متقاضي را در دريافت حق الزحمه لحاظ خواهند نمود .هزينه استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد .

26- انجام وکالت :

اعضاء کمک رسان در صورت تنظيم وکالتنامه مي توانند از خدمات وکلاي منتخب کمک رسان در دعاوي بهره مند شوند .

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

کرونا این روزها دغدغه تمام افراد جامعه شده است و هزینه های درمان این بیماری نگرانی افراد جامعه را دو چندان کرده است اما شرکت کمک رسان مثل همیشه برای ایجاد امنیت خاطر و کاهش نگرانی از همهگیری این بیماری تمهیداتی از مشاهده اولین علائم بیماری تا ترخیص از بیمارستان و حتی در دوران قرنطینه اندیشیده است که جهت یادآوری به اختصار به شرح ذیل مطرح میگردد.

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

1 – مشاوره و راهنمائی پزشکی تلفنی و تصویری

باتوجه به توصیه اکید درخصوص عدم حضور در مراکز درمانی به دلیل زنجیره انتقال بیماری اعضای کمک رسان با مشاهده اولین علائم ابتلا به کرونا )تب، تنگی نفس، سرفه( و حتی صرفاً به منظور دریافت راهنمایی کلی توسط پزشکان کمک رسان در تمام ساعات شبانه روز از امکان راهنمایی و مشاوره برخوردارند و علاوه بر مشاوره با ورود به سایت شرکت کمک رسان ارتباط موبایل و یا تبلت از مشاوره پزشکی تصویری نیز بهره مند می گردند که در این روش با مشاهده علائم بالینی مشاوره و راهنمایی بیشتری خواهند داشت و درصورت نیاز دستور آزمایش و تجویز دارو توسط پزشکان صورت میگیرد.

جهت مشاوره تلفن 88648530 و برای فعال نمودن امکان مشاوره تصویری به آدرس https://user.isos.co مراجعه فرمائید.


2 – تأمین هزینه تشخیص کرونا و راهنمایی نوع و محل انجام تست های لازم

تأمین هزینه تشخیص کرونا (تست پی سی آر ، آزمایش خون، و اسکن ریه) در صورت مثبت بودن جواب تست تا سقف 10 میلیون ریال در سقف تعهدات پاراکلینیکی در سال براساس تعرفه و طبق دستور پزشک متخصص ریه و عفونی و داخلی و طب اورژانس منوط به طی شدن 14 روز از تاریخ شروع عضویت. درصورت لزوم پزشکان ما راهنمائی لازم جهت انجام تستهای ضروری (تست پی سی آر و آزمایش خون و اسکن ریه) و مراکز انجام آنها را در اختیار اعضاء قرار میدهند درصورت مراجعه برای انجام سی تی اسکن ریه در مراکز طرف قرارداد معرفینامه صادر خواهد شد.


3 – بررسی اسکن و نتایج آزمایشات و اخذ نظریه دوم پزشکی از پزشکان متخصص ریه و عفونی

درصورت نیاز و پس از دریافت نتایج آزمایشات این نتایج توسط پزشکان متخصص ریه و عفونی نیز بررسی شده و نظریه آنها نیز درمورد چگونگی روند درمان شما اخذ و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بدیهی است که این نظریه جنبه کمکی داشته و نمی تواند جایگزین نظر پزشک مستقیم درمان شما باشد. علاوه بر شماره واتساپ 09913393145 پرتال پزشک در منزل امکان ارسال نتایج آزمایشات و تصاویر و فیلم اسکن و همچنین نحوه دریافت نسخه را برای شما مهیا نموده است.


4 – اخذ پذیرش بیمارستان در مراکز طرف قرارداد و تأمین هزینه بیمارستان

اعضای کمک رسان می توانند از طریق کمک رسان نسبت به اخذ پذیرش در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد درصورت فراهم بودن شرایط و امکانات بستری در بیمارستان اقدام نمایند هزینه های بستری تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال در سقف تعهدات بیمارستانی تأمین میگردد.


5 – پرداخت غرامت بستری

درصورت بستری فرد مبتلا به کرونا جهت درمان در بیمارستان تأمین هزینه غرامت روزانه بستری در بیمارستان تا سقف 3 میلیون ریال حداکثر به مدت 60 روز در سال برابر شرایط قرارداد تأمین می گردد.1 / 5 – پرداخت غرامت دوران قرنطینه در منزل

درصورت مثبت بودن جواب تست پیسیآر و یا اسکن ریه و دستور پزشک مبنی بر قرنطینه خانگی تأمین هزینه غرامت روزانه قرنطینه خانگی به ازای هر روز 000,000,1 ریال به مدت 7 روز در سال تأمین می گردد.


6 – پیگیری روند بهبودی

درصورتیکه در حال درمان در قرنطینه خانگی باشید مرکز خدمات پزشک در منزل روزانه با شما در تماس بوده و روند درمانتان را پیگیری و به پزشکان ما منتقل خواهند نمود تا درصورت وخامت و یا تشدید علائم اقدامات لازم انجام گیرد.


توجه: خدمات فوق از تاریخ 15 / 10 / 1399 قابل اجرا میباشد.

خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت

راهنمای استفاده از خدمات بیمه حکمت – خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت
خدمات

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه حکمت علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت
خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت


بستری در بیمارستان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید.

هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.
خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب

مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.استفاده از سهم بیمه گر اول:در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه حکمت هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد:

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان).

خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

بیمه تکمیلی کمک رسان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

بیمه SoS نمایندگی1046
مراکز درمانی SoS استان گلستان بیمه SoS

آدرس و شماره تلفن مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه کمک رسان ایران SOS در استان گلستان

جهت یافتن مرکز مورد نظر خود فقط کافیست نام آن را در داخل کادر جستجوی زیر تایپ کنید – مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان گلستان

عنوان مرکزنوع مرکزتلفنآدرس
آزمایشگاه دی گلستانآزمایشگاه1732226511استان گلستان -خيابان وليعصر -عدالت 10-آزمايشگاه دي
آزمایشگاه سینا آق قلاآزمایشگاه1734531702استان گلستان،آق قلا،خيابان شهيد رجايي،کوچه اتحاد يکم (دکتر غني)چهارراه اول
آزمایشگاه دکتر هلاکو (گنبد کاووس)آزمایشگاه017-33293344استان گلستان - گنبد کاووس - خيابان طالقاني شرقي - جنب داروخانه ايري کوچه 28 آزمايشگاه دکتر هلاکو
آزمایشگاه دکتر بلخی (گرگان)آزمایشگاه173235481گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان مينا - طبقه اول
آزمایشگاه پاستورآزمایشگاه017-32222299گرگان،خيابان وليعصر،عدالت 7،پلاک 7
آزمایشگاه سپید آزادشهرآزمایشگاه1735735790گلستان،آزادشهر،خيابان گنبد،کوچه ولايت 3 جنب فيزيوتراپي قائم آزمايشگاه سپيد آزادشهر
آزمایشگاه دکتر علیزاده گنبد(گلستان)آزمایشگاه1733288085خيابان طالقاني شرقي ،روبروي کلانتري 12 ،مجتمع مدائن ، طبقه سوم
آزمایشگاه مهرگان آق قلاآزمایشگاه1734536773استان گلستان - شهرستان آب قلا - خيابان شهيد رجايي - کوچه اعتماد يکم
آزمایشگاه آرتینآزمایشگاه1732322340استان گلستان ،خيابان وليعصر ،عدالت 31
آزمایشگاه دکتر چپرلی (گلستان )آزمایشگاهکنبد خيابان دارايي بعد از چهار راه اول
سپهرآزمایشگاه1732320299عدالت11-مجتمع مهستان
آزمایشگاه سیناآزمایشگاه1732251884استان گلستان -گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 13 -مجتمع آرمان -آزمايشگاه سينا
آزمایشگاه سینا گنبدآزمایشگاه1733235930گنبد کاووس-خيابان طالقاني -جنب بيمه ايران -ساختمان دکتر پورقاز طبقه دوم
آزمایشگاه پارس گرگانآزمایشگاه1732328055استان گلستان -خيابان وليعصر -عدالت 31-پاساژ کوروش-طبقه اول -آزمايشگاه پارس
آزمایشگاه دانش گرگانآزمایشگاه1732236949گلستان -گرگان- خيابان وليعصر-عدالت 13
فدکآزمایشگاه1734369170بندرگز-خيابان اسدي عرب-راه بند راه آهن-انقلاب 40
آزمایشگاه پارس (علی آباد)آزمایشگاه1734237453علي آباد کتول-چهارراه جنگلده
لقمانآزمایشگاه1734527860آق قلا-خيابان شهيد رجايي.
آزمایشگاه ایرانآزمایشگاه34430822بندرترکمن-خيابان 15 خرداد-پاساژ قاندوميطبقه اول
آزمایشگاه رویان - گلستانآزمایشگاه1732333703استان گلستان - خيابان وليعصر - نبش عدالت 14
آزمایشگاه کاوشآزمایشگاه0
دکتر ایریآزمایشگاه1732237300گنبد-خ طالقاني شرقي-ساختمان پزشکان بزرگمهر
آزمایشگاه پردیس (گلستان )آزمایشگاه1733225825گرگان ، خيابان دانش شمالي، روبروي بيمارستان طالقاني، مجتمع پزشکي سينا ، آزمايشگاه پرديس
حضرتیآزمایشگاه1732320180گرگان خيابان وليعصر-عدالت 23-پاساژ ايرانشهر-طبقه اول
لانداآزمایشگاه1712344990گرگان-خيابان وليعصر-بين عدالت 14 و12
دکتر علی زادهآزمایشگاه1732366981گرگان-خيابان ولي عصر-عدالت 11-ساختمان کوشا
آزمایشگاه دکتر صمدیآزمایشگاه1734353434استان گلستان،کردکوي،خيابان وليعصر،نبش عدالت 15
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دهقان -کردکویآزمایشگاه1734343339گلستان - کردکوي - خيابان وليعصر - کوچه صاحب الزمان - جنب بانک قوامين
آزمایشگاه سپید (علی آباد)آزمایشگاه1734238336گلستان - شهرستان علي آباد - چهار راه جنگلده - طالقاني شمالي - مجتمع آريا
آزمایشگاه فارابیآزمایشگاه1733225001استان گلستان- گنبدکاووس-خيابان طالقاني شرقي نرسيده به بيمه مرکزي ايران مجتمع صدرا طبقه سوم آزمايشگاه فارابي
دکتر بسکی گنبد کاوس گلستان گنبد کاوس‌بیمارستان خصوصی1733558009ساري- بلوار وليعصر
بیمارستان فلسفی(گرگان)بیمارستان خصوصی01732222618-19ميدان 15 خرداد-بيمارستان وزايشگاه فلسفي گرگان
بیمارستان دکتر موسوی (گرگان)بیمارستان خصوصی1732337250گرگان خيابان وليعصر (عج) -عدالت 13
مسعود - گرگان گلستانبیمارستان خصوصی1732328072گرگان - فلکه گرگان پارس
قلب شفاء گرگانبیمارستان خصوصی01732330930-5استان گلستان - گرگان - ميدان پانزده خرداد
برزویه گنبد کاوس گلستان گنبد کاوس‌بیمارستان خصوصی7133227150گلستان - گنبد کاووس - خيابان امامزاده غربي پ 131
بیمارستان صیاد شیرازی (گلستان)بیمارستان دولتی1714411256گرگان بلوار صياد شيرازي
560 ارتش گرگان گلستان گرگان‌بیمارستان غیر دولتی عمومیبلوار جانبازان-
مرکز پزشکی هسته ای سیناتصویربرداری1732244100گرگان،عدالت 34،ساختمان پزشکان مهر
بخش پاراکلینیکی بیمارستان قلب شفاتصویربرداری1732330930استان گلستان چهار راه فلسفي ،جنب بيمارستان فلسفي ،بخش پاراکلينيکي
رادیوتراپی و آنکولوژی میرداماد ( گلستان)تصویربرداری1732428282گرگان-بلوار شهيد مفتح-خيابان حوزه-کوچه ميرداماد4.
مرکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت دکتر مهدوی اصلتصویربرداری1732322598استان گلستان -خيابان وليعصر -نبش عدالت 34-طبقه فوقاني بانک پاسارگاد -طبقه دوم -
ایزدیتصویربرداری173145گرگان-ضلع جنوبي ميدان فخرالدين اسعد گرگاني.
مرکز تصویربرداری گلستان - استان گلستانتصویربرداری01732322150-1استان گلستان ، گرگان ، خيابان وليعصر ،عدالت 29 ،پلاک 12 ،مرکز تصوير برداري گلستان
مرکز تصویربرداری آرادتصویربرداری1732353585استان گلستان-خيابان وليعصر -عدالت 34 -مجتمع پزشکي آراد -مرکز تصويربرداري آراد
مرکز تصویربرداری مهرگانتصویربرداری32349528گرگان - خيابان وليعصر- عدالت 14-مجتمع فارابي
مرکز جراحی محدود کاپری (گلستان )جراحی محدود01732268980-7گرگان،خيابان ولي عصر، عدالت 7
داروخانه دکتر اعلمیداروخانه1735724156استان گلستان،آزادشهر،خيابان امام،روبروي کوچه منصوري،داروخانه دکتر اعلمي
داروخانه دکتر ایران نژادداروخانه1734526230استان گلستان،آق قلا،خيابان شهيد با هنر،جنب بانک مسکن،داروخانه دکتر فرزانه ايران نژاد
داروخانه دکتر بروسانداروخانه1735883596استان گلستان،راميان خيابان خميني،خيابان فردوسي شرقي ساختمان پزشکان دکتر باي داروخانه دکتر بروسان
داروخانه دکتر فهیمه کاویانیداروخانه017-32329700گرگان،خيابان پنجم آذر ،نبش آذر شانزدهم،داروخانه شبانه روزي دکتر کاوياني
داروخانه دکتر صالح صابر(گرگان)داروخانه1732323566گرگان-عدالت14-داروخانه دکتر صالح صابر
داروخانه دکتر جمعهداروخانه1732332700گرگان،عدالت 21،ساختمان پزشکان ويلا،داروخانه دکتر ساناز جمعه
داروخانه دکتر شمشیری-گرگانداروخانه1732324510گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - بين عدالت 6 و8
داروخانه دکتر بازوبندیداروخانه017-32325265استان گلستان،خيابان وليعصر،بين عدالت 12 و 14،داروخانه شبانه روزي دکتر بازوبندي
داروخانه دکتر گلشنی (گلستان)-گرگانداروخانه017-32329741استان گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان سرو -داروخانه دکتر گلشني
داروخانه دکتر کاووسی نیا (گرگان)داروخانه1732327926گرگان-عدالت 21-جنب کارگزاري تامين اجتماعي پاساژ-داروخانه دکتر کاووسي نيا
داروخانه دکتر زهرا دینکوبداروخانه1734239578استان گلستان،علي آباد کتول نرسيده به چهارراه جنگلده نبش فردوس 30
داروخانه دکتر کامکارداروخانه1732324690گرگان - خيابان وليعصر عدالت 21 - نبش تختي 14
داروخانه دکتر بخشی زادهداروخانه1734487300بندر ترکمن،خيابان جمهوري،ميدان مختومقلي نبش شمالي،داروخانه دکتر بخشي زاده
داروخانه دکترجدی حسینیداروخانه1734342472کردکوي،خيابان پاسداران،روبروي امامزاده مجيد،دکتر سيد جوادجدي حسيني
داروخانه دکتر حقیقت طلب (گنبد کاووس)داروخانه1733234493گلستان -گنبد کاووس -خيابان بعثت روبروي پاساژ صحتي داروخانه دکنر حقيقت طلب
داروخانه دکتر حیدریداروخانه1735222100مينودشت،ميدان امام،پلاک 13،داروخانه دکتر حيدري
داروخانه دکتر مهشید حسینیداروخانه1734367564بندرگز،خيابان پاسداران شرقي،جنب درمانگاه سپاه،داروخانه دکتر حسيني
درمانگاه بیمارستان دکتر موسویدرمانگاه1732321765گرگان،عدالت يازدهم،کلينيک دکتر موسوي
درمانگاه سینوههدرمانگاه1732175050گرگان،کوي عليمحمدي،عليمحمدي ششم (گلشهر35)درمانگاه سينوهه
درمانگاه رازی (گرگان)درمانگاه1732240620استان گلستان - خيابان پنجم آذر - آذر سوم - پلاک 26 و 28 - درمانگاه رازي گرگان
درمانگاه دکتر وحید(آزمایشگاه و فیزیوتراپی و تصویربرداری)گلستاندرمانگاه1734342731استان گلستان -شهرستان کردکوي -جنب خيابان ملک الشعرا
درمانگاه رازی (بندرترکمن)درمانگاه1734435050گلستان -بندرترکمن -خيابان اسکله -خيابان آزادي24 -ساختمان بانک ملي قديم - درمانگاه شبانه روزي رازي بندر ترکمن
درمانگاه خاتم الانبیا علی آباد کتولدرمانگاه1732327926علي آباد کتول،روبروي مجتمع اداري آريا درمانگاه خاتم الانبيا
درمانگاه طب النبی علی آباد کتولدرمانگاه1734232837استان گلستان -علي آباد کتول خيابان امام رضا روبروي شهرداري- خيابان بانک سپه مرکزي
دندانپزشکی دکتر فرزانه بارانی کرباسکی( متخصص اطفال دندانپزشک )گرگاندندان پزشکی1732521372گرگان- نبش عدالت 60- ساختمان دکتر فرهنگي- طبقه اول - واحد3
دندانپزشکی دکتر تدیندندان پزشکی1732244190استان گلستان ،گرگان،خيابان وليعصر،روبروي پاساژ ايرانشهر،مجتمع ابوريحان ،طبقه دوم ،واحد 2
دندانپزشکی دکتر رضی حسینیدندان پزشکی1732326136استان گلستان - گرگان -خيابان وليعصر -مجتمع لاله-طبقه سوم -واحد 312
مطب دندانپزشکی دکتر امیر چقماقیدندان پزشکی1732362457استان گلستان ،خيابان وليعصر ،عدالت 5 ،مجتمع آپادانا ،طبقه اول
کلینیک دندانپزشکی سلام (گرگان)دندان پزشکی1732229491گلستان -گرگان - خيابان وليعصر -عدالت 7 -نبش کوچه شقايق- پلاک 34
دندانپزشکی دکتر مریم اکبری خرم-گرگاندندان پزشکی017-32627548گرگان-ويلاشهر بين ويلا 15 و 17 - مجتمع اداري گيتي - طبقه 5
دندانپزشکی دکتر محمد تیموریدندان پزشکی1734353443استان گلستان،کردکوي،ميدان انقلاب،جنب بانک ملي،پاساژافضلي،طبقه اول
مطب دندانپزشکی دکتر حامد عالمیدندان پزشکی1734230556استان گلستان،علي آباد کتول،بعد از چهارراه جنگلده،نبش بن بست کمالي طبقه فوقاني بانک قرض الحسنه مهر ايران
دندانپزشکی دکتر عزیزه قره جهدندان پزشکی017-32335793گرگان - خيابان وليعصر ، نبش عدالت 5 ، مجتمع آپادانا ، طبقه 4 واحد 18
دندانپزشکی دکتر بهاره اخلاقی(گرگان)دندان پزشکی1732244360گرگان- خيابان وليعصر - عدالت 13-ساختمان پزشکان سينا- طبقه سوم- واحد13
کلینیک دندانپزشکی لبخند(گرگان)دندان پزشکی00
دندانپزشکی دکتر زوار دندانپزشکی گلستاندندان پزشکی1732362582گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 14-پاساژ صدرا -طبقه دوم -پلاک 205
کلینیک دندانپزشکی پردیسدندان پزشکی1732222355گلستان - گرگان - ولي عصر - عدالت 35
کلینیک دندانپزشکی دی گلستاندندان پزشکی7132327209گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21 - کمان گري دوم - مجتمع دي - طبقه 3 و 4
مطب دندانپزشکی دکتر رحمت اله نوری نسب (گنبدکاووس)دندان پزشکی0گنبد کاووس- خيابان طالقاني شرقي- خيابان دانش شمالي- روبروي اورژانس طالقاني- مجتمع پزشکي سينا- طبقه اول- واحد 3
کلینیک دندانپزشکی دکتر وحیددندان پزشکی1734346738استان گلستان -شهرستان کردکوي-جنب خيابان ملک الشعرا
کلینیک دندانپزشکی کیمیادندان پزشکی1734342881استان گلستان-کردکوي -خيابان وليعصر -جنب داروخانه شبانه روزي دکتر يزدي - کلينيک دندانپزشکي کيميا
دندانپزشکی دکتر حق پناهدندان پزشکی1758334493استان گلستان ،گنبدکاووس،خيابان طالقاني شرقي،روبروي بيمارستان بسکي،مجتمع هيوه چي
عینک سازی چشم به چشم(گلستان)-گرگانعینک سازی1732328626گلستان-خيابان وليعصر-بين عدالت 14و16-پاساژصدرا-پلاک13
عینک سازی شاهین (گرگان)عینک سازی17132335295گلستان - گرگان-بين عدالت 14 و 16 - پاساژصدرا
کلینیک فیزیوتراپی تسکین-گرگانفیزیوتراپی1732542951گرگان - خيابان گلشهر - گلشهر 7 - ساختمان پارسه-طبقه دوم- واحد 8
فیزیوتراپی پارس توانفیزیوتراپی1732222115گلستان،گرگان،خيابان وليعصر ،عدالت 7،روبروي مرکز جراحي کاپري ،مرکز توانبخشي پارس توان
فیزیوتراپی قائم آزادشهرفیزیوتراپی017-35721466گلستان،شهرستان آزادشهر،خيابان امام خميني،کوچه ولايت 3
فیزیوتراپی نیکانفیزیوتراپی1732320700گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 14 - مجتمع کيوان - طبقه اول
فیزیوتراپی گرگانفیزیوتراپی017-32352619گرگان،خيابان وليعصر،مجتمع پزشکي ايرانشهر،واحد18
فیزیوتراپی توانبخش-گرگانفیزیوتراپی017-32346934گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان پزشکان نيما طبقه اول
فیزیوتراپی رضا-گرگانفیزیوتراپی017-32327905گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21- مجتمع يادمان -طبقه اول - واحد 9
فیزیوتراپی تلاش-گرگانفیزیوتراپی1732324045گرگان - خيبان وليعصر - عدالت 21 - ساختمان پزشکان افق - طبقه سوم واحد 8
شفا (علی آباد)فیزیوتراپی1734239551علي آباد-بلوار امام رضا-فردوس 30-ساختمان ميرزايي طبقه اول
کوشافیزیوتراپی32232676گرگان-خيابان وليعصر-چاله باغ-بين قدس چهارده و شانزده
فیریوتراپی فلسفی - گرگان‌فیزیوتراپی32324795خيابان فلسفي -کوچه باهنر 7
مرکز فیزیوتراپی توان آرافیزیوتراپی1732230606استان گلستان - گرگان -خيابان وليعصر عدالت 13 ساختمان پزشکان قائم - طبقه 4
ثمرفیزیوتراپی32328818گرگان-خيابان وليعصر-عدالت 21-کمانگري دوم-مجتمع دي - طبقه اول-واحد4.
مرکز فیزیوتراپی نشاطفیزیوتراپی1732329479استان گلستان -گرگان خيابان وليعصر -عدالت 21 -ساختمان پزشکان ويلا -طبقه اول -واحد 5
مرکز فیزیوتراپی قائم (شیخ الاسلامی )فیزیوتراپی1732363668استان گلستان -گرگان خيابان وليعصر -عدالت 11-ساختمان کلانتري -طبقه همکف -
مرکز فیزیوتراپی آتیهفیزیوتراپی1732328602استان گلستان-گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 34 -مجتمع نوين -طبقه اول - واحد 4
فیزیوتراپی نیکان- گنبد کاووسفیزیوتراپی1733287360گلستان - گنبد کاووس - خيابان طالقاني شرقي - روبروي کلانتري 12 - مجتمع کارنيک - طبقه اول
فیزیوتراپی فارابی گنبدفیزیوتراپی33225021گنبد کاووس - خيابان خيام شمالي نرسيده به خيابان سرابي - مجتمع پزشکي آراد طبقه اول فيزيوتراپي فارابي
فیزیوتراپی سپاس آزاد شهرفیزیوتراپی0آزادشهر - خيابان گرگان - کوچه بيست متري - شهيد نوري - پاساژ فاطمي طبقه اول واحد يک
کلینیک چشم نور (گلستان)-گرگانکلینیک017-32327881گرگان خيابان وليعصر عدالت 36 ساختمان آذر طبقه يک
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مطب دکتر محمدرضا کاویانی (نوار مغزنوار عصب و عضله )مطب32322311گرگان -عدالت 22 -ساختمان سرو-طبقه 3 -واحد 12
مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان گلستان

خدمات بیمه‌های مسافرتی (مسافران خروجی)‏

مراکز درمانی SoS خوزستان

مراکز درمانی SoS اصفهان

مراکز درمانی SoS استان همدان

مراکز درمانی SoS استان کردستان

مراکز درمانی SoS استان البرز

مراکز درمانی SoS استان البرز

مراکز درمانی SoS کرج

مراکز درمانی SoS استان البرز مراکز بیمارستان ها و درمانگاه های درمانی طرف قرارداد در استان البرز – مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی sos در کرج

توجه: بازدید کننده محترم؛ در صورتیکه شما بیمه تکمیلی ندارید !

و درخواست عضویت در طرح خانواده کمک رسان را دارید فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

  بیمه SoS نمایندگی 1046
  بیمه SoS

   شرکت SOS کمک رسان ایران

   شرکت SoS کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده مورخ 71/5/21 به شماره 91891  است. این شرکت با توجه به علاقه ایرانیان به خدمات کمک رسانی، با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد. شرکت کمک رسان ایران شرکت بیمه نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای SOS کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی SOS برخوردار می گردند.

   کمک رسانی و بیمه SOS

   شرکت های بیمه موسساتی مالی هستند و فعالیت اصلی آنها جبران خسارات مالی است. بنا به تعریف نیز بیمه عقدی است که یک طرف (بیمه گر) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گزار) متعهد می شود تا خسارات وارده به بیمه شده را جبران نموده و یا وجه معینی را پرداخت نماید. این اصل، عنصر اصلی رابطه میان بیمه گر و بیمه شده بوده و بر کلیه قراردادهای بیمه ای در رشته های گوناگون حاکم است. این رابطه، یک رابطه مالی مبتنی بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت است. معیار سنجش خسارت نیز مالی و با ارزش مادی موضوع بیمه سروکار دارد. با این تعبیر شرکت بیمه SOS ، یک شرکت خدماتی نیست و اگر هم در مواردی پا به این عرصه می گذارد، جزئی و مختصر است.

   مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی sos در کرج

   • دنبال کدام مراکز درمانی SoS استان البرز هستید؟ فقط کافیست در قسمت جستجوی جدول پایین نام آن را سرچ کنید! به همین راحتی مراکز درمانی SoS کرج رو پیدا می کنید و استفاده می کنید! آپدیت لیست مراکز خرداد 1401

   مراکز درمانی بیمه SoS در کرج استان البرز

   نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نور هشتگرد (البرز)البرز - هشتگرد خيابان امام روبروي مسجد جامع - کوچه شهيد مير غفاري44238737
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه صبا-هشتگردالبرز- هشتگرد- شهرک وحدت - جنب ميدان توحيد2644238498
   آزمایشگاهمهر هشتگردالبرز-هشتگرد-خيابان امام خميني-روبروي بانک ملي مرکزي-کوچه شريعت-پلاک3.026-44231009-- 44231008 - 44225420
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر هشتگرد (البرز)البرز-هشتگرد-خ امام- روبروي اداره نظام وظيفه-مجتمع پزشکان پرديس44225900-026
   آزمایشگاهآزمایشگاه البرز هشتگرد (البرز)البرز - هشتگرد- بلوار امام خميني - ايستگاه تاکسي کرج - جنب داروخانه مهرداد026-44212683
   آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه پارسیان البرز-هشتگردالبرز - شهر جديد هشتگرد - خيابان اسکان - ميدان يادبود - کوچه ستاره يکم02644269092 02644269096
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی فرهنگ و دانش-هشتگردالبرز -هشتگرد -خيابان مصلي - روبروي پاساژقائم2644239973
   آزمایشگاهآزمایشگاه رایان (نظر آباد)البرز-نظر آباد-خيابان الغدير جنوبي-ساختمان بهزاد-طبقه4.2645342893
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا-محمدشهرالبرز-کرج-محمدشهر-بلوارامام خميني-کوچه داروخانه دکتر شبستري2636207634
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی رادمان-فردیسالبرز - فرديس-خيابان قريشي - خيابان 25 جديد-مجتمع پزشکان سيب - پلاک 118- طبقه دوم2636556032
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی فارابی (کرج)کرج - شاهين ويلا- خيابان اصلي بين يکم و دوم - پلاک 1407134455361 07134452298
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیا (کرج)کرج - شهيد ميرزايي2632263995
   آزمایشگاهآزمایشگاه کوروش بلوار ارم- آزمایشگاه, البرزکرج-مهرشهر-بلوار ارم-نبش سه راه شهرداري-نبش کوچه بنفشه-ساختمان آميتيست2634236400
   آزمایشگاهآزمایشگاه فراز البرزالبرز-باغستان-ابتداي بلوار موذن-شماره1502634305484 - 34325931
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر روحی(کرج)کرج- خيابان قزوين- بين سه راه مظاهري و چهارراه طالقاني- روبروي فروشگاه اتکا2632230820
   آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی فردیس (البرز)فرديس فلکه دوم - خيابان 15 - پلاک 3502636541900 - 32622
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پویا - کرجکرج بلوار طالقاني شمالي بعد از پل آزادگان بالاي بانک انصار پلاک 923 طبقه اول2632507595
   آزمایشگاهپاستور: کرج-سه راه رجايي شهر-کوچه ميثم2-پلاک3-ساختمان پاستور34456523
   آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی و تشخیص طبی بهنود - البرزالبرز - کرج - خيابان درختي - جنب بانک تجارت - پلاک 73- ساختمان ايران زمين - طبقه دوم و سوم2633517463
   آزمایشگاهآزمایشگاه جرجانی (البرز)خيابان طالقاني جنوبي-نرسيده به چهارراه هفت تير-نبش لاله32632756170
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر توده فلاح-کرجالبرز-کرج-فرديس-فلکه اول-کوچه 6 شرقي-پلاک 202636500811
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاسارگاد (البرز)کرج-ميدان آزادگان-حسن آباد-نبش خيابان تنربيت پنجم02632518181 - 32558150
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی متینالبرز-هشتگرد-خيابان امام-رويروي راهنمايي و رانندگي سابق-طبقه اول پاساژ ولي عصر.2644239628
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی آریا-کرجالبرز - کرج-جاده ملارد - انتهاي گلستان 56 - خيابان سعدي - جنب داروخانه دکتر خاتمي2636652624
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی آپادانا-کرجالبرز - کرج - عظيميه - جنب بيمارستان تخت جمشيد - ساختمان کوروش02632563992-02632545902
   آزمایشگاهآزمایشگاه کلینیک چشم پزشکی نوردیدگان-کرجالبرز- کرج - جهانشهر - بلوار مولانا -جنب پارک خانواده026-34489091
   آزمایشگاهآزمایشگاه کاوش (البرز)البرز-کرج-ميدان توحيد-اول بلوار بلال-جنب بانک مهر اقتصاد-پلاک1402632211109 - 32211096
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی یاس (کرج)کرج- چهارراه هفت تير- روبروي تالار بورس- ساختمان ياس- طبقه همکف02632719098 - 32719114
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی کاشف-کرجالبرز- کرج - حصارک - ميدان دانشگاه تربيت معلم - کوچه باستاني02634521854 02634571520
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر پور محمدی-کرجالبرز-کرج-بلوار فرديس-بعد از سه راه انديشه(سرآسياب)-روبروي خيابان امام خميني-جنب پل عابر-کوچه آزمايشگاه2165164007
   آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی گوهردشت (البرز)فلکه اول گوهردشت نبش کوچه کاوه پلاک 302634409040 - 34409030
   آزمایشگاهآزمایشگاه مهران عظمیهالبرز - عظيميه نرسيده به ميدان مهران پ 4402632516491 - 32521253 - 32521254
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)البرز- کرج- جهانشهر- -خيابان بهشتي2634440277
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ماهدشت-کرجالبرز - کرج - ماهدشت - ميدان آزادگان - ساختمان پزشکان امين2637305300
   آزمایشگاهآزمایشگاه صبا البرزکرج-بلوار طالقاني-طبقه فوقاني-پوشاک خانواده-پلاک44502632263773 - 32263725
   آزمایشگاهآزمایشگاه حکیم (البرز)کرج-ابتداي طالقاني شمالي-بعد از بانک صادرات-کوچه اول.2634422111
   آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزیخيابان شهيد بهشتي - جنب پلي کلينيک بهشتي-کوچه خوشنام-روبروي بانک مسکن.2632234494
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نوین (کرج)کرج - چهارراه طالقاني - ساختمان آترا - طبقه اول2634443163
   آزمایشگاهآزمایشگاه بهستون-کرجکرج - بلوار هفت تير - نرسيده به چهارراه مصباح - نبش خيابان شقايق2632761061
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر یوسفیکرج،سه راه گوهردشت،ابتداي کوي کارمندان شماي ،پلاک 8026-34414534
   آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه دکتر افروز (البرز)البرز- کيانمهر - بلوار اميرکبير - ابتداي شهرک بهاران - شماره 1622633214241
   آزمایشگاهآزمايشگاه چکاپ -کرجالبرز - کرج - چهار راه طالقاني -جنب پارکينگ طبقاتي - ساختمان پزشکان وليعصر02632285700-2
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژِی پرتوالبرز-کرج-چهارراه طالقاني-طالقاني جنوبي-ابتداي کوچه شهيد ساجدي -ساختمان ستاره -طبقه 22632732957
   آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه عمومی شبانه روزی مرکزی محمدشهر-کرجالبرز - کرج - محمد شهر - همايون ويلا - بلوار شهداي بسيج - بعد از مدرسه حضرت معصومه02636332837-02636332838
   آزمایشگاهتشخیص طبی دکتر علیجانیکرج-محمد شهر-بلوار اصلي-نبش بلوار دشت بهشت-مجتمع پزشکي بوعلي سينا02636203620 - 36208746
   آزمایشگاهکلینیک ژنتیک پارس ژنومخيابان شهيد بهشتي ، بين چهارراه طالقاني، برج نگين،طبقه سوم،واحد22634486940
   آزمایشگاهآزمایشگاه رازی البرز کرجکرج - خيابان دکتر بهشتي - نرسيده به سه راه گوهردشت - ساختمان پزشکان سجاديان2632703999
   آزمایشگاهدرمانگاه پارس درمانکرج-عظيميه-بلوار وليعصر-روبروي درب فوقاني -بيمارستان شهيد باهنر32546400
   آزمایشگاهآزمایشگاه ایرانیان البرزکرج-رجايي شهر-بلوار رستاخيز-نبش خيابان 12 غربي-پلاک334428056
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی شاهین ویلا-کرجالبرز-کرج-شاهين ويلا-خيابان نهم غربي-پلاک 4302634519021 02634518964
   آزمایشگاهآزمایشگاه بهار (گوهردشت)گوهردشت- فلکه اول- ابتداي خيابان مطهري -مجتمع بيست2634429968
   آزمایشگاهآزمایشگاه دنا (البرز)البرز- کرج- خ شهيد بهشتي - بين ميدان شهدا و چهارراه طالقاني - برج قائم - طبقه دوم02636113 - 02632213595
   آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکی صفادشت-ملاردملارد - صفادشت -بلوار شهيد خرقاني - نبش کوچه کوثر2165430046
   آزمایشگاهآزمایشگاه پویش (البرز)کرج چهارراه طالقاني جنوبي ساختمان سبز02632702800 - 32740488
   آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پیک (کرج)کرج- جاده ملارد- پايين تر از خيابان اهري- نبش گلستان يک - ساختمان سينا2636657335
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی گلشهر (کرج)کرج -45متري گلشهر - نبش شقايق شرقي -ساختمان گلشهر02634609955 - 34608969
   آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز-کرجالبرز-کرج-چهارراه طالقاني-اداره پست به سمت ميدان شهدا-جنب برج ارم-طبقه زيرين داروخانه دکترعسگري2632231525
   آزمایشگاهآزمایشگاه کورش کوهسار-ساوجبلاغالبرز-ساوجبلاغ-کوهسار-بلوارامام خميني-جنب آژانس مسکن مرکزي-پلاک ثبتي شماره 1-آزمايشگاه کورش کوهسار026-44324858
   آزمایشگاهتشخیص طبی بهار (نظرآباد)البرز - نظر آباد - خيابان انقلاب - کوچه آزاد فلاح - ساختمان مهرپويا - طبقه اول02645354613 - 45355365
   بیمارستان خصوصیبیمارستان امام خمینی -کرجکرج - خيابان شهيد بهشتي - جنب پاسگاه نيروي انتظامي026-32220786
   بیمارستان خصوصیبیمارستان تخت جمشید-کرجکرج -عظيميه،نرسيده به ميدان مهران،بيمارستان تخت جمشيد.2632119000
   بیمارستان خصوصیبیمارستان قائم (عج)-کرجکرج - چهارراه دولت آباد - بلوار شهداي دانش آموز2632771000
   بیمارستان خصوصیمرکز چشم پزشکی فوق تخصصی نور( البرز)کرج، جهانشهر، ميدان هلال احمر، ابتداي کوچه فريما، پلاک42634496990
   بیمارستان خصوصیبیمارستان کسری-کرجکرج -خيابان شهيد بهشتي خيابان کسري بيمارستان کسري02634416232-5
   بیمارستان خصوصیبیمارستان مریم - کرجکرج-45 متري گلشهر-ابتداي کوچه ارغوان غربي2633555749
   بیمارستان دولتیبیمارستان امام حسین (ع ) - محمد شهر البرزکرج - محمدشهر - بلوار امام (ره) - خيابان 104 - بيمارستان امام حسين (ع)2636209059
   بیمارستان دولتیبیمارستان امام علی (کرج)خيابان چالوس - روبروي باغ درياني اول منطقه دو اسلام اباد0
   بیمارستان دولتیامام حسن مجتبی نظرآباد البرز کرج‌شهرستان نظراباد-خ شهيد مطهري
   بیمارستان دولتیبیمارستان شهید رجائی (البرز)حصارك -خ شهيد بهشتي - ابتداي خ قلم0
   تصویربرداریرادیولوژی مرکزی فردیس (البرز)البرز -فرديس -فلکه اول - کوچه ششم شرقي - پلاک 232636607901
   تصویربرداریتصویربرداری درمانگاه شبانه روزی پارسیان البرز(کرج)کرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
   تصویربرداریمرکزرادیولوژی دهان فک صورت دکتر میرزایی -فردیسالبرز- کرج- فرديس- ابتداي بهاران غربي (کانال غربي)-مجتمع دلتا- طبقه اول2636545430
   تصویربرداریمرکز تصویربرداری پزشکی ایرانیان-فردیسالبرز- فرديس - بين فلکه اول و دوم - خيابان دهم شرقي جديد - پلاک 1502636544588-02636547773-02636505700
   تصویربرداریانستیتو کانسر البرز (البرز)عظيميه، ميدان مهران، نداي جنوبي، کوچه تيمسار شمس32535056
   تصویربرداریمرکز سنجش تراکم استخوان کرج (کرج)البرز - کرج - چهارراه هفت تير - روبروي تالار بورس - ساختمان ياس - طبقه سوم026-32715353
   تصویربرداریمرکز تصویربرداری پزشکی بهار (البرز)کرج-طالقاني شمالي-بن بست نسيم-پلاک 4932632255745
   تصویربرداریمرکز تصویر برداران نور البرز (البرز)کرج -طالقاني جنوبي - نرسيده به هفت تير - نبش لاله سوم32756941
   تصویربرداریمرکز تصویربرداری زعیم -کرجکرج - ميدان سپاه - روبروي مخابرات - برج طاق کسري - طبقه سوم - واحد 3012634462153
   تصویربرداریتصویربرداری پارس (البرز)کرج -چهارراه طالقاني - ايستگاه درختي - کوچه شهيد عابديني شماره 9026-32191
   تصویربرداریتصویربرداری مرکزی کرج (البرز)کرج - عظيميه - نرسيده به ميدان مهران - پلاک 4402632500190 - 32500668
   تصویربرداریکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترشمس-کرجالبرز-کرج-محمدشهر-بلوار امام-نبش بلوار دشت بهشت-مجتمع پزشکان بو علي سينا02636273747-02636208954
   تصویربرداریمرکز تخصصی رادیولوژی دهان ، فک و صورت سامان (کرج)البرز -کرج - بالاتر از چهارراه طالقاني -طالقاني شمالي - نبش کتاب بهمن - بن بست نسيم 479 - طبقه اول2632229134
   تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای مینا (کرج)کرج -جهانشير -خيابان شهيد بهشتي-به سمت ميدان سپاه -نبش خيابان کسري-جنب بانک صادرات2634203872
   تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بهبد (البرز)خيابان شهيد بهشتي - مابين شهدا و چهاراه طالقاني - روبروي بانک پاسارگاد2632255061
   تصویربرداریتصویربرداری پزشکی نیما-کرجالبرز - کرج - چهارراه طالقاني - طالقاني جنوبي - نبش کوچه عين اللهي - ساختمان سبز - طبقه همکف2632752724
   تصویربرداریمرکز رادیولوژی دندان فک و صورت مهرگان-کرجالبرز-کرج-بين چهارراه طالقاني و ميدان شهدا-ساختمان پزشکان حکيم-طبقه پنجم-واحد5102632401838 02632401843
   تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن البرزکرج-بين چهارراه طالقاني و ميدان شهدا-اول پل زيرگذر-جنب بانک سپه-ساختمان پزشکان پرديس02632212144 - 32244519 - 32228626
   تصویربرداریسونوگرافی و رادیولوژی سارا(البرز)فرديس-فلکه اول -ابتداي خيابان پنجم غربي-ساختمان کاکتوس2636662743
   تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی صالح-کرجالبرز - کرج - چهارراه مصباح - روبروي خيابان مصباح - ساختمان پزشکان دي - طبقه 402632281002-3
   تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر نیکا باهمت -کرجالبرز-کرج - خيابان شهيد بهشتي - روبروي خيابان انقلاب - جنب داروخانه تخت جمشيد - بن بست 91 - ساختمان ويهان - طبقه اول02634554021 09025188008
   تصویربرداریسونوگرافی و رادیولوژی رویان(کرج)کرج-خيابان شهيد بهشتي-ظلع جنوبي پل ميان جاده-مجتمع تخصصي البرز-بلوک A-طبقه سوم-واحد42634251501
   تصویربرداریکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شهاب ایزدی -کرجکرج - چهارراه طالقاني شمالي - 100متر بالاتر از اداره پست - روبروي بلوار ماهان - کوچه نسيم - ساختمان کيميا - طبقه زيرين02632265875-02632265879
   تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی کرج بزرگکرج -چهار راه طالقاني -کوي يادگاري -جنب داروخانه دکتر مظلومي -ساختمان گلايل -طبقه اول32264710
   تصویربرداریپزشکی هسته ای طبیب - البرزکرج-چهارراه طالقاني-بلوار قائم-بنبست ميثمي-پلاک16132702364
   تصویربرداریموسسه سونوگرافی و رادیولوژی مشکین دشتمشکين دشت،خيابان شهيد هدايتکار،ابتداي طالقاني2636206849
   جراحی محدودکلینیک چشم پزشکی نوردیدگان(کرج)کرج - جهانشهر - بلوار ماهان - ميدان مدني - پلاک 45026-34489091
   جراحی محدودمرکز جراحی محدود پارس (البرز)کرج، جاده ملارد، ايستگاه پيک36643737
   جراحی محدودمرکز جراحی محدود نور نگاه - البرزالبرز -گوهردشت-فلکه اول ، خيابان شهيد معيني026-3443466
   جراحی محدودجراحی محدود فارابی(البرز)02634201546
   جراحی محدودمرکز جراحی محدود مهرگان (البرز)البرز-کرج-م شهدا-خ بهار-خ شهيد طاهري-پ 50
   داروخانهداروخانه دکتر مختاری- محمدشهرالبرز-کرج - محمدشهر- ولدآباد-نرسيده به بانک ملت02636333471 - 02636312248
   داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر زاهدی-فردیسالبرز-کرج-فرديس-بين فلکه اول و دوم -روبروي بانک رفاه2636502429
   داروخانهداروخانه دکترعمادی-کرجالبرز -کرج - طالقاني جنوبي - خيابان گلها - ساختمان بناي ماندگار - طبقه دوم026-32264913
   داروخانهداروخانه دکتر اسماعیلی -کرجالبرز - کرج - ميدان آزادگان - بلوار امام رضا - بين اردلان 4 و 5 - ساختمان سيمرغ2632508433
   داروخانهداروخانه دکتر شاهمرادی - کرجالبرز- کرج - بلوار طالقاني جنوبي - جنب کلينيک ويژه مرکزي026-32236400
   داروخانهداروخانه دکتر میرکاظمی-کرجالبرز-کرج-چهارصد دستگاه-روبروي شهداء 3(نبش کوچه سيد علي دهقان)2632717524
   داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر کرمانی -کرجالبرز-کرج-گلشهر-بلوار حدادي ابتداي بلوار سرداران غربي -جنب مجتمع درماني شبانه روزي آتيه البرز02633534091 02633147
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی پارسیان (خدمات پاراکلینیکی)(کرج)کرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی رسالت (فردیس) (آزمایش - تصویربرداری - فیزیوتراپی)کرج-فرديس-فلکه پنجم-کوچه مهدي شاه آبادي2636505656
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی شفاء( آزمایشگاه ، فیزیوتراپی )-البرزکرج-گوهردشت -خيابان هشتم شرقي .02634209401 - 34436632
   درمانگاهدرمانگاه تخصصی و مرکز دیالیز شهیدان اینانلو-کرجالبرز- کرج - خيابان بهشتي - مابين ميانجاده و 45 متري گلشهر - کوچه انصاري - پلاک 68002634541072 02634541074
   درمانگاهدرمانگاه دارالشفاء خاتم الانبياء(آزمایشگاه،تصویربرداری ،فیزیوتراپی)-کرجکرج - حصارک - بلوار شهيد بهشتي - ابتداي خيابان امام زاده محمد - روبروي مسجد جامع26334540660
   درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی آتیه البرز-کرجالبرز-کرج -گلشهر-بلوارحدادي-ابتداي بلوارسرداران غربي02633147 02633534091
   درمانگاهدرمانگاه تخصصی مغز و اعصاب مرکزی کرجکرج - چهارراه هفت تير - ابتداي بلوار دانش آموز - ساختمان بورس سابق - طبقه اول2632770337
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مانی اسلامی-هشتگردالبرز-هشتگرد-روبروي بانک ملي مرکزي-مجتمع الماس نور-طبقه دوم-واحد 42644227529
   دندان پزشکیدنداپزشکی نیک -هشتگردالبرز - هشتگرد - فاز يک - خيابان آسمان - روبروي ورزشگاه تختي - ساختمان سپهر - پلاک 4 - طبقه اول02644267670 / 02644253144
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعید احمدوند-نظرآبادالبرز - نظرآباد - بلوار مدرس - روبروي فروشگاه خورشيد طلايي - طبقه 42645303602
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شفا همایون ویلا-محمدشهرالبرز - کرج - محمدشهر - همايون ويلا - روبروي تالار باغ سيب - ساختمان جهان نما - پلاک 925 - طبقه 2 - واحد 102636333364-5
   دندان پزشکیدرمانگاه تخصصی دندانپزشکی سیب سلامت-البرزکرج - محمدشهر - نبش خيابان حافظ - ساختمان ميلاد نور - طبقه دوم2636214840
   دندان پزشکیکلینیک شبانه روزی محمد شهرکرج-محمد شهر-بلوار امام خميني-طبقه فوقاني بانک مسکن-ساختمان مرواريد-طبقه دوم2636218187
   دندان پزشکیدندان پزشکی عاج-البرزکرج - فرديس - فلکه اول02636655745 - 02636649369
   دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی پارسیان البرز(کرج)کرج -فرديس-فلکه دوم-خيابان پانزدهم026-36591863
   دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی رسالت (فردیس)کرج-فرديس-فلکه پنجم.02636510898- 02636510894
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ارمغان -کمال شهرالبرز - کمال شهر - خيابان امام خميني - نبش کوچه ميلاد 10-مجتمع نگين- طبقه دوم02634723391-02634723390
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکترباغستانی-کرجالبرز- کرج - طالقاني جنوبي - نرسيده به دبيرستان شهدا - نبش کوچه غفوريان - پلاک 3026-32702276
   دندان پزشکیکلینیک تبسمکرج-چهارراه طالقاني-بلوار طالقاني شمالي-روبروي بلوار ماهان-کوچه نسيم.32272050
   دندان پزشکیدندانپزشکی بهرادکرج-شاهين ويلا-خيابان 9 غربي-بعد از ميدان باهنر.34525217
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی کوروش(البرز)کرج-چهارراه مصباح-به سمت ساساني-نبش گودرزي2632800281
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی گوهردشت (کرج)کرج - گوهردشت - نبش خيابان سوم غربي - ساختمان گوهرشاد - پلاک 3 - طبقه 3026-34468890
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شهید بهزادیالبرز - کرج - خيابان دکتر بهشتي نرسيده به خيابان کسري ساختمان وليعهدي - طبقه 22634215893
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر پروین خدری-کرجالبرز-کرج-عظيميه-45 متري کاج-نرسيده به پل آزادگان-ساختمان تنديس-طبقه 5-واحد92632506787
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی سیب سبز-کرجالبرز - طالقاني جنوبي - ساختمان سبز - طبقه 5 - واحد 282632724308
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آریانا-کرجالبرز-کرج-فرديس-فلکه دوم02636504731 02636516519 02636516518
   دندان پزشکیدندانپزشکی مهر عظیمیه-کرجالبرز - کرج - عظيميه - ميدان مهران - جنب مرکز MRI02632542636-02632545425
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیاوش حاتمی-تهرانتهران - مارليک - خيابان دکتر حسابي - تقاطع خيابان امام - نبش کوچه غنچه - ساختمان دکتر حسابي - طبقه 3 - واحد 92165101044
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده بهاره حسینی محور-کرجالبرز-کرج-ضلع جنوب شرقي چهارراه طالقاني ، جنب برج طالقاني - ساختمان ايرانيان 3-طبقه اول - واحد 22632263573
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شفا (البرز)البرز -بلوار باغستان -بين بوستان نهم و دهم - پلاک 1355 - طبقه اول2634353631
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ارغوان-کرجالبرز - خيابان شهيد بهشتي - بعد از 45 متري گلشهر - روبروي پمپ بنزين حصارک - ساختمان بقيه الله02634091212-02634091213
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر احسان حاجی قاسمی-کرجکرج-البرز-ميدان توحيد-بلوار بلال-جنب شهرداري مرکزي-ساختمان پارسيان-طبقه 4-واحد2102634090038-24
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهران-کرجالبرز-کرج-عظيميه-ميدان مهران-برج ماندگار-طبقه هشتم-واحد 80302634980018 02634980019
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی میمند-کرجالبرز- کرج - فلکه اول گوهردشت - ابتدا خيابان مطهري - ساختمان سپيده - جنب پل عابر پياده -پلاک 174- طبقه دوم - واحد 302634406256 02634406255
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مرسانا-کرجالبرز - کرج - خيابان دانش (بين دهم و يازدهم) ، بلوار باغستان (روبروي سنگ فروش )02634308108-02634303910
   دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سپید-کرجکرج- ميدان توحيد -برج وليعصر -طبقه 2026-32206127 - 32212169
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی معلم-کرجالبرز- کرج - آزادگان - به سمت ميدان طالقاني - بعد از برج قائم - ابتداي خيابان نرگس02632536818 02632506223
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعیده خانی -کرجالبرز-کرج - مهرويلا - خيابان درختي - روبروي پارک عطار مجتمع الماس - طبقه دوم - واحد 802633534127-02634223026
   دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مانیسا-کرجالبرز-کرج-عظيميه-بلوار شريعتي-ميدان مهر-جنب بيمارستان تخت جمشيد-ساختمان پزشکان دي-طبقه سوم-واحد1002632559991-02632559990
   دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی آتیه البرز-کرجالبرز-کرج -گلشهر-بلوارحدادي-ابتداي بلوارسرداران غربي02633147 02633534091
   دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی صدف فردیس (البرز)فرديس بين فلکه چهارم وپنجم طبقه ي فوقاني شهر کتاب پلاک17636564200
   دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهاره خالقی مقدم(کرج)کرج-خيابان شهيد بهشتي-نبش دهقان-ويلاي دوم-ساختمان پارسا -طبقه دوم-واحد4026-34456242
   دندان پزشکیدندانپزشکي دکتر رها مرادي طالمي-مهرشهرالبرز- کرج - مهرشهر- بلوار ارم - نبش خيابان 220 - پلاک 170-طيقه 1 -واحد 22634417954
   دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی جامع (دندانپزشکی)البرز-فاز 4 مهر شهر -بلوار شهيد رزهبان33553011
   دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی نیروان-کرجالبرز - کرج- 45متري گلشهر- روبروي خيابان درختي- نبش خيابان کتوئي زاده- مجتمع گلستان- طبقه دوم02633526400 02633528400
   عینک سازیعینک سازی فرهنگیان-هشتگردالبرز هشتگرد خيابان مصلي جنب چهار راه چراغ راهنمايي02644211158 02644236361
   عینک سازیعینک سازی نگاه-البرزالبرز - فرديس - فلکه دوم - خيابان 14 شرقي-روبروي مدرسه هدف -طبقه بالا02636500098 02636505601
   عینک سازیعینک سازی روژان (فردیس - البرز)کرج -فرديس-بين فلکه دوم و کانال -نبش 18 جديد -ساختمان حضرت خديجه2636591847
   عینک سازیعینک سازی مدرن سید علی غیاثی(کرج)کرج- عظيميه- نرسيده به ميدان مهران- جنب بيمارستان تخت جمشيد- کلينيک تخصصي مهران- طبقه اول- شماره 20902632558556-02632558557-026632516491
   عینک سازیعینک سازی پارسا (البرز)البرز - کرج - ضلع جنوبي سه راه گوهر دشت - مقابل ايستگاه تاکسي درختي - ساختمان امير - طبقه سوم2632708759
   عینک سازیعینک سازی بینایی-کرجالبرز-کرج-خيابان بهشتي - خيابان آبان-پلاک 167-طبقه همکف2632225248
   عینک سازیعینک سازی دیدآور (کرج)البرز - کرج - خيابان دکتر بهشتي -نرسيده به چهارراه طالقاني - ضلع جنوب شرقي زير گذر اول - خيابان شهيدان يادگاري026-32264633
   عینک سازیعینک سازی نگاهستان (کرج)شعبه 1: کرج - خيابان شهيد بهشتي - مابين چهارراه طالقاني و ميدان شهداء - اول زيرگذر- پلاک 594 * - 02632212153 شعبه 2:عظيميه - مابين ميدان مهران و ميدان طالقاني - جنب بيمارستان تخت جمشيد - 02632558328 - 0263255832902632212153 - 02632558328 - 02632558329
   عینک سازیگالری عینک مکعب-کرجالبرز-کرج-گوهردشت-فلکه اول-ابتداي خيابان اصلي (آزادي)-روبروي سينما ساويز (ايستگاه تاکسي)- نرسيده به مجتمع تجاري چچلاس - ساختمان آريا- طبقه فوقاني جوراب مد(اول) - پلاک 3 - واحد 102634482251 02634482293
   عینک سازیعینک سازی نیلوفر (کرج)البرز -کرج -خيابان شهيد بهشتي -بين ميدان شهدا و چهارراه طالقاني -ساختمان پزشکان نيلوفر -طبقه دوم - واحد 62632249583
   عینک سازیعینک سازی K2-کرجالبرز -کرج-خيابان شهيد بهشتي-خيابان المهدي026-34603218
   عینک سازیعينک سازي چشم عسلی-کرجالبرز - کرج - سه راه رجايي شهر - ابتدا بلوار يادگار امام - ساختمان صدف يک02632703929 - 02632744343
   عینک سازیعینک سازی نورا-کرجکرج -ميدان شهداء -ابتداي خيابان بهار - مقابل در فرعي بانک ملي - ساختمان نورا - طبقه دوم026-32235712
   عینک سازیعینک سازی مدرن-کرجالبرز - کرج - سه راه گوهردشت - به سمت ميدان سپاه - نبش وليعصر 5 - ساختمان پزشکان سجاديان - نيم طبقه اول - واحد 5026-32761526
   عینک سازیعینک سازی رجال (البرز)کرج - خيابان شهيد بهشتي - بين ميدان شهدا و طالقاني - روبروي برج ارم - اول کوچه يادگار02632264515 - 02632402005
   عینک سازیعینک سازی مهر-البرزالبرز- کرج - فاز 4 مهر شهر - نبش چهار راه درمانگاه تامين اجتماعي - پاساژ مهدي026-33522026
   عینک سازیعينک سازی بهبد-کرجکرج - بعد از چهارراه طالقاني- نرسيده به ميدان شهداء - روبروي بانک انصار - درمانگاه بهبد - طبقه همکف2632216379
   عینک سازیعینک سازی شفاف (کرج)البرز - کرج - خيابان اصلي شاهين ويلا - نبش سوم شرقي - بالاي املاک - پلاک اول02634210720- 02634210716
   عینک سازیعینک سازی چشم آبی (کرج)کرج - چهارراه طالقاني - به سمت ميدان سپاه - بين هلال احمر و شهر کتاب2634488276
   عینک سازیعینک سازی چشم انداز-کرجالبرز- کرج- خيابان شهيد بهشتي - ميانجاده - ابتداي بلوار حدادي - سمت چپ - پلاک 902634497335-6 02634439603 02634497336
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی سپنتا(کرج)البرز - فرديس - بين فلکه اول و سه راه حافظيه - خيابان چهارم - پلاک 98026-36666675
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی پرتو-فردیسالبرز-کرج -فرديس-فلکه پنجم - خيابان 50 شرقي جديد(22 قديم )2636541367
   فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آرون-کمالشهرالبرز - کرج - کمالشهر- ابتداي بلوارشهرداري - خيابان گلستان يکم - ساختمان گلستان - طبقه 4 - واحد 132634722202
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی پاسارگاد (البرز)کرج - بلوار طالقاني جنوبي - نرسيده به 7 تير - لاله 5 - پ 42632746800
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی البرز-کرجالبرز - کرج -شاهين ويلا - خيابان 9 غربي - جنب شيريني ماه بانو - برج مهر -طبقه دوم2634518969
   فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی جهان بین-کرجالبرز-کرج-جهانشهر-خيابان شهيد بهشتي-بين خيابان هلال احمرو استانداري ،ساختمان 1001،طبقه ششم2634018639
   فیزیوتراپیهارمونیکرج-گلشهر-ميدان امام خميني-نبش چهارراه حدادي.33535022
   فیزیوتراپینوید سلامتکرج-انتهاي 45 متري گلشهر-نرسيده به اتوبان-ساختمان گلها-طبقه فوقاني داروخانه مهرشهر-واحد5.2633502055
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی بارانا البرزکرج-چهارراه طالقاني به سمت هفت تير-خيابان شهيد غفوريان-پلاک16.02632775321 - 32775322- 32775323 - 32775324
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی جالینوس (کرج)البرز - کرج - چهارراه مصباح - بلوار امام زاده حسن - ساختمان پزشکان دي - طبقه همکف2632274817
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی نوروزی-کرجکرج - چهارراه هفت تير - ساختمان پزشکان ياس - طبقه اول - واحد 1032632706524
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی حصاری البرزکرج -خيابان شهيد بهشتي-بين دهقان و ويلاي دوم-ميان جاده-مجتمع تجاري البرز-بلوک B-طبقه ششم-واحد1502634251569 - 34251568
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی اریکه سلامت-کرجالبرز- کرج -چهارراه کارخانه قند -ميدان شهيد فهميده -بالاي فروشگاه برگ سبز -ساختمان پاسارگاد -طبقه 6-واحد 249354814635
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی نادری (البرز)کرج، خيابان شهيد بهشتي، ضلع شرقي پست مرکزي،ساختمان ارم، طبقه هشتم2632265505
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی شعبانی (البرز)کرج - خيابان شهيد بهشتي - بين ميان جاده و دهقان ويلا دوم - مجتمع تخصصي البرز - بلوک A طبقه 42634251507
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی شیخانی (البرز)البرز-کرج-چهارراه طالقاني-پشت ساختمان ايرانيان-ک شهيد يادگاري-شاختمان پزشکان گلايل2632264849
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی شهداءميدان شهدا - ابتداي خيابان بهار - روبروي ايستگاه تاکسي آزادگان - ساختمان نورا - طبقه همکف32228684 - 32208621
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی ارشان-مهرشهرمهرشهر بلوار امير کبير ساختمان بانک ملي طبقه دوم واحد 52633211601
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مونا (کرج)کرج -عظيميه - ميدان مهران- جنب بيمارستان تخت جمشيد - ساختمان پزشکان کوروش - طبقه دوم - واحد 2032632564097
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مهرداد(کرج)البرز - کرج - چهارراه طالقاني جنوبي - ساختمان سبز - طبقه سوم - واحد 1902632717937 - 32718311 - 32710861
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرامش - البرزالبرز، کرج، خيابان درختي، روبروي ميدان عطار، ساختمان گارنت، طبقه 5، واحد 5062633539845
   فیزیوتراپیفيزيوتراپی دکتر منيژه سليمانی فر-کرجکرج - چهارراه هفتم تير - نزديک درمانگاه شهيد کلانتري - ساختمان ژست 2 - طبقه اول - واحد 22632707089
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی بهنود (کرج)کرج - سه راه رجائي شهر - بين پل هوايي و بازار ملاصدرا - خيابان وليعصر 4 - ساختمان پزشکان مريم2632756713
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مهرالبرز - کرج - چهارراه طالقاني - به سمت هفت تير - خيابان غفوريان - پلاک 122632256400
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی نوید (البرز)پل آزادگان ابتداي 45 متري کاج ساختمان ارکيده ط اول واحد 501 و 5022632531823
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی پرنیان البرزکرج -بين چهارراه مصباح و کارخانه قند-جنب پل هوايي-نبش کوچه صفا-ساختمان نقشيه-طبقه4-واحد122632560534
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی آترینا (البرز)کرج-مهرويلا-خيابان درختي-روبروي ميدان عطار-جنب بانک سپه-پلاک27302633120---02634234117
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی تبسم (کرج)کرج - گوهردشت - بين نهم و دهم غربي - بالاي بانک قوامين - طبقه 3 - واحد 609913600260 - 09904108089
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی سلامت (گوهردشت)گوهردشت - خيابان داريوش - نبش قائم مقام يک - ساختمان داريوش -طبقه 5 - واحد 190263-4487421
   فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی تسکین-البرزالبرز - کرج - بلوار شهيد بهشتي - بين خيابان دهقان ويلاي اول و دوم- جنب بانک صادرات - ساختمان رضا - طبقه سوم - واحد 502634467703-02634423862
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی پارساالبرز خابان شهيد بهشتي ،جنب بانک انصار،ساختمان پزشکان زرين گل02632218987 - 32218980
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی مریم غضنفری (البرز): کرج- پل آزادگان، به طرف ميدان طالقاني،بعد از برج قائم،مجتمع 555، طبقه 3،واحد 82632550333
   فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی برتر-کرجالبرز - کرج - کيانمهر - بلوار اميرکبير - روبروي مجتمع مرواريد - ساختمان سپهر - طبقه 3 - واحد 92633217868
   فیزیوتراپیآسیاالبرز-جهانشهر-روبروي درب اورژانس بيمارستان مدني.2634486915
   فیزیوتراپیفیزیوتراپی آریا (کرج)کرج - فرديس - خيابان 27 - ساختمان پزشکان فارابي - طبقه اول2636508813
   فیزیوتراپیدرمانگاه شبانه روزی جامع (فیزیوتراپی ) البرزالبرز -فاز 4 مهر شهر -بلوار شهيد رزهبان.2633553012
   مراکز درمانی بیمه SoS در کرج آپدیت خرداد 1401

   خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

   مراکز و کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد با SoS در استان تهران – خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

   خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS در سایت کمک رسان ایران نمایندگی 1046 تهران خیابان جردن شمالی

   خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS
   خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

   اطلاعیه SoS در رابطه با افزایش تعرفه وزارت بهداشت

   کاربر محترم اگر شما بیمه تکمیلی ندارید

   لطفا جهت عضویت در طرح درمان و دندانپزشکی کمک رسان ایران فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

    بیمه دندانپزشکی SoS
    09123763697 بیمه دندانپزشکی SoS

    خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

    خدمات دندانپزشکی

    هزینه خدمات دندانپزشکی بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود.


    متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

    شرکت کمک رسان باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.

    خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS


    شرایط دندانپزشکی برای اعضائی که در سال 99 تحت پوشش می‌باشند

    بدنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات دندانپزشکی به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت بیمه گر کمک رسان طرح دندانپزشکی کمک رسان از تاریخ 1399/1/1 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

    مشخصات عمده طرح به شرح زیر است:

      طرح طلائی طرح نقره‌ای
    سقف تعهدات سالیانه (ریال)‏ 45,000,000 20,000,000
    حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال)‏ 11,400,000 6,800,000

    به مبالغ فوق، معادل 9 درصد بعنوان «مالیات بر ارزش افزوده» اضافه می‌گردد.

    میزان فرانشیز:    30%
    دوره انتظار:            3 ماه


    موارد خارج از تعهد: ایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان و زیبایی.
    تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد.
    شرط عضویت: درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
    مراکز طرف قرارداد در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
    امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
    مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

    خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کمک رسان ایران تماس حاصل فرمائید.

    موارد خارج از تعهد: ایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان و زیبایی.
    تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد.
    شرط عضویت: درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
    مراکز طرف قرارداد در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
    امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
    مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

    کاربر محترم لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

    خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کمک رسان ایران تماس حاصل فرمائید.

    هزینه خدمات دندانپزشکی بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود. متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

    شرکت کمک رسان باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.

    برای جستجوی راحتتر نام مرکز کلینیک و درمانگاه دندانپزشکی مدنظر خود را در قسمت جستجو تایپ کنید – مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی SoS در استان تهران

    مراکز دندانپزشکی SoS استان تهران

    نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی قدس-شهرقدستهران-شهرقدس-ميدان قدس-پلاک 21-ساختمان ساعت02146860506 02146825323
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی نامی-شهر قدستهران-شهرقدس-بلوارامام خميني-ساختمان نگين قدس2146877889
    آزمایشگاهآزمایشگاه مهر (ورامین)تهران- ورامين-ميدان امام-خيابان شهدا-ساختمان پزشکان مهدي021-36256415
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی پارس لب-ورامینتهران-ورامين - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان بهشتي - پلاک 6-طبقه همکف211650
    آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر قلی زاده(ورامین)تهران -ورامين-ميدان امام خميني-کوي شهيدان اکبري02136250463 02136250711
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی مهرسیناتهران -پاکدشت - ابتداي خيابان مطهري - بن بست فجر - ساختمان دکتر عليزاده36029853
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو (تهران )تهران-خيابان وليعصر - بالاتر از پارک ساعي -خيابان 32 - پلاک 488208442
    آزمایشگاهآزمایشگاه مهسا - تهرانتهران-نازي آباد-خيابان رجايي-کوچه سنگاند-پلاک 6-طبقه دوم5146
    آزمایشگاهآزمایشگاه ژنتیک ژنوم - تهرانتهران - خيابان ولي عصر - بالاتر از پارک ساعي - خيابان سي و دوم - پلاک 4 - طبقه 4 - واحد 142188208376
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند( تهران)تهران ،خيابان شريعتي ،خيابان وحيد دستگردي،خيابان نفت،پلاک 17422264144
    آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه الیاد (تهران )جنت آباد روبروي 30 متري گلستان44440494
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی شافی-تهرانتهران - خيابان ستارخان - ضلع شمال غربي پل ستارخان -خيابان حاجي پور امير (پاک شمالي)- پلاک 1602144270305 - 02144270297
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نیما-تهرانتهران - پيروزي - صددستگاه - ساختمان پزشکان شميم02133314364 02133314365
    آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی ونک (تهران)م ونک بزرگراه حقاني بين گاندي شمالي و آفريقا جنب بيمه البرز پ 6788671521-2
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی آفاقتهران،فلکه دوم صادقيه،جنب مجتمع تجاري گلديس،مرکز خريدآفاق،طبقه اول2144267495
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بومهنبومهن-بلوار امام خميني -جنب بانک تجارت - نبش کوچه صد هزار -طبقه فوقاني پاساژ موسوي - پلاک 79376223474
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی حجت-تهرانتهران - خيابان ستارخان - روبروي برق السترم - پلاک 766 - طبقه همکف02144271346 02144205019
    آزمایشگاهبهرامی نژادجاده مخصوص کرج-بعد از پل ايران خودرو-شهرک ويلاشهر-بلوار انصار-نبش کوچه پنجم-پلاک144193588
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر حفیظی (تهران)تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - سرو شرقي - مجتمع افشان -پلاک 662122343239
    آزمایشگاهآزمایشگاه کیلینیکال و مولکولی دکتر نژادهپيشوا-ميدان امام2136725300
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی طبیب-تهرانتهران - خيابان 17 شهريور-پائين تر از ميدان شهداء-پلاک 13322133136454
    آزمایشگاهکاوهخيابان شهيد کلاهدوز،تقاطع کاوه،شماره 244،ورودي اول ،طبقه 2021-77742565
    آزمایشگاهآزمایشگاه نیکنام-تهرانتهران - فلکه اول خزانه بخارائي -ابتداي خيابان فراهاني - شماره 4 -طبقه دوم- واحد 402155083036-8
    آزمایشگاهآزمایشگاه شبانه روزی بیمارستان رسالت (تهران)تهران - ضلع شمالي پل سيد خندان -ابتداي بلوار ابوذر غفاري (شبانه روزي و ايام تعطيل)02122852658 02122862018
    آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی داورپناه (تهران)تهران - خيابان حافظ - چهار راه کالج - مقابل درب شرقي بيمارستان البرز - کوچه حيات88809820
    آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد (تهران)تهران - ضلع شمال شرقي ميدان رسالت - آژنگ - پلاک 232171365
    آزمایشگاهآزمایشگاه عمادتهران-خيابان استاد مطهري-خيابان فجر-مقابل بيمارستان جم-کوچه حجت-کوچه دلفان-پلاک14-طبقه اول.2188326031
    آزمایشگاهآزمایشگاه پزشکی لیانا-تهرانتهران - بلوار ميرداماد - خيابان حصاري جنوبي - کوچه سوم - پلاک 2 - طبقه 1021-28111168
    آزمایشگاهآزمایشگاه ایراناتهران-ميدان پونک-بلوار ميرزا بابائي-بلوار عدل.44463548
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهدیانی(دماوند) (تهران )دماوند-روبروي مسجد الرضا-پايين تر از خيابان سپاه2176318486
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی قانون-تهرانتهران - اتوبان حکيم غرب - روبروي بلوار اباذر - خيابان سليماني - کوچه مريم - پلاک 102144094450 02144087951
    آزمایشگاهآریا طبورامين-بلوار رسالت-خيابان شهيد زواره-نبش کوچه مدير-طبقه منفي36291979
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی رسالتتهران - بزرگراه رسالت - ما بين 16 متري دوم جديه - خيابان کرمان پلاک 88002122520031 02122508555
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پالادیومتهران،شهرک غرب،بلوار فرحزادي،تقاطع بلوار دريا،بلوار نوراني،پلاک 19،طبقه اول2122087926
    آزمایشگاهآزمایشگاه فدک-تهرانتهران - احمد آباد مستوفي - خيابان شهيد رنجبر - روبروي داروخانه - پلاک 292156715030
    آزمایشگاهآزمایشگاه فرجام-تهرانتهران-خيابان فرجام - بين سراج و 45 متري تهرانپارس - پلاک 31002177883749 02177870922
    آزمایشگاهآزمایشگاه امگا (تهران)تهران -خيابان ملاصدرا - بعد از شيخ بهايي - روبروي بقيه الله - پلاک 195 - طبقه همکف شرقي - واحد يک88055586-7
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی فرین-تهرانتهران - چيذر-خيابان سليمي جنوبي - نرسيده به ميدان ندا - پلاک 4 - طبقه همکف و دوم - واحد اول02122244498 02122244497
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی برسا-تهرانتهران-ميرداماد-خيابان نسا-خيابان زرنگار-پلاک 8-طبقه همکف2196623066
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نمونه-تهرانتهران - يافت آباد - انتهاي بلوار معلم - پلاک 364 - طبقه اول - واحد 602166245148 - 02166245149
    آزمایشگاهآزمايشگاه و پاتوبيولوژی لوتوس (تهران)تهران - بلوار مرزداران - تقاطع آريافر - روبروي بانک پارسيان -کنار مهدکودک رها - پلاک 120844238379
    آزمایشگاهآزمایشگاه مدیکال (تهران )ميدان امام حسين- ابتداي خيابان انقلاب- روبروي ايستگاه مترو77516651-2
    آزمایشگاهآزمایشگاه قلهک (تهران )خ شريعتي،بالاتر از يخچال جنب ايستگاه مترو قلهک پلاک 102122600413-22610513-22649010
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب-تهرانتهران - اکباتان - سه راه مخابرات - خيابان فيات - کوچه اول - پلاک يک021-44692010
    آزمایشگاهمهرآگینتهران-ميدان رسالت -ميدان الغدير-خيابان دلاوران-تقاطع سراج-پلاک2877194396-7
    آزمایشگاهآزمایشگاه زمرد (تهران)تهران-ابتداي پاسداران-خيابان گل نبي-خيابان ناطق نوري-پلاک2026702134
    آزمایشگاهآزمایشگاه سبزآزما (تهران )فلکه اول تهرانپارس - خيابان اميري طائمه(گلبرگ 142) - بين خيابان رشيد و بزرگراه باقري - پلاک 1602177707015
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی ظریفی-تهرانتهران - شهرک غرب - بلوار پاکنژاد-بلواردريا -پلاک 164-آزمايشگاه ظريفي02188087808 - 88088627
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی زیبا شهرتهران - آيت الله کاشاني - نرسيده به سه را جنت آباد - کوچه لاله - پلاک يک2144111195
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی رسا-تهرانتهران - خيابان شريعتي -حسينيه ارشاد - بن بست ارشاد - پلاک 1 - واحد 12122879597
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد (تهران )خيابان قائم مقام فراهاني، حدفاصل خيابان مطهري و شهيد بهشتي،خيابان ششم، پلاک272188547942
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ری-تهرانتهران-شهرري-سه راه ورامين-روبروي امامزاده عبداله-جنب اداره پست پلاک 147602155952205 55909322
    آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه خیریه شهید آل محمدتهران-خيابان فرجام شرقي-بين چهارراه وليعصرو سراج-خيابان شهيد عبادي شمالي -پلاک102177801343
    آزمایشگاهآزمایشگاه کوثر (اسلامشهر )اسلام شهر-خيابان زرافشان-جنب راديولوژي سجاد021-56344294
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زیدی-تهرانتهران-چهارراه پاسداران -روبروي مترو حسين آباد - پلاک 12202122949204 02126758404
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی فراز-تهرانتهران-اتوبان باقري جنوب-تقاطع گلبرگ(جانبازان)-نبش شهيد اوليائي-کوچه کلانتري147-پلاک22177181350
    آزمایشگاهآزمایشگاه دنا - تهرانتهران - خيابان وليعصر - بين بيمارستان دي و پل همت - سمت چپ - خيابان نيلو - نبش بن بست دوم021-43936
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نصرت -تهرانتهران - خيابان ستارخان - خيابان شادمهر - تقاطع نصرت - پلاک 722166035700
    آزمایشگاهآزمایشگاه کاجتهران،سعادت آباد،بالاتر از ميدان کاج،نبش خيابان پنجم،ساختمان پارسيان،پلاک يک،طبقه دوم جنوب شرقي2122377935
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر جوادی-تهرانتهران-ميدان ابوذر-روبروي مسجد ابوذر-جنب سونوگرافي فلاح-پلاک 5302155175125
    آزمایشگاهآزمایشگاه دیبا-تهرانتهران - جنت آباد شمالي - نبش بهارستان 1702144829838 02144825393
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نور(تهران)تهران-بلوار کشاورز-بين کارگر و جمالزاده-ساختمان93021-66429871
    آزمایشگاهتات( تهران پارس) آزمایشگاه تهرانتهران-تهران پارس-بالاتر از فلکه دوم-بين 180 و 182 غربي-جنب شيريني بلوط-پلاک262-طبقه سوم-واحد9021-77742565
    آزمایشگاهپاتوبیولوژی و ژنتیک اوستاتهران-مطهري-نبش لارستان-پلاک414021-88801071
    آزمایشگاهفارابی آزمایشگاه تهرانتهران-خيابان دکتر شريعتي-نبش شمالي-خيابان ظفر.2122229862
    آزمایشگاهآزمایشگاه لامارک (تهران )تهران، خيابان سيدجمال الدين اسدابادي، خيابان 18، پلاک988711817
    آزمایشگاهآزمایشگاه نسیم قیطریهتهران-بلوار سي پنج متري قيطريه -بين پارک قيطريه و بزرگراه صدر-پلاک302122247274
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی فردا (تهران )تهران، پاسداران، ابتداي لواساني، شماره241.021-26122613
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی جام جمتهران،خيابان وليعصر،نرسيده به توانير،روبروي مانتو بلوچ،کوچه ترابنده،پلاک 602188202526-8
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی شایگان-تهرانتهران - انديشه - فاز 1 - نرسيده به شاهد شرقي - مجتمع پزشکان پرشين - طبقه اول2165536707
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آینده -تهرانتهران،ورامين،روبروي بيمارستان 15 خرداد2140335228
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ویژن-تهرانتهران-انديشه فاز يک-بلوار دنيا مالي-خيابان شقايق دوم شرقي-بن بست توانا-پلاک 112 طبقه اول-واحد 1 و 2 و 302165512007-5
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرتتهران-خيابان پيروزي-جنب پمپ بنزين سليمانيه-بانک تجارت-ساختمان آلبرت - پلاک 611021-33252423(10خط)
    آزمایشگاهآزمایشگاه فروردین نوین (تهران بزرگ)انتهاي بلوار کشاورز،روبروي مجتمع بيمارستان امام خميني پلاک 152166902121
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران-تهرانتهران - خيابان رودکي - بين چهارراه مرتضوي و چهارراه وثوق - پلاک 24402166834173 02166830417
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی حاذق-تهرانتهران-چهارراه سبلان-تقاطع مدني-نبش کوچه سنجري-پلاک 402177159760-2
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی الزهرا - تهرانتهران - خزانه بخارايي - بين فلکه اول و دوم - کوچه سلطاني - پلاک 82155342926
    آزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان مهراد-تهرانتهران-خيابان استاد مطهري - خيابان ميرعماد -نبش کوچه ششم02188747401 02188753959
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی همت-تهرانتهران-شمس آباد-ميدان بهشتي-بلواربيژن-نبش کوچه صفايي-پلاک 36021-22327573 021-22506110
    آزمایشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژی شفق طب آزما (تهران)تهران - نازي آباد- خيابان مدائن-نبش خزائي پور - پلاک 2 -طبقه اول02155051600-02155052600
    آزمایشگاهآزمايشگاه دروس (تهران)تهران،خيابان شريعتي،خيابان دولت،بين چهارراه قنات و ديباجي2122557667
    آزمایشگاهآزمایشگاه کامرانیه (تهران)پاسداران-ابتداي فرمانيه-ساختمان پزشکان222 ايميل22802019
    آزمایشگاهآزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران دکتر اکبریتهران-خيابان مفتح جنوبي -پايين تر از چهارراه طالقاني-کوچه معير يک-پلاک102143000002
    آزمایشگاهامیرکبیرجاده ساوه-چهارراه يافت آباد-ابتداي بلوار2166611846
    آزمایشگاهآزمایشگاه آرامش (تهران )تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12- طبقه دوم2122139016
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد آزمایشگاه تهرانتهران-شهر ري-دولت آباد-خيابان اردستاني-بين فلکه اول ودوم -گروه 8-بلوک7-پلاک 1122133743869
    آزمایشگاهآزمایشگاه نامدار (تهران )تهران، يوسف آباد، خيابان فتحي شقاقي غربي، بين ميدان سلماس و خيابان کاج، پلاک 11888638760
    آزمایشگاهآزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی گرگان(تهران)تهران،ميدان شهيد نامجو،ابتداي خيابان شيخ صفي،پلاک 702177574095 77548925
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی تهران طب-تهرانتهران - جنت آباد -نرسيده به چهارراه ايرانپارس -نبش نسترن 2- پلاک 1 - طبقه 4 - واحد 72144443148
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص پزشکی مانا-تهرانتهران - خيابان کريم خان زند - خيابان ايرانشهر -نرسيده به طالقاني - ساختمان 1502188839336
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دی (تهران)نازي آباد، ميدان بازار دوم، ابتداي خيابان مدائن، پلاک 34455081000
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی سحر تهرانتهران - بزرگراه گلبرگ شرقي - جانبازان شرقي - بعد از ميدان هفت حوض - پلاک 700- طبقه دوم2177974325
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی پادیس-تهرانتهران -پرديس-فاز 2-ميدان امام خميني-خليج فارس شمالي-جنب پمپ بنزين-ساختمان الف-طبقه اول-واحد 4 و 52140770511
    آزمایشگاهآزمایشگاه اقدسیهتهران-اقدسيه-طبقه فوقاني مسجد امام جعفر صادق2122802072
    آزمایشگاهآزمایشگاه بابک - تهرانتهران-خيابان پيروزي-خيابان شکوفه-پلاک7433677895
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشرفتهميدان ابوذر-خيابان ابوذر غربي-روبروي کانون فرهنگي ابوذر-جنب فروشگاه کوروش-پلاک6042155746210
    آزمایشگاهآزمايشگاه پزشکی و ژنتيک جردن (تهران)تهران - بلوار آفريقا - نرسيده به ميرداماد - کوچه عمدي - پلاک 92188798979
    آزمایشگاهآزمایشگاه پرگنخيابان محمدعلي جناح ، نرسيده به فلکه دم صادقيه ، بلوار شهيد گلاب ، پلاک 63 ، طبقه 444294162
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمینتهران،خيابان قائم مقام فراهاني،نبش خيابان هشتم،پلاک 15541884 88502256
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی مایسا (تهران)تهران - سعادت آباد -نبش خيابان 27- پلاک 24 -طبقه اول2141153
    آزمایشگاهآزمایشگاه روشاتهران-انتهاي بزرگراه صياد شيرازي-ابتداي خيابان صنايع-پلاک9-طبقه دوم-واحد20302122982685- 22964843 72124
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفرتهران - خيابان شريعتي - روبروي خيابان ظفر - کوچه اماني- پلاک 2 -طبقه 522860935
    آزمایشگاهآزمایشگاه فروردین (تهران بزرگ)خيابان کارون ،تقاطع امام خميني ،ساختمان 1026021 6636 7914
    آزمایشگاهآزمایشگاه پردیس -تهرانتهران-پرديس-کيلومتر 20 جاده دماوند- شهر پرديس -ميدان عدالت.02176272498 02176275192
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی سپنتا-تهرانتهران -ابتداي ميدان آزادي - بعد از پمپ بنزين - جنب ايران فيلم2166034549
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی ولی عصر (اسلام شهر)تهران - اسلام شهر ،ميدان باغ فيض ، کوچه 102156368100
    آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی پارسه (تهران)پايين تر از فلکه دوم صادقيه ابتداي خيابان جناح-نبش خيابان عابدزاده-ساختمان پزشکان جناح-طبقه اول44287632-5
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند (تهران )اقدسيه نبش خيابان نيلوفر ساختمان پزشکان صاحب قرانيه پلاک 2واحد 32122802020
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نارمک-تهرانتهران - نارمک - ميدان نبوت - کوچه امام جعفر صادق - شماره 1002177948201-77947401
    آزمایشگاهپاتوبیولوژی سعیدتهران ،پاسداران ، نبش رفيق دوست، پلاک 22122863368
    آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر یونسیتهران-خيابان شهيد نامجو-ايستگاه کاشيها-نبش کوچه سعيدي-مجتمع پزشکي کسري2177547602
    آزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان عرفان (تهران)سعادت آباد - بعد از ميدان سرو - خيابان شهيد بخشايش021-23021000
    آزمایشگاهآزمایشگاه ابوذرتهران - بلوار ابوذر - بين پل اول و دوم - نبش خيابان چهارم33078620
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ماهور-تهرانتهران- نسيم شهر - ميدان هفت تير - ساختمان هفت تير طبقه اول - واحد 22156771524
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی منجی(اسلام شهر)اسلامشهر-خيابان تعاون-کوچه تعاون-ساختمان پزشکان نيکان-پلاک9-طبقه همکف.2156375945
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بهارتهران-خيابان کارگر شمالي-بالاتر از فاطمي-پلاک1627021-88961748
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی سپهر (تهران)تهران - 17 شهريور - خيابان طيب - پلاک 20133703033
    آزمایشگاهآزمایشگاه پارس طب (تهران)تهران - ميدان ونک - گاندي جنوبي -نبش کوچه 20 - پلاک 1422188648140
    آزمایشگاهآزمایشگاه اهورا-تهرانتهران - شهرقدس- ميدان آزادي - کوچه شهيد جريده - پلاک 2946878493
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک-تهرانتهران-خيابان فاطمي غربي-بعد از تقاطع جمالزاده-روبروي دژبان مرکز-پلاک 2822166123009
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی جهان کودک (تهران )خ آفريقا بالاتر از چهاراه جهان کودک کوچه کيش پ 44 واحد 588770190
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نور (اسلامشهر)تهران - اسلامشهر - 20متري امام خميني - کوچه حيدري - پلاک 7021-56350292
    آزمایشگاهشرکت زیست فناوری پیام سلامت(تهران)تهران - ميدان رسالت - ضلع جنوب شرقي شماره 7762177891717
    آزمایشگاهمادچهار راه پاسداران - خيابان دولت - بين اختياريه و ديباجي - جنب بانک آينده - بن بست هروي - انتهاي بن بست - ساختمان هديه - طبقه 1021-22542276
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی سیتوژنوم-تهرانتهران-جلال آل احمد-نرسيده به چمران شمال کوي پروانه-ساختمان پزشکان چمران-طبقه 4-واحد2802188631197-9
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی زکریا-تهرانتهران - خيابان آيت الله کاشاني - نرسيده به ستاري جنوب - نبش ورزي يکم شرقي - پلاک 4 - واحد 32144168778
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک-تهرانتهران - بزرگراه ارتش - جنب بانک پاسارگاد- پلاک 113- طبقه همکف02122458883-02122465836
    آزمایشگاهآزمایشگاه بهاردانش (اسلامشهر)تهران -نسيم شهر-خيابان امام خميني-بعد از 14 متري چمران56753087
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو (تهران)خيابان پاسداران - بوستان هشتم - شماره 146021-22559092
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی میردامادتهران-شريعتي-نبش ميرداماد22220839
    آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر ویشکایی (تهران )تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بين چهارراه رشيد و تير انداز، جنب بانک تجارت، پلاک219، ساختمان پزشکان زرين، طبقه همکف02177733761-89
    آزمایشگاهآزمایشگاه پرتوژن (تهران)ميدان ونک، خ ملاصدرا،خيابان پرديس، ساختمان پرديسان، پلاک 142188657457
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آریان-تهرانتهران - خيابان آزادي - تقاطع بهبودي - مسجدصاحب الزمان -پلاک 3222166352244
    آزمایشگاهپاتوبيولوژي و ژنتیک آتبینتهران-خيابان ولي عصر-ابتداي مطهري-خيابان منصور-پلاک812186030061
    آزمایشگاهآزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی شفقسهروردي شمالي-بالاتر از مطهري-روبروي بانک صادرات -پلاک 297-طبقه اول88454025
    آزمایشگاهآزمایشگاه سیمرغ - تهرانميدان انقلاب-کارگر شمالي-نصرت غربي-پلاک 372166426891
    آزمایشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي آزادی (تهران)تهران - خيابان آزادي - نبش رودکي - طبقه وقاني - بانک سپه021-66927008 , 66927009
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزدارانبلوارمرزداران-نبش خيابان سرسبز جنوبي-پلاک 24-طبقه همکف2144213431
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی محسن-تهرانتهران - چهارراه لشگر - خيابان کمالي - جنب باشگاه فرهنگيان - پلاک 1752155414241
    آزمایشگاهآزمایشگاه مدیافلکه دوم صادقيه-نرسيده به پمپ بنزين- پلاک 11444077252
    آزمایشگاهمرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی (تهران )شهرک غرب ميدان صنعت خ حسن سيف کوچه 4 شماره 11432188370838
    آزمایشگاهآزمایشگاه محققینتهران-اسلامشهر-ميدان نماز-خيابان علي ابن ابيطالب-کوچه يکم-پلاک856684819 56365238
    آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکي شهرآرا-تهرانتهران-خيابان شهرآرا-خيابان شهيد آرش مهر-ضلع جنوبي پارک-پلاک 702188263812 02188263746
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی سماء-تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي خيابان ستارخان - پلاک 1198 - واحد 32144203937
    آزمایشگاهآزمایشگاه پژوهش (تهران)شهرک اکباتان-فاز 2-مجتمع تجاري گل ها-طبقه همکف-پلاک 262144671020
    آزمایشگاهآزمایشگاه ممتازتهران-ميدان شهداء-ابتداي خيابان مجاهدين اسلام-بالاتراز شهرداري منطقه 12-نبش کوچه شهيد رحيمي-ساختمان شاينا-طبقه اول2133444085.6
    آزمایشگاهآزمایشگاه نویان-تهرانتهران - بلوار فردوس شرق - چهارراه رامين - پلاک 280- ساختمان ماهور - طبقه اول - واحد 10202144976314 02144036467 02144037275
    آزمایشگاهآزمایشگاه توحید - شهریار- آزمایشگاه, تهرانتهران -شهريار-شهرک اميريه -بلوار امام -روبرو مسجد امام حسين -کوچه کفاشيان -پلاک 602165644626
    آزمایشگاهآزمایشگاه پارت-تهرانتهران - کارگر شمالي - پايين تر از مرکز قلب - پلاک 14322188634055
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر راستگو (تهران )اسلامشهر- خيابان زرافشان- کوچه2(َشهيد عزتي)- پلاک4156375941-2
    آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکي دکتر فلاح(تهران)تهران - پيروزي - بلوار ابوذر - پل چهارم - نبش چهار راه زم زم2133824366
    آزمایشگاهآزمایشگاه ثمره (تهران)تهران - پاسداران -خيابان بوستان نهم-بعد از کلينيک لبافي نژاد- نرسيده به پايدار فرد - پلاک 119 -ساختمان پزشکان ميلاد طبقه دوم - واحد 82126471272
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی امروز-تهرانتهران-شهرري-ابتداي خيابان 24 متري بيات(زکرياي رازي)-بن بست تاجيک-پلاک 42155928770
    آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی صدرا (اسلام شهر)تهران - اسلام شهر-خيابان امام محمد باقر-کوچه شهيد مهدي ابراهيم زاده - پلاک 32156359970
    آزمایشگاهآزمایشکاه پاتوبیولوژی فرشتگان-فیروزکوهتهران - فيروزکوه-خيابان طالقاني - ده دستگاه - نبش کوچه پيام021-76446025
    آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پلاسما طب (تهران)تهران - شهر ري - خيابان فدائيان اسلام -روبروي بيمارستان فيروزآبادي -خيابان پيلغوش - پلاک 352155956898
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی رادلین-اندیشهتهران - انديشه - فاز 3 - خيابان وليعصر - تقاطع شهرداري -مجتع پزشکي سينا2165561147
    آزمایشگاهشهریارتهران -شهريار-زيرگذر قائم-ابتداي بلوار "آزادگان-پاساژ گيوي-طبقه اول.2165271500
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر گلستانیان-شهریارتهران - شهريار - شاهد شهر - بلوار شهدا - روبروي داروخانه دکتر فولادي - پلاک 1342165442587
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی آبتین-شهریارتهران - شهريار - خيابان وليعصر - کوچه عيار اسدي - پلاک 22165297820
    آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر نژاد اکبری-شهریارتهران - شهريار - خيابان وليعصر - کوچه آقاجانلو- پلاک 12 - طبقه همکف02165276982 02165276983
    آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی رازی-شهریاراستان تهران- شهرستان شهريار -خيابان وليعصر- جنب اداره مخابرات- درمانگاه رازي02165241088 02165228587
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی وحیدیه-شهریارتهران -شهريار - وحيديه - خيابان امام - پلاک 65402165632122 02165636264
    آزمایشگاهآزمایشگاه نوآوران (البرز)تهران - ملارد - بلوار رسول اکرم - نبش خيابان معلم021-65162910
    آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی رادمان-پردیستهران - پرديس-فاز4-بلوار سفير اميد-مابين ميدان امام رضا و ميدان فلسطين-نبش بلوار بصيرت آرشا-پلاک 102176275230 02176493540
    بیمارستان خصوصیبیمارستان بینا (تهران)تهران-بزرگراه رسالت-بعد از بزرگراه صياد شيرازي-روبروي مجتمع تجاري دنياي نور2126300164
    بیمارستان خصوصیبیمارستان روانپزشکی میمنت (تهران)تهران - خيابان آزادي - خيابان ميمنت - پلاک 622166066111
    بیمارستان خصوصیبیمارستان انصاری (تهران)تهران - نارمک - خيابان 46 متري غربي-خيابان شهيد ثاني-ضلع جنوب ميدان 5877900555-73012000 77956002
    بیمارستان خصوصیبیمارستان دل آرام سینا - تهرانتهران-خيابان فدائيان اسلام جنوب-بعد از پل بعثت-جنب پمپ گاز-خيابان زنگنه-خيابان شهيد حيدري-انتهاي کوچه زنبق2155180890
    بیمارستان خصوصیبیمارستان مهرآئین(لواسان)تهران - لواسان - بلوار امام خميني - شماره 7852125713
    بیمارستان خصوصیبیمارستان روانپزشکی ایرانیان (تهران)تهران -بلوار دهکده المپيک ـ ميدان المپيک ـ خيابان ايرانيان ـ بيمارستان ايرانيان2144723330
    بیمارستان خصوصیبیمارستان پارسا - تهرانتهران- انتهاي خيابان ولي عصر- نرسيده به ميدان راه آهن-ايستگاه دلبخواه02153283000 02155369724
    بیمارستان خصوصیبیمارستان یاس-تهرانتهران ، خيابان کريم خان زند، انتهاي خيابان نجات الهي شمالي.86089063
    بیمارستان خصوصیبیمارستان کیان ( تهران)تهران-خيابان شريعتي دو راهي قلهک22266564
    بیمارستان خصوصیبیمارستان البرز(تهران)خيابان وصال شيرازي بالاتر از پمپ بنزين روبروي بانك كشاورزي پ 382166469073
    بیمارستان خصوصیبیمارستان مردم (تهران)تهران - ميدان شهدا-خ پيروزي-خ شکوفه -ميدان کلانتري-خ کرمان02133345411-02133795823
    بیمارستان خصوصیبیمارستان فرمانیه (تهران)تهران -خيابان شهيد لواساني-نرسيده به چهارراه فرمانيه-پلاک 202128152000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان مادران (تهران)خيابان بهشتي -ميدان تختي -خيابا ن حسيني -کوچه آرياوطني2188751414
    بیمارستان خصوصیبیمارستان ایرانشهر*(بستری و پاراکلینیکی) استان تهرانخيابان شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني - خ شهيد جواد کارگر02177608061 77608064
    بیمارستان خصوصیبیمارستان کسری-(بستری و سرپایی )تهران - ميدان آرژانتين - خيابان الوند - پلاک 2388774444
    بیمارستان خصوصیبیمارستان رسالت (تهران)تهران-بزرگراه رسالت-ابتداي پل سيد خندان-نبش خيابان ابوذر غفاري021-22869647-8-52
    بیمارستان خصوصیبیمارستان پاسارگاد( تهران )تهران-خيابان شريعتي - نرسيده به سه راه طالقاني روبروي خيابان آمل پلاک 144021-77503600
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آریا (تهران)تهران- بلوارکشاورز- نبش وصال شيرازي.2188967181
    بیمارستان خصوصیبیمارستان دی**(بستری و سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر ) آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی فقط برای sos خانواده و گروهی -تهرانتهران -خيابان ولي عصر (عج) -ابتداي خيابان توانير- بيمارستان دي02188797111-19
    بیمارستان خصوصیبیمارستان شهریار (تهران)تهران-منطقه 10-خيابان آذربايجان-نبش خيابان کارون2166875065
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آبان-تهرانتهران-خيابان کريم خان زند- خيابان آبان جنوبي (شهيد عضدي ) -پلاک 862188902785
    بیمارستان خصوصیبیمارستان بابک (تهران)تهران - خيابان کارون -چهارراه توس021-66014800
    بیمارستان خصوصیبیمارستان شهید مصطفی خمینی (پاراکلینیکی و بستری )تهران -خيابان فلسطين-خيابان ايتاليا02188966133-9
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آتیه-تهرانشهرک قدس فاز 4 تقاطع بزرگراه شهيد فرحزادي و دادمان82721
    بیمارستان خصوصیمهراد( فقط برای بیمه پاسارگاد- معلم(فقط مخابرات)-کمک رسان گروهی ، صندوق ها و کمک رسان خانواده )تهران تهران.شتهران-خيابان شهيد مطهري-خيابان ميرعماد-نبش کوچه ششم-بيمارستان مهراد021-88747401
    بیمارستان خصوصیبیمارستان عرفان نیایش ( پاراکلینیکی و بستری)تهران -بزرگراه نيايش شرق – سه راه کبيري طامه (شاهين) - خيابان بهار -–پلاک7.021-49796000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان کودکان -تهرانتهران - تقاطع خ ولي عصر و خ طالقاني - جنب بانک صادرت - شماره 312166464425
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آراد (بستری و پارا ) تهرانتهران- خيابان شريعتي - خيابان سميه - پلاک 8302177601001 02177523066
    بیمارستان خصوصیبیمارستان ابن سینا (بستری و پاراکلینیکی ) تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي آيت الله کاشاني02147909909-02147900
    بیمارستان خصوصیبیمارستان صارم (تهران)تهران -شهرک اکباتان- فاز30214702 02144670888-9
    بیمارستان خصوصیخصوصی هیئت وزیران درجه 1تهران
    بیمارستان خصوصیبیمارستان شفا پردیس ( پاراکلینیکی وبستری)تهران-پرديس -بومهن - فاز 4 - خيابان بهشت نهم2176292031
    بیمارستان خصوصیخصوصی هیئت وزیران درجه 2تهران
    بیمارستان خصوصیبیمارستان چشم آفتاب-تهرانتهران - بزرگراه همت - ابتداي پل کن02146143300-19
    بیمارستان خصوصیبیمارستان پارس (تهران)تهران - بلوار کشاورز - نرسيده به خيابان عبداله زاده2188960051
    بیمارستان خصوصیبیمارستان ایرانمهر (بستری )تهران ،خيابان شريعتي-نرسيده به دوراهي قلهک22009071
    بیمارستان خصوصیبیمارستان صدر به آفرینتهران- ميدان ولي عصر - خيابان کريم خان زند - خيابان به آفرين - شماره 8021-42614
    بیمارستان خصوصیبیمارستان لاله ( بستری)تهران -شهرک غرب. فاز 5.خيابان سيماي ايران.نبش فلامک جنوبي2188369862
    بیمارستان خصوصیبیمارستان قمربنی هاشم (تهران)اتوبان رسالت نبش خيابان 1422868885
    بیمارستان خصوصیبیمارستان تهرانپارس (تهران)تهران-تهرانپارس-نبش فلکه سوم تهرانپارس۷۷۸۸۴۶۹۰-۹۴
    بیمارستان خصوصیبیمارستان پیامبران (بستری و پاراکلینیکی )تهران ، فلکه دوم صادقيه .بلوار آيت ا... کاشاني .بلوار اباذر.44079131
    بیمارستان خصوصیبیمارستان پارسیان (پاراکلینیکی و بستری) - تهرانسعادت آباد.ميدان کاج.بلوار سرو شرقي.نرسيده به ميدان فرهنگ20-22363312
    بیمارستان خصوصیبیمارستان چشم پزشکی رازی(بستری و سرپایی) - تهرانتهران - گاندي جنوبي - خيابان هفتم - شماره 24021-88877172
    بیمارستان خصوصیبیمارستان جم(تهران)تهران، خيابان مطهري، خيابان جم، شماره 7688820091-9
    بیمارستان خصوصیبیمارستان خاتم الانبیا ء (ص)خيابان وليعصر بالا تر از ميدان ونک خيابان رشيد ياسمي88884040
    بیمارستان خصوصیبیمارستان اقبال (تهران)تهران -خيابان آذربايجان- نبش خيابان رودکي66862765-66832765
    بیمارستان خصوصیبیمارستان ساسان (بستری )تهران -ميدان ولي عصر- بلوار کشاورز -شماره 592188965170
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آزادی (تهران)تهران -خيابان آزادي -خيابان ميمنت.2166001126
    بیمارستان خصوصیهتل بیمارستان گاندی (بستری و سرپایی)تهران،خيابان گاندي جنوبي،ابتداي خيابان خالد اسلامبولي،روبرو آنتن شبکه 2،پلاک 13042603000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان بهمن (تهران)تهران شهرک غرب خيابان ايران زمين شمالي روبروي فرهنگسراي قانون02188575901-10
    بیمارستان خصوصیبیمارستان محب مهر ( پاراکلینیکی و بستری)تهرانتهران- خيابان ولي عصر - بالاتر از ميدان ونک - خيابان خليل زاده88644630 - 88944612
    بیمارستان خصوصی*بیمارستان تهران کلینیک (بستری)تهران - خيابان قائم مقام فراهاني-پلاک19688712931
    بیمارستان خصوصیبیمارستان شهرام (سجاد)تهران-ميدان دکتر فاطمي-نبش خيابان چهلستون6-88957391
    بیمارستان خصوصیبيمارستان سلامت فردا (بستری و پاراکلینیکی) تهرانتهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - خيابان ناطق نوري - سه راهي ثامن الحجج پلاک 48. کد پستي: 14731467632149229000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان تریتا (تهران )تهران - انتهاي غربي بزرکراه همت (شهيد خرازي)47241000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان تندیس(بستری و پاراکلینیکی)تهران – جردن- بالاتر از اسفنديار-آرش-خيابان تنديس-پلاک22175254000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان سورنا (تهران)تهران-خيابان جمهوري - خيابان شيخ هادي - پلاک 277021-66702123
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آپادانا (بستری و پارا )تهرانتهران - خيابان فردوسي - خيابان سپهبد قرني - نرسيده به پل کريم خان زند- نبش خيابان سپند021-88827045-9
    بیمارستان خصوصیبیمارستان مدائن( تهران)تهران -خيابان انقلاب - خيابان برادران مظفر - نرسيده به چهارراه وليعصر-بيمارستان مدائن2166469205
    بیمارستان خصوصیبیمارستان محب کوثر (بستری و پاراکلینیکی ) - تهرانتهران - يوسف آباد - خيابان 23 - جنب پارک شفق - بيمارستان محب کوثر02142702, 02142193000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان عرفان (تهران)سعادت آباد- بعد از ميدان سرو- خيابان شهيد بخشايش23021000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان نور شهریار ( بستری و سرپایی )شهريار-ضلع غربي تقاطع سپاه- ابتداي شهرک صدف2165577005
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آسیا (بستری و رادیوتراپی )تهران - خيابان شهيد بهشتي - خيابان شهيد احمد قصير - مقابل دانشگاه علامه طباطبايي2188733571
    بیمارستان خصوصیبیمارستان آرمان - تهرانتهران- – خيابان سئول- نبش ۱۲ متري اول –- پلاک ۸۶۰۲۱۴۱۰۱۴ 02186051273
    بیمارستان خصوصیبیمارستان پاستورنو(تهران)تهران خيابان شهيد احمد قصير نبش کوچه هشتم2188734551
    بیمارستان خصوصیبیمارستان یاس سپید (بستری)بلوار کشاورز، خيابان عبداله زاده، کوچه سوم88995767
    بیمارستان خصوصیبیمارستان مهر (تهران)تهران - خيابان وليعصر - خيابان زرتشت غربي2188982000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان نیکان (تهران )تهران -ميدان اقدسيه - خيابان 22 بهمن021-29121010
    بیمارستان خصوصیبیمارستان چشم پزشکی نگاه (سرپایی و بستری)تهران-خيابان دکتر شريعتي،سه راه ضرابخانه، جنب اتوبان همت، خيابان شهيد گل نبي(کتابي) - پلاک 322904347 22914043 22914057
    بیمارستان خصوصیبیمارستان نیکان غرب(تهران)تهران-اتوبان همت-روبروي پارک جوان مردان-جنب بيمارستان سوانح و سوختگي71062990-47564000
    بیمارستان خصوصیبیمارستان توس (بستری)انتهاي خيابان شهيد بهشتي - نرسيده به خيابان ولي عصر - خيابان شهيد عبادي021-88714891
    بیمارستان خصوصیبیمارستان تهران * - تهرانتهران - خيابان کريمخان زند، خيابان سنائي2188821021
    بیمارستان خصوصیبیمارستان تخصصی امید (بستری و پاراکلینیکی)تهران-اتوبان همت غرب- بزرگراه نيايش - بعد از بزرگراه ستاري شمالي-خيابا ن شهيد کبيري-شاهين شمالي-خيابان بهار شرقي-پلاک15.44499127 44480185 44426690
    بیمارستان خصوصیبیمارستان امام زمان (ع)( اسلامشهر)تهران - اسلامشهر - ميدان نماز - پشت پمپ بنزين02156379021 02156369282
    بیمارستان دولتیبیمارستان شهدای( پاکدشت)تهران-کيلومتر 18 جاده خاوران -پاکدشت بعد از خاتون آباد36442001
    بیمارستان دولتیفارابی تهران تهران.تخيابان کارگر جنوبي ميدان قزوين55400005-14
    بیمارستان دولتیبیمارستان فوق تخصصی قلب شهید رجائی (تهران)تهران - خيابان وليعصر(عج)-تقاطع نيايش23922913
    بیمارستان دولتیبیمارستان بهارلو (تهران)ميدان راه آهن ميدان بهداري- بيمارستان بهارلو55658501
    بیمارستان دولتیبیمارستان شهید مدرس (تهران)تهران بزرگراه ش چمران پل مديريت خ سعادت اباد02122074087-98
    بیمارستان دولتیآموزش پزشکی شهید بهشتی00
    بیمارستان دولتیمجتمع آموزشی درمانی سینا - تهران تهران.تخ- امام خميني -نرسيده به ميدان حسن آباد9-66348500
    بیمارستان دولتیبیمارستان فوق تخصصی عدل-تهرانتهران - انتهاي يادگار امام - جنب تالار دشت بهشت - خيابان شهيد قدوسي22065880-22064890-22064990
    بیمارستان دولتیرازی(پوست) تهران تهران.تخيابان وحدت اسلامي-ميدان وحدت اسلامي -بيمارستان رازي
    بیمارستان دولتیپانزده خرداد تهران تهران.شخيابان کريمخان زند-خيابان ابان جنوبي0
    بیمارستان دولتیبیمارستان مرکز قلب تهران( سی تی آنژیوگرافی)(بستری )تهران کارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد02188029600 02188029610 02188029620
    بیمارستان دولتیشهیداکبرآبادی تهران تهران.تخيابان مولوي ايستگاه باغ فردوس
    بیمارستان دولتیدولتی هیئت وزیران درجه 1تهران-
    بیمارستان دولتیدولتی هیئت وزیران درجه 3تهران
    بیمارستان دولتیدولتی هیئت وزیران درجه 2تهران
    بیمارستان دولتیحضرت فاطمه (س) تهران تهران.تخ سيد جمال الدين اسد آبادي خ 21 جنب پارك شفق
    بیمارستان دولتیآیت الله طالقانی تهران تهران.شچمران-اوين-جنب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-بيمارستان طالقاني
    بیمارستان دولتیشهدا تجریش (تهران )ميدان قدس خيابان شهرداري0
    بیمارستان دولتی*امام خمینی (ره) تهرانانتهاي غربي بلوار کشاورز ، مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)
    بیمارستان دولتیلقمان حکیم (تهران)تهران - چهار راه لشگر خيابان مخصوص - بيمارستان لقمان حکيم55419005
    بیمارستان دولتیبیمارستان فیروزگر (تهران)تهران- خيابان به آفرين2182141000
    بیمارستان دولتیمرکز طبی کودکان (تهران)انتهاي بلوار کشاورز .مرکز طبي کودکان- اسم ديگرش بيمارستان دکتر حسن اهري0
    بیمارستان دولتیبیمارستان توانبخشی رفیده (بستری )تهران ،قيطريه،خيابان شهيد برادران22678519-23570
    بیمارستان دولتیبیمارستان دکتر شریعتی (تهران)خ کارگر شمالي -سه راه جلال آل احمد -مرکز آموزشي پژوهشي و درماني دکتر شريعتي2184901000
    بیمارستان دولتیبیمارستان شهدای هفتم تیر (تهران)انتهاي خيابان شهيد رجايي0
    بیمارستان دولتیفیروزآبادی ری تهران تهران.ششهر ري0
    بیمارستان دولتیشهیدهاشمی نژاد تهران تهران.تخ وليعصربالاتر ازميدان ونک خ شهيد والي نژاد0
    بیمارستان دولتیشفایحیائیان تهران تهران.تخيابان مجاهدين اسلام روبروي پمپ بنزين
    بیمارستان دولتیبیمارستان لبافی نژاد (تامین اجتماعی)پاسداران بوستان نهم مرکز پزشکي لبافي نژاد
    بیمارستان دولتیشهدای یافت آباد تهران تهران.شتهران-يافت آباد-بلوار الغدير-بيمارستان شهداي يافت آباد
    بیمارستان دولتیبیمارستان فوق تخصصی علی اصغر (تهران)تهران - خيابان شهيد دستگردي (ظفر) .2122222041
    بیمارستان دولتیبیمارستان امیر اعلم(تهران)تهران-خيابان انقلاب-خيابان سعدي نبش خيابان هدايت021 6634 3352
    بیمارستان دولتیمهدیه تهران تهران.شخيابان شوش شرقي - خيابان فدائيان اسلام
    بیمارستان دولتیبیمارستان امام حسین (تهران)تهران - ميدان امام حسين ابتداي خ شهيد مدني
    بیمارستان دولتیکودکان مفید تهران تهران.شخيابان شريعتي بالاتراز حسينيه ارشاد
    بیمارستان دولتی*حضرت رسول اکرم (ص) تهران تهران.تخيابان ستارخان خيابان نيايش
    بیمارستان دولتیبیمارستان مرکز قلب تهران( سی تی آنژیوگرافی)(بستری )تهران کارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد02188029600 02188029610 02188029620
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان شهید سردار سلیمانی-شهر قدستهران - قدس -بلوار امامزاده بيمارستان شهيد سردار سليماني021-45942
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان میلاد (تهران)تهران- بزرگراه همت - نرسيده به پل اتوبان چمران - جنب برج ميلاد2182039
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان بوعلی(تهران)تهران-ميدان امام حسين (ع)- خيابان دماوند02133348036-9
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان فجر (تهران)تهران -خيابان پيروزي-سه راه سليمانيه-جنب مخابرات پيروزي38244409-38244391
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان میلاد (تهران)تهران- بزرگراه همت - نرسيده به پل اتوبان چمران - جنب برج ميلاد2182039
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان ولیعصر (ناجا)تهران-خيابان وليعصر بالاترازميردامادبيمارستان وليعصر(عج)ناجا2188770023
    بیمارستان غیر دولتی عمومیقلب بقیه ا.. (عج) جمارانتهران - تجريش(ميدان قدس)- خيابان باهنر - ميدان جماران2122290204
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان نجمیه(تهران)تهران - خيابان جمهوري -تقاطع خيابان حافظ2161461
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان گلستان-تهرانتهران - چهار راه پاسداران-اتوبان صياد شيرازي -بيمارستان گلستان نيروي دريايي ارتش ( نداجا )2122549002
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان فیاض بخش (تامین اجتماعی)--------------------------0
    بیمارستان غیر دولتی عمومیعمومی غیردولتی هیئت وزیران درجه 2تهران
    بیمارستان غیر دولتی عمومیعمومی غیردولتی هیئت وزیران درجه 1تهران
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان بقیه الله اعظم (تهران)تهران - ميدان ونک - خيابان ملا صدرا - بعد از شيخ بهايي02188050435-6
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبيمارستان امام سجاد ناجا- تهرانتهران، ميدان هفت تير ، خيابان بهار شمالي ، بالاتر از خيابان طالقاني2177531111
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان فرهیختگان - تهرانتهران - انتهاي بزرگراه شهيدستاري شمالي - ميدان دانشگاه- به سمت حصارک - روبروي دانشگاه آزاد اسلامي021-44867262
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان امام رضا (ع) - 501 ارتش - تهرانتهران - خيابان فاطمي غربي - خيابان شهيد اعتمادزاده - بيمارستان امام رضا (ع) - 501 ارتش6-86096350
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبيمارستان بعثت نهاجا-تهرانتهران-افسريه- سه راه تختي.2139950
    بیمارستان غیر دولتی عمومیشهید دکتر چمران تهران تهران.شنوبنياد - خيابان شهيد لنگري - خيابان صنايع
    بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان بانک ملی (تهران )خيابان فردوسي ادارات مرکزي بانک ملي بيمارستان بانک ملي66731361-7
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری بابک (تهران )بلوار کشاورز - خيابان عبدالله زاده - خيابان رستاک - روبروي اورژانس بيمارستان پارس - پلاک 1988985107-88985105-88985106
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری امدادگران عاشورا-تهرانتهران - بزرگراه رسالت ( سردار سليماني ) - دوربرگردان دنياي نور - نبش کوچه ترک - مجتمع پزشکي امدادگران2122330749
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری حقیقت (تهران )تهران ميدان نبوت (هفت حوض) ،خيابان جانبازان شرقي ،پلاک 7062177957519
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای سیندختتهران - بلوار آيت الله کاشاني - بين وفا و آذر شمالي و عقيل - جنب بيمه دانا - ساختمان سروين - طبقه دوم واحد 702144039781-3
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بیمارستان پارس (تهران)تهران -بلوار کشاورز، شماره 6702188960051-9
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری کوروش (تهران)خيابان مطهري - نبش خيابان سنائي - پلاک 17188822771-83303
    تصویربرداریمرکز سی تی آنژیوگرافی جم (تهران )تهران - خيابان مطهري - خيابان فجر (جم)02188820091-9
    تصویربرداریموسسه تصویر برداری دکتر محمد اطهری( تهران)خيابان شهيد مطهري - خيابان فجر - روبروي بيمارستان جم - کوچه حجت - پلاک 6 و 888824724
    تصویربرداریرادیوتراپی تهرانپارس (تهران)تهران-فلکه سوم تهرانپارس-کوچه شهيد قمصري-پلاک3.7.774591E7
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری پردیس نور (تهران)تهران ، سعادت آباد ، خيابان بيست و پنجم ( شهيد قره تپه اي ) پلاک ۵2141943
    تصویربرداریسی تی آنژیوگرافی پارستهران-بلوارکشاورز-شماره6788985886
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری جام جم (تهران)تهران - خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر02188786323 02188785823
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری پایتخت (تهران)تهران- ميرداماد-روبروي مسجد الغدير22225717 24845 22279667
    تصویربرداریموسسه رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی ونک (تهران)ميدان ونک - ضلع جنوب شرقي ميدان -جنب بانک دي - پلاک 7602188656500 02188656501
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری امیدسلامت نیلوتهران،پاسداران ،خيابان فرخي يزدي ،نبش گيلان41943
    تصویربرداریمرکز رادیوتراپی عرفان نیایش ( پرتو درمان همت)تهران-بزرگراه نيايش-سه راه کبيري طامه-خيابان بهار-پلاک702144628258 02144628332 02149796426-29
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی تجریش (تهران )تجريش-ابتداي وليعصر-روبروي شيريني لادن2122710160
    تصویربرداریرادیولوژی بیمارستان عرفان (تهران)سعادت آباد - بعد از ميدان سرو - خيابان شهيد بخشايش23021000
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای دکتر محمد کریمی (نیکان طب دیبا)تهران-پاسداران-نبش بوستان دهم - ساختمان بوستان پلاک 297 واحد 3702122567909 02122567671
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بهاران (اسلامشهر)تهران - اسلامشهر - بعداز ميدان نماز - خيابان زرافشان - کوچه شهيد احمد پورحسين - کوچه اول - پلاک 856357779
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکترزینب عزیزی-تهرانتهران - افسريه - خيابان بيست متري - بين بزرگراه و خيابان پانزده متري اول - پلاک 594 - طبقه اول02133812840 02133812789
    تصویربرداریپزشکی هسته ای نیک پرتوتهران ،فلکه دوم صادقيه،بلوار آيت اله کاشاني ،نرسيده به پمپ بنزين ،پلاک 19،44035973
    تصویربرداریتصویربرداری تهران - تهرانميدان فاطمي-خيابان جويبار-کوچه ميرهادي غربي-پلاک 272188985586
    تصویربرداریمرکز تشخیص پزشکی ولیعصر ( عج )بزرگراه شهيد صدر - ابتدا خيابان شهيد قلندري جنوبي - نبش کوچه يازدهم - پلاک 21 - طبقه 1 - 2 - 3021-71723
    تصویربرداریمرکز پزشکي هسته اي پارس (تهران)تهران -روبروي ترمينال جنوب - خزانه بخارائي - بين فلکه اول و دوم - پلاک 27455358048
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای سینا (تهران )تهران -خيابان توحيد -چهاراه نواب - ساختمان توحيد2166429880
    تصویربرداریپزشکی هسته ای دکتر زاهدی وفا (تهران)تهران - نياوران -خيابان باهنر - جنب پمپ بنزين - ابتداي کوچه تناولي (سينا ) - پلاک 1802126258120 02126258510
    تصویربرداریکلینیک تصویربرداری میلاد غرب(تهران)تهران -ستارخان -اول حبيب الهي-خيابان فلاحت پور-پلاک 48-طبقه سوم ( فروشگاه کوروش )-واحد 566538077-66538099
    تصویربرداریپزشکی هسته ای مهر (تهران )ميرداماد - نبش شمس تبريزي - پلاک 187 واحد 5 و 922270444
    تصویربرداریمرکزتصویربرداری نگار آزماتهران-ميدان شهدا-ابتداي خيابان پيروزي-پلاک 116433336650-57705
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان فک وصورت حورا-تهرانتهران-بلوار اشرفي اصفهاني-نرسيده به بزرگراه نيايش-نبش پانزدهم-پلاک335-واحد602146132874 02146132975
    تصویربرداریتصویربرداری کوثر( شهریار)تهران-شهريار-خيابان وليعصر-جنب بانک ملي مرکزي-کوچه پروين اعتصامي65225678
    تصویربرداریمرکز گاما اسکن آرین (تهران)تهران - خيابان فاطمي غربي - کوچه خزان - پلاک 11021-66574654
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای رسالتتهران - ضلع جنوب شرقي رسالت - پلاک 7762177491171
    تصویربرداریسونوگرافی و رادیولوژی بازتاب( تهران)تهران-ميدان شهدا-خيابان پيروزي-بعد از خيابان شکوفه-روبروي اتکا-پلاک1016-طبقه دوم02133356090 09394380694
    تصویربرداریکلینیک انکولوژی و رادیوتراپی امیدبزرگراه چمران جنوب نرسيده به باقرخان، نبش شمالي خيابان کاج،پلاک 362166563216
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای آسیا (تهران )خيابان سعادت آباد - خيابان شانزدهم - پلاک 78 - طبقه همکف22364434
    تصویربرداریگاما اسکن کاوش(تهران)تهران - بلوار کشاورز - نبش جمالزاده - پلاک 123 - طبقه اول66122377
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای ملت (تهران )خيابان وليعصر ،روبروي درب اصلي پارک ملت ،کوچه شناسا، پلاک 8.22025988
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای امام رضا ( تهران)تهران - اسلام شهر - انتهاي خيابان محمديه -نبش بوستان 36021-56119197
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای نفسرباط کريم-خيابان مصلي-نبش ميدان نماز-پلاک1982156411686
    تصویربرداریگاما اسکن تهرانتهران - خيابان بهارشمالي -جنمب اداره برق-پلاک 1742188826802
    تصویربرداریپزشکی هسته ای سارا (تهران )خيابان استاد مطهري-بين لارستان و ميرزاي شيرازي-پلاک39488800526
    تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی دکتر سعید خسروی (ژرفا)تهران-خيابان پيروزي -بين شکوفه و امام علي -روبروي مترو ابن سينا-نبش کوچه م فتخر-پلاک9-طبقه دوم33343415
    تصویربرداریمرکزپزشکی هسته ای مرجان-تهرانتهران - خيابان دکتر قريب - تقاطع خيابان طوسي - پلاک 5302166920700 - 02166567438
    تصویربرداریمرکز سنجش تراکم استخوان نشاط (تهران )45 متري رسالت - بين ميدان رسالت و چهارراه سر سبز نبش خيابان 49 پلاک 59 واحد يک - ساختمان پزشکان نشاط77809223
    تصویربرداریشرکت تابش نگار فرنام (هسته اي بيمارستان جم)تهران - خيابان مطهري - خيابان فجر - بيمارستان جم88303227
    تصویربرداریپردیس نور سلامت (همای سلامت)تهران -خيابان انقلاب - خيابان ابوريحان - تقاطع شهداي ژاندارمري - شماره 64021-66482405
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای تابانتهران - بزرگراه محلاتي - تقاطع خيابان ري - روبروي بيمارستان بازرگانان - کوچه مفتاح - پلاک 823547179
    تصویربرداریموسسه پزشکی هسته ای 110 پاسداران(تهران)تهران-خيابان پاسداران-سه راه ضرابخانه-شمال همت-جنب آتش نشاني-نبش دشتستان دوم-پلاک122864353
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای یاس (تهران )ستار خان، تهران ويلا، خيابان رئيس زاده، شماره 8502166550758-9
    تصویربرداریپزشکی هسته ای گاندی(تهران)خيابان ولي عصر-بالاتر از پارک ساعي -کوچه شهيد ترابنده-هتل بيمارستان گاندي-طبقه 2021-88191103
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر هاشمی-تهرانتهران - خيابان دولت - نبش شمال غربي بلوار کاوه - ساختمان پزشکان کاوه - ورودي 1 - پلاک 2 -طبقه5 -واحد 2002122761833 02122761719
    تصویربرداریتصویربرداری فرمانیه (تهران )خيابان فرمانيه،ابتداي خيابان شهيد لواساني،پلاک22222298136
    تصویربرداریمرکز تصویر برداری پارسیان (تهران)خيابان جمالزاده شمالي - نبش خيابان نصرت - شماره 12569-66591859
    تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی شفق(تهران)تهران-نازي آباد-خيابان مدائن-ايستگاه برق-نبش کوچه خزاعي پور-پلاک22155354108
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای نور (تهران )ميدان فاطمي - خيابان جويبار - کوچه مير هادي غربي - پلاک 60 طبقه پنجم021-88985000
    تصویربرداریتصویربرداری نصر نبوی (تهران )اسلامشهر، سعيديه، جنب بيمارستان تامين اجتماعي امام رضا،کوچه اديب 14،56149068
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی ایران زمین (تهران )ميدان انقلاب – کارگر شمالي ابتداي خيابان نصرت غربي - شماره 2566422376
    تصویربرداریسنجش تراکم استخوان ولیعصرتهران-بالاتر از ميدان وليعصر-نرسيده به سينما آفريقا-ساختمان اطباء -طبقه چهارم-پلاک180288893331
    تصویربرداریپزشکی هسته ای پرتو(تهران)تهران-خيابان شريعتي - روبروي مترو قلهک-نرسيده به خيابان دولت-کوچه سجاد-پلاک68-طبقه اول.22640928
    تصویربرداریمرکز تصویربرداری افق طب پارس (تهران )تهران ، نارمک، خيابان شهيد ايت، پلاک409، طبقه همکف77911760
    تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی شیدا (تهران )شمال برق آلستوم،تقاطع اتوبان جلال ال احمد،بلوار آريا فر ،خ سازمان آب44208792
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی میرداماد-تهرانتهران-خيابان شريعتي-نبش ضلع جنوبي خيابان ميرداماد-پلاک 2-طبقه اول02122906387 22259202
    تصویربرداریپزشکی هسته ای آلفا (تهران )امير آباد شمالي ،بالاتر از پمپ بنزين،ساختمان ناهيد،پلاک 135688007587
    تصویربردارینماطب (تهران )تهران -– خيابان سپاه -– بين پل چوبي و ميدان سپاه - شماره 11677508771
    تصویربرداریام آر آی و آزمایشگاه سهروردی (تهران)تهران-سهروردي شمالي- نبش کنگاور88756322 88756323
    تصویربرداریپزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی بیمارستان خیریه صاحب کوثر - استان تهرانتهرانسر - ابتداي بلوار گلها - تقاطع بلوار لاله2144594061
    تصویربرداریپزشکی هسته ای مرکزی (گاما اسکن مرکزی) (تهران )تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار دريا و پاکنژاد،ضلع شمال غربي، نبش بهاران، پلاک188697597-88698414
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای ایران (تهران )تهران - ميدان قدس - ابتداي خيابان شريعتي - کوچه مهنا 1- پلاک322742738
    تصویربرداریپزشکی هسته ای روماتیسم ایران-تهرانامير آباد شمالي - پايين تر از جلال - نرسيده به پمپ بنزين - کوچه خسروي - پلاک 70 - طبقه دوم02188000423 02188000413
    تصویربرداریتصویربرداری الوند(تهران)تهران-ميدان آرزانتين-خيابان الوند-پلاک2388785775
    تصویربرداریشرکت آسا توانگران طب نوين-مرکز جامع آنکولوژی نگین آزادی-تهرانتهران-خيابان آزادي-نرسيده به چهارراه اسکندري شمالي-پلاک 14902188088601 66914863 66921650
    تصویربرداریمرکز گامانایف ایران (تهران )خيابان وحيد دستگردي (ظفر سابق) - جنب بيمارستان حضرت علي اصغر22250526
    تصویربرداریپزشکی هسته ای بزرگمهرتهران- بزرگراه بسيج-بلوار ابوذر ده حقي-چهارراه دانشگاه-بلوار سي و پنج متري شاهد-نبش کوچه نصر2-جنب مسجد القرآن-شماره16-طبقه 3 .33681288
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای رازی (تهران)پيروزي،چهارراه کوکاکولا،روبروي مسجد قدس77426439
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی ستارخان-تهرانتهران-ميدان توحيد-ابتداي ستارخان-نرسيده به تقاطع باقرخان- نبش کوچه آفرند-پلاک 1572166942686
    تصویربرداریپزشکی هسته ای کیانتهرانسر-تقاطع بلوار اصلي و ياس -نبش خيابان45-شهيد خوانساري-پلاک444507054
    تصویربرداریمرکزMRI بیمارستان مهر (تهران)خيابان وليعصر - خيابان زرتشت غربي88982000
    تصویربرداریمرکز تصویر برداری کوثر (تهران )خيابان پاسداران ، بالاتر از کلانتري ، روبروي گلستان چهارم02122551644-5
    تصویربرداریپزشکی هسته ای اندیشه زرینتهران-خيابان شريعتي-خيابان عباس آباد-چهارراه اول-خيابان انديشه اصلي-نبش انديشه يکم.22410648
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای الوند (تهران )ميدان آرژانتين - خيابان الوند - پلاک 27 - ساختمان الوند88774683
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای خورشید-تهرانتهران - اتوبان فتح -روبروي بيمارستان شريعت رضوي - کوچه کارخانه - پلاک 1866653784 - 66635997
    تصویربرداریتصویربرداری آرین -تهرانفلکه دوم صادقيه ،خيابان اعتماديان ،پلاک 42021-45861
    تصویربرداریمرکز هسته ای نیکان (تهران)خيابان وليعصر - بين ميدان ونک و پل شهيد همت - پلاک 1262 - کدپستي : 143567441188773990
    تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بهبد غربشهرقدس-بلوارمصلي-روبروي کوچه شهيد مدني -پلاک 407-واحد يک46886040
    تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مهدیانی-دماوندتهران - دماوند - سه راه گيلاوند - پايين تر از خيابان سپاه - جنب قنادي نوبهار - مجتمع پزشکي مهدياني - طبقه دوم021-76318487
    تصویربرداریتصویربرداری جام جم شهید کایگانی (شهریار)شهريار -خيابان انقلاب -کوي بن بست اصيفاء02165279352-9 02165279355
    تصویربرداریپزشکی هسته ای جام جم شهید کایگانی (شهریار)شهريار -خيابان انقلاب -کوي بن بست اصيفاء02165279352--9
    جراحی محدودکلینیک جراحی پویا (تهران )مطهري بعد از پل مدرس روبروي خ ميرعماد ساختمان پزشکان 2500
    جراحی محدودجراحی چشم پزشکی کلینیک ونک(تهران)تهران-ميدان ونک-خيابان حقاني-بعد از خيابان گاندي جنوبي -پلاک 502188874394
    جراحی محدودمرکز چشم پزشکی هلال ایران (تهران)تهران-فلکه دوم تهران پارس -–خيابان جشنواره -جنب بهزيستي02177336006-9
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود سعادت آباد (تهران )تهران-سعادت آباد - ميدان کاج - ابتداي سروشرقي - خيابان مجد - پلاک 802122371405-22371407
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود حکیم-تهرانتهران- بزرگراه آيت الله سعيدي - شهرک ولي عصر - خيابان بهرامي - پلاک 2322166203720
    جراحی محدودکلینیک مرکزی شهر(تهران)تهران -خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونک -خيابان والي نژاد-پلاک 2402188884425 02188677652
    جراحی محدودکلینیک چشم پزشکی نوین دیدگان(تهران)تهران-خيابان شهيد بهشتي - خيابان قائم مقام - کوچه ميرزاحسني - پلاک 24021-88703688
    جراحی محدودمرکز چشم پزشکی بصیر تهران تهرانتهران-بلوار کشاورز - خيابان جمالزاده شمالي- نرسيده به خيابان فاطمي- نبش کوچه شيباني66428781 61900
    جراحی محدودمرکز تخصصی چشم سلامت غرب (تهران)تهران-ميدان آزادي-جاده مخصوص کرج - نرسيده به شهرک اکباتان-خيابان شهيد فلسفي- پلاک 75021-44630264
    جراحی محدودکلینیک درد بهار-تهرانتهران، بلوار مرزداران، مرکز جراحي و درماني بهار، طبقه دوم021-47617220 021-47617221
    جراحی محدودمرکز ناباروری و نازایی هلال ایران (رویش)-تهرانخيابان تهرانپارس، خيابان جشنواره، بعد از چهارراه سيد الشهدا77336006
    جراحی محدودمرکز جراحی برزویه (تهران )خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونک - خيابان ليدا - شماره 49
    جراحی محدودکلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهریتهران - مطهري ،بعد از چهارراه سهروردي،خيابان شهيد يوسفيان ،شماره 12102188428232-4
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود چشم ایرانیانپاسداران ، نبش دشتستان پنجم ، ساختمان 148، طبقه چهارم22857955
    جراحی محدودکلینیک باروری امیدخيابان دروازه شميران، خيابان بهارستان، خيابان شهيد مشکي (فخر آباد)، جنب سفارت روماني، شماره ۸۷0
    جراحی محدودمرکزجراحی محدود بهمن (تهران)تهران-خيابان ولي عصر-روبروي پارک ساعي- کوچه اميني-پلاک22-واحد1.88781299
    جراحی محدودپژوهشکده رویان مرکز جراحی(تهران )45 متري رسالت خيابان بني هاشم ميدان بني هاشم خ بني هاشم شمالي خ حافظ شرقي22306480
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود سهروردی (تهران )خ سهروردي بالاتر از تقاطع بهشتي خ امامي پ 280
    جراحی محدودسنگ شکن مرکز جراحی محدود شقایق-تهرانتهران - خيابان يوسف آباد-خيابان فتحي شقاقي -بين بيستون و چهلستون -پلاک 742188105296
    جراحی محدودمرکز پزشکی جراحی محدود شیخ بهایی (تهران )تهران-خ ملاصدرا-خ شيخ بهايي شمالي88041640-45
    جراحی محدودمرکز جراحی افقتهران خيابان وليعصر - بالاتر از پارک ساعي0
    جراحی محدودمركز جراحي محدود نیکان-تهرانتهران، ميدان ارتش، ورودي اراج، خيابان 22 بهمن021-71062300 021-71062500
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود جواد الائمه(تهران)تهران،افسريه،بين 15 متري اول و دوم،خيابان دهم (شهيد زالي)021-33159453
    جراحی محدودمرکز درمانهای پیشرفته باروری تابان (تهران)تهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادي،خيابان شهيددادمان (پونک باختري)بلوار درختي شمالي پلاک 100 طبقه 1 و 222376491-2
    جراحی محدودمرکز فوق تخصص درمان ناباروری ابن سینا (تهران)تهران-خيابان شريعتي-ابنداي خيابان يخچال -پلاک 9723519
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود مریم (تهران)تهران-گاندي شمالي-کوچه صانعي-پلاک26
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود مادتهران،پيروزي،خيابان پرستار،کوچه مادر0
    جراحی محدودمرکز جراحی مبین (تهران )خيابان پاسداران - نبش گلستان هفتم - پلاک 1021 2258 3470
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود آذر (تهران )تهران-خ ولي عصر-بالاتر از پارک ساعي-ک 36-پ 90
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود مهر - تهرانتهران- همت-بعد از خيابانجنت آباد-تقاطع همت-آوهسارجنوبي-نبش الغدير.0
    جراحی محدودمرکز جراحی آلفا (تهران )خيابان آفريقا - تقاطع پل ميرداماد - ضلع جنوب شرقي - پلاک 272
    جراحی محدودمرکز جراحی شهید شوریده (تهران )تهران-خيابان پاستور - مرکز پزشکي شهيد شوريده.66467093
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود و ناباروری مامتهران ،شيراز جنوبي پايين تر از همت،خيابان 68 شرقي،پلاک 6021-42500
    جراحی محدودمرکز جراحی محدود تندیس (شهریار)شهريار-ميدان فرمانداري-بلوار17 شهريور-نبش کوچه غنچه65259427
    خیریهبیمارستان غیاثی (بستری و پارا)-تهرانتهران - چهارراه يافت آباد-بلوار معلم-خيابان شهيد رجايي -خيابان شهيد بنايي66242710-6
    خیریهبیمارستان سیدالشهدا(ع) تهرانتهران-چهارراه گلوبندک - کوچه بادامچي02155801638-9
    خیریهبیمارستان خیریه (محک)100 تختی ویژه کودکان سرطانی تهران تهران.شتهران - دارآباد-جاده لشگرک بلواراوشان- بلوار جنت -بلوارمحک2123540
    خیریهبیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)(بستری و پاراکلینیکی)تهران-شهرري-دولت آباد-بلوار قدس02133754825 - 02133747282
    خیریهبیمارستان مفرح (تهران)تهران - اتوبان تندگويان - ميدان بهمن -ميدان بهمنيار55311925-9 91320002
    خیریهامیرالمومنینتهران - نازي آباد - خيابان شيرمحمدي - روبروي پارک سردار جنگل - بيمارستان اميرالمومنين02155346262 , 02155346263 , 02155346161 , 02155346061
    خیریهبيمارستان نورافشار بستري- تهرانتهران، ميدان شهيد باهنر (نياوران)، خيابان شهيد پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهاي خيابان شهيد صادقين (17 غربي)0217582, 02122824069
    خیریهبیمارستان دکتر سپیر (تهران)خ مصطفي خميني،نرسيده به چهارراه سيروس33555000-33129823
    خیریهخیریه هیئت وزیران درجه 2تهران0
    خیریهخیریه هیئت وزیران درجه 1تهران
    خیریهبیمارستان بازرگانان (بستری)تهران- انتهاي خيابان محلاتي- نبش خيابان ري215520010
    خیریهبیمارستان الغدیر (تهران)تهران-ميدان رسالت خيابان هنگام ميدان الغدير02177808880-4
    خیریهبیمارستان سوم شعبان (تهران)تهران -ميدان قيام - پل ري-خيابان شهيد رضوي02133129111-17
    داروخانهداروخانه دکتر مریم کرمانشاهی -پاکدشتتهران -پاکدشت -گلزارجنوبي -تقاطع خيابان شهيد رجائي و مصطفي خميني - پلاک 72 - طبقه همکف درمانگاه شهداي گلزار2136853009
    داروخانهداروخانه رامتین-تهرانتهران-ميدان هفت تير-ابتداي قائم مقام فراهاني-نبش کوچه نگين-پلاک 2021-88310959
    داروخانهداروخانه هلال احمرشعبه مرکزی طالقانی -تهرانتهران- خيابان آيت الله طالقاني -تقاطع سپهبد قرني - پلاک2902188803876
    داروخانهداروخانه دکتر کلاهدوزان-تهرانتهران-ميدان ونک-بزرگراه حقاني - بعد از خيابان گاندي جنوبي - نرسيده به چهارراه جهان کودک - پلاک 36 - طبقه همکف - واحد اداري2188774300
    داروخانهداروخانه دکتر غلامرضا خرازی -تهرانتهران،بزرگراه خرازي،بلوار نهاوند،خيابان کيوان،خيابان کاوش،جنب بيمارستان تريتا،ساختمان پزشکان تريتا،طبقه همکف2146117322
    داروخانهداروخانه دکتر مریم امجدی-تهرانتهران-خيابان ري-بزرگراه شهيد محلاتي-روبروي بيمارستان بازرگانان-داخل درمانگاه خيريه انصار2133507010
    داروخانهداروخانه دکتر حشکوائی-تهرانتهران- خيابان آيت الله کاشاني- بين خيابان جنت آبادو خيابان شاهين - نبش خيابان لاله- پلاک42144119790
    داروخانهداروخانه دکتر رمضانلو -تهرانتهران - خيابان آزادي - بين بهبود و شادمان - نبش کوچه حسامي2166057620
    داروخانهداروخانه کوانتوم-تهرانتهران - سعادت آباد - نرسيده به ميدان کاج - بين 18 و 16 - پلاک 4502122369454 0212207683
    داروخانهداروخانه دکتر حسین عطار-تهرانتهران-بلوار فردوس شرق-خيابان ابراهيمي جنوبي-کوچه 12-پلاک 3-طبقه زير همکف مسجد الزهرا2144966577
    داروخانهداروخانه دکتر سالاری تبار-تهرانتهران-کارگر شمالي - بعد از مرکز قلب - خيابان دوم - پلاک 4602188223525 02186093901
    داروخانهداروخانه دکتر سپیده زمردی -تهرانتهران-خيابان ستاري-بلوار فردوس شرق-بين عقيل و وفاآذر-پلاک322144060306
    داروخانهداروخانه مهردرسا-تهرانشهرک گلستان -بلوارامير کبير - خيابان گلفام - نبش بنفشه 82144746402
    داروخانهداروخانه فارمد-تهراننهران - بزرگراه سردارسليماني (رسالت)-بين چهارراه سبز و خيابان دردشت - پلاک 6042177899262
    داروخانهداروخانه دکتر سما قلی زاده سلطانی-تهرانتهران-پل کريمخان-ميرزاي شيرازي جنوبي-نبش کوچه يکم2188828703
    داروخانهداروخانه دکتر علیرضا احمدی-تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي آيت الله کاشاني - پشت بيمارستان ابن سينا - کوچه اعتماديان - پلاک 28021-44048971
    داروخانهداروخانه هلال احمر شعبه تهرانپارس-تهرانتهران-تهرانپارس -فلکه دوم خيابان جشنواره -بعد از چهارراه سيدالشهداء -مجتمع درماني هلال احمر2177323336
    داروخانهداروخانه دکتر محبوبه هوشمند-تهرانتهران-تهرانپارس - خيابان 192شرقي-بين تقاطع 133 و 135 - پلاک 2412177325328
    داروخانهداروخانه هلال احمر-تهرانتهران،شهر ري،ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم،ميدان هادي ساعي،خيابان هلال احمر02155912912 02155912913
    داروخانهداروخانه دکتر کنگری-تهرانتهران ،خيابان شهيد رجايي ،ميدان بهشت،بلوار ابريشم،بلوار شهيد دستوار،نرسيده به 24 متري،نبش کوچه ايماني،پلاک 9902155336835(داخلي 276)
    داروخانهداروخانه شبانه روزی سیزده آبان -تهرانتهران ميدان هفت تير نرسيده به پل کريم خان اول خردمند شمالي2188849011
    داروخانهداروخانه دکتر اعتمادی-تهرانتهران -خيابان سراج-روبه روي سي متري دوم-جنب پمپ بنزي - پلاک 192177063487
    داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر صارمی-تهرانتهران-مهر آباد جنوبي - 20 متري شمشيري - روبروي پارک - پلاک 25102166649107 02166632301
    داروخانهداروخانه مخصوص-تهرانتهران - خيابان دستگردي - بين نفت و مدرس - روبروي بيمارستان علي اصغر2126407107
    داروخانهداروخانه شبانه روزی ابوذر-تهرانتهران - خيابان 20 متري ابوذر - مقابل بانک ملي - شماره 51555702974
    داروخانهداروخانه دکتر شهرزاد احمدزاده-تهرانتهران-تهرانپارس-خيابان 196 شرقي -بين 131 و 133-بعد از ميدان پروين-پلا33902177348413 02177793898
    داروخانهداروخانه دکترحسن پور-تهرانتهران - خيابان شريعتي - بالاتر از ميرداماد و ظفر - کوچه فلسفي - پلاک 1 - واحد 1021-26400249
    داروخانهداروخانه تهران(تک نسخه ای) -تهرانتهران،ميدان رسالت،خيابان نيروي دريايي،بالاتر از چهارراه فرجام،پلاک 3502177495862 77801540
    داروخانهداروخانه دکتر کرمانیان -تهراناستان تهران , شهر نسيم شهر , خيابان بوستان – داخل درمانگاه ارامش سبز – پلاک ۱۲۱02156760068(داخلي 2)
    داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر پریسا مقدم -تهرانتهران- خيابان دولت-تقاطع بلوار کاوه2122592263
    داروخانهداروخانه دکتر رعنا امیدبخش-تهرانتهران - ميدان ونک - خيابان شهيد صانعي - پلاک 50 جنب الکتريکي - طبقه همکف2188665414
    داروخانهداروخانه دکتر صفایی -تهرانتهران - شهريار - باغستان - ابتداي بلوار رسول اکرم - خادم آباد - جنب بانک صادرات-پلاک2152165231515
    درمانگاهدرمانگاه خیریه حیدری ها (ورامین)تهران - ورامين - خيابان شهيد بهشتي - پايين تر از فرمانداري - جنب قرض الحسنه حيدري ها - پلاک 62136291015
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی کریمه اهل بیت-تهرانتهران-خيابان کارگر جنوبي-خيابان دانشگاه-جنب پلاک29642166929918
    درمانگاهدرمانگاه ابن سینا (تهران)تهران-فلکه دوم صادقيه-روبروي پارک استقلال021-47900
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی نیاوران-تهرانتهران-نياوران-خيابان شهيد مقدسي-خيابان محمود احمدي زماني-پلاک 162128111911
    درمانگاهدرمانگاه مرکزی رباط کریم - تهرانتهران - رباط کريم-بلوار امام خميني-روبروي خيابان آبرساني-جنب بانک ملت2156433812
    درمانگاهکلینیک دیابت یاستهران-خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان خدري-پلاک312142383
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی طب الرضا-تهرانتهران-بلوار ابوذر-پل دوم-خيابان ائمه اطهار-نبش خيابان برادران باقري-پلاک 2302133071343 02133163030
    درمانگاهدرمانگاه شهدای علی آباد - تهرانتهران ، علي آباد ، بلوارشهيددستواره ، خيابان ۲۴ متري شهيد باستاني پور2155086688
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی آرامش بوستان (تهران)تهران -بهارستان -نسيم شهر -سي متري بوستان -پلاک 1212156772889
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد-تهرانتهران-شهرک شکوفه (عبدل آباد ) - 35 متري خيابان شکوفه - روبروي پارک بهار-پلاک 8655865431 - 55828545
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی امیدنیکان (اسلام شهر)تهران - اسلامشهر- ميدان نماز - بلوار الغدير - خيابان تعاون - کوچه تعاون12156379029
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی به بخش-تهرانتهران -فلکه دوم تهرانپارس-خيابان جشنواره-خيابان زهدي (امين)-ايستگاه به بخش-پلاک12002177343989 02177324220
    درمانگاهدرمانگاه آذربایجان (خدمات پاراکلینیکی)تهران - شهرستان بهارستان - نسيم شهر - خيابان 14 متري چمران - کوچه شهيد بهشتي شمالي2156781366
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی دریا-تهرانتهران -اسلامشهر-قائميه - نبش کوچه 272156492003
    درمانگاهدرمانگاه ایلیاتهران - نازي آباد - خيابان مدائن - تقاطع اوجاني - بانک پارسيان - پلاک 1455333127
    درمانگاهشرکت توسعه گردشگری شهرآیین-تهرانتهران - خيابان انقلاب - روبروي پيچ شميران - انتهاي خيابان نورمحمدي2177524073
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی یاس-تهرانتهران - خيابان رجايي - ميدان بهشت - بلوار ابريشم - نبش کوچه قهرودي - پلاک 26502155337370-1
    درمانگاهدرمانگاه خیریه حضرت علی اصغر(ع) - تهرانشهرري-شهرک دولت آباد -فلکه دوم دولت آباد-انتهاي خيابان برادران بهشتي -خيابان پورزاهد-نبش خيابان طبايي38476
    درمانگاهدرمانگاه طاها طب-تهرانتهران-تهرانپارس-خيابان 196 شرقي- تقاطع خيابان 13377968969
    درمانگاهدرمانگاه تخصصی مغز و اعصاب رها - تهرانتهران - خيابان وليعصر - نرسيده به ميدان ونک - روبروي خيابان 12 گاندي - پلاک 2534 - طبقه دوم02188781979 - 02188787951
    درمانگاهدرمانگاه امام رضا (ع )(اسلام شهر)اسلام شهر - انتهاي خيابان آيت الله کاشاني-کوچه شهيد فضلي56124791-3
    درمانگاهدرمانگاه تخصصی داخلی خدمات و حمایت درمانی نادر(خصوصی) (تهران)تهران - خيابان جمالزاده شمالي - بعد از چهارراه نصرت - کوچه مهاجري خامنه - پلاک 14- طبقه اول02166919371 02166591859-69
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی یاشا-تهرانتهران - وحيديه - چهارراه اداره گاز - انتهاي کوچه درمانگاه - ساختمان رازي - پلاک 1602165639904-6
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی سلیم-تهران (تهران )خ شهيد رجايي نبش ک ايماني پ 9955336839
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی نویدسلامت-تهرانتهران-نارمک -ميدان هلال حمر- نرسيده به تقاطع شهيد مدني - پلاک 22021742865
    درمانگاهدرمانگاه بهراد (تهران )تهران -فلکه دوم صادقيه - بلوار اشرفي اصفهاني-نرسيده به مرزداران-جنب برج نگين رضا-درمانگاه بهراد02144059760 - 02144059761 - 02144011405 -02144056667
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی طوبی-تهرانتهران - پيروزي - نبرد شمالي - خيابان داوود آبادي غربي ( فرزانه سابق ) - نبش کوچه کمالي پلاک 20021333259001-7
    درمانگاهدرمانگاه درنیان طب (تهران)تهران - خيابان حافظ-خيابان جامي-خيابان شيخ هادي-پلاک18661694000-66400490
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی دکتر صفائیان-تهرانخيابان سهروردي شمالي - خيابان خرمشهر(آپادانا) - پلاک 1802188502912-14
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی میلاد پارسا-تهرانتهران - شهرک وليعصر - خيابان ياران - خيابان شريعتي - ميلان دوم - پلاک 3 و 5 - طبقه همکف و اول تا پنجم02166293001 02166233001
    درمانگاهدرمانگاه ساج ( تهران)سعادت آباد-ميدان سرو-بلوار پاکنژاد-تقاطع يادگار امام۰۲۱۲۲۱۱۵۹۹۰-021 2211 2300
    درمانگاهدرمانگاه حکیم فارابی(اسلام شهر)تهران-اسلام شهر-بعد از شهرک قائميه-نرسيده به ميدان قائم-روبروي شهرک سالور-خيابان شمشاد2156479250
    درمانگاهدرمانگاه شفا مهر صدرا (تهران)تهران-يوسف آباد-تقاطع فتحي شقاقي.02188480200 021۸۸۴۸۰۱۸۹
    درمانگاهدرمانگاه خیریه انصار-تهرانتهران - خيابان ري - ابتداي اتوبان شهيد محلاتي - درمانگاه انصار - پلاک 3682135015
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی پارتیان-تهرانتهران - بزرگراه رسالت - خيابان شهيد همائي ( 16 متري اول جنوبي )02122327264-6
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی مرکزی خاوران-تهرانتهران،خيابان خاوران،هاشم آباد،خيابان شهيد عباسي کاشي،پلاک 3172133687824
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی به آور(تهران)تهران - انتهاي جيحون - خيابان حسام الدين - خيابان شهيد کاظمي - خيابان شهيد محمدرضا صفر - پلاک18-طبقه اول021-55767547
    درمانگاهمرکز جراحی محدودنکو -رودهنتهران - رودهن - بلوار امام خميني - روبروي پمپ بنزين76508807
    درمانگاهدرمانگاه خیریه سلامت نیایش -تهرانتهران - سعادت آباد - ميدان کاج - جنب مسجد جامع حضرت رسول (ص)2122139003
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی امیران(نسیم شهر)تهران-اتوبان ساوه -نسيم شهر-خيابان امام خميني-بين 12 متري دوم و سوم-نبش کوچه نور -طبقه فوقاني داروخانه دکتر نوروزي نيا - پلاک 7302156780915-22
    درمانگاهدرمانگاه مهدیه-اسلامشهرتهران- اسلامشهر- خيابان مهديه -کوچه 21-پلاک 9702156132738-02156121250
    درمانگاهدرمانگاه خيريه ام الائمه(س)-اسلامشهرتهران -اسلامشهر - بزرگراه آيت الله سعيدي - بهارستان - صالحيه - 16 متري شهداي شرقي - پلاک 7602156624535 02156632461
    درمانگاهمجتمع خیریه درمانی رفاهی ولیعصر (شهر ری)تهران - شهرري - ميدان نماز - جنب مسجد - جامع ارشاد55933481
    درمانگاهدرمانگاه مرکزی امیریه-شهریارتهران - شهريار - شهرک اميريه -ابتداي خيابان 16 متري ولي عصر - نبش کوچه رحيمي - زيرزمين - همکف اول و دوم02162814 (400-داخلي 100)
    درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی جنت-شهریارتهران - شهريار-شاهد شهر - بلوار شهدا-نبش خيابان عدالت - پلاک 1672165448023
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ملک نیاخ وليعصر پايين تر از ونک نبش خ 18 پ131302188206681 02188774109
    دندان پزشکیدکتر فاطمه عاشوری دندانپزشکتهران- شهر ري- ميدان نماز - بلوار امام حسين - نبش خيابان صاحب الزمان - پلاک 142/2 - ساختمان کوروش - طبقه دوم - واحد 502155931005 02155960648
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه سلیم (تهران)تهران -خيابان رجايي -ميدان بهشت -بلوار ابريشم -بلوار دستواره -پلاک 9902155336830 02155311170
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی یاسین-تهرانتهران - خيابان پيروزي - بلوار ابوذر - پل پنجم - خيابان شهيد ده حقي به سمت اتوبان بسيج - پلاک 4 - طبقه 12133201028
    دندان پزشکیمهدی ریحانی فرتهران - شهريار- خيابان ولي عصر-خيابان بهشتي شرقي-پلاک 62-ساختمان رز-طبقه 2-واحد42165279820
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهزاد رضایی (تهران)تهران -ميدان رسالت - ابتداي خيابان هنگام - ساختمان عتيق - پلاک39 - طبقه42177205829
    دندان پزشکیکلینیک دکتر محمد خورشیدیتهران-گلبرگ غربي -چهارراه کرمان-نبش خيابان احمدي-ساختمان ستاره-واحد52177254551
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی امیر مسعود مسعودی(تهران)آدرس 1 صبح : تهران - بعد از بزرگراه فتح - خيابان خليج فارس- بعد از بيمارستان فياض بخش - نبش کوچه 46طالقاني - پلاک 355 - جنب نمايندگي سامسونگ - ساختمان پزشکان دکتر مسعودي- طبقه اول کد پستي : 1378616839 آدرس2 بعد از ظهر : تهران، خ قصرالدشت ، تقاطع خ هاشمي ، روبروي فروشگاه قدس ، پلاک 452کد پستي مطب هاشمي 13468333352166265707
    دندان پزشکیدندانپزشکی برتر (تهران )شريعتي بين سميه و طالقاني جنب بيمارستان پاسارگاد ک صديق پ 3 واحد 1032177655464
    دندان پزشکیدکتر الناز پهلوانتهران-بلوار نلسون ماندلا-کوچه ناهيد شرقي-پلاک202122043630
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی روانمهر-تهرانتهران - ميدان انقلاب - خيابان کارگر جنوبي - ابتداي روانمهر - پلاک 16802166975185-6
    دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سلامت نیایش-تهرانتهران-سعادت آباد-ميدان کاج-خيابان نهم غربي-پلاک 12-ساختمان نيايش-طبقه سوم2122139007
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکترآروین غنی طبع-تهرانتهران،پرند،فاز 5،شهرک آفتاب،خيابان امام رضا،روبروي مسجد امام رضا،طبقه دوم،بالاي سوپر مارکت حرم ،پلاک 222156950058
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی بهبود-تهرانتهران - ميدان ونک - انتهاي خيابان گاندي شمالي - پلاک 8 - طبقه 4 - واحد 1788203913-88203862
    دندان پزشکیدکتر رضا عمرانیتهران - بلوار کاشاني - غرب به شرق - بعد از کوچه احمدي - پلاک 110 - طبقه اول - واحد شرقي2144059321
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی ستارخانتهران-خ ستارخان-روبروي باقرخان-جنب بانک ملي66502329
    دندان پزشکیدندان پزشکی دکتر امین ابوالحسنیرباط کريم-بلوارآزادگان-کوچه آزادگان سوم -ساختمان پزشکان ابن سينا -طبقه 6 -واحد11021-56422024
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ریحانه -تهرانتهران - مجيديه شمالي - بالاتر از ميدان ملت - روبروي تالار ستاره2122326727
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه فرجامتهرانپارس - بلوار فرجام-تقاطع بزرگراه شهيد باقري-پلاک20277870186
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی امیر-تهرانتهران - سي متري جي - پلاک 146 - طبقه دوم - داروخانه آراسته02165812955 - 02165030429
    دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی کشاورزبلوار کشاورز-بعد از چهارراه جمالزاده-به سمت بيمارستان امام خميني-پلاک 12766433445
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر حکیمیتهران /تهرانپارس بالاتر از تيرانداز نبش 166 شرقي پ24177877537-77869071
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر محمدهادی زرکش-تهرانتهران- بلوار مرزداران - خيابان ايثار - مقابل مسجد اميرالمومنين - ساختمان افرا - شماره 5 - طبقه 3 - واحد 17021-44295913
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی امین-تهرانتهران-جنت آباد جنوبي-خيابان شهيد پژوهنده- مابيم لاله شرقي و ميدان آتشنشاني-پلاک34- طبقه دوم44472025
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی درین (تهران)تهران-خيابان يوسف آباد-خيابان فتحي شقاقي - تقاطع يوسف آباد پلاک32 -ساختمان شماره 4 طبقه 2 واحد 1588100810 88100811
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه کوثر(تهران)تهران-خيابان انقلاب- جمالزاده شمالي- خيابان طوسي -پ35021-66941530-66592587
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آذربایجان (نسیم شهر)تهران،نسيم شهر،خيابان 14 متري چمران،خيابان بهشتي شمالي،درمانگاه آذربايجان02156781366-8
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی ارژنگ خلیلی (اسلامشهر)تهران اسلامشهر انتهاي خ کاشاني ساختمان پزشکان مقدم طبقه 256111799-56153646
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ناصر مسیحی -تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي بلوار کاشاني - روبروي پارک استقلال - خيابان گلستان يکم - پلاک 5 - ساختمان گلستان - طبقه 4 - واحد 1302144088790-02144089427
    دندان پزشکینسرین السادات اصغریتهران-ايستگاه سبلان-نبش تالار قصر سپيد-ساختمان پزشکان شهريار-طبقه دوم-واحد202177840121
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد هادی نصیری-تهرانتهران - نسيم شهر - ميدان هفت تير - سيتي سنتر آسمان - طبقه اول - پلاک 308021-56763376
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهستان-تهرانتهران-افسريه 15 متري اول-نبش کوچه 29 پلاک 292021-33203011
    دندان پزشکیمطب احمد رضا فلاحی )تهران-نازي آباد-ميدان بهمنيار-ابتداي خيابان خالقي پور-پلاک17955340512
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی رامیارتهران-جردن -روبروي پمپ بنزين -خيابان بابک-- خيابان بهرامي-پلاک 7 طبقه288192750-5
    دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی پردیس فردخيابان دکتر شريعتي-بالاتر از پل سيد خندان-پلاک 9482122862404
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ارکیده-تهرانتهران - بلوار اشرفي اصفهاني - بين مرزداران و پل حکيم - نبش کوچه ردايي - پلاک 18744255641-44223814
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر سید وحید تربتی رجائی - تهرانتهران - تجريش - انتهاي دزاشيب - نرسيده به دو راهي عمار - خانه آناناس - پلاک 154 - طبقه همکف021-22397840
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی سامیا (تهران)تهران،خيابان پاسداران،ابتداي بوستان هفتم،پلاک 167،واحد 102021-22793747
    دندان پزشکیکلینیک تخصصی مهرانخيابان امير آباد شمالي-بالاتر ازچهاراه دکتر فاطمي-نرسيده به پمپ بنزين-پلاک 1637-طبقه 288974554
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دردیسسعادت اباد ضلع جنوب شرقي چهارراه سرو پلاک 922140221
    دندان پزشکیکلینیک آفتاببزرگراه آفريقا-چهارراه جهان کودک-ضلع شمال غربي-شماره66-واحد122188885806
    دندان پزشکیمطب دکتر کامران صفایی (تهران)تهران - پرند - فاز 2 - خيابان ستاره - روبروي دفتر امام جمعه - پلاک 7256727072
    دندان پزشکیمطب دکتر معصومه میرزمانی (تهران بزرگ)تهران-ستاري جنوب-بلوار فردوس شرق-قبل از تقاطع وفا آذر-پلاک 316(ساختمان پزشکان رازي)واحد82144060990
    دندان پزشکیمطب دکتر اکبر غفاری طرقیتهران - خيابان خالد اسلامبولي-نبش کوچه پانزدهم –پارک کلينيک88722432
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شهدای علی آباد-تهرانتهران-بلوار شهيد دستواره-24 متري شهيد استاني پور.55086688
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر بنابی (تهران)تهران-100 متر بالاتر از ميدان انقلاب-خيابان کارگر شمالي-نبش کوچه حق گو-پلاک1084-طبقه اول66941286
    دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی پارسه (تهران بزرگ)يوسف آباد _کوچه9_پلاک 45_واحد588108055
    دندان پزشکیدندانپزشکی بیمارستان عرفان نیایش-تهرانتهران -بزرگراه نيايش شرق – سه راه کبيري طامه (شاهين)- خيابان بهار –پلاک7.44628875
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر علیرضا بغدادی-تهرانتهران - شهرک غرب - بلواردادمان - بين پاکنژادو فرحزادي -نبش کوچه صدف - پلاک يک - طبقه يک - واحد 2021-88563895
    دندان پزشکیدندانپزشکی بیمارستان ایرانشهر(تهران)تهران - خيابان شريعتي - نرسيده به سه راه طالقاني- خيابان جواد کارگر77608061-9
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی نیاز-تهرانتهران - ميدان جمهوري - خيابان آذربايجان غربي - بين رودکي و نواب - نبش کوچه فرشته - پلاک 600 - طبقه اول02166385079-02166385369
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند برتر راگا-شهرریتهران-شهرري-خيابان فداييان اسلام-ميدان بسيج-جنب پمپ بنزين-ساختمان پرهون-طبقه چهارم2155929457
    دندان پزشکیدندانپزشکی ایران زمینم انقلاب کارگر شمالي ابتداي نصرت غربي پ25 واحد دندانپزشکي66434403
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر ایرج نجفی (تهران ) )تهران-اسلامشهر-خ امام خميني-ک 4-پ452156362797
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهنا-تهرانتهران - تهرانپارس - بين چهارراه تير انداز و باقري - ساختمان شاهين - پلاک 23702176702090 - 02176701090
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه پارتیان-تهرانتهران - بزرگراه رسالت - خيابان شهيد همائي ( 16 متري اول جنوبي )02122327264-6
    دندان پزشکیدندانپزشکی بهارانآيت اله کاشاني بعد از پل آسيا روبروي پارک کودک-جنب مسجد رسول2144166620
    دندان پزشکیدندانپزشکی یوسف آباديوسف آباد- خ اسدآبادي- نبش خ 15-پ147-ط288709067
    دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد دندانپزشکی -تهرانعبدل آباد-شکوفه -روبروي پارک بهار-پلاک862155828545
    دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی آرامش بوستان بخش دندانپزشکیتهران - بهارستان - نسيم شهر - سي متري بوستان - پلاک 12156772889
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکترآرزوترکیانوليعصر-بالاتر از ميدان ونک -نرسيده به خيابان ميرداماد-کوچه والي نژاد-پلاک54-ساختمان پزشکان سينا -طبقه پنجم-واحد تمان 50188191480
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی خانم دکتر معصومی-تهرانتهران،خيابان سميه-تقاطع مفتح-پلاک 107-زنگ 8-طبقه 509052267280 86073139
    دندان پزشکیدکتر سلیمان کهن صدق - دندانپزشکی تهرانتهران-بلوارکشاورزغربي-بين کارگرو جمالزاده-روبروي کوچه دريا- طبقه فوقاني داروخانه دکتر عنابي -پلاک322 - طبقه اول2166923186
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهزاد رضایی (تهران)تهران -ميدان رسالت - ابتداي خيابان هنگام - ساختمان عتيق - پلاک39 - طبقه42177205829
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی درفام (تهران)اشرفي اصفهاني-بالاتر از نيايش-نبش 4 شرقي-بالاي بانک شهر-طبقه سوم021-44855785
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه سبز شهر -تهرانتهران - خيابان انقلاب - روبروي پيچ شميران- خيابان نورمحمدي - پلاک 62177524079
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر تقی دانائی-تهرانتهران-فلکه دوم تهرانپارس -جنب فروشگاه رفاه - کوچه رضايي - پلاک 12 - واحد 102177704004 02177732891
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکتر جوادیان-تهرانتهران - هروي - خيابان وفامنش - نبش مکران شمالي - پلاک 32 - ط 202122963447 - 22976274
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی میلاد پارسا-تهرانتهران - شهرک وليعصر -خيابان شهيدان بهرامي - خيابان 12 متري شريعتي - ميلان دوم - پلاک 3 و 52166293001
    دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه روما-تهرانتهران - تقاطع بلوار کاوه اندرزگو - کوچه قيطريه - بن بست نيکو - پلاک 2 -طبقه 3- واحد 302021-22211075 - 22211074
    دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی ملتتهران-خيابان امام خميني - خيابان رودکي-نبش بن بست خجسته-بالاي بانک سرمايه.2166362404
    دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ایرانیان-شهرریتهران - شهر ري - خيابان بيات ( 24 متري )- ساختمان اداري مرواريد - طبقه 4 واحد 40102156803535 - 02156803636
    دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکترلیلا ثابت قدم-شهریارتهران - شهريار -خيابان شهيد بهشتي شرقي (مابين چهارراه مخابرات و ميدان معلم ) کوچه ستايش - بن بست سرشار - ساختمان پرميس- طبقه اول - واحد 3 و 402165221660 02165221860
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی درخشش-شهریارتهران - شهريار - شهر جديد انديشه فاز 3 - خيابان مريم - خيابان گل نرکس شرقي - پلاک 4402165555893 - 02165551326
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر الهه ذوغالچی - ملاردملارد - مارليک - نبش خيابان دکتر حسابي شمالي- ضلع شرقي ميدان گلها - بالاي بانک کوثر - ساختمان فردوسي - طبقه سوم - واحد 12021-65169772
    دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ابریشم-شهرقدستهران - شهرقدس-خيابان امام خميني -بين کوچه وفا وصبا-جنب موسسه مالي نوري -پلاک153-طبقه اول2146810037
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهدی عینی-پرندتهران - پرند - فاز 2 - خيابان ستاره - روبروي دبستان علامه جعفري - پلاک 76 - طبقه اول2156790792
    دندان پزشکیمرکز جراحی مهر پرند (بخش دندانپزشکی )تهران-پرند-امام خميني-نبش خيابان آسمان56727042
    دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مجید مجیدیان-پرندتهران-پرند-فاز2-بلوار ستاره-روبروي فروشگاه کوروش -پلاک 54-طبقه همکف021-56218723
    عینک سازیعینک سازی درمانگاه بهرادتهران -فلکه دوم صادقيه - بلوار اشرفي اصفهاني-نرسيده به مرزداران-جنب برج نگين رضا-عينک بهراد02144059760-1 02144011405 02144056667
    عینک سازیعینک سازی نور چشم (تهران)تهران - خيابان ولي عصر - تقاطع طالقاني - مجتمع نور تهران - طبقه دوم تجاري - واحد805788228710 - 88228720
    عینک سازیعینک سازی گل بین -تهرانتهران ،خيابان فاطمي، روبروي هتل لاله، خيابان باباطاهر، بالاتر از کتاب فروشي نشر مرکز-پلاک182188985824
    عینک سازیعینک سازی شهاب-تهرانتهران، خيابان ونک، جنب برج آينه‌ي ونک، پلاک 10402188796197 02188791172-3
    عینک سازیعینک سازی نسیمتهران -خيابان پيروزي-مقابل خيابان 5 نيروي هوايي-پاساژ نسيم-پلاک 22177485293
    عینک سازیعینک سازی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور-تهرانتهران - وليعصر - بالاتر از ظفر - تقاطع نيايش - بلوار اسفنديار02182400 داخلي 4
    عینک سازیعینک سازی دیدگان (تهران )تهران - فاطمي - مقابل هتل لاله - اول باباطاهر88963195
    عینک سازیعینک سازی کن سیتهران - ميدان فلسطين-جنب خيابان طوس-پلاک 12021-88394293
    عینک سازیعينک سازی چشمان-تهرانتهران- خيابان شهيد بهشتي - خيابان عبدالمجيد صابونچي - پلاک 13- طبقه همکف021-88748219
    عینک سازیعینک سازی پرویزتهران - چهار راه حافظ-خيابان حافظ-بين خيابان جمهوري و نوفل لوشاتو - جنب کوچه زرتشتيان - پلاک 355 -طبقه همکف02166703134 02166707977
    عینک سازیعینک سازی یغمایی(فلسطین)تهران-پايين تر از ميدان فلسطين -روبروي سفارت فلسطين-پلاک36466413929
    عینک سازیعینک سازی امیر اکباتانتهران،شهرک اکباتان،فاز 1،روبروي بيمارستان صارم و دانشگاه شهيد بهشتي،بازارچه شماره 10،پلاک 46،عينک امير2144660298
    عینک سازیعینک سازی آرمانیتهران - فلکه اول تهرانپارس - ضلع شمال غربي - پلاک 22021-76703739
    عینک سازیعینک سازی امیران شعبه 1تهران-خيابان دماوند-ايستگاه آيت -پلاک550.02177477720-09367477720
    عینک سازیامیران شعبه2تهران-مجيديه جنوبي-روبروي بانک ملت-پلاک219.02122526710 22316331
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی رباط کریم-رباط کریمتهران -رباط کريم - خيابان شهيد ملکي - ساختمان زرافشان- طبقه اول- واحد 54021-4234939
    فیزیوتراپیفيزيوتراپی مرکزی قدس-شهرقدستهران - شهر قدس - بلوار امام خميني - نبش ميدان آزادي ( سر قنات ) - کوچه کافي - پلاک 19021-46878002
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی آسایش نو (تهران)تهران-ورامين - خيابان شهداء - قبل از کلانتري 12 - پلاک 1612136256574
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی تخصصی کیامهرشريعتي -بالاتر از يخچال-جنب خانه درسا-ساختمان پزشکان سب قلهک-پلاک 1495-طبقه اول-واحد52122624731
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی اریکه سلامتتهران - صادقيه - کاشاني - بلوار اباذر - نبش پيامبر شرقي - ساختمان آريا - پلاک 74 - طبقه سوم - واحد3012144976601
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی سحر سلامت-تهرانتهران - خيابان شريعتي - روبروي مترو قلهک - ساختمان آ-اس-پ- واحد 3502122631284 02122640847
    فیزیوتراپیمرکزفیزیوتراپی شاینا-نسیم شهرتهران نسيم شهر – خيابان سوم – بعد از داروخانه شبانه روزي –– نبش کوچه دانش پلاک 222021-56754347
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی نام ور (تهران)تهران- سعادت آباد - خيابان 37 -پلاک 50- واحد 588690734 88682093
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرزو (تهران)تهران - خيابان مطهري - بعد از سهروردي - نبش حکمي - پلاک 102188432969 02188478823
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی علی اصغری - دماوندتهران - دماوند - خيابان فرهنگ (سميه )0221-5220330
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ایرانمهر-تهرانتهران - شهران - بالاتر از ميدان دوم - جنب بانک آينده - ساختمان داروخانه شبانه روزي دکتر کريميان - طبقه 4 - واحد 15021-44304928
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی شفاءتهران-خيابان وليعصر-نرسيده به سينما آفريقا-ساختمان اطباء-پلاک1802-طبقه دوم88904466
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی پاستهران - فلکه 2 صادقيه-بلوار فردوس-بين خيابان رامين و آذر-روبروي باشگاه ورزشي خادم-پلاک 281-واحد1.2144952133
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی هرویتهران-پاسداران -ميدان هروي -خيابان وفا منش -خيابان جوانشير -پلاک212122967555
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ابیانه تهرانتهران،خيابان پيروزي ،بين متروپيروزي و نبرد،پلاک 532،طبقه سوم ،واحد92136601809
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی عیوضیتهران - شهرري - خيابان 24 متري رازي - ابتداي خيابان پيلغوش - پلاک 4 - طبقه اول55921665
    فیزیوتراپیتوانبخشی آرمان (تهران)تهران ، ميدان ونک ، خيابان گاندي ، کوچه بيستم، پلاک 10 ، طبقه همکف2188776903
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی کیان (تهران):تهران ،خيابان سي متري نارمک -نرسيده به فرجام، ساختمان پزشکان کيان021-77205528
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی رادیار-تهرانتهران-خيابان مالک اشتر -بين جيحون و يادگار - نبش کوچه نظري-پلاک يک2166371959
    فیزیوتراپیمرکز فيزيوتراپی مرادی فر-تهرانتهران-آيت اله کاشاني-بين بلوار اباذر و خيابان مهران-ساختمان پزشکان پارسا-پلاک 71-طبقه اول-واحد22144036418
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی رموک (تهران)تهران - خيابان سبلان شمالي -خيابان محسن آزادي - ساختمان پزشکان 98 - پلاک 79 - واحد 4021-88456772
    فیزیوتراپیکیلینیک تخصصی فیزیوتراپی آصف(تهران)تهران ،زعفرانيه، خيابان اعجازي، پلاک ۳۳، بالاي بانک صادرات ، طبقه دوم، واحد ۸22181376
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی مهرآبادی-تهرانتهران- خيابان کارگر شمالي-بالاتر از تقاطع فاطمي - نبش کوچه مريخ - پلاک 1292- طبقه سوم- واحد 72166947082
    فیزیوتراپیتوانبخشی یادمان (تهران)تهران-شهرک غرب-بلوار پاکنژاد-بين بلوار دريا و دادمان-مجتمع چند تخصصي يادمان-واحدتوانبخشي.2188088541
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی تخصصی پارسه (تهران)تهران- خيابان پاسداران - بوستان 9 - پلاک 133- ساختمان پزشکان مهر - طبقه 5 - واحد 18021-22793241
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی نیایشتهران -سعادت آباد-چهاراه سرو-سرو غربي-کوچه آريا-پلاک4-واحد222358022
    فیزیوتراپیکلینيک فیزیوتراپی آرزوی سلامت-تهرانتهران - خيابان خاوران - خيابان ذوالفقاري - نبش کوچه نورورزي - ساختمان جاهد - طبقه سوم021-33000592
    فیزیوتراپیتوانبخشی و لیزر درمانی حالیتهران پارس،ميدان شهرک اميد،بلوار مطهري،نبش کوچه 11مرکزي،پلاک 184 ط 3021-77367208
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ابوعلی-تهرانتهران-خيابان آزادي-خيابان 21 متري جي-بالاتر از خيابان طوس-نبش کوچه هاشمي نيا-پلاک 242-طبقه 42166031691
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی صادقیه(تهران)تهران - خيابان ستارخان - بين اسدي و خسرو - ساختمان پزشکان سبز -طبقه 4 - واحد18021-44241944
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی المپیک-تهرانتهران - ميدان المپيک - خيابان چهلم -روبروي ساختمان پزشکان مهر - پلاک 1744753240
    فیزیوتراپیمرکز فیزيوتراپی طنین سلامت-تهرانتهران-جلال آل احمد(شرق به غرب)-بعد از پل يادگار-خروجي فرزانگان-جهاد يکم-پلاک7-طبقه 3-واحد502144244632 02144272440
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آیدا-تهرانتهران - خيابان آيت الله کاشاني - نبش سازمان برنامه شمالي - مجتمع پزشکي امير2144113752
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی مهد سلامت (تهران)تهران،فلکه دوم صادقيه،خيابان آيت الله کاشاني،بين اباذر و مهران ،پلاک 71،ساختمان پارسا ،طبقه پنجم،واحد 18021-44023692
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی سلیمانی (تهران )تهران، فلکه دوم صادقيه، ابتداي بلوار آيت اله کاشاني، پشت پارک استقلال، خيابان گلستان يکم، پلاک 9، مجتمع فانوس، واحد19(021) 44072805
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی پگاه تهرانتهران،ستارخان،خيابان باقر خان،پلاک107،ساختمان امين،طبقه اول،واحد32166568347
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی سرو نقره ای (تهران)تهران - سعادت آباد - بلوار سرو غربي - بين ميدان کتاب و چهار راه سرو - پلاک 104 - طبقه سوم - واحد 7102126654294 /22076843 /22345749
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی مهرورزانتهران-ميدان رسالت،خيابان فرجام شرقي،نرسيده به چهارراه خاور،پلاک 772،طبقه همکف2177458121
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی افق روشن-تهرانتهران - سعادت آباد - نبش کوچه 33 و 31 شرقي - پلاک 2 طبقه اول021-88691789
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی ماهور-تهرانتهران - اتوبان ستاري - پيامبر مرکزي - روبروي مجتمع کوروش - پلاک 98 - واحد 2021-44024351
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی سبلان شرقتهران-سبلان شمالي-نبش کوچه بي غم-ساختمان پزشکي سينا-پلاک ۳۸۲ -طبقه اول واحد ۲۰86011270
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی آیت (تهران)تهران - نارمک - چهارراه تلفنخانه - خيابان 46 متري شرقي - جنب مدرسه سروش - ساختمان عدل - پلاک 250- طبقه اول - واحد 377976523
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی دکتر نصیری-تهرانتهران،جنت آباد،جنوبي،ابتداي خيابان ششم،ساختمان اداري الماس،واحد262146114839
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی سنائی(تهران)تهران - نازي آباد - خيابان شهيد رجايي-خيابان مدائن - نبش کوچه رنجبر-پاساژيوسف-طبقه سوم021-55046847
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی پیشگام (تهران )تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد کلاهدوز، بين بلوار کاوه وچهارراه قنات، نبش کوچه مطهري، مجتمع نگين، طبقه دوم، واحد12.021-22594876
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی توان مهر-تهرانتهران-خيابان ستارخان - خيابان شادمان - نرسيده به خيابان آزادي-نبش گلناز اول -پلاک 64-ساختمان پزشکان مادر-طبقه دوم2166059609
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی پارمینتهران - خيابان وليعصر -بالا تر از سه راه دکتر بهشتي(به سمت ونک) - پلاک 2119 - ساختمان پزشکان تخصصي کيميا - طبقه چهارم (ايستگاه پله اول )88553547-88726424
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی نیاوران (تهران)تهران - روبروي کامرانيه - جنب شهر کتاب - ساختمان نريمان -طبقه 4 - واحد 122122815607
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی آیدینتهران-اقدسيه-ميدان ارتش-روبروي مسجد جامع- پلاک26-طبلقه دوم26453780
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرزوی سعادتتهران-سعادت آباد - ميدان کاج- اول سرو غربي- پلاک 11 - ساختمان پزشکان سينا-طبقه 2-واحد15021-26741583
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی پردیس (تهران)تهران - خيابان مطهري - بعد از تقاطع شريعتي - نبش خيابان سروش - پلاک 2 - واحد 1021-86021364
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی پاک (تهران )تهران-بزرگراه ستاري 35متري گلستان نرسيده به شاهين شمالي021-44487389
    فیزیوتراپیفيزوتراپي سروستان-تهرانتهران-خيابان شريعتي - سه راه ضرابخانه - ابتداي پاسداران - بين سروستان 3 و 4 - پلاک 59 - طبقه 4 - واحد 1202122886454-5
    فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی باتیس-تهرانتهران - خيابان باهنر - بعد از پمپ بنزين - نبش خيابان رفيعي - جنب داروخانه شبانه روزي - پلاک 30 - واحد 802122290991-2
    فیزیوتراپیمعاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی هلال احمر(تهران)تهران - خيابان وليعصر - خيابان رشيد ياسمي02188201241-5
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی دکتر عمادی (تهران)تهران-ميدان فاطمي-ابتداي شهيد گمنام-خيابان جهان مهر-نبش خيابان فتحي شقاقي-پلاک63-طبقه388638988
    فیزیوتراپیکلینیک فيزيوتراپی یاران -تهرانتهران - خيابان اندرزگو - خيابان شبنما - کوچه سلمان - پلاک 19-واحد 22122685206
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی شریعتی (تهران)تهران-خيابان شريعتي-ضلع شمال غربي سيد خندان-ساختمان فوق تخصص پزشکان 100622892688-22892689
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی نسیم سلامتتهران-منطقه22-شهرک گلستان-ابتداي خيابان اميرکبير-پلاک6-طبقه همکف44758595
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی صادقی-تهرانتهران - اتوبان همت غرب - بلوار نهاوندي - جنب بيمارستان تريتا - ساختمان پزشکان تريتا - پلاک 11 - طبقه ششم واحد آ2144723851
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی دکتر شادانفر (تهران )تهران-پاسداران، ميدان هروي، گلزار 13،پلاک 10021-22978820 021-22978816
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی کلاب رامتن (تهران)خيابان مطهري-خيابان فجر-کوچه مدائن-پلاک 20-ساختمان پزشکان ماهان-طبقه سوم-واحد6
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی بیمارستان عرفان(تهران)سعادت آباد- بعد از ميدان سرو- خيابان شهيد بخشايش23021000
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی پونا-تهرانتهران - ونک -شيراز شمالي - خيابان حکيم اعظم - مجتمع پارک پرنس - بلوک A - طبقه همکف021-88038265
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی توان یار-تهرانتهران - شهرک شريعتي - خيابان مهران - نبش کوچه صمدزاده - پلاک 134 - ساختمان پزشکان آراز - طبقه چهارم - واحد 10021-55856711
    فیزیوتراپیآهنگ سلامتیتهران-خيابان فرجام-بين عبادي و سراج- ساختمان ارم-پلاک 389-طبقه 2-واحد8.77292589
    فیزیوتراپیموسسه فیزیوتراپی هیوا (تهران)تهران - خيابان شهيد بهشتي - بعد از چهارراه سهروردي- نبش خيابان يوسفي -پلاک 177021-88503358
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی پرسیمه-تهرانتهران-پاسداران-بوستان نهم-پلاک 119-طبقه همکف-واحد يک021-22552734
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی رویا (تهران )تهران-سعادت آباد ميدان سرو پاک نژاد نبش ک مطهري زيرگذر نيايش ساختمان مدائن واحد 4021-22350933
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی نشاط(تهران)نارمک - چهارراه تلفنخانه- 46متري غربي - روبروي بيمارستان انصاري -پلاک 384-واحد 112177950237
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی برناگر (تهران)اميرآبادشمالي،کوچه نهم،پلاک 124،طبقه اول88353312
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی جامع-تهرانتهران - شهران - بالاتر از فرهنگسرا -جنب بانک مسکن - ساختمان قائم - طبقه 2 -واحد92144317952
    فیزیوتراپیمرکز توانبخشی جامع امید (تهران)تهران - خيابان وليعصر - نرسيده به خيابان مطهري - کوچه حسيني راد -پلاک 342188898440
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی حکمتتهران - شهرري - خيابان 24 متري-ابتداي کوچه طرق رودي-جنب بانک انصار-ساختمان پزشکان خاتم55973982
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی راهین(تهران)تهران-خيابان شريعتي-بالاتر از حسينيه ارشاد-پلاک6-واحد132122853653
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی میرامینتهران - خيابان مطهري - خيابان لارستان - کوچه 22 - پلاک 422188800908
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی شرقتهران - تهرانپارس - بين فلکه دوم و سوم - خيابان 190غربي (عليدوستي)- پلاک 1 واحد 7 ساختمان رادين77740928
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی لوتوس-تهرانتهران - خيابان کارگر شمالي - بالاتر از مرکز قلب - نبش خيابان دوم - ساختمان 1839- طبقه اول - واحد 1488014232 88014233 88014234
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی افرامهرتهران -خيابان اشرفي اصفهاني- بلوارمرزداران -نرسيده به پل يادگار- مجتمع نگين آسمان - بلوک c- طبقه 3 -واحد112144299758
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی بهنام (تهران)تهران-خيابان شريعتي جنب حسينيه ارشاد. بن بست ارشاد پلاک 3 واحد1002122895939 02122895926
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی کیانیتهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - بالاتر از تقاطع مرزداران - کوچه ولد خاني - ساختمان مهتاب - طبقه 5 واحد 1344212642-021
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرزوی پیروزی (تهران)خيابان پيروزي-بعد از چهارراه کوکاکولا-جنب مسجد قدس-ساختمان پزشکان 27577153565
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی دلبری-تهرانتهران - خيابان فرشته - مريم غربي - مجتمع کوئين سنتر - طبقه دوم - واحد 2082126353960
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی واوان-اسلامشهرتهران - اسلامشهر-شهرک واوان - بلوار وليعصر -خيابان علامه جعفري -کوچه علامه شهيدي -پلاک 67-واحد همکف02156281900 02156289867
    فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی صحت-شهریارتهران -شهريار-بلوار رسول اکرم غربي - نرسيده به ميدان بسيج - جنب سازمان خدمات شهري - پلاک 384- واحد 202165242025 - 02165289450
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرسیما-ملاردتهران - ملارد - بلوار رسول اکرم - پايين تر از شبکه بهداشت - نبش بن بست لاله02165400974 02165413002-1
    فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی پرند (تهران)فاز 2 شهر پرند -بلوار ستاره بعد از چهار راه کوهستان -پلاک 16356792627
    کلینیککلینیک اروتز و پروتز باتیس-تهرانتهران - ميدان وليعصر - کوچه ولدي - پلاک 25 - واحد 22 - طبقه 82188918046
    کلینیککلینیک شنوایی و سمعک سرسبزچهارراه سرسبز-ضلع جنوب شرقي-جنب بانک صادرات -ساختمان پزشکان سرسبز77199495
    کلینیککلینیک واریس دکتر مهرداد اقدسی (تهران )خيابان فرمانيه غربي - تقاطع کامرانيه شمالي - جنب بانک پارسيان- ساختمان شماره يک کامرانيه - طبقه اول - واحد 802122819276-7
    کلینیککلینیک ارزیابی و تجویز سمعک شهرتهران - خيابان ولي عصر-بعد از زعفرانيه-نبش کوچه طوس -برج فردوس- پلاک 3047-طبقه سوم-واحد 1426130887
    کلینیککلینیک درد شفاء-تهرانتهران،شادمهر،خيابان بهبودي،خيابان الهام2166551722
    کلینیککلینیک تخصصی قلب تهران-تهرانتهران - خيابان وليعصر- روبروي درب اصلي پارک ملت- کوچه شناسا22024285
    کلینیککلینیک درد افتخار-تهرانتهران - سعادت اباد -سروغربي- انتهاي رياضي بخشايش -روبروي بيمارستان عرفان -ساختمان پزشکان- طبقه دوم -واحد ۲۰۱2126765137
    کلینیککلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک قصر- تهرانتهران - خيابان شريعتي - چهارراه قصر - ابتداي شهيد بهشتي - ساختمان پزشک قصر - پلاک 17 - طبقه 9 - واحد 9022188750930
    کلینیککلینیک ارزیابی و تجویز سمعک اکباتان -تهرانشهرک اکباتان-بلوار اصلي فاز يک-بالاتر از سه راه مخابرات-برج سايه44633916
    کلینیککلینیک درد راد-تهرانتهران، جردن، بعد از ميردامادخ قباديان غربي، پ 9، ط 1021-88882424
    کلینیککلینیک تخصصی دکتر مهرنوش نیشابوری (تهران)تهران تقاطع خيابان وليعصر و فتحي شقاقي، فتحي شقاقي (5) پلاک 19 طبقه دوم واحد 72188704409
    کلینیککلینیک درد چند تخصصی آسابزرگراه جلال آل احمد -بين کارگر شمالي و چمران-زير پل گيشا-نبش کوي پروانه-پلاک 2-طبقه 2 -واحد 688357154
    کلینیکمجتمع درمانی خیریه نور-پرنداستان تهران، پرند، بلوار سردار سليماني، بلوار امام جعفر صادق، بين آويني و ايثارگران2156930305
    مراکز دندانپزشکی SoS استان تهران
    کمک رسان ایران
    بیمه کمک رسان – دندانپزشکی SoS