بیمه کمک رسان خدمات درمانی و تکمیلی خانواده بیمهSoS عضویت در بیمه کمک رسان و استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد این شرکت بیمه درمانیSoS

نوشته‌ها

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

متن قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

اخذ-معرفینامه-بیمارستانی-بصورت-آنلاین-کمک-رسان-ایران

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

قرارداد عضویت کمک رسان

اين قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد و مندرجات قرارداد عضويت و الحاقيات مربوط بين عضو و شرکت کمک رسان ايران منعقد ميگردد و با صدور کارت عضويت از طرف شرکت کمک رسان معتبر مي باشد .

الف : تعاریف

تعاريف و اصطالحات مذکور در اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران علي رغم هر معني و هر مفهوم ديگري که داشته باشد صرفا به مفاهيم زير مورد استفاده هستند .

1- عضو :

شخص حقيقي و کمتر از 65 سال است که قرارداد عضويت کمک رسان را قبول و عضويت وي توسط کمک رسان قبول شده و حق عضويت مقرر را پرداخت نموده باشد .

2- حق عضویت :

مبلغي است که عضو بابت امکان استفاده از خدمات کمک رسان مي پردازد .

3- مدت عضویت :

دوره اي که طي آن عضو مي تواند از خدمات کمک رسان استفاده نمايد .شروع و خاتمه عضويت از ساعت 12 ظهر روزي است که در کارت عضويت قيد شده است .

4- بيمارستان :

موسسه درماني است که به موجب مجوز وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکي جهت بستري نمودن و مداواي بيماران تاسيس شده و در خارج از کشور نيز به مفهوم موسساتي است که به همين منظور در کشور خود مجاز به فعاليت مي باشند .

5- پزشک معالج :

پزشکي است که عضو تحت نظر وي مداوا و معالجه مي شود .

6- درمان :

معالجه از طريق بستري شدن عضو در بيمارستان (حداکثر 100 روز بستري شدن در يک سال عضويت )با استفاده از رويه هاي پزشکي توسط پزشک که صرفا به منظور درمان بيمار به کار گرفته مي شود .

7- بستري شدن :

عبارت است از اقامت حداقل 24 ساعت عضو در بيمارستان و مراکز جراحي محدود به منظور درمان .

تبصره :موارد مربوط به آنژيوگرافي قلب مشمول محدوديت زماني فوق نمي گردد .

8- داروي کمياب :

دارويي است که :

1-8 – به تشخيص پزشک معالج براي نجات جان و مداواي موثر بيماري عضو بستري ضروري بوده و بيمارستان يا بيمار قادر به تهيه آن و يا مشابه آن از داروخانه هاي مستقر در شهر محل بستري عضو نباشند .

2-8 – ناياب نباشد .

3-8 – تهيه و ارسال آن منع قانوني نداشته باشد .

9- حادثه :

هر واقعه ناگهاني ناشي از عوامل خارجي است که بدون قصد و اراده عضو بروز کرده باشد و موجب نياز عضو به خدمات کمک رسان گردد .

10- محل اقامت دائم :

محل دائمي اقامت عضو به شرح مندرج در برگ درخواست عضويت و تغييرات بعدي آن به شرح اعالم کتبي عضو.

11- امداد و انتقال پزشکي :

انتقال بيمار يا مصدوم تحت نظارت و مراقبت پزشکي به بيمارستان مناسب براي درمان وي .

12- کمک رسان :

شرکت کمک رسان ایران با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 91891 در اداره ثبت شرکتهاي تهران مي باشد و وظيفه ارائه خدمات در محدوده اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران را برعهده دارد .

13- بيمه گر کمک رسان :

يکي از شرکت هاي بيمه ايراني است که کمک رسان از طريق عقد قرارداد بيمه جبران هزينه هاي ،امداد درمان و حادثه موضوع اين قرارداد را به نيابت از طرف عضو خود نزد شرکت يادشده بيمه نموده است.

14- خطوط هواپيمایي بين المللي :

به مفهوم کليه شرکت هاي هواپيمايي بين المللي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي (ايکائو )

15- اورژانس :

به مواردي اطالق مي گردد که عضو در اثر تحقق ،حادثه مسموميت و يا بيماري حاد نياز فوري به مداوا در بخش اورژانس بيمارستان يا درمانگاه شبانه روزي داشته باشد .

16- خدمات ،تشخيصي پاراکلينيکي و سرپایي :

خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي موضوع اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران صرفا شامل موارد ذيل مي باشد .

الف- ،سونوگرافي ،ماموگرافي راديو ،تراپي ،راديولوژي انواع اسکن و سي تي ،اسکن سنجش تراکم ،استخوان نوار عضله و نوار ،عصب ،پاتولوژي گچ گيري و بازکردن ،گچ اکسيزيون و رزکسيون ،توده نوار ،مغز ،اسپرومتري ،پريمتري پاکي ،متري ،اوديومتري تعيين ميدان ،ديد بيوپسي تحت گايد سونوگرافي انواع ،آندوسکوپي انواع ام آر ،آي تست ،ورزش ،پانسمان ،اکوکارديوگرافي ،بخيه ،ختنه ليزر درماني، و فيزيوتراپي (خدمات فيزيوتراپي از قبيل ليزرتراپي تاسقف 000/000/20 ريال در )سال، سنگ شکن ، ليزيک براي رفع عيوب انکساري چشم بيش از3 .ديوپتر در هر محور براي هر چشم

ب- تامين هزينه ويزيت پزشک، دارو، آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و پس از ترخيص از بيمارستان براساس شرايط ( ذکر شده در بند1/8 ) ماده ج – .مزاياي عضويت و خدمات

ج- تامين هزينه( هاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس شرايط ذکر شده در بند2/8 .) ماده ج

17- دوره انتظار :

مدتي است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد وجود ندارد . موارد مشمول دوره انتظار بستري، تشخيصي، درماني و داروئي نافي مفاد و شرايط مندرج در ماده «د» اين قرارداد (محدوديت )ها و استثنائات از جمله بند6 آن نبوده و آن شرايط حاکم و مقدم بر موارد مشمول دوره انتظار زير مي.باشند

1/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينههاي ب ،ستري، پاراکلينيکي، تشخيصي و داروئي مربوط به بارداري زايمان طبيعي، سزارين، سقط جنين و کليه عوارض آنها منوط به طي شدن يک سال کامل عضويت و تمديد متصل سال دوم قرارداد عضويت است.

2/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينه خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي3 ماه کامل پس از تاريخ شروع

.عضويت است

3/17- دوره انتظار کليه خدمات بستري، درماني، تشخيصي، پاراکلينيکي، طبي و داروئي براي بيماري ،هاي زير4 ماه کامل از تاريخ شروع عضويت مي .باشد

– رفع عيوب انکساري چشم (شامل ليزيک، الزک و …) آنهم در صورتيکه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزديک بيني، دور بيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق بينائي هر چشم بيش از3 ديوپتر .يا بيشتر باشد

– بيماري هاي قلب و عروق (از جمله باي پس عروق، تعويضدريچ ، انواع آنژيوگرافي، آنژيوپالستي و …) کليه و مجاري ادراري (از جمله پروستاتکتومي، سن گهاي ادراري و کليه و …) گوارشي (از جمله سنگ و کيسه صفرا، پانکراتيت، زخمهاي دستگاه گوارش، کولکتومي، هموروئيد، فيشر، باي پس معده، چاقي مفرط، سينوس پاي لونيدال انواع هرني و …) مغز، اعصاب و ستون ،فقرات (از جمله تنگي کانال نخاع، انواع ديسک و هرني ستون فقرات توده مغزي، اسکوليوز، کايفوز، کرانيوتومي، لغزندگي مهره ها و …) چشم (از جمله آب مرواريد، آب سياه، قوز قرنيه، بلفاروپالستي، کارگزاري لنز داخل چشم و …) زنان (از جمله هيسترکتومي، سيستوسل، رکتوسل، کورتاژ تشخيصي، کيست و توده تخمدان و پستان، ميومکتومي، ماموپال )… ستي، فيبرم و گوش و حلق و بيني (از جمله لوزهها، ماستوئيدکتومي، اسپاتدکتومي، انحراف بيني، سينوزيت و …) غدد ،(از جمله تيروئيد لنفاوي، کبد و …) انواع سرطان، شيمي درماني و راديوتراپي، انواع فتق و هيدروسل ، آرتوسکوپي، تعويض انواع مفصل، ترميم و درمان آسيب تاندون و مينيسک به هر روش از جمله آرتروسکوپي، آرتروز، روماتيسم، الپراسکوپي تشخيصي ، سندروم تونل … کارپال، هالوکس والگوس و

4/17- تامين هزينه بستري از طريق اورژانس بيمارستان تابع شرايط عمومي قرارداد از جمله ماده «د» (محدوديت ها و استثنائات) است

ب :شرایط عضویت و استفاده از خدمات

1- کمک رسان اعضا خود را براساس قرارداد عضويت و مفاد پرسشنامه پزشکي تکميل شده توسط عضو پذيرش مي نمايد . چنانچه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر عضو در مورد اطالعات خواسته شده و يا در پاسخ به سواالت مطروحه در فرم

درخواست عضويت کتمان حقايق نموده و يا اظهارات کذب ،نمايد عضويت وي باطل و کارت عضويت فاقد اعتبار مي شود .در چنين صورتي کمک رسان محق به کسر هزينه ها و خسارات وارده به تشخيص خود مي باشد .

2- کمک رسان مي تواند به منظور بررسي وضعيت سالمتي عضو ، نامبرده را براي انجام معاينات و آزمايشات پزشکي ، به هزينه عضو به مراکز و پزشکان معتمد خويش معرفي نمايد .انجام معاينات درخواستي الزامي و هزينه انجام آن غير قابل استرداد است .

3- کمک رسان مي تواند با توجه به نتايج معاينات و آزمايشات پزشکي و به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر و با توجه به بند 6 ماده (د)اين قرارداد موارد خارج از تعهد را طي الحاقيه اي به اطالع عضو برساند . اين الحاقيه جز لاينفکي از قرارداد عضويت نامبرده خواهد بود.

4- متقاضي عضويت در کمک رسان بايد حق عضويت خود را همزمان با شروع يا تمديد مدت عضويت به کمک رسان پرداخت نمايد .کمک رسان در مقابل عضوي که حق عضويت خود را بموقع پرداخت ننمايد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

5- حق عضويت ساليانه مي باشد و درصورت قسط ،بندي عضو موظف است هر يک از اقساط را در سررسيد آن به کمک رسان پرداخت نمايد .در غير اينصورت کمک رسان مسئوليتي در قبال انجام تعهدات خود نداشته و در فاصله 10 روز پس از انقضا سررسيد پرداخت ، مابقي اقساط تبديل به حال شده و بالفاصله بايد توسط عضو به کمک رسان پرداخت شود .خدمات کمک رسان در مورد بيماري يا حادثه اي که منشا آن پس از پرداخت اخير باشد شامل عضو خواهد شد .

6- در صورتي که حق عضويت قسطي پرداخت ،گردد عرضه خدمات موضوع اين قرارداد پس از کسر ميزان مابه التفاوت حق عضويت ساليانه عضو انجام خواهد شد .

7- درصورت تحقق حادثه يا بيماري منجر به بستري شدن ،عضو وي نبايد با شخص يا اشخاص مسئول بروز حادثه و بيماري ناشي از آن صلح نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت درمان و امداد پزشکي عضو در مقابل مسئول حادثه و يا بيماري ناشي از ،آن قائم مقام عضو مي باشد .

8- چنانچه عضو داراي بيمه درماني يا قرارداد مشابهي ،باشد موظف است کمک رسان را مطلع نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت خدمات موضوع اين قرارداد ، قائم مقام عضو مي باشد .

9- کمک رسان در عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد عضويت مسئول عامل خارج از کنترل و فورس ماژور نمي باشد .همچنين کمک رسان هيچگونه مسئوليتي نسبت به تجويزات و اعمال پزشکي که عضو به موجب اين قرارداد در مرکز ،درماني تشخيص و پاراکلينيکي برخوردار مي گردد نخواهد داشت .

10- ،عضو به منظور استفاده از خدمات کمک رسان موظف است همکاري هاي الزم را در زمينه ارائه اطالعات اسناد و پزشکي مورد نياز کمک رسان و بيمه گر انجام دهند .عدم همکاري و ارائه اطالعات و اسناد درخواستي کمک رسان و بيمه گر موجب سلب مسئوليت کمک رسان در ارائه خدمات مي باشد .

11- هرگاه عضو اهليت قانوني نداشته ،باشد رضايت ولي و قيم وي براي درخواست يا قبول عضويت ضروري است و کليه وظايف و مسئوليت هاي عضو متوجه ولي يا قيم او خواهد بود .

12- کليه مکاتبات و مراسالت با عضو به آدرس و مشخصات مندرج در درخواست عضويت ارسال خواهد شد و عضو موظف است هرنوع تغيير در نشاني خود را کتبا به اطلاع کمک رسان برساند در غير اينصورت هيچ گونه مسئوليتي متوجه کمک رسان نخواهد بود .

13- کليه اختالفات ناشي از اين قرارداد به هيئت داوري متشکل از دو داور که هريک از طرفين انتخاب خواهند کرد و يک سرداور منتخب اين دو واگذار و نظر اکثريت اين هيئت براي طرفين معتبر و الزم االجرا خواهد بود .هزينه داور اختصاصي هر طرف به عهده همان طرف و هزينه سرداور به تساوي ميان طرفين تقسيم مي گردد .

14- قرارداد عضويت کمک رسان يک ساله است .اين قرارداد مي تواند با توافق طرفين به مدت يک سال ديگر تمديد گردد و تابع شرايط و حق عضويت کمک رسان در زمان تمديد مي باشد .

15- کمک هزينه هاي درمان و انتقال پزشکي موضوع اين قرارداد به وسيله بيمه گر کمک رسان تامين مي گردد .

16- هرگونه جعل يا استفاده از سند مجعول يا دخل و تصرف در اسناد ،پزشکي ،مالي بيمارستاني و يا اظهارات کذب به پزشکان توسط عضو موجب باطل شدن عضويت و قابل پيگرد قانوني مي باشد .

17- عضو موظف به حفظ و نگهداري کارت عضويت مي باشد و درصورت مفقود شدن بايد فورا کمک رسان را مطلع نمايد . قراردادن کارت عضويت در اختيار ديگران موجب لغو عضويت و پيگرد قانوني است .

18- کمک رسان و عضو مي توانند با اعالم قبلي سه ماهه کتبي نسبت به فسخ عضويت اقدام نمايند .درصورت فسخ قرارداد حق عضويت قابل استرداد براساس جدول کوتاه مدت کمک رسان محاسبه و به عضو مسترد مي گردد .درصورت استفاده عضو و يا هريک از اعضا مندرج در فرم درخواست عضويت عضو از خدمات کمک رسان مبلغ قابل استرداد پس از کسر هزينه اين خدمات پرداخت مي گردد .

19- در مواقع استفاده عضو از خدمات بيمارستان ها و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد کمک ،رسان درصورت احراز شرايط تامين ،خدمات تامين هزينه و استفاده از خدمات مستقيما از طريق صدور معرفي نامه کمک رسان انجام خواهد پذيرفت .

درصورت استفاده عضو از بيمارستان ها و مراکز پاراکلينيکي طرف قرارداد کمک رسان بدون ارائه معرفي نامه کمک رسان و يا عدم پذيرش معرفي نامه توسط پزشک ،معالج هزينه درمان مطابق با قرارداد ميان کمک رسان و آن مراکز تامين مي گردد .

درصورت عدم درج حق العمل جراح و دستمزد پزشکان در صورتحساب ،بيمارستان سقف تعهدات در تامين هزينه درمان محدود به قرارداد فيمابين کمک رسان و بيمارستان مي باشد .درصورت عدم استفاده عضو از بيمارستان هاي طرف قرارداد ، تامين هزينه درمان پس از دريافت کليه اسناد و مدارک و صورتحساب بيمارستاني پرداخت شده توسط ،عضو مشروط به احراز شرايط تامين ،خدمات براساس تعرفه قرارداد کمک رسان با بيمارستان هاي هم درجه انجام مي گيرد .

20- محدوديت زماني در ارسال و تکميل اسناد و مدارک پزشکي و تشخيصي جهت استفاده از مزاياي اين قرارداد 4 ماه از تاريخ ترخيص يا انجام خدمات مي باشد و کمک رسان پس از اين زمان مسئوليتي در تامين هزينه خدمات ياد شده ندارد .

21- تخفيف عدم خسارت : در صورتيکه عضو، در سال منتهي به تمديد قراردادعضويت هيچگونه خسارتي از بيمه گر دريافت نکرده و يا خسارت قابل دريافتي اعالم ننموده باشد، مشمول5% .تخفيف حق عضويت از زمان تمديد قرارداد مي باشد

22- فرانشيز: سهم عضو از هزينه قابل پرداخت است ؛ فرانشيز تامين هزينه خدمات آزمايشگاهي (بند2/8 )10% مي .باشد

ج – مزایاي عضویت و خدمات

اعضاء کمک رسان بر حسب نوع خدماتي که برگزيده اند از بخش يا کليه مزاياي زير برخوردار ميگردند .

1- دسترسي شبانه روزي :

کمک رسان جهت ارائه خدمات خود به طور شبانه روزي و در تمام ايام سال در دسترس عضو قرار دارد و وي مي تواند از هر طريق مطمئن نظير تلفن ، نمابر ، مراجعه حضوري و مکاتبه خدمات مورد نياز خود را به کمک رسان اطالع دهد .

2- معرفي پزشک :

کمک رسان درصورت نياز عضو به معرفي پزشک در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطالعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

3- معرفي بيمارستان و امکانات درماني :

کمک رسان در صورت نياز عضو به معرفي بيمارستان و امکانات درماني در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

4- امداد و انتقال پزشکي در سرتاسر ایران :

هرگاه عضو کمک رسان در خارج از تهران بر اثر سانحه يا بيماري در بيمارستان بستري شده باشد و به تشخيص کمک رسان

امکانات درماني در محل بستري براي درمان وي کافي نباشد به گونه اي که به تشخيص پزشک مورد تاييد بيمه گر انتقال وي به مرکز درماني مناسب فوريت داشته ،باشد کمک رسان در اسرع ،وقت با نظارت پزشکي و وسيله ،مناسب انتقال پزشکي عضو را به بيمارستان مناسبي در تهران يا شهر ديگري سازماندهي خواهد کرد .

5- اطلاع رساني :

هرگاه کمک ،رسان عضو مشمول ماده ج بند چهار را به بيمارستاني خارج از محل اقامت دائمي عضو منتقل نمايد ، از طريق مشاوره با پزشک معالج ، خانواده عضو را در جريان وضعيت او قرار خواهد داد .

6- تامين هزینه درمان بيمارستاني در سرتاسر ایران :

هزينه هاي درمان بستري بيمارستاني عضو در سرتاسر ايران تا سقف 000/000/000/2 ريال در سال برابر شرايط اين قرارداد به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

7- :غرامت روزانه بستري در بيمارستان

هزينه غرامت روزانه بستري در بيمارستان تا سقف روزانه000/000 /3 ريال حداکثر به مدت60 روز توسط بيمه گر تامين مي‌گردد

8- تامين هزینه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي:

هزينه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي مشمول اين قرارداد در سرتاسر کشور تا ميزان000 /000/50 ريال در ،سال بر اساس ،تعرفه به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

1/8- :تامين هزینه ویزیت پزشک، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستري در بيمارستان

هزينه خدمات ويزيت پزشک، دارو وآزمايش قبل از بستري در بيمارستان و بعد از ترخيص از بيمارستان به شرح و شرايط زير توسط بيمه‌گر کمک رسان تامين مي گردد

1- خدمات اين پوشش محدود به ويزيت پزشک، دارو و آزمايش بوده و براساس تعرفه هاي رسمي مصوب وزارت بهداشت آموزش پزشکي محاسبه و قابل پرداخت ميباشد

2- .اين خدمات بدون فرانشيز مي باشد.

3- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه به تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر رابطه مستقيم با بيماري منجر به بستري و جهت تشخيص، درمان يا ادامه آندرمان .داشته باشد قابل تامين است

4- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه بستري در بيمارستان براساس شرايط عمومي قرارداد عضويت تحت پوشش بيمه گر کمک رسان باشد و پس از .تسويه حساب قطعي پرونده بستري قابل تامين است

5- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند مح دود به هزينه هاي انجام شده در دوره زماني حداکثر30 روز قبل از هر بستري در بيمارستان و60 .روز بعد از ترخيص از بيمارستان مي باشد

6- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند نيز .تابع موارد استثناء عمومي قرارداد عضويت است

7- حداکثر مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي خدمات موضوع اين بند90 روز پس از.تاريخ ترخيص بيمارستان است

8- سقف تعهدات بيمه گر در تامين هزينه هاي خدمات اين بند حداکثر000/000/5 .ريال در سال است

2/8- تامين هزینه هاي خدمات آزمایشگاهي

هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش هاي تشخيص پزشکي، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي از سقف پاراکلينيکي بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تا سقف000/000/6 ريال در سال تامين مي .گردد

9- تامين هزینه زایمان طبيعي و سزارین :

هزينه درمان طبيعي و سزارين عضو مشروط به طي يک سال عضويت و تمديد سال دوم براي زايمان اول و دوم و سوم تا ميزان 000/000/110 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

10- تامين هزینه درماني اورژانس در بيمارستان:

هزينه درمان اورژانس بيمارستاني عضو تا سقف 000/000/12 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .اين پوشش شامل هزينه مراجعه سرپايي به مطب پزشک داير در بيمارستان ، درمانگاه و ساير نقاط نمي گردد .

11- تهيه داروي کمياب :

هرگاه عضو بستري شده به داروي کمياب نياز داشته باشد ، کمک رسان با توجه به ماده الف بند هشت داروي فوق را در اسرع وقت تهيه و در اختيار عضو قرار خواهد داد و يا محل تهيه آن را در شهر محل بستري عضو معرفي مي نمايد .

12- اخذ نظریه دوم پزشکي براي عضو بستري شده :

چنانچه تشخيص بيماري عضو بستري شده براي پزشکان ايراني معالج وي ممکن ،نباشد کمک رسان با ارسال گزارش پزشکي نظريه مشورتي پزشکان متخصص داخلي يا خارجي را اخذ و در اختيار پزشک معالج وي قرار خواهد داد .

13- پوشش حادثه :

اعضا کمک رسان در قالب يک قرارداد بيمه حوادث جمعي با بيمه گر کمک رسان تحت پوشش بيمه حادثه فوت ، نقص عضو و از کارافتادگي تا سقف 000/000/600 ريال در سال قرار دارند.

تبصره: حداکثر سن مجاز در مورد هر يک از اعضا75 .سال تمام مي باشد

14- امداد و انتقال پزشکي به خارج از کشور :

هرگاه درمان عضو بستري شده در ايران ممکن نباشد ليکن در خارج از کشور امکان پذير ،باشد کمک رسان انتقال پزشکي هوايي عضو را به موسسه درماني مناسبي در خارج از کشور از طريق اعزام توسط جت آمبوالنس هوايي و يا خطوط هوايي بين‌المللي سازماندهي مي نمايد . کليه خدمات ضروري شامل پذيرش در فرودگاه مقصد ، انتقال پزشکي به بيمارستان ، پذيرش در بيمارستان توسط کمک رسان سازماندهي مي شود .هزينه هاي اين مزايا در انتقال با جت آمبوالنس حداکثرتا 000/000 /000/2 ريال در سال و انتقال با خطوط هواپيمايي حداکثر معادل بليط عادي تهران – لندن تامين مي گردد .

15- اعزام همراه به خارج از کشور :

چنانچه به تشخيص کمک رسان ، همراهي يکي از بستگان عضو بيمار ضروري باشد ، اعزام همراه حداکثر به ميزان يک بليط عادي رفت و برگشت تهران – لندن سازماندهي و هزينه آن تامين مي گردد .

16- تامين هزینه درمان در خارج از کشور پس از انتقال پزشکي :

هزينه هاي درمان عضو منتقل شده به خارج از کشور موضوع ماده ج بند 14 تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال در خارج از کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .نرخ ارز بر مبناي نرخ فوق در زمان انجام هزينه محاسبه خواهد شد .

17- سازماندهي بازگشت عضو به ایران پس از درمان در خارج :

کمک رسان بازگشت هوايي عضو مشمول ماده ج بند 14 به ايران را پس از درمان در خارج از کشور حداکثر معادل 6 بليط عادي خطوط هواپيمايي بين المللي تهران – لندن سازماندهي مي کند .

18- نظارت بر درمان

کمک رسان در طول بستري عضو در خارج از کشور ، از طريق مشاوره با پزشک معالج بر درمان وي نظارت خواهد داشت و نتايج اين نظارت را به اطالع خانواده عضو در ايران خواهد رساند .

19- تامين هزینه درمان در طول سفر در خارج از کشور :

هرگاه عضو کمک رسان در طول سفر در خارج از کشور به علت حادثه يا بيماري در بيمارستان بستري شود هزينه مربوط به درمان وي در بيمارستان با رعايت کليه مفاد اين قرارداد تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال بر اساس برآورد ارزش خدمات معالجه مشابه در ايران بر اساس تعرفه جاري در مقابل اسناد بيمارستاني تائيد شده توسط مقامات ذيصالح ايران در آن کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

بستري شدن عضو در بيمارستان خارج از کشور بايد حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ بستري کتبا به اطالع کمک رسان رسانده شود .درغير اينصورت کمک رسان و بيمه گر آن در قبال انجام خدمات موضوع اين بند مسئوليتي نخواهند داشت .

20- ویزیت پزشک عمومي :

اعضا کمک رسان در صورت نياز به خدمات ،ويزيت ،مشاوره معاينه و تجويز دارو توسط پزشک عمومي مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات در منزل و يا محل کار خود در اسرع وقت دسترسي پيدا نمايند .ويزيت پزشک عمومي براي اعضا اين

پوشش رايگان است .

21- تهيه دارو :

اعضا کمک رسان درصورت نياز به تهيه دارو مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات دسترسي پيدا نمايند .دارو پس از دريافت نسخه معتبر پزشکي از داروخانه تهيه و به بيمار تحويل داده مي شود .هزينه اياب و ذهاب بر اساس جدول تعرفه ويژه اعضا و هزينه دارو بر اساس رسيد داروخانه در تعهد عضو است.

22- سازماندهي انتقال پزشکي به بيمارستان :

درصورت نياز عضو به انتقال پزشکي از منزل به بيمارستان ، کمک رسان امکان اين انتقال را با استفاده از شبکه آمبوالنس اورژانس يا خصوصي سازماندهي مي نمايد .هزينه انتقال پزشکي بر اساس تعرفه ويژه اعضاء کمک رسان بر عهده عضو است .

23- معرفي وکيل در سراسر ایران :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به وکيل در ايران و سراسر جهان مي توانند اطالعات الزم را از طريق شبکه بين المللي کمک رسان دريافت نمايند .

24- راهنمایي و مشاوره حقوقي :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي حقوقي مي توانند از طريق تلفن يا مراجعه حضوري با تعيين وقت قبلي با وکالي منتخب کمک رسان در تهران تماس گرفته و با توجه به اختيار جداگانه اي که جهت انتخاب وکيل و مشاور حقوقي به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمايي حقوقي بدون پرداخت وجه برخوردار گردند .

25- همياري حقوقي :

اعضاء کمک رسان درصورت نياز به همياري ، همراهي و مشاوره حقوقي در جلسات مذاکره و يا حل اختالف حقوقي که به همياري و همراهي حقوقي نيازمند باشد با عقد قرارداد جداگانه با وکالي انتخابي از خدمات وکالي منتخب کمک رسان بهره مند مي شوند . وکلاي مزبور براي ارائه خدمات مورد نظر عضويت متقاضي را در دريافت حق الزحمه لحاظ خواهند نمود .هزينه استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد .

26- انجام وکالت :

اعضاء کمک رسان در صورت تنظيم وکالتنامه مي توانند از خدمات وکلاي منتخب کمک رسان در دعاوي بهره مند شوند .

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

کرونا این روزها دغدغه تمام افراد جامعه شده است و هزینه های درمان این بیماری نگرانی افراد جامعه را دو چندان کرده است اما شرکت کمک رسان مثل همیشه برای ایجاد امنیت خاطر و کاهش نگرانی از همهگیری این بیماری تمهیداتی از مشاهده اولین علائم بیماری تا ترخیص از بیمارستان و حتی در دوران قرنطینه اندیشیده است که جهت یادآوری به اختصار به شرح ذیل مطرح میگردد.

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

1 – مشاوره و راهنمائی پزشکی تلفنی و تصویری

باتوجه به توصیه اکید درخصوص عدم حضور در مراکز درمانی به دلیل زنجیره انتقال بیماری اعضای کمک رسان با مشاهده اولین علائم ابتلا به کرونا )تب، تنگی نفس، سرفه( و حتی صرفاً به منظور دریافت راهنمایی کلی توسط پزشکان کمک رسان در تمام ساعات شبانه روز از امکان راهنمایی و مشاوره برخوردارند و علاوه بر مشاوره با ورود به سایت شرکت کمک رسان ارتباط موبایل و یا تبلت از مشاوره پزشکی تصویری نیز بهره مند می گردند که در این روش با مشاهده علائم بالینی مشاوره و راهنمایی بیشتری خواهند داشت و درصورت نیاز دستور آزمایش و تجویز دارو توسط پزشکان صورت میگیرد.

جهت مشاوره تلفن 88648530 و برای فعال نمودن امکان مشاوره تصویری به آدرس https://user.isos.co مراجعه فرمائید.


2 – تأمین هزینه تشخیص کرونا و راهنمایی نوع و محل انجام تست های لازم

تأمین هزینه تشخیص کرونا (تست پی سی آر ، آزمایش خون، و اسکن ریه) در صورت مثبت بودن جواب تست تا سقف 10 میلیون ریال در سقف تعهدات پاراکلینیکی در سال براساس تعرفه و طبق دستور پزشک متخصص ریه و عفونی و داخلی و طب اورژانس منوط به طی شدن 14 روز از تاریخ شروع عضویت. درصورت لزوم پزشکان ما راهنمائی لازم جهت انجام تستهای ضروری (تست پی سی آر و آزمایش خون و اسکن ریه) و مراکز انجام آنها را در اختیار اعضاء قرار میدهند درصورت مراجعه برای انجام سی تی اسکن ریه در مراکز طرف قرارداد معرفینامه صادر خواهد شد.


3 – بررسی اسکن و نتایج آزمایشات و اخذ نظریه دوم پزشکی از پزشکان متخصص ریه و عفونی

درصورت نیاز و پس از دریافت نتایج آزمایشات این نتایج توسط پزشکان متخصص ریه و عفونی نیز بررسی شده و نظریه آنها نیز درمورد چگونگی روند درمان شما اخذ و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بدیهی است که این نظریه جنبه کمکی داشته و نمی تواند جایگزین نظر پزشک مستقیم درمان شما باشد. علاوه بر شماره واتساپ 09913393145 پرتال پزشک در منزل امکان ارسال نتایج آزمایشات و تصاویر و فیلم اسکن و همچنین نحوه دریافت نسخه را برای شما مهیا نموده است.


4 – اخذ پذیرش بیمارستان در مراکز طرف قرارداد و تأمین هزینه بیمارستان

اعضای کمک رسان می توانند از طریق کمک رسان نسبت به اخذ پذیرش در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد درصورت فراهم بودن شرایط و امکانات بستری در بیمارستان اقدام نمایند هزینه های بستری تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال در سقف تعهدات بیمارستانی تأمین میگردد.


5 – پرداخت غرامت بستری

درصورت بستری فرد مبتلا به کرونا جهت درمان در بیمارستان تأمین هزینه غرامت روزانه بستری در بیمارستان تا سقف 3 میلیون ریال حداکثر به مدت 60 روز در سال برابر شرایط قرارداد تأمین می گردد.1 / 5 – پرداخت غرامت دوران قرنطینه در منزل

درصورت مثبت بودن جواب تست پیسیآر و یا اسکن ریه و دستور پزشک مبنی بر قرنطینه خانگی تأمین هزینه غرامت روزانه قرنطینه خانگی به ازای هر روز 000,000,1 ریال به مدت 7 روز در سال تأمین می گردد.


6 – پیگیری روند بهبودی

درصورتیکه در حال درمان در قرنطینه خانگی باشید مرکز خدمات پزشک در منزل روزانه با شما در تماس بوده و روند درمانتان را پیگیری و به پزشکان ما منتقل خواهند نمود تا درصورت وخامت و یا تشدید علائم اقدامات لازم انجام گیرد.


توجه: خدمات فوق از تاریخ 15 / 10 / 1399 قابل اجرا میباشد.

خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت

راهنمای استفاده از خدمات بیمه حکمت – خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت
خدمات

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه حکمت علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت
خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت


بستری در بیمارستان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید.

هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.
خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب

مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.استفاده از سهم بیمه گر اول:در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه حکمت هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد:

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان).

خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

بیمه تکمیلی کمک رسان

مراکز طرف قرارداد SoS بوشهر

مراکز طرف قرارداد SoS بوشهر

آدرس و شماره تماس مراکز طرف قرارداد کمک رسان ایران SoS در استان بوشهر – مراکز طرف قرارداد SoS بوشهر

بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS
ارائه خدمات بیمه تکمیلی تخصصی خانواده کمک رسان SoS

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان بوشهر

عنوان مرکزنوع مرکزتلفنآدرس
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهرآزمایشگاه33531383بوشهر - خيابان امام خميني - روبروي بسيج مرکزي -جنب داروخانه دکتر آهنگي
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نیکنامآزمایشگاه7733662114بوشهر - خيابان امام خميني - جنب درمانگاه محمد رسول ا.. (ص)
آزمایشگاه دکتر کرمی(کنگان)آزمایشگاه77370227092بوشهر- شهرستان کنگان- بلوار امام خمینی- جنب پل هوایی - ساختمان پزشکان
آزمایشگاه رازی (جم)آزمایشگاه7737632567بوشهر- شهرستان جم- خيابان رازي- ساختمان پزشکان
شهدای خلیج فارسبیمارستان دولتی7733455374بوشهر- ميدان آزادي - ابتداي خيابان طالقاني - فلکه ي برج
شهید گنجی (برازجان)بیمارستان دولتی7734260016برازجان - جاده کمربندي - فلکه امام رضا -خيابان ده قائد
سوانح و سوختگی گناوه - بوشهربیمارستان دولتی7733124600گناوه -نرسيده به پليس راه
بقیه الله الاعظم(عج) بوشهر دیلم‌بیمارستان دولتی7733241160ديلم- خيابان امام حسين
امام حسین (اهرم)بیمارستان دولتی7735222251اهرم - خيابان آب گرم
بیمارستان زینبیه خورموج - بوشهربیمارستان دولتی7735325470خورموج - جاده بوشهر کنگان
امام خمینی کنگان بوشهر کنگان‌بیمارستان دولتی7737224792بلوار امام خميني .خيابان رازي.بيمارستان امام خميني
بیمارستان امام هادی دیربیمارستان دولتی077 3546 3621دير
تک تخصصی قلببیمارستان دولتی07733328805, 07733326802بوشهر - بعد از چهارراه دادگستري
بیمارستان زینبیه خورموج - بوشهربیمارستان دولتی7735325470خورموج - جاده بوشهر کنگان
امام خمینی کنگان بوشهر کنگان‌بیمارستان دولتی7737224792بلوار امام خميني .خيابان رازي.بيمارستان امام خميني
امیرالمومنین (ع) (گناوه)بیمارستان دولتی7733134625گناوه -کيلومتر 5 جاده برازجان - روبري پليس راه
بیمارستان امیرالمومنین (ع) نهاجا (بوشهر)بیمارستان غیر دولتی عمومی33447347بوشهر -پايگاه هوايي
بیمارستان توحیدبیمارستان غیر دولتی عمومی077-37625140بوشهر،شهرستان جم،بلواروليعصر،شهرک توحيد
بیمارستان حضرت قائم (عج) - استان بوشهربیمارستان غیر دولتی عمومی33548862بوشهر- اول خيابان بي سيم
رادیولوژی فک و صورت دکتر نرگس آریاتصویربرداری7733564827بوشهر - خيابان بيسيم - کوچه لاله 7 - ساختمان خليج فارس 2 - طبقه همکف
مرکز پزشکی هسته ای دکتر مجید اسدیتصویربرداری7733331980بوشهر - پشت بيمارستان شهداي خليج فارس بخش پزشکي هسته اي
مرکز جراحی دی (بوشهر)جراحی محدود077-33331265بوشهر - خيابان امام خميني (سنگي) - روبروي بانک پاسارگاد
داروخانه دکتر شجاعت-بوشهرداروخانه9173761645ميدان امام - اول بيسم
داروخانه شبانه روزی دکتر رضایی بوشهرداروخانه7733337266بوشهر،خيابان ساحلي،جنب کلينيک تخصصي ابوالفضل
درمانگاه دندانپزشکی لبخنددندان پزشکی7733447871بوشهر - بهمني - بلوار شهيد ماهيني - بعد از ميدان رفاه
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (بخش دندانپزشکی)دندان پزشکی33447871بوشهر - خيابان امام خميني - روبروي سازمان انتقال خون
دندانپزشکی دکتر محمد عباسی (کنگان)دندان پزشکی9305557439بوشهر،شهرستان کنگان،خيابان معلم،نبش فرعي چهارم
مرکز دندانپزشکی بوشهر (دکتر مهدی سعادت نیا)دندان پزشکی33540390بوشهر -خيابان امام خميني -روبروي کوچه آسياب
دندانپزشکی دکتر امیری مقدمدندان پزشکی077-37262889عسلويه -خيابان ساحلي -رو به رو اسکله ماهيگيري جنب رستوران گلها
کلینیک دندانپزشکی دکتر لاله عباسلو ( جم)دندان پزشکی077-37637048استان بوشهر،شهرستان جم،خيابان رازي
دندانپزشکی دکتر مجید محسنی (جم)دندان پزشکی7737637051بوشهر-شهرستان جم -ميدان امام حسين -خيابان بهداشت - ساختمان پزشکان سپهر طبقه اول
عینک سازی نگاه کنگانعینک سازی7737223231بوشهر-کنگان-بلوار امام خميني-ساختمان پزشکان ابوالفضل-طبقه اول
عینک سازی رهام - بوشهرعینک سازی33351197بوشهر - چهارراه ولي عصر
کلینیک فیزیوتراپی چوبینهفیزیوتراپی077-33322695بوشهر - خيابان امام خميني (ره)-کوچه مسجد شهيد عاشوري -
مرکز درمانی در بوشهرکلینیک-
مرکز درمانی در بوشهرکلینیک-
مرکز درمانی در بوشهرکلینیک-
مرکز درمانی در بوشهرکلینیک-
مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان بوشهر

خدمات پزشک در منزل SoS

خدمات کمک‌رسانی اتومبیل

خدمات پزشکی ویژه پروژه های صنعتی

تماس با SoS

درباره نمایندگی SoS

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه sos

مراکز درمانی SoS استان مرکزی

مراکز درمانی SoS استان مرکزی

مراکز درمانی SoS استان مرکزی

بیمه SoS نمایندگی جردن
بیمه SoS – مراکز درمانی SoS استان مرکزی

آدرس و شماره تلفن مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه کمک رسان ایران SOS در استان مرکزی

جهت یافتن مرکز مورد نظر خود فقط کافیست نام آن را در داخل کادر جستجوی زیر تایپ کنید – مراکز درمانی SoS استان مرکزی

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان مرکزی

نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر مرضیه قاضی سعیدی-اراکاراک-خيابان شهيد بهشتي-بالاتر از امام زاده-ساختمان پزشکان رازي-طبقه دوم-بلوک سمت راست-واحد1608634029045-35
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور-اراکمرکزي - اراک - خيابان شهيد شيرودي - مقابل بانک خون - ساختمان اهورا- طبقه زير زمين8633127212
آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی (اراک)استان مرکزي - اراک -ميدان 7تير - ابتداي خيابان شکرايي8632246822
آزمایشگاهآزمایشگاه فارابی-اراکاستان مرکزي - اراک - ميدان 7 تير کوچه شکران8634220124
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بهسان-اراکمرکزي-اراک-خيابان نيسانيان-مجتمع بهارستان-طبقه اول8632234123
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نوین-اراکاراک- خيابان بهشتي - نرسيده به سه راه ارامنه - روبروي بانک ملي086-34220299
آزمایشگاهآزمایشگاه دانشمند-اراکمرکزي - اراک - ميدان شريعتي - خيابان شهداي شبان - ساختمان اميرکبير8634224058
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی شفا- اراکاراک - خيابان امام خميني روبروي - داروخانه امير کبير086-32225316
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی پارس- اراکمرکزي - اراک - خيابان شهيد شيرودي8633133555
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر قلعه نویی-اراکمرکزي - اراک - خيابان شکرايي - بن بست گاندي86342200043
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر عظیمی-تفرشمرکزي -تفرش-ترخوران-خيابان امام خميني -جنب داروخانه رضايي08636229890 08636222691
آزمایشگاهآزمایشگاه شفا (ساوه)مرکزي -ساوه -خيابان امام -ساختمان دکتر بلور چي- طبقه دوم08642221510-08642229000
بیمارستان خصوصیبیمارستان قدس (اراک)اراک - خيابان فلسطين8632223019
بیمارستان خصوصیبیمارستان فوق تخصصی سینا (بستری) - اراکاستان مرکزي - اراک-انتهاي خيابان هبکو-ميدان ورزش- پشت ورزشگاه086-33682721
بیمارستان خصوصیبیمارستان حضرت فاطمه(س)-ساوهمرکزي-اراک-ساوه-ميدان دانشگاه-بلوار شهيدناصري-ميدان شهيد ناصري8642442400
بیمارستان خصوصیپاراکلینیکی بیمارستان حضرت فاطمه(س)-ساوهمرکزي-اراک-ساوه-ميدان دانشگاه-بلوار شهيدناصري-ميدان شهيد ناصري8642442400
بیمارستان دولتیبیمارستان خوانساریمرکزي - اراک - انتهاي خيابان دانشگاه086-33675005
بیمارستان دولتیامیرالمومنین اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک - ميدان بسيج (سردشت)- جنب دانشكده پزشكي086-34173617
بیمارستان دولتیطالقانی اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک- خيابان امام خميني(ره)- بالاتراز مسجد سيدها- بيمارستان طالقاني086-32776063
بیمارستان دولتیولیعصر اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک - خيابان امام - ميدان وليعصر086-32248046
بیمارستان دولتیامیرکبیر اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک - ميدان راه آهن - ميدان پرستار086-33130040
بیمارستان دولتیامام علی (ع) مرکزی کمیجانمرکزي - کميجان086-25453583
بیمارستان دولتیامام سجاد (ع) - مرکزی آشتیانمرکزي - آشتيان - خيابان شهيد بهشتي086-37222123
بیمارستان دولتیوالفجر تفرش مرکزی تفرش‌مرکزي - تفرش - خيابان شهيد فياض بخش086-36223266
بیمارستان دولتیبیمارستان امام خمینی (خمین)مرکزي -خمين- ميدان مدرس086-46332211
بیمارستان دولتیبیمارستان امام صادق (دلیجان)مرکزي - دليجان - خيابان دکتر بهشتي شمالي086-44224114
تصویربرداریراديولوژي و سونوگرافي مهر (اراک)مرکزي - اراک - ميدان ولي عصر - خيابان امام خميني - مجتمع دنا - طبقه سوم086-32244706
جراحی محدودمرکز جراحی محدود دی (مرکزی)مرکزي - اراک - خيابان شهيد شيرودي33127174
جراحی محدودکلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی دیداراراک - خيابان شهيد شيرودي-روبروي سازمان انتقال خون086-33127297
جراحی محدودمرکز جراحی محدود ایرانمهر (مرکزی)اراک - خيابان شهيد شيرودي - نبش کوچه شهيد محمود آبادي086-32240500
جراحی محدودمرکز جراحی محدود دی ساوه - مرکزیمرکزي-ساوه-شهرک فجر-فاز 3-بعد از ميدان جراحي زاده-خيابان شهيد نبيري8642252605
داروخانهداروخانه هلال احمر- اراکمرکزي - اراک - خيابان عباس آباد - جنب هلال احمر8632225400
داروخانهداروخانه مهر-اراکاستان مرکزي - اراک -خيابان عباس آباد -بالاتر از ميدان هفت تير - ساختمان پزشکان بزرگمهر8632238292
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی پروشات-اراکاراک - خيابان دانشگاه - ميدان نماز - جنب پست بانک33683981-33683982
دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سینوهه-اراکمرکزي - اراک - خيابان عباس آباد - - کوچه شمس - ساختمان سينوهه086-32233766
دندان پزشکیدندان پزشکی آراز (مرکزی)اراک - خيابان شهيد بهشتي- جنب بانک کارآفرين086-32224383
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی پورسینا-اراک (مرکزی)اراک، خيابان شهيد بهشتي - بالاتر از امامزاده32213519
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علیرضا کاظمی نسب-زرندیهمرکزي-اراک-شهرستان زرنديه-مامونيه-خيابان امام خميني-خيابان امام خميني 41 نبش خيابان -داخل کوچه- طبقه همکف- ساختمان پزشکان قائم086-45228822 091912226884
دندان پزشکیمهراداراک-ابتداي خيابان شهيد شيرودي-جنب کلينيک جراحي محدود ايرانمهر8634025123
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مهرگانمرکزي - اراک - ميدان شهدا - جنب پاساژ اسلامي ساختمان علوي086-32214828
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دکتر مختاری (مرکزی)مرکزي - اراک- خيابان شهيد بهشتي -بالاتر از امام زاده8632212005
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علیرضا کاظمی نسب-زرندیهمرکزي-اراک-شهرستان زرنديه-مامونيه-خيابان امام خميني-خيابان امام خميني 41 نبش خيابان -داخل کوچه- طبقه همکف- ساختمان پزشکان قائم086-45228822 091912226884
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکتر الهی (اراک)مرکزي - اراک - ميدان شريعتي - ابتداي خيابان طالاقاني - جنب سازمان دامپزشکي086-32760760
دندان پزشکیدکتر رضوان رجایی-اراکاراک - خيابان شهيد بهشتي - روبروي مسجد حاج صابر8632231940
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مارال-اراکمرکزي-اراک-خيابان هپکو-خيابان نواب8633676969
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد تقی شاهسوارانی-اراکمرکزي - اراک - خيابان امام خميني - جنب بانک رفاه8632235022
عینک سازیعینک سازی و بینایی چشماراک - خيابان شهيد بهشتي - روبروي بيمه پاسارگاد-جنب ساختمان فردوس8632210281
عینک سازیعینک سازی فرادید-اراکاراک-خيابان مخابرات-روبرو پاساژمرکزي-طبقه بالا آتليه عکسباران8632243112
عینک سازیعینک نیک زادمرکزي - اراک- خيابان مخابرات- پاساژ حاجي عراقچي - طبقه 232248949
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی سلامت-اراکمرکزي - اراک -خيابان خرم - روبروي سازمان انتقال خون - ساختمان پزشکان بوعلي ( دي ) - طبقه پنجم8633121020
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آرشیدا-اراکاراک-خيابان امام-چهارراه دکتر حسابي-بالاي داروخانه شبانه روزي دکتر قاسمي طبقه سوم9359836900
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی بزرگمهر-اراکمرکزي-اراک-خيابان شهيد بهشتي-ساختمان بزرگمهر8632239336
فیزیوتراپیفیزیوتراپی توانا (اراک)استان مرکزي- اراک - خيابان امام خميني -ساختمان دنا - طبقه دوم - واحد 7086-32240811
فیزیوتراپیفیزیوتراپی حکیم (اراک)اراک - بيمارستان وليعصر (مقابل شرکت نفت) - فيزيوتراپي حکيم9181616597
فیزیوتراپیکلینیک تخصصی فیزیوتراپی نوین-اراکمرکزي - اراک - بلوار جهانپناه -ساختمان آسا - پلاک 8599-طبقه دوم - واحد 2028633126975
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی شفا-ساوهاراک-ساوه-خيابان امام خميني-امام خميني 12-ساختمان قائم-طبقه همکف9125550395
کلینیکپاراکلینیکی بیمارستان سینا-اراکمرکزي - اراک - خيابان هپکو - ميدان ورزش - جنب ورزشگاه08633682721 - 08633405
کلینیکپاراکلینیکی بیمارستان قدس-اراکمرکزي - اراک - خيابان فلسطين8632228065
مطبمطب دکتررضا گلستانی عراقی-اراکاراک-چهارراه هلال احمر- کوچه عضد- ساختمان کيانمهر9181611051
مطبمطب دکتر الهام فراهاني-اراکاراک-خيابان امام -نرسيده به ميدان وليعصر-ساختمان پزشکان دنا-طبقه دوم8632233604
مطبمطب دکتر حسین سرمدیان-اراکمرکزي - اراک - خيابان نيسانيان - مجتمع نيسانيان - طبقه 28632237178
مراکز طرف قرارداد بیمه کمک رسان ایران بیمه sos در استان مرکزی

مراکز درمانی SoS استان البرز

خدمات پزشکی در منزل

خدمات پزشکی صنعتی SoS

مراکز درمانی SoS استان هرمزگان

مراکز درمانی SoS استان لرستان

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

مراکز و کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد با SoS در استان تهران – خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS در سایت کمک رسان ایران نمایندگی 1046 تهران خیابان جردن شمالی

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS
خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

اطلاعیه SoS در رابطه با افزایش تعرفه وزارت بهداشت

کاربر محترم اگر شما بیمه تکمیلی ندارید

لطفا جهت عضویت در طرح درمان و دندانپزشکی کمک رسان ایران فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

  بیمه دندانپزشکی SoS
  09123763697 بیمه دندانپزشکی SoS

  خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

  خدمات دندانپزشکی

  هزینه خدمات دندانپزشکی بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود.


  متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

  شرکت کمک رسان باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.

  خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS


  شرایط دندانپزشکی برای اعضائی که در سال 99 تحت پوشش می‌باشند

  بدنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات دندانپزشکی به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت بیمه گر کمک رسان طرح دندانپزشکی کمک رسان از تاریخ 1399/1/1 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

  مشخصات عمده طرح به شرح زیر است:

    طرح طلائی طرح نقره‌ای
  سقف تعهدات سالیانه (ریال)‏ 45,000,000 20,000,000
  حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال)‏ 11,400,000 6,800,000

  به مبالغ فوق، معادل 9 درصد بعنوان «مالیات بر ارزش افزوده» اضافه می‌گردد.

  میزان فرانشیز:    30%
  دوره انتظار:            3 ماه


  موارد خارج از تعهد: ایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان و زیبایی.
  تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد.
  شرط عضویت: درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
  مراکز طرف قرارداد در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
  امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
  مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

  خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کمک رسان ایران تماس حاصل فرمائید.

  موارد خارج از تعهد: ایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان و زیبایی.
  تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد.
  شرط عضویت: درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
  مراکز طرف قرارداد در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
  امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
  مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

  کاربر محترم لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

  خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کمک رسان ایران تماس حاصل فرمائید.

  هزینه خدمات دندانپزشکی بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود. متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

  شرکت کمک رسان باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.

  برای جستجوی راحتتر نام مرکز کلینیک و درمانگاه دندانپزشکی مدنظر خود را در قسمت جستجو تایپ کنید – مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی SoS در استان تهران

  مراکز دندانپزشکی SoS استان تهران

  نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی قدس-شهرقدستهران-شهرقدس-ميدان قدس-پلاک 21-ساختمان ساعت02146860506 02146825323
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی نامی-شهر قدستهران-شهرقدس-بلوارامام خميني-ساختمان نگين قدس2146877889
  آزمایشگاهآزمایشگاه مهر (ورامین)تهران- ورامين-ميدان امام-خيابان شهدا-ساختمان پزشکان مهدي021-36256415
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی پارس لب-ورامینتهران-ورامين - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان بهشتي - پلاک 6-طبقه همکف211650
  آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر قلی زاده(ورامین)تهران -ورامين-ميدان امام خميني-کوي شهيدان اکبري02136250463 02136250711
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی مهرسیناتهران -پاکدشت - ابتداي خيابان مطهري - بن بست فجر - ساختمان دکتر عليزاده36029853
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو (تهران )تهران-خيابان وليعصر - بالاتر از پارک ساعي -خيابان 32 - پلاک 488208442
  آزمایشگاهآزمایشگاه مهسا - تهرانتهران-نازي آباد-خيابان رجايي-کوچه سنگاند-پلاک 6-طبقه دوم5146
  آزمایشگاهآزمایشگاه ژنتیک ژنوم - تهرانتهران - خيابان ولي عصر - بالاتر از پارک ساعي - خيابان سي و دوم - پلاک 4 - طبقه 4 - واحد 142188208376
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند( تهران)تهران ،خيابان شريعتي ،خيابان وحيد دستگردي،خيابان نفت،پلاک 17422264144
  آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه الیاد (تهران )جنت آباد روبروي 30 متري گلستان44440494
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی شافی-تهرانتهران - خيابان ستارخان - ضلع شمال غربي پل ستارخان -خيابان حاجي پور امير (پاک شمالي)- پلاک 1602144270305 - 02144270297
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نیما-تهرانتهران - پيروزي - صددستگاه - ساختمان پزشکان شميم02133314364 02133314365
  آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی ونک (تهران)م ونک بزرگراه حقاني بين گاندي شمالي و آفريقا جنب بيمه البرز پ 6788671521-2
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی آفاقتهران،فلکه دوم صادقيه،جنب مجتمع تجاري گلديس،مرکز خريدآفاق،طبقه اول2144267495
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بومهنبومهن-بلوار امام خميني -جنب بانک تجارت - نبش کوچه صد هزار -طبقه فوقاني پاساژ موسوي - پلاک 79376223474
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی حجت-تهرانتهران - خيابان ستارخان - روبروي برق السترم - پلاک 766 - طبقه همکف02144271346 02144205019
  آزمایشگاهبهرامی نژادجاده مخصوص کرج-بعد از پل ايران خودرو-شهرک ويلاشهر-بلوار انصار-نبش کوچه پنجم-پلاک144193588
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر حفیظی (تهران)تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - سرو شرقي - مجتمع افشان -پلاک 662122343239
  آزمایشگاهآزمایشگاه کیلینیکال و مولکولی دکتر نژادهپيشوا-ميدان امام2136725300
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی طبیب-تهرانتهران - خيابان 17 شهريور-پائين تر از ميدان شهداء-پلاک 13322133136454
  آزمایشگاهکاوهخيابان شهيد کلاهدوز،تقاطع کاوه،شماره 244،ورودي اول ،طبقه 2021-77742565
  آزمایشگاهآزمایشگاه نیکنام-تهرانتهران - فلکه اول خزانه بخارائي -ابتداي خيابان فراهاني - شماره 4 -طبقه دوم- واحد 402155083036-8
  آزمایشگاهآزمایشگاه شبانه روزی بیمارستان رسالت (تهران)تهران - ضلع شمالي پل سيد خندان -ابتداي بلوار ابوذر غفاري (شبانه روزي و ايام تعطيل)02122852658 02122862018
  آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی داورپناه (تهران)تهران - خيابان حافظ - چهار راه کالج - مقابل درب شرقي بيمارستان البرز - کوچه حيات88809820
  آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد (تهران)تهران - ضلع شمال شرقي ميدان رسالت - آژنگ - پلاک 232171365
  آزمایشگاهآزمایشگاه عمادتهران-خيابان استاد مطهري-خيابان فجر-مقابل بيمارستان جم-کوچه حجت-کوچه دلفان-پلاک14-طبقه اول.2188326031
  آزمایشگاهآزمایشگاه پزشکی لیانا-تهرانتهران - بلوار ميرداماد - خيابان حصاري جنوبي - کوچه سوم - پلاک 2 - طبقه 1021-28111168
  آزمایشگاهآزمایشگاه ایراناتهران-ميدان پونک-بلوار ميرزا بابائي-بلوار عدل.44463548
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهدیانی(دماوند) (تهران )دماوند-روبروي مسجد الرضا-پايين تر از خيابان سپاه2176318486
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی قانون-تهرانتهران - اتوبان حکيم غرب - روبروي بلوار اباذر - خيابان سليماني - کوچه مريم - پلاک 102144094450 02144087951
  آزمایشگاهآریا طبورامين-بلوار رسالت-خيابان شهيد زواره-نبش کوچه مدير-طبقه منفي36291979
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی رسالتتهران - بزرگراه رسالت - ما بين 16 متري دوم جديه - خيابان کرمان پلاک 88002122520031 02122508555
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پالادیومتهران،شهرک غرب،بلوار فرحزادي،تقاطع بلوار دريا،بلوار نوراني،پلاک 19،طبقه اول2122087926
  آزمایشگاهآزمایشگاه فدک-تهرانتهران - احمد آباد مستوفي - خيابان شهيد رنجبر - روبروي داروخانه - پلاک 292156715030
  آزمایشگاهآزمایشگاه فرجام-تهرانتهران-خيابان فرجام - بين سراج و 45 متري تهرانپارس - پلاک 31002177883749 02177870922
  آزمایشگاهآزمایشگاه امگا (تهران)تهران -خيابان ملاصدرا - بعد از شيخ بهايي - روبروي بقيه الله - پلاک 195 - طبقه همکف شرقي - واحد يک88055586-7
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی فرین-تهرانتهران - چيذر-خيابان سليمي جنوبي - نرسيده به ميدان ندا - پلاک 4 - طبقه همکف و دوم - واحد اول02122244498 02122244497
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی برسا-تهرانتهران-ميرداماد-خيابان نسا-خيابان زرنگار-پلاک 8-طبقه همکف2196623066
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نمونه-تهرانتهران - يافت آباد - انتهاي بلوار معلم - پلاک 364 - طبقه اول - واحد 602166245148 - 02166245149
  آزمایشگاهآزمايشگاه و پاتوبيولوژی لوتوس (تهران)تهران - بلوار مرزداران - تقاطع آريافر - روبروي بانک پارسيان -کنار مهدکودک رها - پلاک 120844238379
  آزمایشگاهآزمایشگاه مدیکال (تهران )ميدان امام حسين- ابتداي خيابان انقلاب- روبروي ايستگاه مترو77516651-2
  آزمایشگاهآزمایشگاه قلهک (تهران )خ شريعتي،بالاتر از يخچال جنب ايستگاه مترو قلهک پلاک 102122600413-22610513-22649010
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب-تهرانتهران - اکباتان - سه راه مخابرات - خيابان فيات - کوچه اول - پلاک يک021-44692010
  آزمایشگاهمهرآگینتهران-ميدان رسالت -ميدان الغدير-خيابان دلاوران-تقاطع سراج-پلاک2877194396-7
  آزمایشگاهآزمایشگاه زمرد (تهران)تهران-ابتداي پاسداران-خيابان گل نبي-خيابان ناطق نوري-پلاک2026702134
  آزمایشگاهآزمایشگاه سبزآزما (تهران )فلکه اول تهرانپارس - خيابان اميري طائمه(گلبرگ 142) - بين خيابان رشيد و بزرگراه باقري - پلاک 1602177707015
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی ظریفی-تهرانتهران - شهرک غرب - بلوار پاکنژاد-بلواردريا -پلاک 164-آزمايشگاه ظريفي02188087808 - 88088627
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی زیبا شهرتهران - آيت الله کاشاني - نرسيده به سه را جنت آباد - کوچه لاله - پلاک يک2144111195
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی رسا-تهرانتهران - خيابان شريعتي -حسينيه ارشاد - بن بست ارشاد - پلاک 1 - واحد 12122879597
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد (تهران )خيابان قائم مقام فراهاني، حدفاصل خيابان مطهري و شهيد بهشتي،خيابان ششم، پلاک272188547942
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ری-تهرانتهران-شهرري-سه راه ورامين-روبروي امامزاده عبداله-جنب اداره پست پلاک 147602155952205 55909322
  آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه خیریه شهید آل محمدتهران-خيابان فرجام شرقي-بين چهارراه وليعصرو سراج-خيابان شهيد عبادي شمالي -پلاک102177801343
  آزمایشگاهآزمایشگاه کوثر (اسلامشهر )اسلام شهر-خيابان زرافشان-جنب راديولوژي سجاد021-56344294
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زیدی-تهرانتهران-چهارراه پاسداران -روبروي مترو حسين آباد - پلاک 12202122949204 02126758404
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی فراز-تهرانتهران-اتوبان باقري جنوب-تقاطع گلبرگ(جانبازان)-نبش شهيد اوليائي-کوچه کلانتري147-پلاک22177181350
  آزمایشگاهآزمایشگاه دنا - تهرانتهران - خيابان وليعصر - بين بيمارستان دي و پل همت - سمت چپ - خيابان نيلو - نبش بن بست دوم021-43936
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نصرت -تهرانتهران - خيابان ستارخان - خيابان شادمهر - تقاطع نصرت - پلاک 722166035700
  آزمایشگاهآزمایشگاه کاجتهران،سعادت آباد،بالاتر از ميدان کاج،نبش خيابان پنجم،ساختمان پارسيان،پلاک يک،طبقه دوم جنوب شرقي2122377935
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر جوادی-تهرانتهران-ميدان ابوذر-روبروي مسجد ابوذر-جنب سونوگرافي فلاح-پلاک 5302155175125
  آزمایشگاهآزمایشگاه دیبا-تهرانتهران - جنت آباد شمالي - نبش بهارستان 1702144829838 02144825393
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نور(تهران)تهران-بلوار کشاورز-بين کارگر و جمالزاده-ساختمان93021-66429871
  آزمایشگاهتات( تهران پارس) آزمایشگاه تهرانتهران-تهران پارس-بالاتر از فلکه دوم-بين 180 و 182 غربي-جنب شيريني بلوط-پلاک262-طبقه سوم-واحد9021-77742565
  آزمایشگاهپاتوبیولوژی و ژنتیک اوستاتهران-مطهري-نبش لارستان-پلاک414021-88801071
  آزمایشگاهفارابی آزمایشگاه تهرانتهران-خيابان دکتر شريعتي-نبش شمالي-خيابان ظفر.2122229862
  آزمایشگاهآزمایشگاه لامارک (تهران )تهران، خيابان سيدجمال الدين اسدابادي، خيابان 18، پلاک988711817
  آزمایشگاهآزمایشگاه نسیم قیطریهتهران-بلوار سي پنج متري قيطريه -بين پارک قيطريه و بزرگراه صدر-پلاک302122247274
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی فردا (تهران )تهران، پاسداران، ابتداي لواساني، شماره241.021-26122613
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی جام جمتهران،خيابان وليعصر،نرسيده به توانير،روبروي مانتو بلوچ،کوچه ترابنده،پلاک 602188202526-8
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی شایگان-تهرانتهران - انديشه - فاز 1 - نرسيده به شاهد شرقي - مجتمع پزشکان پرشين - طبقه اول2165536707
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آینده -تهرانتهران،ورامين،روبروي بيمارستان 15 خرداد2140335228
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ویژن-تهرانتهران-انديشه فاز يک-بلوار دنيا مالي-خيابان شقايق دوم شرقي-بن بست توانا-پلاک 112 طبقه اول-واحد 1 و 2 و 302165512007-5
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرتتهران-خيابان پيروزي-جنب پمپ بنزين سليمانيه-بانک تجارت-ساختمان آلبرت - پلاک 611021-33252423(10خط)
  آزمایشگاهآزمایشگاه فروردین نوین (تهران بزرگ)انتهاي بلوار کشاورز،روبروي مجتمع بيمارستان امام خميني پلاک 152166902121
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران-تهرانتهران - خيابان رودکي - بين چهارراه مرتضوي و چهارراه وثوق - پلاک 24402166834173 02166830417
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی حاذق-تهرانتهران-چهارراه سبلان-تقاطع مدني-نبش کوچه سنجري-پلاک 402177159760-2
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی الزهرا - تهرانتهران - خزانه بخارايي - بين فلکه اول و دوم - کوچه سلطاني - پلاک 82155342926
  آزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان مهراد-تهرانتهران-خيابان استاد مطهري - خيابان ميرعماد -نبش کوچه ششم02188747401 02188753959
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی همت-تهرانتهران-شمس آباد-ميدان بهشتي-بلواربيژن-نبش کوچه صفايي-پلاک 36021-22327573 021-22506110
  آزمایشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژی شفق طب آزما (تهران)تهران - نازي آباد- خيابان مدائن-نبش خزائي پور - پلاک 2 -طبقه اول02155051600-02155052600
  آزمایشگاهآزمايشگاه دروس (تهران)تهران،خيابان شريعتي،خيابان دولت،بين چهارراه قنات و ديباجي2122557667
  آزمایشگاهآزمایشگاه کامرانیه (تهران)پاسداران-ابتداي فرمانيه-ساختمان پزشکان222 ايميل22802019
  آزمایشگاهآزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران دکتر اکبریتهران-خيابان مفتح جنوبي -پايين تر از چهارراه طالقاني-کوچه معير يک-پلاک102143000002
  آزمایشگاهامیرکبیرجاده ساوه-چهارراه يافت آباد-ابتداي بلوار2166611846
  آزمایشگاهآزمایشگاه آرامش (تهران )تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12- طبقه دوم2122139016
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد آزمایشگاه تهرانتهران-شهر ري-دولت آباد-خيابان اردستاني-بين فلکه اول ودوم -گروه 8-بلوک7-پلاک 1122133743869
  آزمایشگاهآزمایشگاه نامدار (تهران )تهران، يوسف آباد، خيابان فتحي شقاقي غربي، بين ميدان سلماس و خيابان کاج، پلاک 11888638760
  آزمایشگاهآزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی گرگان(تهران)تهران،ميدان شهيد نامجو،ابتداي خيابان شيخ صفي،پلاک 702177574095 77548925
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی تهران طب-تهرانتهران - جنت آباد -نرسيده به چهارراه ايرانپارس -نبش نسترن 2- پلاک 1 - طبقه 4 - واحد 72144443148
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص پزشکی مانا-تهرانتهران - خيابان کريم خان زند - خيابان ايرانشهر -نرسيده به طالقاني - ساختمان 1502188839336
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دی (تهران)نازي آباد، ميدان بازار دوم، ابتداي خيابان مدائن، پلاک 34455081000
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی سحر تهرانتهران - بزرگراه گلبرگ شرقي - جانبازان شرقي - بعد از ميدان هفت حوض - پلاک 700- طبقه دوم2177974325
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی پادیس-تهرانتهران -پرديس-فاز 2-ميدان امام خميني-خليج فارس شمالي-جنب پمپ بنزين-ساختمان الف-طبقه اول-واحد 4 و 52140770511
  آزمایشگاهآزمایشگاه اقدسیهتهران-اقدسيه-طبقه فوقاني مسجد امام جعفر صادق2122802072
  آزمایشگاهآزمایشگاه بابک - تهرانتهران-خيابان پيروزي-خيابان شکوفه-پلاک7433677895
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشرفتهميدان ابوذر-خيابان ابوذر غربي-روبروي کانون فرهنگي ابوذر-جنب فروشگاه کوروش-پلاک6042155746210
  آزمایشگاهآزمايشگاه پزشکی و ژنتيک جردن (تهران)تهران - بلوار آفريقا - نرسيده به ميرداماد - کوچه عمدي - پلاک 92188798979
  آزمایشگاهآزمایشگاه پرگنخيابان محمدعلي جناح ، نرسيده به فلکه دم صادقيه ، بلوار شهيد گلاب ، پلاک 63 ، طبقه 444294162
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمینتهران،خيابان قائم مقام فراهاني،نبش خيابان هشتم،پلاک 15541884 88502256
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی مایسا (تهران)تهران - سعادت آباد -نبش خيابان 27- پلاک 24 -طبقه اول2141153
  آزمایشگاهآزمایشگاه روشاتهران-انتهاي بزرگراه صياد شيرازي-ابتداي خيابان صنايع-پلاک9-طبقه دوم-واحد20302122982685- 22964843 72124
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفرتهران - خيابان شريعتي - روبروي خيابان ظفر - کوچه اماني- پلاک 2 -طبقه 522860935
  آزمایشگاهآزمایشگاه فروردین (تهران بزرگ)خيابان کارون ،تقاطع امام خميني ،ساختمان 1026021 6636 7914
  آزمایشگاهآزمایشگاه پردیس -تهرانتهران-پرديس-کيلومتر 20 جاده دماوند- شهر پرديس -ميدان عدالت.02176272498 02176275192
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی سپنتا-تهرانتهران -ابتداي ميدان آزادي - بعد از پمپ بنزين - جنب ايران فيلم2166034549
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی ولی عصر (اسلام شهر)تهران - اسلام شهر ،ميدان باغ فيض ، کوچه 102156368100
  آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی پارسه (تهران)پايين تر از فلکه دوم صادقيه ابتداي خيابان جناح-نبش خيابان عابدزاده-ساختمان پزشکان جناح-طبقه اول44287632-5
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند (تهران )اقدسيه نبش خيابان نيلوفر ساختمان پزشکان صاحب قرانيه پلاک 2واحد 32122802020
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نارمک-تهرانتهران - نارمک - ميدان نبوت - کوچه امام جعفر صادق - شماره 1002177948201-77947401
  آزمایشگاهپاتوبیولوژی سعیدتهران ،پاسداران ، نبش رفيق دوست، پلاک 22122863368
  آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر یونسیتهران-خيابان شهيد نامجو-ايستگاه کاشيها-نبش کوچه سعيدي-مجتمع پزشکي کسري2177547602
  آزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان عرفان (تهران)سعادت آباد - بعد از ميدان سرو - خيابان شهيد بخشايش021-23021000
  آزمایشگاهآزمایشگاه ابوذرتهران - بلوار ابوذر - بين پل اول و دوم - نبش خيابان چهارم33078620
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی ماهور-تهرانتهران- نسيم شهر - ميدان هفت تير - ساختمان هفت تير طبقه اول - واحد 22156771524
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی منجی(اسلام شهر)اسلامشهر-خيابان تعاون-کوچه تعاون-ساختمان پزشکان نيکان-پلاک9-طبقه همکف.2156375945
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بهارتهران-خيابان کارگر شمالي-بالاتر از فاطمي-پلاک1627021-88961748
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی سپهر (تهران)تهران - 17 شهريور - خيابان طيب - پلاک 20133703033
  آزمایشگاهآزمایشگاه پارس طب (تهران)تهران - ميدان ونک - گاندي جنوبي -نبش کوچه 20 - پلاک 1422188648140
  آزمایشگاهآزمایشگاه اهورا-تهرانتهران - شهرقدس- ميدان آزادي - کوچه شهيد جريده - پلاک 2946878493
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک-تهرانتهران-خيابان فاطمي غربي-بعد از تقاطع جمالزاده-روبروي دژبان مرکز-پلاک 2822166123009
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی جهان کودک (تهران )خ آفريقا بالاتر از چهاراه جهان کودک کوچه کيش پ 44 واحد 588770190
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نور (اسلامشهر)تهران - اسلامشهر - 20متري امام خميني - کوچه حيدري - پلاک 7021-56350292
  آزمایشگاهشرکت زیست فناوری پیام سلامت(تهران)تهران - ميدان رسالت - ضلع جنوب شرقي شماره 7762177891717
  آزمایشگاهمادچهار راه پاسداران - خيابان دولت - بين اختياريه و ديباجي - جنب بانک آينده - بن بست هروي - انتهاي بن بست - ساختمان هديه - طبقه 1021-22542276
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی سیتوژنوم-تهرانتهران-جلال آل احمد-نرسيده به چمران شمال کوي پروانه-ساختمان پزشکان چمران-طبقه 4-واحد2802188631197-9
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی زکریا-تهرانتهران - خيابان آيت الله کاشاني - نرسيده به ستاري جنوب - نبش ورزي يکم شرقي - پلاک 4 - واحد 32144168778
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک-تهرانتهران - بزرگراه ارتش - جنب بانک پاسارگاد- پلاک 113- طبقه همکف02122458883-02122465836
  آزمایشگاهآزمایشگاه بهاردانش (اسلامشهر)تهران -نسيم شهر-خيابان امام خميني-بعد از 14 متري چمران56753087
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو (تهران)خيابان پاسداران - بوستان هشتم - شماره 146021-22559092
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی میردامادتهران-شريعتي-نبش ميرداماد22220839
  آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر ویشکایی (تهران )تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بين چهارراه رشيد و تير انداز، جنب بانک تجارت، پلاک219، ساختمان پزشکان زرين، طبقه همکف02177733761-89
  آزمایشگاهآزمایشگاه پرتوژن (تهران)ميدان ونک، خ ملاصدرا،خيابان پرديس، ساختمان پرديسان، پلاک 142188657457
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی آریان-تهرانتهران - خيابان آزادي - تقاطع بهبودي - مسجدصاحب الزمان -پلاک 3222166352244
  آزمایشگاهپاتوبيولوژي و ژنتیک آتبینتهران-خيابان ولي عصر-ابتداي مطهري-خيابان منصور-پلاک812186030061
  آزمایشگاهآزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی شفقسهروردي شمالي-بالاتر از مطهري-روبروي بانک صادرات -پلاک 297-طبقه اول88454025
  آزمایشگاهآزمایشگاه سیمرغ - تهرانميدان انقلاب-کارگر شمالي-نصرت غربي-پلاک 372166426891
  آزمایشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي آزادی (تهران)تهران - خيابان آزادي - نبش رودکي - طبقه وقاني - بانک سپه021-66927008 , 66927009
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزدارانبلوارمرزداران-نبش خيابان سرسبز جنوبي-پلاک 24-طبقه همکف2144213431
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی محسن-تهرانتهران - چهارراه لشگر - خيابان کمالي - جنب باشگاه فرهنگيان - پلاک 1752155414241
  آزمایشگاهآزمایشگاه مدیافلکه دوم صادقيه-نرسيده به پمپ بنزين- پلاک 11444077252
  آزمایشگاهمرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی (تهران )شهرک غرب ميدان صنعت خ حسن سيف کوچه 4 شماره 11432188370838
  آزمایشگاهآزمایشگاه محققینتهران-اسلامشهر-ميدان نماز-خيابان علي ابن ابيطالب-کوچه يکم-پلاک856684819 56365238
  آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکي شهرآرا-تهرانتهران-خيابان شهرآرا-خيابان شهيد آرش مهر-ضلع جنوبي پارک-پلاک 702188263812 02188263746
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی سماء-تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي خيابان ستارخان - پلاک 1198 - واحد 32144203937
  آزمایشگاهآزمایشگاه پژوهش (تهران)شهرک اکباتان-فاز 2-مجتمع تجاري گل ها-طبقه همکف-پلاک 262144671020
  آزمایشگاهآزمایشگاه ممتازتهران-ميدان شهداء-ابتداي خيابان مجاهدين اسلام-بالاتراز شهرداري منطقه 12-نبش کوچه شهيد رحيمي-ساختمان شاينا-طبقه اول2133444085.6
  آزمایشگاهآزمایشگاه نویان-تهرانتهران - بلوار فردوس شرق - چهارراه رامين - پلاک 280- ساختمان ماهور - طبقه اول - واحد 10202144976314 02144036467 02144037275
  آزمایشگاهآزمایشگاه توحید - شهریار- آزمایشگاه, تهرانتهران -شهريار-شهرک اميريه -بلوار امام -روبرو مسجد امام حسين -کوچه کفاشيان -پلاک 602165644626
  آزمایشگاهآزمایشگاه پارت-تهرانتهران - کارگر شمالي - پايين تر از مرکز قلب - پلاک 14322188634055
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر راستگو (تهران )اسلامشهر- خيابان زرافشان- کوچه2(َشهيد عزتي)- پلاک4156375941-2
  آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکي دکتر فلاح(تهران)تهران - پيروزي - بلوار ابوذر - پل چهارم - نبش چهار راه زم زم2133824366
  آزمایشگاهآزمایشگاه ثمره (تهران)تهران - پاسداران -خيابان بوستان نهم-بعد از کلينيک لبافي نژاد- نرسيده به پايدار فرد - پلاک 119 -ساختمان پزشکان ميلاد طبقه دوم - واحد 82126471272
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی امروز-تهرانتهران-شهرري-ابتداي خيابان 24 متري بيات(زکرياي رازي)-بن بست تاجيک-پلاک 42155928770
  آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی صدرا (اسلام شهر)تهران - اسلام شهر-خيابان امام محمد باقر-کوچه شهيد مهدي ابراهيم زاده - پلاک 32156359970
  آزمایشگاهآزمایشکاه پاتوبیولوژی فرشتگان-فیروزکوهتهران - فيروزکوه-خيابان طالقاني - ده دستگاه - نبش کوچه پيام021-76446025
  آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پلاسما طب (تهران)تهران - شهر ري - خيابان فدائيان اسلام -روبروي بيمارستان فيروزآبادي -خيابان پيلغوش - پلاک 352155956898
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی رادلین-اندیشهتهران - انديشه - فاز 3 - خيابان وليعصر - تقاطع شهرداري -مجتع پزشکي سينا2165561147
  آزمایشگاهشهریارتهران -شهريار-زيرگذر قائم-ابتداي بلوار "آزادگان-پاساژ گيوي-طبقه اول.2165271500
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر گلستانیان-شهریارتهران - شهريار - شاهد شهر - بلوار شهدا - روبروي داروخانه دکتر فولادي - پلاک 1342165442587
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی آبتین-شهریارتهران - شهريار - خيابان وليعصر - کوچه عيار اسدي - پلاک 22165297820
  آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر نژاد اکبری-شهریارتهران - شهريار - خيابان وليعصر - کوچه آقاجانلو- پلاک 12 - طبقه همکف02165276982 02165276983
  آزمایشگاهآزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی رازی-شهریاراستان تهران- شهرستان شهريار -خيابان وليعصر- جنب اداره مخابرات- درمانگاه رازي02165241088 02165228587
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی وحیدیه-شهریارتهران -شهريار - وحيديه - خيابان امام - پلاک 65402165632122 02165636264
  آزمایشگاهآزمایشگاه نوآوران (البرز)تهران - ملارد - بلوار رسول اکرم - نبش خيابان معلم021-65162910
  آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی رادمان-پردیستهران - پرديس-فاز4-بلوار سفير اميد-مابين ميدان امام رضا و ميدان فلسطين-نبش بلوار بصيرت آرشا-پلاک 102176275230 02176493540
  بیمارستان خصوصیبیمارستان بینا (تهران)تهران-بزرگراه رسالت-بعد از بزرگراه صياد شيرازي-روبروي مجتمع تجاري دنياي نور2126300164
  بیمارستان خصوصیبیمارستان روانپزشکی میمنت (تهران)تهران - خيابان آزادي - خيابان ميمنت - پلاک 622166066111
  بیمارستان خصوصیبیمارستان انصاری (تهران)تهران - نارمک - خيابان 46 متري غربي-خيابان شهيد ثاني-ضلع جنوب ميدان 5877900555-73012000 77956002
  بیمارستان خصوصیبیمارستان دل آرام سینا - تهرانتهران-خيابان فدائيان اسلام جنوب-بعد از پل بعثت-جنب پمپ گاز-خيابان زنگنه-خيابان شهيد حيدري-انتهاي کوچه زنبق2155180890
  بیمارستان خصوصیبیمارستان مهرآئین(لواسان)تهران - لواسان - بلوار امام خميني - شماره 7852125713
  بیمارستان خصوصیبیمارستان روانپزشکی ایرانیان (تهران)تهران -بلوار دهکده المپيک ـ ميدان المپيک ـ خيابان ايرانيان ـ بيمارستان ايرانيان2144723330
  بیمارستان خصوصیبیمارستان پارسا - تهرانتهران- انتهاي خيابان ولي عصر- نرسيده به ميدان راه آهن-ايستگاه دلبخواه02153283000 02155369724
  بیمارستان خصوصیبیمارستان یاس-تهرانتهران ، خيابان کريم خان زند، انتهاي خيابان نجات الهي شمالي.86089063
  بیمارستان خصوصیبیمارستان کیان ( تهران)تهران-خيابان شريعتي دو راهي قلهک22266564
  بیمارستان خصوصیبیمارستان البرز(تهران)خيابان وصال شيرازي بالاتر از پمپ بنزين روبروي بانك كشاورزي پ 382166469073
  بیمارستان خصوصیبیمارستان مردم (تهران)تهران - ميدان شهدا-خ پيروزي-خ شکوفه -ميدان کلانتري-خ کرمان02133345411-02133795823
  بیمارستان خصوصیبیمارستان فرمانیه (تهران)تهران -خيابان شهيد لواساني-نرسيده به چهارراه فرمانيه-پلاک 202128152000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان مادران (تهران)خيابان بهشتي -ميدان تختي -خيابا ن حسيني -کوچه آرياوطني2188751414
  بیمارستان خصوصیبیمارستان ایرانشهر*(بستری و پاراکلینیکی) استان تهرانخيابان شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني - خ شهيد جواد کارگر02177608061 77608064
  بیمارستان خصوصیبیمارستان کسری-(بستری و سرپایی )تهران - ميدان آرژانتين - خيابان الوند - پلاک 2388774444
  بیمارستان خصوصیبیمارستان رسالت (تهران)تهران-بزرگراه رسالت-ابتداي پل سيد خندان-نبش خيابان ابوذر غفاري021-22869647-8-52
  بیمارستان خصوصیبیمارستان پاسارگاد( تهران )تهران-خيابان شريعتي - نرسيده به سه راه طالقاني روبروي خيابان آمل پلاک 144021-77503600
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آریا (تهران)تهران- بلوارکشاورز- نبش وصال شيرازي.2188967181
  بیمارستان خصوصیبیمارستان دی**(بستری و سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر ) آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی فقط برای sos خانواده و گروهی -تهرانتهران -خيابان ولي عصر (عج) -ابتداي خيابان توانير- بيمارستان دي02188797111-19
  بیمارستان خصوصیبیمارستان شهریار (تهران)تهران-منطقه 10-خيابان آذربايجان-نبش خيابان کارون2166875065
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آبان-تهرانتهران-خيابان کريم خان زند- خيابان آبان جنوبي (شهيد عضدي ) -پلاک 862188902785
  بیمارستان خصوصیبیمارستان بابک (تهران)تهران - خيابان کارون -چهارراه توس021-66014800
  بیمارستان خصوصیبیمارستان شهید مصطفی خمینی (پاراکلینیکی و بستری )تهران -خيابان فلسطين-خيابان ايتاليا02188966133-9
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آتیه-تهرانشهرک قدس فاز 4 تقاطع بزرگراه شهيد فرحزادي و دادمان82721
  بیمارستان خصوصیمهراد( فقط برای بیمه پاسارگاد- معلم(فقط مخابرات)-کمک رسان گروهی ، صندوق ها و کمک رسان خانواده )تهران تهران.شتهران-خيابان شهيد مطهري-خيابان ميرعماد-نبش کوچه ششم-بيمارستان مهراد021-88747401
  بیمارستان خصوصیبیمارستان عرفان نیایش ( پاراکلینیکی و بستری)تهران -بزرگراه نيايش شرق – سه راه کبيري طامه (شاهين) - خيابان بهار -–پلاک7.021-49796000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان کودکان -تهرانتهران - تقاطع خ ولي عصر و خ طالقاني - جنب بانک صادرت - شماره 312166464425
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آراد (بستری و پارا ) تهرانتهران- خيابان شريعتي - خيابان سميه - پلاک 8302177601001 02177523066
  بیمارستان خصوصیبیمارستان ابن سینا (بستری و پاراکلینیکی ) تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي آيت الله کاشاني02147909909-02147900
  بیمارستان خصوصیبیمارستان صارم (تهران)تهران -شهرک اکباتان- فاز30214702 02144670888-9
  بیمارستان خصوصیخصوصی هیئت وزیران درجه 1تهران
  بیمارستان خصوصیبیمارستان شفا پردیس ( پاراکلینیکی وبستری)تهران-پرديس -بومهن - فاز 4 - خيابان بهشت نهم2176292031
  بیمارستان خصوصیخصوصی هیئت وزیران درجه 2تهران
  بیمارستان خصوصیبیمارستان چشم آفتاب-تهرانتهران - بزرگراه همت - ابتداي پل کن02146143300-19
  بیمارستان خصوصیبیمارستان پارس (تهران)تهران - بلوار کشاورز - نرسيده به خيابان عبداله زاده2188960051
  بیمارستان خصوصیبیمارستان ایرانمهر (بستری )تهران ،خيابان شريعتي-نرسيده به دوراهي قلهک22009071
  بیمارستان خصوصیبیمارستان صدر به آفرینتهران- ميدان ولي عصر - خيابان کريم خان زند - خيابان به آفرين - شماره 8021-42614
  بیمارستان خصوصیبیمارستان لاله ( بستری)تهران -شهرک غرب. فاز 5.خيابان سيماي ايران.نبش فلامک جنوبي2188369862
  بیمارستان خصوصیبیمارستان قمربنی هاشم (تهران)اتوبان رسالت نبش خيابان 1422868885
  بیمارستان خصوصیبیمارستان تهرانپارس (تهران)تهران-تهرانپارس-نبش فلکه سوم تهرانپارس۷۷۸۸۴۶۹۰-۹۴
  بیمارستان خصوصیبیمارستان پیامبران (بستری و پاراکلینیکی )تهران ، فلکه دوم صادقيه .بلوار آيت ا... کاشاني .بلوار اباذر.44079131
  بیمارستان خصوصیبیمارستان پارسیان (پاراکلینیکی و بستری) - تهرانسعادت آباد.ميدان کاج.بلوار سرو شرقي.نرسيده به ميدان فرهنگ20-22363312
  بیمارستان خصوصیبیمارستان چشم پزشکی رازی(بستری و سرپایی) - تهرانتهران - گاندي جنوبي - خيابان هفتم - شماره 24021-88877172
  بیمارستان خصوصیبیمارستان جم(تهران)تهران، خيابان مطهري، خيابان جم، شماره 7688820091-9
  بیمارستان خصوصیبیمارستان خاتم الانبیا ء (ص)خيابان وليعصر بالا تر از ميدان ونک خيابان رشيد ياسمي88884040
  بیمارستان خصوصیبیمارستان اقبال (تهران)تهران -خيابان آذربايجان- نبش خيابان رودکي66862765-66832765
  بیمارستان خصوصیبیمارستان ساسان (بستری )تهران -ميدان ولي عصر- بلوار کشاورز -شماره 592188965170
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آزادی (تهران)تهران -خيابان آزادي -خيابان ميمنت.2166001126
  بیمارستان خصوصیهتل بیمارستان گاندی (بستری و سرپایی)تهران،خيابان گاندي جنوبي،ابتداي خيابان خالد اسلامبولي،روبرو آنتن شبکه 2،پلاک 13042603000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان بهمن (تهران)تهران شهرک غرب خيابان ايران زمين شمالي روبروي فرهنگسراي قانون02188575901-10
  بیمارستان خصوصیبیمارستان محب مهر ( پاراکلینیکی و بستری)تهرانتهران- خيابان ولي عصر - بالاتر از ميدان ونک - خيابان خليل زاده88644630 - 88944612
  بیمارستان خصوصی*بیمارستان تهران کلینیک (بستری)تهران - خيابان قائم مقام فراهاني-پلاک19688712931
  بیمارستان خصوصیبیمارستان شهرام (سجاد)تهران-ميدان دکتر فاطمي-نبش خيابان چهلستون6-88957391
  بیمارستان خصوصیبيمارستان سلامت فردا (بستری و پاراکلینیکی) تهرانتهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - خيابان ناطق نوري - سه راهي ثامن الحجج پلاک 48. کد پستي: 14731467632149229000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان تریتا (تهران )تهران - انتهاي غربي بزرکراه همت (شهيد خرازي)47241000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان تندیس(بستری و پاراکلینیکی)تهران – جردن- بالاتر از اسفنديار-آرش-خيابان تنديس-پلاک22175254000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان سورنا (تهران)تهران-خيابان جمهوري - خيابان شيخ هادي - پلاک 277021-66702123
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آپادانا (بستری و پارا )تهرانتهران - خيابان فردوسي - خيابان سپهبد قرني - نرسيده به پل کريم خان زند- نبش خيابان سپند021-88827045-9
  بیمارستان خصوصیبیمارستان مدائن( تهران)تهران -خيابان انقلاب - خيابان برادران مظفر - نرسيده به چهارراه وليعصر-بيمارستان مدائن2166469205
  بیمارستان خصوصیبیمارستان محب کوثر (بستری و پاراکلینیکی ) - تهرانتهران - يوسف آباد - خيابان 23 - جنب پارک شفق - بيمارستان محب کوثر02142702, 02142193000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان عرفان (تهران)سعادت آباد- بعد از ميدان سرو- خيابان شهيد بخشايش23021000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان نور شهریار ( بستری و سرپایی )شهريار-ضلع غربي تقاطع سپاه- ابتداي شهرک صدف2165577005
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آسیا (بستری و رادیوتراپی )تهران - خيابان شهيد بهشتي - خيابان شهيد احمد قصير - مقابل دانشگاه علامه طباطبايي2188733571
  بیمارستان خصوصیبیمارستان آرمان - تهرانتهران- – خيابان سئول- نبش ۱۲ متري اول –- پلاک ۸۶۰۲۱۴۱۰۱۴ 02186051273
  بیمارستان خصوصیبیمارستان پاستورنو(تهران)تهران خيابان شهيد احمد قصير نبش کوچه هشتم2188734551
  بیمارستان خصوصیبیمارستان یاس سپید (بستری)بلوار کشاورز، خيابان عبداله زاده، کوچه سوم88995767
  بیمارستان خصوصیبیمارستان مهر (تهران)تهران - خيابان وليعصر - خيابان زرتشت غربي2188982000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان نیکان (تهران )تهران -ميدان اقدسيه - خيابان 22 بهمن021-29121010
  بیمارستان خصوصیبیمارستان چشم پزشکی نگاه (سرپایی و بستری)تهران-خيابان دکتر شريعتي،سه راه ضرابخانه، جنب اتوبان همت، خيابان شهيد گل نبي(کتابي) - پلاک 322904347 22914043 22914057
  بیمارستان خصوصیبیمارستان نیکان غرب(تهران)تهران-اتوبان همت-روبروي پارک جوان مردان-جنب بيمارستان سوانح و سوختگي71062990-47564000
  بیمارستان خصوصیبیمارستان توس (بستری)انتهاي خيابان شهيد بهشتي - نرسيده به خيابان ولي عصر - خيابان شهيد عبادي021-88714891
  بیمارستان خصوصیبیمارستان تهران * - تهرانتهران - خيابان کريمخان زند، خيابان سنائي2188821021
  بیمارستان خصوصیبیمارستان تخصصی امید (بستری و پاراکلینیکی)تهران-اتوبان همت غرب- بزرگراه نيايش - بعد از بزرگراه ستاري شمالي-خيابا ن شهيد کبيري-شاهين شمالي-خيابان بهار شرقي-پلاک15.44499127 44480185 44426690
  بیمارستان خصوصیبیمارستان امام زمان (ع)( اسلامشهر)تهران - اسلامشهر - ميدان نماز - پشت پمپ بنزين02156379021 02156369282
  بیمارستان دولتیبیمارستان شهدای( پاکدشت)تهران-کيلومتر 18 جاده خاوران -پاکدشت بعد از خاتون آباد36442001
  بیمارستان دولتیفارابی تهران تهران.تخيابان کارگر جنوبي ميدان قزوين55400005-14
  بیمارستان دولتیبیمارستان فوق تخصصی قلب شهید رجائی (تهران)تهران - خيابان وليعصر(عج)-تقاطع نيايش23922913
  بیمارستان دولتیبیمارستان بهارلو (تهران)ميدان راه آهن ميدان بهداري- بيمارستان بهارلو55658501
  بیمارستان دولتیبیمارستان شهید مدرس (تهران)تهران بزرگراه ش چمران پل مديريت خ سعادت اباد02122074087-98
  بیمارستان دولتیآموزش پزشکی شهید بهشتی00
  بیمارستان دولتیمجتمع آموزشی درمانی سینا - تهران تهران.تخ- امام خميني -نرسيده به ميدان حسن آباد9-66348500
  بیمارستان دولتیبیمارستان فوق تخصصی عدل-تهرانتهران - انتهاي يادگار امام - جنب تالار دشت بهشت - خيابان شهيد قدوسي22065880-22064890-22064990
  بیمارستان دولتیرازی(پوست) تهران تهران.تخيابان وحدت اسلامي-ميدان وحدت اسلامي -بيمارستان رازي
  بیمارستان دولتیپانزده خرداد تهران تهران.شخيابان کريمخان زند-خيابان ابان جنوبي0
  بیمارستان دولتیبیمارستان مرکز قلب تهران( سی تی آنژیوگرافی)(بستری )تهران کارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد02188029600 02188029610 02188029620
  بیمارستان دولتیشهیداکبرآبادی تهران تهران.تخيابان مولوي ايستگاه باغ فردوس
  بیمارستان دولتیدولتی هیئت وزیران درجه 1تهران-
  بیمارستان دولتیدولتی هیئت وزیران درجه 3تهران
  بیمارستان دولتیدولتی هیئت وزیران درجه 2تهران
  بیمارستان دولتیحضرت فاطمه (س) تهران تهران.تخ سيد جمال الدين اسد آبادي خ 21 جنب پارك شفق
  بیمارستان دولتیآیت الله طالقانی تهران تهران.شچمران-اوين-جنب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-بيمارستان طالقاني
  بیمارستان دولتیشهدا تجریش (تهران )ميدان قدس خيابان شهرداري0
  بیمارستان دولتی*امام خمینی (ره) تهرانانتهاي غربي بلوار کشاورز ، مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)
  بیمارستان دولتیلقمان حکیم (تهران)تهران - چهار راه لشگر خيابان مخصوص - بيمارستان لقمان حکيم55419005
  بیمارستان دولتیبیمارستان فیروزگر (تهران)تهران- خيابان به آفرين2182141000
  بیمارستان دولتیمرکز طبی کودکان (تهران)انتهاي بلوار کشاورز .مرکز طبي کودکان- اسم ديگرش بيمارستان دکتر حسن اهري0
  بیمارستان دولتیبیمارستان توانبخشی رفیده (بستری )تهران ،قيطريه،خيابان شهيد برادران22678519-23570
  بیمارستان دولتیبیمارستان دکتر شریعتی (تهران)خ کارگر شمالي -سه راه جلال آل احمد -مرکز آموزشي پژوهشي و درماني دکتر شريعتي2184901000
  بیمارستان دولتیبیمارستان شهدای هفتم تیر (تهران)انتهاي خيابان شهيد رجايي0
  بیمارستان دولتیفیروزآبادی ری تهران تهران.ششهر ري0
  بیمارستان دولتیشهیدهاشمی نژاد تهران تهران.تخ وليعصربالاتر ازميدان ونک خ شهيد والي نژاد0
  بیمارستان دولتیشفایحیائیان تهران تهران.تخيابان مجاهدين اسلام روبروي پمپ بنزين
  بیمارستان دولتیبیمارستان لبافی نژاد (تامین اجتماعی)پاسداران بوستان نهم مرکز پزشکي لبافي نژاد
  بیمارستان دولتیشهدای یافت آباد تهران تهران.شتهران-يافت آباد-بلوار الغدير-بيمارستان شهداي يافت آباد
  بیمارستان دولتیبیمارستان فوق تخصصی علی اصغر (تهران)تهران - خيابان شهيد دستگردي (ظفر) .2122222041
  بیمارستان دولتیبیمارستان امیر اعلم(تهران)تهران-خيابان انقلاب-خيابان سعدي نبش خيابان هدايت021 6634 3352
  بیمارستان دولتیمهدیه تهران تهران.شخيابان شوش شرقي - خيابان فدائيان اسلام
  بیمارستان دولتیبیمارستان امام حسین (تهران)تهران - ميدان امام حسين ابتداي خ شهيد مدني
  بیمارستان دولتیکودکان مفید تهران تهران.شخيابان شريعتي بالاتراز حسينيه ارشاد
  بیمارستان دولتی*حضرت رسول اکرم (ص) تهران تهران.تخيابان ستارخان خيابان نيايش
  بیمارستان دولتیبیمارستان مرکز قلب تهران( سی تی آنژیوگرافی)(بستری )تهران کارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد02188029600 02188029610 02188029620
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان شهید سردار سلیمانی-شهر قدستهران - قدس -بلوار امامزاده بيمارستان شهيد سردار سليماني021-45942
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان میلاد (تهران)تهران- بزرگراه همت - نرسيده به پل اتوبان چمران - جنب برج ميلاد2182039
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان بوعلی(تهران)تهران-ميدان امام حسين (ع)- خيابان دماوند02133348036-9
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان فجر (تهران)تهران -خيابان پيروزي-سه راه سليمانيه-جنب مخابرات پيروزي38244409-38244391
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان میلاد (تهران)تهران- بزرگراه همت - نرسيده به پل اتوبان چمران - جنب برج ميلاد2182039
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان ولیعصر (ناجا)تهران-خيابان وليعصر بالاترازميردامادبيمارستان وليعصر(عج)ناجا2188770023
  بیمارستان غیر دولتی عمومیقلب بقیه ا.. (عج) جمارانتهران - تجريش(ميدان قدس)- خيابان باهنر - ميدان جماران2122290204
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان نجمیه(تهران)تهران - خيابان جمهوري -تقاطع خيابان حافظ2161461
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان گلستان-تهرانتهران - چهار راه پاسداران-اتوبان صياد شيرازي -بيمارستان گلستان نيروي دريايي ارتش ( نداجا )2122549002
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان فیاض بخش (تامین اجتماعی)--------------------------0
  بیمارستان غیر دولتی عمومیعمومی غیردولتی هیئت وزیران درجه 2تهران
  بیمارستان غیر دولتی عمومیعمومی غیردولتی هیئت وزیران درجه 1تهران
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان بقیه الله اعظم (تهران)تهران - ميدان ونک - خيابان ملا صدرا - بعد از شيخ بهايي02188050435-6
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبيمارستان امام سجاد ناجا- تهرانتهران، ميدان هفت تير ، خيابان بهار شمالي ، بالاتر از خيابان طالقاني2177531111
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان فرهیختگان - تهرانتهران - انتهاي بزرگراه شهيدستاري شمالي - ميدان دانشگاه- به سمت حصارک - روبروي دانشگاه آزاد اسلامي021-44867262
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان امام رضا (ع) - 501 ارتش - تهرانتهران - خيابان فاطمي غربي - خيابان شهيد اعتمادزاده - بيمارستان امام رضا (ع) - 501 ارتش6-86096350
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبيمارستان بعثت نهاجا-تهرانتهران-افسريه- سه راه تختي.2139950
  بیمارستان غیر دولتی عمومیشهید دکتر چمران تهران تهران.شنوبنياد - خيابان شهيد لنگري - خيابان صنايع
  بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان بانک ملی (تهران )خيابان فردوسي ادارات مرکزي بانک ملي بيمارستان بانک ملي66731361-7
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری بابک (تهران )بلوار کشاورز - خيابان عبدالله زاده - خيابان رستاک - روبروي اورژانس بيمارستان پارس - پلاک 1988985107-88985105-88985106
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری امدادگران عاشورا-تهرانتهران - بزرگراه رسالت ( سردار سليماني ) - دوربرگردان دنياي نور - نبش کوچه ترک - مجتمع پزشکي امدادگران2122330749
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری حقیقت (تهران )تهران ميدان نبوت (هفت حوض) ،خيابان جانبازان شرقي ،پلاک 7062177957519
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای سیندختتهران - بلوار آيت الله کاشاني - بين وفا و آذر شمالي و عقيل - جنب بيمه دانا - ساختمان سروين - طبقه دوم واحد 702144039781-3
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بیمارستان پارس (تهران)تهران -بلوار کشاورز، شماره 6702188960051-9
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری کوروش (تهران)خيابان مطهري - نبش خيابان سنائي - پلاک 17188822771-83303
  تصویربرداریمرکز سی تی آنژیوگرافی جم (تهران )تهران - خيابان مطهري - خيابان فجر (جم)02188820091-9
  تصویربرداریموسسه تصویر برداری دکتر محمد اطهری( تهران)خيابان شهيد مطهري - خيابان فجر - روبروي بيمارستان جم - کوچه حجت - پلاک 6 و 888824724
  تصویربرداریرادیوتراپی تهرانپارس (تهران)تهران-فلکه سوم تهرانپارس-کوچه شهيد قمصري-پلاک3.7.774591E7
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری پردیس نور (تهران)تهران ، سعادت آباد ، خيابان بيست و پنجم ( شهيد قره تپه اي ) پلاک ۵2141943
  تصویربرداریسی تی آنژیوگرافی پارستهران-بلوارکشاورز-شماره6788985886
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری جام جم (تهران)تهران - خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر02188786323 02188785823
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری پایتخت (تهران)تهران- ميرداماد-روبروي مسجد الغدير22225717 24845 22279667
  تصویربرداریموسسه رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی ونک (تهران)ميدان ونک - ضلع جنوب شرقي ميدان -جنب بانک دي - پلاک 7602188656500 02188656501
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری امیدسلامت نیلوتهران،پاسداران ،خيابان فرخي يزدي ،نبش گيلان41943
  تصویربرداریمرکز رادیوتراپی عرفان نیایش ( پرتو درمان همت)تهران-بزرگراه نيايش-سه راه کبيري طامه-خيابان بهار-پلاک702144628258 02144628332 02149796426-29
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی تجریش (تهران )تجريش-ابتداي وليعصر-روبروي شيريني لادن2122710160
  تصویربرداریرادیولوژی بیمارستان عرفان (تهران)سعادت آباد - بعد از ميدان سرو - خيابان شهيد بخشايش23021000
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای دکتر محمد کریمی (نیکان طب دیبا)تهران-پاسداران-نبش بوستان دهم - ساختمان بوستان پلاک 297 واحد 3702122567909 02122567671
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بهاران (اسلامشهر)تهران - اسلامشهر - بعداز ميدان نماز - خيابان زرافشان - کوچه شهيد احمد پورحسين - کوچه اول - پلاک 856357779
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکترزینب عزیزی-تهرانتهران - افسريه - خيابان بيست متري - بين بزرگراه و خيابان پانزده متري اول - پلاک 594 - طبقه اول02133812840 02133812789
  تصویربرداریپزشکی هسته ای نیک پرتوتهران ،فلکه دوم صادقيه،بلوار آيت اله کاشاني ،نرسيده به پمپ بنزين ،پلاک 19،44035973
  تصویربرداریتصویربرداری تهران - تهرانميدان فاطمي-خيابان جويبار-کوچه ميرهادي غربي-پلاک 272188985586
  تصویربرداریمرکز تشخیص پزشکی ولیعصر ( عج )بزرگراه شهيد صدر - ابتدا خيابان شهيد قلندري جنوبي - نبش کوچه يازدهم - پلاک 21 - طبقه 1 - 2 - 3021-71723
  تصویربرداریمرکز پزشکي هسته اي پارس (تهران)تهران -روبروي ترمينال جنوب - خزانه بخارائي - بين فلکه اول و دوم - پلاک 27455358048
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای سینا (تهران )تهران -خيابان توحيد -چهاراه نواب - ساختمان توحيد2166429880
  تصویربرداریپزشکی هسته ای دکتر زاهدی وفا (تهران)تهران - نياوران -خيابان باهنر - جنب پمپ بنزين - ابتداي کوچه تناولي (سينا ) - پلاک 1802126258120 02126258510
  تصویربرداریکلینیک تصویربرداری میلاد غرب(تهران)تهران -ستارخان -اول حبيب الهي-خيابان فلاحت پور-پلاک 48-طبقه سوم ( فروشگاه کوروش )-واحد 566538077-66538099
  تصویربرداریپزشکی هسته ای مهر (تهران )ميرداماد - نبش شمس تبريزي - پلاک 187 واحد 5 و 922270444
  تصویربرداریمرکزتصویربرداری نگار آزماتهران-ميدان شهدا-ابتداي خيابان پيروزي-پلاک 116433336650-57705
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان فک وصورت حورا-تهرانتهران-بلوار اشرفي اصفهاني-نرسيده به بزرگراه نيايش-نبش پانزدهم-پلاک335-واحد602146132874 02146132975
  تصویربرداریتصویربرداری کوثر( شهریار)تهران-شهريار-خيابان وليعصر-جنب بانک ملي مرکزي-کوچه پروين اعتصامي65225678
  تصویربرداریمرکز گاما اسکن آرین (تهران)تهران - خيابان فاطمي غربي - کوچه خزان - پلاک 11021-66574654
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای رسالتتهران - ضلع جنوب شرقي رسالت - پلاک 7762177491171
  تصویربرداریسونوگرافی و رادیولوژی بازتاب( تهران)تهران-ميدان شهدا-خيابان پيروزي-بعد از خيابان شکوفه-روبروي اتکا-پلاک1016-طبقه دوم02133356090 09394380694
  تصویربرداریکلینیک انکولوژی و رادیوتراپی امیدبزرگراه چمران جنوب نرسيده به باقرخان، نبش شمالي خيابان کاج،پلاک 362166563216
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای آسیا (تهران )خيابان سعادت آباد - خيابان شانزدهم - پلاک 78 - طبقه همکف22364434
  تصویربرداریگاما اسکن کاوش(تهران)تهران - بلوار کشاورز - نبش جمالزاده - پلاک 123 - طبقه اول66122377
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای ملت (تهران )خيابان وليعصر ،روبروي درب اصلي پارک ملت ،کوچه شناسا، پلاک 8.22025988
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای امام رضا ( تهران)تهران - اسلام شهر - انتهاي خيابان محمديه -نبش بوستان 36021-56119197
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای نفسرباط کريم-خيابان مصلي-نبش ميدان نماز-پلاک1982156411686
  تصویربرداریگاما اسکن تهرانتهران - خيابان بهارشمالي -جنمب اداره برق-پلاک 1742188826802
  تصویربرداریپزشکی هسته ای سارا (تهران )خيابان استاد مطهري-بين لارستان و ميرزاي شيرازي-پلاک39488800526
  تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی دکتر سعید خسروی (ژرفا)تهران-خيابان پيروزي -بين شکوفه و امام علي -روبروي مترو ابن سينا-نبش کوچه م فتخر-پلاک9-طبقه دوم33343415
  تصویربرداریمرکزپزشکی هسته ای مرجان-تهرانتهران - خيابان دکتر قريب - تقاطع خيابان طوسي - پلاک 5302166920700 - 02166567438
  تصویربرداریمرکز سنجش تراکم استخوان نشاط (تهران )45 متري رسالت - بين ميدان رسالت و چهارراه سر سبز نبش خيابان 49 پلاک 59 واحد يک - ساختمان پزشکان نشاط77809223
  تصویربرداریشرکت تابش نگار فرنام (هسته اي بيمارستان جم)تهران - خيابان مطهري - خيابان فجر - بيمارستان جم88303227
  تصویربرداریپردیس نور سلامت (همای سلامت)تهران -خيابان انقلاب - خيابان ابوريحان - تقاطع شهداي ژاندارمري - شماره 64021-66482405
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای تابانتهران - بزرگراه محلاتي - تقاطع خيابان ري - روبروي بيمارستان بازرگانان - کوچه مفتاح - پلاک 823547179
  تصویربرداریموسسه پزشکی هسته ای 110 پاسداران(تهران)تهران-خيابان پاسداران-سه راه ضرابخانه-شمال همت-جنب آتش نشاني-نبش دشتستان دوم-پلاک122864353
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای یاس (تهران )ستار خان، تهران ويلا، خيابان رئيس زاده، شماره 8502166550758-9
  تصویربرداریپزشکی هسته ای گاندی(تهران)خيابان ولي عصر-بالاتر از پارک ساعي -کوچه شهيد ترابنده-هتل بيمارستان گاندي-طبقه 2021-88191103
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر هاشمی-تهرانتهران - خيابان دولت - نبش شمال غربي بلوار کاوه - ساختمان پزشکان کاوه - ورودي 1 - پلاک 2 -طبقه5 -واحد 2002122761833 02122761719
  تصویربرداریتصویربرداری فرمانیه (تهران )خيابان فرمانيه،ابتداي خيابان شهيد لواساني،پلاک22222298136
  تصویربرداریمرکز تصویر برداری پارسیان (تهران)خيابان جمالزاده شمالي - نبش خيابان نصرت - شماره 12569-66591859
  تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی شفق(تهران)تهران-نازي آباد-خيابان مدائن-ايستگاه برق-نبش کوچه خزاعي پور-پلاک22155354108
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای نور (تهران )ميدان فاطمي - خيابان جويبار - کوچه مير هادي غربي - پلاک 60 طبقه پنجم021-88985000
  تصویربرداریتصویربرداری نصر نبوی (تهران )اسلامشهر، سعيديه، جنب بيمارستان تامين اجتماعي امام رضا،کوچه اديب 14،56149068
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی ایران زمین (تهران )ميدان انقلاب – کارگر شمالي ابتداي خيابان نصرت غربي - شماره 2566422376
  تصویربرداریسنجش تراکم استخوان ولیعصرتهران-بالاتر از ميدان وليعصر-نرسيده به سينما آفريقا-ساختمان اطباء -طبقه چهارم-پلاک180288893331
  تصویربرداریپزشکی هسته ای پرتو(تهران)تهران-خيابان شريعتي - روبروي مترو قلهک-نرسيده به خيابان دولت-کوچه سجاد-پلاک68-طبقه اول.22640928
  تصویربرداریمرکز تصویربرداری افق طب پارس (تهران )تهران ، نارمک، خيابان شهيد ايت، پلاک409، طبقه همکف77911760
  تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی شیدا (تهران )شمال برق آلستوم،تقاطع اتوبان جلال ال احمد،بلوار آريا فر ،خ سازمان آب44208792
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی میرداماد-تهرانتهران-خيابان شريعتي-نبش ضلع جنوبي خيابان ميرداماد-پلاک 2-طبقه اول02122906387 22259202
  تصویربرداریپزشکی هسته ای آلفا (تهران )امير آباد شمالي ،بالاتر از پمپ بنزين،ساختمان ناهيد،پلاک 135688007587
  تصویربردارینماطب (تهران )تهران -– خيابان سپاه -– بين پل چوبي و ميدان سپاه - شماره 11677508771
  تصویربرداریام آر آی و آزمایشگاه سهروردی (تهران)تهران-سهروردي شمالي- نبش کنگاور88756322 88756323
  تصویربرداریپزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی بیمارستان خیریه صاحب کوثر - استان تهرانتهرانسر - ابتداي بلوار گلها - تقاطع بلوار لاله2144594061
  تصویربرداریپزشکی هسته ای مرکزی (گاما اسکن مرکزی) (تهران )تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار دريا و پاکنژاد،ضلع شمال غربي، نبش بهاران، پلاک188697597-88698414
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای ایران (تهران )تهران - ميدان قدس - ابتداي خيابان شريعتي - کوچه مهنا 1- پلاک322742738
  تصویربرداریپزشکی هسته ای روماتیسم ایران-تهرانامير آباد شمالي - پايين تر از جلال - نرسيده به پمپ بنزين - کوچه خسروي - پلاک 70 - طبقه دوم02188000423 02188000413
  تصویربرداریتصویربرداری الوند(تهران)تهران-ميدان آرزانتين-خيابان الوند-پلاک2388785775
  تصویربرداریشرکت آسا توانگران طب نوين-مرکز جامع آنکولوژی نگین آزادی-تهرانتهران-خيابان آزادي-نرسيده به چهارراه اسکندري شمالي-پلاک 14902188088601 66914863 66921650
  تصویربرداریمرکز گامانایف ایران (تهران )خيابان وحيد دستگردي (ظفر سابق) - جنب بيمارستان حضرت علي اصغر22250526
  تصویربرداریپزشکی هسته ای بزرگمهرتهران- بزرگراه بسيج-بلوار ابوذر ده حقي-چهارراه دانشگاه-بلوار سي و پنج متري شاهد-نبش کوچه نصر2-جنب مسجد القرآن-شماره16-طبقه 3 .33681288
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای رازی (تهران)پيروزي،چهارراه کوکاکولا،روبروي مسجد قدس77426439
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی ستارخان-تهرانتهران-ميدان توحيد-ابتداي ستارخان-نرسيده به تقاطع باقرخان- نبش کوچه آفرند-پلاک 1572166942686
  تصویربرداریپزشکی هسته ای کیانتهرانسر-تقاطع بلوار اصلي و ياس -نبش خيابان45-شهيد خوانساري-پلاک444507054
  تصویربرداریمرکزMRI بیمارستان مهر (تهران)خيابان وليعصر - خيابان زرتشت غربي88982000
  تصویربرداریمرکز تصویر برداری کوثر (تهران )خيابان پاسداران ، بالاتر از کلانتري ، روبروي گلستان چهارم02122551644-5
  تصویربرداریپزشکی هسته ای اندیشه زرینتهران-خيابان شريعتي-خيابان عباس آباد-چهارراه اول-خيابان انديشه اصلي-نبش انديشه يکم.22410648
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای الوند (تهران )ميدان آرژانتين - خيابان الوند - پلاک 27 - ساختمان الوند88774683
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای خورشید-تهرانتهران - اتوبان فتح -روبروي بيمارستان شريعت رضوي - کوچه کارخانه - پلاک 1866653784 - 66635997
  تصویربرداریتصویربرداری آرین -تهرانفلکه دوم صادقيه ،خيابان اعتماديان ،پلاک 42021-45861
  تصویربرداریمرکز هسته ای نیکان (تهران)خيابان وليعصر - بين ميدان ونک و پل شهيد همت - پلاک 1262 - کدپستي : 143567441188773990
  تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای بهبد غربشهرقدس-بلوارمصلي-روبروي کوچه شهيد مدني -پلاک 407-واحد يک46886040
  تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مهدیانی-دماوندتهران - دماوند - سه راه گيلاوند - پايين تر از خيابان سپاه - جنب قنادي نوبهار - مجتمع پزشکي مهدياني - طبقه دوم021-76318487
  تصویربرداریتصویربرداری جام جم شهید کایگانی (شهریار)شهريار -خيابان انقلاب -کوي بن بست اصيفاء02165279352-9 02165279355
  تصویربرداریپزشکی هسته ای جام جم شهید کایگانی (شهریار)شهريار -خيابان انقلاب -کوي بن بست اصيفاء02165279352--9
  جراحی محدودکلینیک جراحی پویا (تهران )مطهري بعد از پل مدرس روبروي خ ميرعماد ساختمان پزشکان 2500
  جراحی محدودجراحی چشم پزشکی کلینیک ونک(تهران)تهران-ميدان ونک-خيابان حقاني-بعد از خيابان گاندي جنوبي -پلاک 502188874394
  جراحی محدودمرکز چشم پزشکی هلال ایران (تهران)تهران-فلکه دوم تهران پارس -–خيابان جشنواره -جنب بهزيستي02177336006-9
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود سعادت آباد (تهران )تهران-سعادت آباد - ميدان کاج - ابتداي سروشرقي - خيابان مجد - پلاک 802122371405-22371407
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود حکیم-تهرانتهران- بزرگراه آيت الله سعيدي - شهرک ولي عصر - خيابان بهرامي - پلاک 2322166203720
  جراحی محدودکلینیک مرکزی شهر(تهران)تهران -خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونک -خيابان والي نژاد-پلاک 2402188884425 02188677652
  جراحی محدودکلینیک چشم پزشکی نوین دیدگان(تهران)تهران-خيابان شهيد بهشتي - خيابان قائم مقام - کوچه ميرزاحسني - پلاک 24021-88703688
  جراحی محدودمرکز چشم پزشکی بصیر تهران تهرانتهران-بلوار کشاورز - خيابان جمالزاده شمالي- نرسيده به خيابان فاطمي- نبش کوچه شيباني66428781 61900
  جراحی محدودمرکز تخصصی چشم سلامت غرب (تهران)تهران-ميدان آزادي-جاده مخصوص کرج - نرسيده به شهرک اکباتان-خيابان شهيد فلسفي- پلاک 75021-44630264
  جراحی محدودکلینیک درد بهار-تهرانتهران، بلوار مرزداران، مرکز جراحي و درماني بهار، طبقه دوم021-47617220 021-47617221
  جراحی محدودمرکز ناباروری و نازایی هلال ایران (رویش)-تهرانخيابان تهرانپارس، خيابان جشنواره، بعد از چهارراه سيد الشهدا77336006
  جراحی محدودمرکز جراحی برزویه (تهران )خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونک - خيابان ليدا - شماره 49
  جراحی محدودکلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهریتهران - مطهري ،بعد از چهارراه سهروردي،خيابان شهيد يوسفيان ،شماره 12102188428232-4
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود چشم ایرانیانپاسداران ، نبش دشتستان پنجم ، ساختمان 148، طبقه چهارم22857955
  جراحی محدودکلینیک باروری امیدخيابان دروازه شميران، خيابان بهارستان، خيابان شهيد مشکي (فخر آباد)، جنب سفارت روماني، شماره ۸۷0
  جراحی محدودمرکزجراحی محدود بهمن (تهران)تهران-خيابان ولي عصر-روبروي پارک ساعي- کوچه اميني-پلاک22-واحد1.88781299
  جراحی محدودپژوهشکده رویان مرکز جراحی(تهران )45 متري رسالت خيابان بني هاشم ميدان بني هاشم خ بني هاشم شمالي خ حافظ شرقي22306480
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود سهروردی (تهران )خ سهروردي بالاتر از تقاطع بهشتي خ امامي پ 280
  جراحی محدودسنگ شکن مرکز جراحی محدود شقایق-تهرانتهران - خيابان يوسف آباد-خيابان فتحي شقاقي -بين بيستون و چهلستون -پلاک 742188105296
  جراحی محدودمرکز پزشکی جراحی محدود شیخ بهایی (تهران )تهران-خ ملاصدرا-خ شيخ بهايي شمالي88041640-45
  جراحی محدودمرکز جراحی افقتهران خيابان وليعصر - بالاتر از پارک ساعي0
  جراحی محدودمركز جراحي محدود نیکان-تهرانتهران، ميدان ارتش، ورودي اراج، خيابان 22 بهمن021-71062300 021-71062500
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود جواد الائمه(تهران)تهران،افسريه،بين 15 متري اول و دوم،خيابان دهم (شهيد زالي)021-33159453
  جراحی محدودمرکز درمانهای پیشرفته باروری تابان (تهران)تهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادي،خيابان شهيددادمان (پونک باختري)بلوار درختي شمالي پلاک 100 طبقه 1 و 222376491-2
  جراحی محدودمرکز فوق تخصص درمان ناباروری ابن سینا (تهران)تهران-خيابان شريعتي-ابنداي خيابان يخچال -پلاک 9723519
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود مریم (تهران)تهران-گاندي شمالي-کوچه صانعي-پلاک26
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود مادتهران،پيروزي،خيابان پرستار،کوچه مادر0
  جراحی محدودمرکز جراحی مبین (تهران )خيابان پاسداران - نبش گلستان هفتم - پلاک 1021 2258 3470
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود آذر (تهران )تهران-خ ولي عصر-بالاتر از پارک ساعي-ک 36-پ 90
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود مهر - تهرانتهران- همت-بعد از خيابانجنت آباد-تقاطع همت-آوهسارجنوبي-نبش الغدير.0
  جراحی محدودمرکز جراحی آلفا (تهران )خيابان آفريقا - تقاطع پل ميرداماد - ضلع جنوب شرقي - پلاک 272
  جراحی محدودمرکز جراحی شهید شوریده (تهران )تهران-خيابان پاستور - مرکز پزشکي شهيد شوريده.66467093
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود و ناباروری مامتهران ،شيراز جنوبي پايين تر از همت،خيابان 68 شرقي،پلاک 6021-42500
  جراحی محدودمرکز جراحی محدود تندیس (شهریار)شهريار-ميدان فرمانداري-بلوار17 شهريور-نبش کوچه غنچه65259427
  خیریهبیمارستان غیاثی (بستری و پارا)-تهرانتهران - چهارراه يافت آباد-بلوار معلم-خيابان شهيد رجايي -خيابان شهيد بنايي66242710-6
  خیریهبیمارستان سیدالشهدا(ع) تهرانتهران-چهارراه گلوبندک - کوچه بادامچي02155801638-9
  خیریهبیمارستان خیریه (محک)100 تختی ویژه کودکان سرطانی تهران تهران.شتهران - دارآباد-جاده لشگرک بلواراوشان- بلوار جنت -بلوارمحک2123540
  خیریهبیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)(بستری و پاراکلینیکی)تهران-شهرري-دولت آباد-بلوار قدس02133754825 - 02133747282
  خیریهبیمارستان مفرح (تهران)تهران - اتوبان تندگويان - ميدان بهمن -ميدان بهمنيار55311925-9 91320002
  خیریهامیرالمومنینتهران - نازي آباد - خيابان شيرمحمدي - روبروي پارک سردار جنگل - بيمارستان اميرالمومنين02155346262 , 02155346263 , 02155346161 , 02155346061
  خیریهبيمارستان نورافشار بستري- تهرانتهران، ميدان شهيد باهنر (نياوران)، خيابان شهيد پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهاي خيابان شهيد صادقين (17 غربي)0217582, 02122824069
  خیریهبیمارستان دکتر سپیر (تهران)خ مصطفي خميني،نرسيده به چهارراه سيروس33555000-33129823
  خیریهخیریه هیئت وزیران درجه 2تهران0
  خیریهخیریه هیئت وزیران درجه 1تهران
  خیریهبیمارستان بازرگانان (بستری)تهران- انتهاي خيابان محلاتي- نبش خيابان ري215520010
  خیریهبیمارستان الغدیر (تهران)تهران-ميدان رسالت خيابان هنگام ميدان الغدير02177808880-4
  خیریهبیمارستان سوم شعبان (تهران)تهران -ميدان قيام - پل ري-خيابان شهيد رضوي02133129111-17
  داروخانهداروخانه دکتر مریم کرمانشاهی -پاکدشتتهران -پاکدشت -گلزارجنوبي -تقاطع خيابان شهيد رجائي و مصطفي خميني - پلاک 72 - طبقه همکف درمانگاه شهداي گلزار2136853009
  داروخانهداروخانه رامتین-تهرانتهران-ميدان هفت تير-ابتداي قائم مقام فراهاني-نبش کوچه نگين-پلاک 2021-88310959
  داروخانهداروخانه هلال احمرشعبه مرکزی طالقانی -تهرانتهران- خيابان آيت الله طالقاني -تقاطع سپهبد قرني - پلاک2902188803876
  داروخانهداروخانه دکتر کلاهدوزان-تهرانتهران-ميدان ونک-بزرگراه حقاني - بعد از خيابان گاندي جنوبي - نرسيده به چهارراه جهان کودک - پلاک 36 - طبقه همکف - واحد اداري2188774300
  داروخانهداروخانه دکتر غلامرضا خرازی -تهرانتهران،بزرگراه خرازي،بلوار نهاوند،خيابان کيوان،خيابان کاوش،جنب بيمارستان تريتا،ساختمان پزشکان تريتا،طبقه همکف2146117322
  داروخانهداروخانه دکتر مریم امجدی-تهرانتهران-خيابان ري-بزرگراه شهيد محلاتي-روبروي بيمارستان بازرگانان-داخل درمانگاه خيريه انصار2133507010
  داروخانهداروخانه دکتر حشکوائی-تهرانتهران- خيابان آيت الله کاشاني- بين خيابان جنت آبادو خيابان شاهين - نبش خيابان لاله- پلاک42144119790
  داروخانهداروخانه دکتر رمضانلو -تهرانتهران - خيابان آزادي - بين بهبود و شادمان - نبش کوچه حسامي2166057620
  داروخانهداروخانه کوانتوم-تهرانتهران - سعادت آباد - نرسيده به ميدان کاج - بين 18 و 16 - پلاک 4502122369454 0212207683
  داروخانهداروخانه دکتر حسین عطار-تهرانتهران-بلوار فردوس شرق-خيابان ابراهيمي جنوبي-کوچه 12-پلاک 3-طبقه زير همکف مسجد الزهرا2144966577
  داروخانهداروخانه دکتر سالاری تبار-تهرانتهران-کارگر شمالي - بعد از مرکز قلب - خيابان دوم - پلاک 4602188223525 02186093901
  داروخانهداروخانه دکتر سپیده زمردی -تهرانتهران-خيابان ستاري-بلوار فردوس شرق-بين عقيل و وفاآذر-پلاک322144060306
  داروخانهداروخانه مهردرسا-تهرانشهرک گلستان -بلوارامير کبير - خيابان گلفام - نبش بنفشه 82144746402
  داروخانهداروخانه فارمد-تهراننهران - بزرگراه سردارسليماني (رسالت)-بين چهارراه سبز و خيابان دردشت - پلاک 6042177899262
  داروخانهداروخانه دکتر سما قلی زاده سلطانی-تهرانتهران-پل کريمخان-ميرزاي شيرازي جنوبي-نبش کوچه يکم2188828703
  داروخانهداروخانه دکتر علیرضا احمدی-تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي آيت الله کاشاني - پشت بيمارستان ابن سينا - کوچه اعتماديان - پلاک 28021-44048971
  داروخانهداروخانه هلال احمر شعبه تهرانپارس-تهرانتهران-تهرانپارس -فلکه دوم خيابان جشنواره -بعد از چهارراه سيدالشهداء -مجتمع درماني هلال احمر2177323336
  داروخانهداروخانه دکتر محبوبه هوشمند-تهرانتهران-تهرانپارس - خيابان 192شرقي-بين تقاطع 133 و 135 - پلاک 2412177325328
  داروخانهداروخانه هلال احمر-تهرانتهران،شهر ري،ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم،ميدان هادي ساعي،خيابان هلال احمر02155912912 02155912913
  داروخانهداروخانه دکتر کنگری-تهرانتهران ،خيابان شهيد رجايي ،ميدان بهشت،بلوار ابريشم،بلوار شهيد دستوار،نرسيده به 24 متري،نبش کوچه ايماني،پلاک 9902155336835(داخلي 276)
  داروخانهداروخانه شبانه روزی سیزده آبان -تهرانتهران ميدان هفت تير نرسيده به پل کريم خان اول خردمند شمالي2188849011
  داروخانهداروخانه دکتر اعتمادی-تهرانتهران -خيابان سراج-روبه روي سي متري دوم-جنب پمپ بنزي - پلاک 192177063487
  داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر صارمی-تهرانتهران-مهر آباد جنوبي - 20 متري شمشيري - روبروي پارک - پلاک 25102166649107 02166632301
  داروخانهداروخانه مخصوص-تهرانتهران - خيابان دستگردي - بين نفت و مدرس - روبروي بيمارستان علي اصغر2126407107
  داروخانهداروخانه شبانه روزی ابوذر-تهرانتهران - خيابان 20 متري ابوذر - مقابل بانک ملي - شماره 51555702974
  داروخانهداروخانه دکتر شهرزاد احمدزاده-تهرانتهران-تهرانپارس-خيابان 196 شرقي -بين 131 و 133-بعد از ميدان پروين-پلا33902177348413 02177793898
  داروخانهداروخانه دکترحسن پور-تهرانتهران - خيابان شريعتي - بالاتر از ميرداماد و ظفر - کوچه فلسفي - پلاک 1 - واحد 1021-26400249
  داروخانهداروخانه تهران(تک نسخه ای) -تهرانتهران،ميدان رسالت،خيابان نيروي دريايي،بالاتر از چهارراه فرجام،پلاک 3502177495862 77801540
  داروخانهداروخانه دکتر کرمانیان -تهراناستان تهران , شهر نسيم شهر , خيابان بوستان – داخل درمانگاه ارامش سبز – پلاک ۱۲۱02156760068(داخلي 2)
  داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر پریسا مقدم -تهرانتهران- خيابان دولت-تقاطع بلوار کاوه2122592263
  داروخانهداروخانه دکتر رعنا امیدبخش-تهرانتهران - ميدان ونک - خيابان شهيد صانعي - پلاک 50 جنب الکتريکي - طبقه همکف2188665414
  داروخانهداروخانه دکتر صفایی -تهرانتهران - شهريار - باغستان - ابتداي بلوار رسول اکرم - خادم آباد - جنب بانک صادرات-پلاک2152165231515
  درمانگاهدرمانگاه خیریه حیدری ها (ورامین)تهران - ورامين - خيابان شهيد بهشتي - پايين تر از فرمانداري - جنب قرض الحسنه حيدري ها - پلاک 62136291015
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی کریمه اهل بیت-تهرانتهران-خيابان کارگر جنوبي-خيابان دانشگاه-جنب پلاک29642166929918
  درمانگاهدرمانگاه ابن سینا (تهران)تهران-فلکه دوم صادقيه-روبروي پارک استقلال021-47900
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی نیاوران-تهرانتهران-نياوران-خيابان شهيد مقدسي-خيابان محمود احمدي زماني-پلاک 162128111911
  درمانگاهدرمانگاه مرکزی رباط کریم - تهرانتهران - رباط کريم-بلوار امام خميني-روبروي خيابان آبرساني-جنب بانک ملت2156433812
  درمانگاهکلینیک دیابت یاستهران-خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان خدري-پلاک312142383
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی طب الرضا-تهرانتهران-بلوار ابوذر-پل دوم-خيابان ائمه اطهار-نبش خيابان برادران باقري-پلاک 2302133071343 02133163030
  درمانگاهدرمانگاه شهدای علی آباد - تهرانتهران ، علي آباد ، بلوارشهيددستواره ، خيابان ۲۴ متري شهيد باستاني پور2155086688
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی آرامش بوستان (تهران)تهران -بهارستان -نسيم شهر -سي متري بوستان -پلاک 1212156772889
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد-تهرانتهران-شهرک شکوفه (عبدل آباد ) - 35 متري خيابان شکوفه - روبروي پارک بهار-پلاک 8655865431 - 55828545
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی امیدنیکان (اسلام شهر)تهران - اسلامشهر- ميدان نماز - بلوار الغدير - خيابان تعاون - کوچه تعاون12156379029
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی به بخش-تهرانتهران -فلکه دوم تهرانپارس-خيابان جشنواره-خيابان زهدي (امين)-ايستگاه به بخش-پلاک12002177343989 02177324220
  درمانگاهدرمانگاه آذربایجان (خدمات پاراکلینیکی)تهران - شهرستان بهارستان - نسيم شهر - خيابان 14 متري چمران - کوچه شهيد بهشتي شمالي2156781366
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی دریا-تهرانتهران -اسلامشهر-قائميه - نبش کوچه 272156492003
  درمانگاهدرمانگاه ایلیاتهران - نازي آباد - خيابان مدائن - تقاطع اوجاني - بانک پارسيان - پلاک 1455333127
  درمانگاهشرکت توسعه گردشگری شهرآیین-تهرانتهران - خيابان انقلاب - روبروي پيچ شميران - انتهاي خيابان نورمحمدي2177524073
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی یاس-تهرانتهران - خيابان رجايي - ميدان بهشت - بلوار ابريشم - نبش کوچه قهرودي - پلاک 26502155337370-1
  درمانگاهدرمانگاه خیریه حضرت علی اصغر(ع) - تهرانشهرري-شهرک دولت آباد -فلکه دوم دولت آباد-انتهاي خيابان برادران بهشتي -خيابان پورزاهد-نبش خيابان طبايي38476
  درمانگاهدرمانگاه طاها طب-تهرانتهران-تهرانپارس-خيابان 196 شرقي- تقاطع خيابان 13377968969
  درمانگاهدرمانگاه تخصصی مغز و اعصاب رها - تهرانتهران - خيابان وليعصر - نرسيده به ميدان ونک - روبروي خيابان 12 گاندي - پلاک 2534 - طبقه دوم02188781979 - 02188787951
  درمانگاهدرمانگاه امام رضا (ع )(اسلام شهر)اسلام شهر - انتهاي خيابان آيت الله کاشاني-کوچه شهيد فضلي56124791-3
  درمانگاهدرمانگاه تخصصی داخلی خدمات و حمایت درمانی نادر(خصوصی) (تهران)تهران - خيابان جمالزاده شمالي - بعد از چهارراه نصرت - کوچه مهاجري خامنه - پلاک 14- طبقه اول02166919371 02166591859-69
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی یاشا-تهرانتهران - وحيديه - چهارراه اداره گاز - انتهاي کوچه درمانگاه - ساختمان رازي - پلاک 1602165639904-6
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی سلیم-تهران (تهران )خ شهيد رجايي نبش ک ايماني پ 9955336839
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی نویدسلامت-تهرانتهران-نارمک -ميدان هلال حمر- نرسيده به تقاطع شهيد مدني - پلاک 22021742865
  درمانگاهدرمانگاه بهراد (تهران )تهران -فلکه دوم صادقيه - بلوار اشرفي اصفهاني-نرسيده به مرزداران-جنب برج نگين رضا-درمانگاه بهراد02144059760 - 02144059761 - 02144011405 -02144056667
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی طوبی-تهرانتهران - پيروزي - نبرد شمالي - خيابان داوود آبادي غربي ( فرزانه سابق ) - نبش کوچه کمالي پلاک 20021333259001-7
  درمانگاهدرمانگاه درنیان طب (تهران)تهران - خيابان حافظ-خيابان جامي-خيابان شيخ هادي-پلاک18661694000-66400490
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی دکتر صفائیان-تهرانخيابان سهروردي شمالي - خيابان خرمشهر(آپادانا) - پلاک 1802188502912-14
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی میلاد پارسا-تهرانتهران - شهرک وليعصر - خيابان ياران - خيابان شريعتي - ميلان دوم - پلاک 3 و 5 - طبقه همکف و اول تا پنجم02166293001 02166233001
  درمانگاهدرمانگاه ساج ( تهران)سعادت آباد-ميدان سرو-بلوار پاکنژاد-تقاطع يادگار امام۰۲۱۲۲۱۱۵۹۹۰-021 2211 2300
  درمانگاهدرمانگاه حکیم فارابی(اسلام شهر)تهران-اسلام شهر-بعد از شهرک قائميه-نرسيده به ميدان قائم-روبروي شهرک سالور-خيابان شمشاد2156479250
  درمانگاهدرمانگاه شفا مهر صدرا (تهران)تهران-يوسف آباد-تقاطع فتحي شقاقي.02188480200 021۸۸۴۸۰۱۸۹
  درمانگاهدرمانگاه خیریه انصار-تهرانتهران - خيابان ري - ابتداي اتوبان شهيد محلاتي - درمانگاه انصار - پلاک 3682135015
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی پارتیان-تهرانتهران - بزرگراه رسالت - خيابان شهيد همائي ( 16 متري اول جنوبي )02122327264-6
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی مرکزی خاوران-تهرانتهران،خيابان خاوران،هاشم آباد،خيابان شهيد عباسي کاشي،پلاک 3172133687824
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی به آور(تهران)تهران - انتهاي جيحون - خيابان حسام الدين - خيابان شهيد کاظمي - خيابان شهيد محمدرضا صفر - پلاک18-طبقه اول021-55767547
  درمانگاهمرکز جراحی محدودنکو -رودهنتهران - رودهن - بلوار امام خميني - روبروي پمپ بنزين76508807
  درمانگاهدرمانگاه خیریه سلامت نیایش -تهرانتهران - سعادت آباد - ميدان کاج - جنب مسجد جامع حضرت رسول (ص)2122139003
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی امیران(نسیم شهر)تهران-اتوبان ساوه -نسيم شهر-خيابان امام خميني-بين 12 متري دوم و سوم-نبش کوچه نور -طبقه فوقاني داروخانه دکتر نوروزي نيا - پلاک 7302156780915-22
  درمانگاهدرمانگاه مهدیه-اسلامشهرتهران- اسلامشهر- خيابان مهديه -کوچه 21-پلاک 9702156132738-02156121250
  درمانگاهدرمانگاه خيريه ام الائمه(س)-اسلامشهرتهران -اسلامشهر - بزرگراه آيت الله سعيدي - بهارستان - صالحيه - 16 متري شهداي شرقي - پلاک 7602156624535 02156632461
  درمانگاهمجتمع خیریه درمانی رفاهی ولیعصر (شهر ری)تهران - شهرري - ميدان نماز - جنب مسجد - جامع ارشاد55933481
  درمانگاهدرمانگاه مرکزی امیریه-شهریارتهران - شهريار - شهرک اميريه -ابتداي خيابان 16 متري ولي عصر - نبش کوچه رحيمي - زيرزمين - همکف اول و دوم02162814 (400-داخلي 100)
  درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی جنت-شهریارتهران - شهريار-شاهد شهر - بلوار شهدا-نبش خيابان عدالت - پلاک 1672165448023
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ملک نیاخ وليعصر پايين تر از ونک نبش خ 18 پ131302188206681 02188774109
  دندان پزشکیدکتر فاطمه عاشوری دندانپزشکتهران- شهر ري- ميدان نماز - بلوار امام حسين - نبش خيابان صاحب الزمان - پلاک 142/2 - ساختمان کوروش - طبقه دوم - واحد 502155931005 02155960648
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه سلیم (تهران)تهران -خيابان رجايي -ميدان بهشت -بلوار ابريشم -بلوار دستواره -پلاک 9902155336830 02155311170
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی یاسین-تهرانتهران - خيابان پيروزي - بلوار ابوذر - پل پنجم - خيابان شهيد ده حقي به سمت اتوبان بسيج - پلاک 4 - طبقه 12133201028
  دندان پزشکیمهدی ریحانی فرتهران - شهريار- خيابان ولي عصر-خيابان بهشتي شرقي-پلاک 62-ساختمان رز-طبقه 2-واحد42165279820
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهزاد رضایی (تهران)تهران -ميدان رسالت - ابتداي خيابان هنگام - ساختمان عتيق - پلاک39 - طبقه42177205829
  دندان پزشکیکلینیک دکتر محمد خورشیدیتهران-گلبرگ غربي -چهارراه کرمان-نبش خيابان احمدي-ساختمان ستاره-واحد52177254551
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی امیر مسعود مسعودی(تهران)آدرس 1 صبح : تهران - بعد از بزرگراه فتح - خيابان خليج فارس- بعد از بيمارستان فياض بخش - نبش کوچه 46طالقاني - پلاک 355 - جنب نمايندگي سامسونگ - ساختمان پزشکان دکتر مسعودي- طبقه اول کد پستي : 1378616839 آدرس2 بعد از ظهر : تهران، خ قصرالدشت ، تقاطع خ هاشمي ، روبروي فروشگاه قدس ، پلاک 452کد پستي مطب هاشمي 13468333352166265707
  دندان پزشکیدندانپزشکی برتر (تهران )شريعتي بين سميه و طالقاني جنب بيمارستان پاسارگاد ک صديق پ 3 واحد 1032177655464
  دندان پزشکیدکتر الناز پهلوانتهران-بلوار نلسون ماندلا-کوچه ناهيد شرقي-پلاک202122043630
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی روانمهر-تهرانتهران - ميدان انقلاب - خيابان کارگر جنوبي - ابتداي روانمهر - پلاک 16802166975185-6
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سلامت نیایش-تهرانتهران-سعادت آباد-ميدان کاج-خيابان نهم غربي-پلاک 12-ساختمان نيايش-طبقه سوم2122139007
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترآروین غنی طبع-تهرانتهران،پرند،فاز 5،شهرک آفتاب،خيابان امام رضا،روبروي مسجد امام رضا،طبقه دوم،بالاي سوپر مارکت حرم ،پلاک 222156950058
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی بهبود-تهرانتهران - ميدان ونک - انتهاي خيابان گاندي شمالي - پلاک 8 - طبقه 4 - واحد 1788203913-88203862
  دندان پزشکیدکتر رضا عمرانیتهران - بلوار کاشاني - غرب به شرق - بعد از کوچه احمدي - پلاک 110 - طبقه اول - واحد شرقي2144059321
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی ستارخانتهران-خ ستارخان-روبروي باقرخان-جنب بانک ملي66502329
  دندان پزشکیدندان پزشکی دکتر امین ابوالحسنیرباط کريم-بلوارآزادگان-کوچه آزادگان سوم -ساختمان پزشکان ابن سينا -طبقه 6 -واحد11021-56422024
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ریحانه -تهرانتهران - مجيديه شمالي - بالاتر از ميدان ملت - روبروي تالار ستاره2122326727
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه فرجامتهرانپارس - بلوار فرجام-تقاطع بزرگراه شهيد باقري-پلاک20277870186
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی امیر-تهرانتهران - سي متري جي - پلاک 146 - طبقه دوم - داروخانه آراسته02165812955 - 02165030429
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی کشاورزبلوار کشاورز-بعد از چهارراه جمالزاده-به سمت بيمارستان امام خميني-پلاک 12766433445
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر حکیمیتهران /تهرانپارس بالاتر از تيرانداز نبش 166 شرقي پ24177877537-77869071
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر محمدهادی زرکش-تهرانتهران- بلوار مرزداران - خيابان ايثار - مقابل مسجد اميرالمومنين - ساختمان افرا - شماره 5 - طبقه 3 - واحد 17021-44295913
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی امین-تهرانتهران-جنت آباد جنوبي-خيابان شهيد پژوهنده- مابيم لاله شرقي و ميدان آتشنشاني-پلاک34- طبقه دوم44472025
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی درین (تهران)تهران-خيابان يوسف آباد-خيابان فتحي شقاقي - تقاطع يوسف آباد پلاک32 -ساختمان شماره 4 طبقه 2 واحد 1588100810 88100811
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه کوثر(تهران)تهران-خيابان انقلاب- جمالزاده شمالي- خيابان طوسي -پ35021-66941530-66592587
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آذربایجان (نسیم شهر)تهران،نسيم شهر،خيابان 14 متري چمران،خيابان بهشتي شمالي،درمانگاه آذربايجان02156781366-8
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی ارژنگ خلیلی (اسلامشهر)تهران اسلامشهر انتهاي خ کاشاني ساختمان پزشکان مقدم طبقه 256111799-56153646
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ناصر مسیحی -تهرانتهران - فلکه دوم صادقيه - ابتداي بلوار کاشاني - روبروي پارک استقلال - خيابان گلستان يکم - پلاک 5 - ساختمان گلستان - طبقه 4 - واحد 1302144088790-02144089427
  دندان پزشکینسرین السادات اصغریتهران-ايستگاه سبلان-نبش تالار قصر سپيد-ساختمان پزشکان شهريار-طبقه دوم-واحد202177840121
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد هادی نصیری-تهرانتهران - نسيم شهر - ميدان هفت تير - سيتي سنتر آسمان - طبقه اول - پلاک 308021-56763376
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهستان-تهرانتهران-افسريه 15 متري اول-نبش کوچه 29 پلاک 292021-33203011
  دندان پزشکیمطب احمد رضا فلاحی )تهران-نازي آباد-ميدان بهمنيار-ابتداي خيابان خالقي پور-پلاک17955340512
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی رامیارتهران-جردن -روبروي پمپ بنزين -خيابان بابک-- خيابان بهرامي-پلاک 7 طبقه288192750-5
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی پردیس فردخيابان دکتر شريعتي-بالاتر از پل سيد خندان-پلاک 9482122862404
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ارکیده-تهرانتهران - بلوار اشرفي اصفهاني - بين مرزداران و پل حکيم - نبش کوچه ردايي - پلاک 18744255641-44223814
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر سید وحید تربتی رجائی - تهرانتهران - تجريش - انتهاي دزاشيب - نرسيده به دو راهي عمار - خانه آناناس - پلاک 154 - طبقه همکف021-22397840
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی سامیا (تهران)تهران،خيابان پاسداران،ابتداي بوستان هفتم،پلاک 167،واحد 102021-22793747
  دندان پزشکیکلینیک تخصصی مهرانخيابان امير آباد شمالي-بالاتر ازچهاراه دکتر فاطمي-نرسيده به پمپ بنزين-پلاک 1637-طبقه 288974554
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دردیسسعادت اباد ضلع جنوب شرقي چهارراه سرو پلاک 922140221
  دندان پزشکیکلینیک آفتاببزرگراه آفريقا-چهارراه جهان کودک-ضلع شمال غربي-شماره66-واحد122188885806
  دندان پزشکیمطب دکتر کامران صفایی (تهران)تهران - پرند - فاز 2 - خيابان ستاره - روبروي دفتر امام جمعه - پلاک 7256727072
  دندان پزشکیمطب دکتر معصومه میرزمانی (تهران بزرگ)تهران-ستاري جنوب-بلوار فردوس شرق-قبل از تقاطع وفا آذر-پلاک 316(ساختمان پزشکان رازي)واحد82144060990
  دندان پزشکیمطب دکتر اکبر غفاری طرقیتهران - خيابان خالد اسلامبولي-نبش کوچه پانزدهم –پارک کلينيک88722432
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شهدای علی آباد-تهرانتهران-بلوار شهيد دستواره-24 متري شهيد استاني پور.55086688
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر بنابی (تهران)تهران-100 متر بالاتر از ميدان انقلاب-خيابان کارگر شمالي-نبش کوچه حق گو-پلاک1084-طبقه اول66941286
  دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی پارسه (تهران بزرگ)يوسف آباد _کوچه9_پلاک 45_واحد588108055
  دندان پزشکیدندانپزشکی بیمارستان عرفان نیایش-تهرانتهران -بزرگراه نيايش شرق – سه راه کبيري طامه (شاهين)- خيابان بهار –پلاک7.44628875
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر علیرضا بغدادی-تهرانتهران - شهرک غرب - بلواردادمان - بين پاکنژادو فرحزادي -نبش کوچه صدف - پلاک يک - طبقه يک - واحد 2021-88563895
  دندان پزشکیدندانپزشکی بیمارستان ایرانشهر(تهران)تهران - خيابان شريعتي - نرسيده به سه راه طالقاني- خيابان جواد کارگر77608061-9
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی نیاز-تهرانتهران - ميدان جمهوري - خيابان آذربايجان غربي - بين رودکي و نواب - نبش کوچه فرشته - پلاک 600 - طبقه اول02166385079-02166385369
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند برتر راگا-شهرریتهران-شهرري-خيابان فداييان اسلام-ميدان بسيج-جنب پمپ بنزين-ساختمان پرهون-طبقه چهارم2155929457
  دندان پزشکیدندانپزشکی ایران زمینم انقلاب کارگر شمالي ابتداي نصرت غربي پ25 واحد دندانپزشکي66434403
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر ایرج نجفی (تهران ) )تهران-اسلامشهر-خ امام خميني-ک 4-پ452156362797
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی مهنا-تهرانتهران - تهرانپارس - بين چهارراه تير انداز و باقري - ساختمان شاهين - پلاک 23702176702090 - 02176701090
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه پارتیان-تهرانتهران - بزرگراه رسالت - خيابان شهيد همائي ( 16 متري اول جنوبي )02122327264-6
  دندان پزشکیدندانپزشکی بهارانآيت اله کاشاني بعد از پل آسيا روبروي پارک کودک-جنب مسجد رسول2144166620
  دندان پزشکیدندانپزشکی یوسف آباديوسف آباد- خ اسدآبادي- نبش خ 15-پ147-ط288709067
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد دندانپزشکی -تهرانعبدل آباد-شکوفه -روبروي پارک بهار-پلاک862155828545
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی آرامش بوستان بخش دندانپزشکیتهران - بهارستان - نسيم شهر - سي متري بوستان - پلاک 12156772889
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکترآرزوترکیانوليعصر-بالاتر از ميدان ونک -نرسيده به خيابان ميرداماد-کوچه والي نژاد-پلاک54-ساختمان پزشکان سينا -طبقه پنجم-واحد تمان 50188191480
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی خانم دکتر معصومی-تهرانتهران،خيابان سميه-تقاطع مفتح-پلاک 107-زنگ 8-طبقه 509052267280 86073139
  دندان پزشکیدکتر سلیمان کهن صدق - دندانپزشکی تهرانتهران-بلوارکشاورزغربي-بين کارگرو جمالزاده-روبروي کوچه دريا- طبقه فوقاني داروخانه دکتر عنابي -پلاک322 - طبقه اول2166923186
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهزاد رضایی (تهران)تهران -ميدان رسالت - ابتداي خيابان هنگام - ساختمان عتيق - پلاک39 - طبقه42177205829
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی درفام (تهران)اشرفي اصفهاني-بالاتر از نيايش-نبش 4 شرقي-بالاي بانک شهر-طبقه سوم021-44855785
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه سبز شهر -تهرانتهران - خيابان انقلاب - روبروي پيچ شميران- خيابان نورمحمدي - پلاک 62177524079
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر تقی دانائی-تهرانتهران-فلکه دوم تهرانپارس -جنب فروشگاه رفاه - کوچه رضايي - پلاک 12 - واحد 102177704004 02177732891
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکتر جوادیان-تهرانتهران - هروي - خيابان وفامنش - نبش مکران شمالي - پلاک 32 - ط 202122963447 - 22976274
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی میلاد پارسا-تهرانتهران - شهرک وليعصر -خيابان شهيدان بهرامي - خيابان 12 متري شريعتي - ميلان دوم - پلاک 3 و 52166293001
  دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه روما-تهرانتهران - تقاطع بلوار کاوه اندرزگو - کوچه قيطريه - بن بست نيکو - پلاک 2 -طبقه 3- واحد 302021-22211075 - 22211074
  دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزی ملتتهران-خيابان امام خميني - خيابان رودکي-نبش بن بست خجسته-بالاي بانک سرمايه.2166362404
  دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ایرانیان-شهرریتهران - شهر ري - خيابان بيات ( 24 متري )- ساختمان اداري مرواريد - طبقه 4 واحد 40102156803535 - 02156803636
  دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکترلیلا ثابت قدم-شهریارتهران - شهريار -خيابان شهيد بهشتي شرقي (مابين چهارراه مخابرات و ميدان معلم ) کوچه ستايش - بن بست سرشار - ساختمان پرميس- طبقه اول - واحد 3 و 402165221660 02165221860
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی درخشش-شهریارتهران - شهريار - شهر جديد انديشه فاز 3 - خيابان مريم - خيابان گل نرکس شرقي - پلاک 4402165555893 - 02165551326
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر الهه ذوغالچی - ملاردملارد - مارليک - نبش خيابان دکتر حسابي شمالي- ضلع شرقي ميدان گلها - بالاي بانک کوثر - ساختمان فردوسي - طبقه سوم - واحد 12021-65169772
  دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ابریشم-شهرقدستهران - شهرقدس-خيابان امام خميني -بين کوچه وفا وصبا-جنب موسسه مالي نوري -پلاک153-طبقه اول2146810037
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهدی عینی-پرندتهران - پرند - فاز 2 - خيابان ستاره - روبروي دبستان علامه جعفري - پلاک 76 - طبقه اول2156790792
  دندان پزشکیمرکز جراحی مهر پرند (بخش دندانپزشکی )تهران-پرند-امام خميني-نبش خيابان آسمان56727042
  دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مجید مجیدیان-پرندتهران-پرند-فاز2-بلوار ستاره-روبروي فروشگاه کوروش -پلاک 54-طبقه همکف021-56218723
  عینک سازیعینک سازی درمانگاه بهرادتهران -فلکه دوم صادقيه - بلوار اشرفي اصفهاني-نرسيده به مرزداران-جنب برج نگين رضا-عينک بهراد02144059760-1 02144011405 02144056667
  عینک سازیعینک سازی نور چشم (تهران)تهران - خيابان ولي عصر - تقاطع طالقاني - مجتمع نور تهران - طبقه دوم تجاري - واحد805788228710 - 88228720
  عینک سازیعینک سازی گل بین -تهرانتهران ،خيابان فاطمي، روبروي هتل لاله، خيابان باباطاهر، بالاتر از کتاب فروشي نشر مرکز-پلاک182188985824
  عینک سازیعینک سازی شهاب-تهرانتهران، خيابان ونک، جنب برج آينه‌ي ونک، پلاک 10402188796197 02188791172-3
  عینک سازیعینک سازی نسیمتهران -خيابان پيروزي-مقابل خيابان 5 نيروي هوايي-پاساژ نسيم-پلاک 22177485293
  عینک سازیعینک سازی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور-تهرانتهران - وليعصر - بالاتر از ظفر - تقاطع نيايش - بلوار اسفنديار02182400 داخلي 4
  عینک سازیعینک سازی دیدگان (تهران )تهران - فاطمي - مقابل هتل لاله - اول باباطاهر88963195
  عینک سازیعینک سازی کن سیتهران - ميدان فلسطين-جنب خيابان طوس-پلاک 12021-88394293
  عینک سازیعينک سازی چشمان-تهرانتهران- خيابان شهيد بهشتي - خيابان عبدالمجيد صابونچي - پلاک 13- طبقه همکف021-88748219
  عینک سازیعینک سازی پرویزتهران - چهار راه حافظ-خيابان حافظ-بين خيابان جمهوري و نوفل لوشاتو - جنب کوچه زرتشتيان - پلاک 355 -طبقه همکف02166703134 02166707977
  عینک سازیعینک سازی یغمایی(فلسطین)تهران-پايين تر از ميدان فلسطين -روبروي سفارت فلسطين-پلاک36466413929
  عینک سازیعینک سازی امیر اکباتانتهران،شهرک اکباتان،فاز 1،روبروي بيمارستان صارم و دانشگاه شهيد بهشتي،بازارچه شماره 10،پلاک 46،عينک امير2144660298
  عینک سازیعینک سازی آرمانیتهران - فلکه اول تهرانپارس - ضلع شمال غربي - پلاک 22021-76703739
  عینک سازیعینک سازی امیران شعبه 1تهران-خيابان دماوند-ايستگاه آيت -پلاک550.02177477720-09367477720
  عینک سازیامیران شعبه2تهران-مجيديه جنوبي-روبروي بانک ملت-پلاک219.02122526710 22316331
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی رباط کریم-رباط کریمتهران -رباط کريم - خيابان شهيد ملکي - ساختمان زرافشان- طبقه اول- واحد 54021-4234939
  فیزیوتراپیفيزيوتراپی مرکزی قدس-شهرقدستهران - شهر قدس - بلوار امام خميني - نبش ميدان آزادي ( سر قنات ) - کوچه کافي - پلاک 19021-46878002
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی آسایش نو (تهران)تهران-ورامين - خيابان شهداء - قبل از کلانتري 12 - پلاک 1612136256574
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی تخصصی کیامهرشريعتي -بالاتر از يخچال-جنب خانه درسا-ساختمان پزشکان سب قلهک-پلاک 1495-طبقه اول-واحد52122624731
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی اریکه سلامتتهران - صادقيه - کاشاني - بلوار اباذر - نبش پيامبر شرقي - ساختمان آريا - پلاک 74 - طبقه سوم - واحد3012144976601
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی سحر سلامت-تهرانتهران - خيابان شريعتي - روبروي مترو قلهک - ساختمان آ-اس-پ- واحد 3502122631284 02122640847
  فیزیوتراپیمرکزفیزیوتراپی شاینا-نسیم شهرتهران نسيم شهر – خيابان سوم – بعد از داروخانه شبانه روزي –– نبش کوچه دانش پلاک 222021-56754347
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی نام ور (تهران)تهران- سعادت آباد - خيابان 37 -پلاک 50- واحد 588690734 88682093
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرزو (تهران)تهران - خيابان مطهري - بعد از سهروردي - نبش حکمي - پلاک 102188432969 02188478823
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی علی اصغری - دماوندتهران - دماوند - خيابان فرهنگ (سميه )0221-5220330
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ایرانمهر-تهرانتهران - شهران - بالاتر از ميدان دوم - جنب بانک آينده - ساختمان داروخانه شبانه روزي دکتر کريميان - طبقه 4 - واحد 15021-44304928
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی شفاءتهران-خيابان وليعصر-نرسيده به سينما آفريقا-ساختمان اطباء-پلاک1802-طبقه دوم88904466
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی پاستهران - فلکه 2 صادقيه-بلوار فردوس-بين خيابان رامين و آذر-روبروي باشگاه ورزشي خادم-پلاک 281-واحد1.2144952133
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی هرویتهران-پاسداران -ميدان هروي -خيابان وفا منش -خيابان جوانشير -پلاک212122967555
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ابیانه تهرانتهران،خيابان پيروزي ،بين متروپيروزي و نبرد،پلاک 532،طبقه سوم ،واحد92136601809
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی عیوضیتهران - شهرري - خيابان 24 متري رازي - ابتداي خيابان پيلغوش - پلاک 4 - طبقه اول55921665
  فیزیوتراپیتوانبخشی آرمان (تهران)تهران ، ميدان ونک ، خيابان گاندي ، کوچه بيستم، پلاک 10 ، طبقه همکف2188776903
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی کیان (تهران):تهران ،خيابان سي متري نارمک -نرسيده به فرجام، ساختمان پزشکان کيان021-77205528
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی رادیار-تهرانتهران-خيابان مالک اشتر -بين جيحون و يادگار - نبش کوچه نظري-پلاک يک2166371959
  فیزیوتراپیمرکز فيزيوتراپی مرادی فر-تهرانتهران-آيت اله کاشاني-بين بلوار اباذر و خيابان مهران-ساختمان پزشکان پارسا-پلاک 71-طبقه اول-واحد22144036418
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی رموک (تهران)تهران - خيابان سبلان شمالي -خيابان محسن آزادي - ساختمان پزشکان 98 - پلاک 79 - واحد 4021-88456772
  فیزیوتراپیکیلینیک تخصصی فیزیوتراپی آصف(تهران)تهران ،زعفرانيه، خيابان اعجازي، پلاک ۳۳، بالاي بانک صادرات ، طبقه دوم، واحد ۸22181376
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی مهرآبادی-تهرانتهران- خيابان کارگر شمالي-بالاتر از تقاطع فاطمي - نبش کوچه مريخ - پلاک 1292- طبقه سوم- واحد 72166947082
  فیزیوتراپیتوانبخشی یادمان (تهران)تهران-شهرک غرب-بلوار پاکنژاد-بين بلوار دريا و دادمان-مجتمع چند تخصصي يادمان-واحدتوانبخشي.2188088541
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی تخصصی پارسه (تهران)تهران- خيابان پاسداران - بوستان 9 - پلاک 133- ساختمان پزشکان مهر - طبقه 5 - واحد 18021-22793241
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی نیایشتهران -سعادت آباد-چهاراه سرو-سرو غربي-کوچه آريا-پلاک4-واحد222358022
  فیزیوتراپیکلینيک فیزیوتراپی آرزوی سلامت-تهرانتهران - خيابان خاوران - خيابان ذوالفقاري - نبش کوچه نورورزي - ساختمان جاهد - طبقه سوم021-33000592
  فیزیوتراپیتوانبخشی و لیزر درمانی حالیتهران پارس،ميدان شهرک اميد،بلوار مطهري،نبش کوچه 11مرکزي،پلاک 184 ط 3021-77367208
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ابوعلی-تهرانتهران-خيابان آزادي-خيابان 21 متري جي-بالاتر از خيابان طوس-نبش کوچه هاشمي نيا-پلاک 242-طبقه 42166031691
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی صادقیه(تهران)تهران - خيابان ستارخان - بين اسدي و خسرو - ساختمان پزشکان سبز -طبقه 4 - واحد18021-44241944
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی المپیک-تهرانتهران - ميدان المپيک - خيابان چهلم -روبروي ساختمان پزشکان مهر - پلاک 1744753240
  فیزیوتراپیمرکز فیزيوتراپی طنین سلامت-تهرانتهران-جلال آل احمد(شرق به غرب)-بعد از پل يادگار-خروجي فرزانگان-جهاد يکم-پلاک7-طبقه 3-واحد502144244632 02144272440
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آیدا-تهرانتهران - خيابان آيت الله کاشاني - نبش سازمان برنامه شمالي - مجتمع پزشکي امير2144113752
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی مهد سلامت (تهران)تهران،فلکه دوم صادقيه،خيابان آيت الله کاشاني،بين اباذر و مهران ،پلاک 71،ساختمان پارسا ،طبقه پنجم،واحد 18021-44023692
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی سلیمانی (تهران )تهران، فلکه دوم صادقيه، ابتداي بلوار آيت اله کاشاني، پشت پارک استقلال، خيابان گلستان يکم، پلاک 9، مجتمع فانوس، واحد19(021) 44072805
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی پگاه تهرانتهران،ستارخان،خيابان باقر خان،پلاک107،ساختمان امين،طبقه اول،واحد32166568347
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی سرو نقره ای (تهران)تهران - سعادت آباد - بلوار سرو غربي - بين ميدان کتاب و چهار راه سرو - پلاک 104 - طبقه سوم - واحد 7102126654294 /22076843 /22345749
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی مهرورزانتهران-ميدان رسالت،خيابان فرجام شرقي،نرسيده به چهارراه خاور،پلاک 772،طبقه همکف2177458121
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی افق روشن-تهرانتهران - سعادت آباد - نبش کوچه 33 و 31 شرقي - پلاک 2 طبقه اول021-88691789
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی ماهور-تهرانتهران - اتوبان ستاري - پيامبر مرکزي - روبروي مجتمع کوروش - پلاک 98 - واحد 2021-44024351
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی سبلان شرقتهران-سبلان شمالي-نبش کوچه بي غم-ساختمان پزشکي سينا-پلاک ۳۸۲ -طبقه اول واحد ۲۰86011270
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی آیت (تهران)تهران - نارمک - چهارراه تلفنخانه - خيابان 46 متري شرقي - جنب مدرسه سروش - ساختمان عدل - پلاک 250- طبقه اول - واحد 377976523
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی دکتر نصیری-تهرانتهران،جنت آباد،جنوبي،ابتداي خيابان ششم،ساختمان اداري الماس،واحد262146114839
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی سنائی(تهران)تهران - نازي آباد - خيابان شهيد رجايي-خيابان مدائن - نبش کوچه رنجبر-پاساژيوسف-طبقه سوم021-55046847
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی پیشگام (تهران )تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد کلاهدوز، بين بلوار کاوه وچهارراه قنات، نبش کوچه مطهري، مجتمع نگين، طبقه دوم، واحد12.021-22594876
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی توان مهر-تهرانتهران-خيابان ستارخان - خيابان شادمان - نرسيده به خيابان آزادي-نبش گلناز اول -پلاک 64-ساختمان پزشکان مادر-طبقه دوم2166059609
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی پارمینتهران - خيابان وليعصر -بالا تر از سه راه دکتر بهشتي(به سمت ونک) - پلاک 2119 - ساختمان پزشکان تخصصي کيميا - طبقه چهارم (ايستگاه پله اول )88553547-88726424
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی نیاوران (تهران)تهران - روبروي کامرانيه - جنب شهر کتاب - ساختمان نريمان -طبقه 4 - واحد 122122815607
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی آیدینتهران-اقدسيه-ميدان ارتش-روبروي مسجد جامع- پلاک26-طبلقه دوم26453780
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرزوی سعادتتهران-سعادت آباد - ميدان کاج- اول سرو غربي- پلاک 11 - ساختمان پزشکان سينا-طبقه 2-واحد15021-26741583
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی پردیس (تهران)تهران - خيابان مطهري - بعد از تقاطع شريعتي - نبش خيابان سروش - پلاک 2 - واحد 1021-86021364
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی پاک (تهران )تهران-بزرگراه ستاري 35متري گلستان نرسيده به شاهين شمالي021-44487389
  فیزیوتراپیفيزوتراپي سروستان-تهرانتهران-خيابان شريعتي - سه راه ضرابخانه - ابتداي پاسداران - بين سروستان 3 و 4 - پلاک 59 - طبقه 4 - واحد 1202122886454-5
  فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی باتیس-تهرانتهران - خيابان باهنر - بعد از پمپ بنزين - نبش خيابان رفيعي - جنب داروخانه شبانه روزي - پلاک 30 - واحد 802122290991-2
  فیزیوتراپیمعاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی هلال احمر(تهران)تهران - خيابان وليعصر - خيابان رشيد ياسمي02188201241-5
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی دکتر عمادی (تهران)تهران-ميدان فاطمي-ابتداي شهيد گمنام-خيابان جهان مهر-نبش خيابان فتحي شقاقي-پلاک63-طبقه388638988
  فیزیوتراپیکلینیک فيزيوتراپی یاران -تهرانتهران - خيابان اندرزگو - خيابان شبنما - کوچه سلمان - پلاک 19-واحد 22122685206
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی شریعتی (تهران)تهران-خيابان شريعتي-ضلع شمال غربي سيد خندان-ساختمان فوق تخصص پزشکان 100622892688-22892689
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی نسیم سلامتتهران-منطقه22-شهرک گلستان-ابتداي خيابان اميرکبير-پلاک6-طبقه همکف44758595
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی صادقی-تهرانتهران - اتوبان همت غرب - بلوار نهاوندي - جنب بيمارستان تريتا - ساختمان پزشکان تريتا - پلاک 11 - طبقه ششم واحد آ2144723851
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی دکتر شادانفر (تهران )تهران-پاسداران، ميدان هروي، گلزار 13،پلاک 10021-22978820 021-22978816
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی کلاب رامتن (تهران)خيابان مطهري-خيابان فجر-کوچه مدائن-پلاک 20-ساختمان پزشکان ماهان-طبقه سوم-واحد6
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی بیمارستان عرفان(تهران)سعادت آباد- بعد از ميدان سرو- خيابان شهيد بخشايش23021000
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی پونا-تهرانتهران - ونک -شيراز شمالي - خيابان حکيم اعظم - مجتمع پارک پرنس - بلوک A - طبقه همکف021-88038265
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی توان یار-تهرانتهران - شهرک شريعتي - خيابان مهران - نبش کوچه صمدزاده - پلاک 134 - ساختمان پزشکان آراز - طبقه چهارم - واحد 10021-55856711
  فیزیوتراپیآهنگ سلامتیتهران-خيابان فرجام-بين عبادي و سراج- ساختمان ارم-پلاک 389-طبقه 2-واحد8.77292589
  فیزیوتراپیموسسه فیزیوتراپی هیوا (تهران)تهران - خيابان شهيد بهشتي - بعد از چهارراه سهروردي- نبش خيابان يوسفي -پلاک 177021-88503358
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی پرسیمه-تهرانتهران-پاسداران-بوستان نهم-پلاک 119-طبقه همکف-واحد يک021-22552734
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی رویا (تهران )تهران-سعادت آباد ميدان سرو پاک نژاد نبش ک مطهري زيرگذر نيايش ساختمان مدائن واحد 4021-22350933
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی نشاط(تهران)نارمک - چهارراه تلفنخانه- 46متري غربي - روبروي بيمارستان انصاري -پلاک 384-واحد 112177950237
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی برناگر (تهران)اميرآبادشمالي،کوچه نهم،پلاک 124،طبقه اول88353312
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی جامع-تهرانتهران - شهران - بالاتر از فرهنگسرا -جنب بانک مسکن - ساختمان قائم - طبقه 2 -واحد92144317952
  فیزیوتراپیمرکز توانبخشی جامع امید (تهران)تهران - خيابان وليعصر - نرسيده به خيابان مطهري - کوچه حسيني راد -پلاک 342188898440
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی حکمتتهران - شهرري - خيابان 24 متري-ابتداي کوچه طرق رودي-جنب بانک انصار-ساختمان پزشکان خاتم55973982
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی راهین(تهران)تهران-خيابان شريعتي-بالاتر از حسينيه ارشاد-پلاک6-واحد132122853653
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی میرامینتهران - خيابان مطهري - خيابان لارستان - کوچه 22 - پلاک 422188800908
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی شرقتهران - تهرانپارس - بين فلکه دوم و سوم - خيابان 190غربي (عليدوستي)- پلاک 1 واحد 7 ساختمان رادين77740928
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی لوتوس-تهرانتهران - خيابان کارگر شمالي - بالاتر از مرکز قلب - نبش خيابان دوم - ساختمان 1839- طبقه اول - واحد 1488014232 88014233 88014234
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی افرامهرتهران -خيابان اشرفي اصفهاني- بلوارمرزداران -نرسيده به پل يادگار- مجتمع نگين آسمان - بلوک c- طبقه 3 -واحد112144299758
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی بهنام (تهران)تهران-خيابان شريعتي جنب حسينيه ارشاد. بن بست ارشاد پلاک 3 واحد1002122895939 02122895926
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی کیانیتهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - بالاتر از تقاطع مرزداران - کوچه ولد خاني - ساختمان مهتاب - طبقه 5 واحد 1344212642-021
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرزوی پیروزی (تهران)خيابان پيروزي-بعد از چهارراه کوکاکولا-جنب مسجد قدس-ساختمان پزشکان 27577153565
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی دلبری-تهرانتهران - خيابان فرشته - مريم غربي - مجتمع کوئين سنتر - طبقه دوم - واحد 2082126353960
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی واوان-اسلامشهرتهران - اسلامشهر-شهرک واوان - بلوار وليعصر -خيابان علامه جعفري -کوچه علامه شهيدي -پلاک 67-واحد همکف02156281900 02156289867
  فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی صحت-شهریارتهران -شهريار-بلوار رسول اکرم غربي - نرسيده به ميدان بسيج - جنب سازمان خدمات شهري - پلاک 384- واحد 202165242025 - 02165289450
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرسیما-ملاردتهران - ملارد - بلوار رسول اکرم - پايين تر از شبکه بهداشت - نبش بن بست لاله02165400974 02165413002-1
  فیزیوتراپیفیزیوتراپی مرکزی پرند (تهران)فاز 2 شهر پرند -بلوار ستاره بعد از چهار راه کوهستان -پلاک 16356792627
  کلینیککلینیک اروتز و پروتز باتیس-تهرانتهران - ميدان وليعصر - کوچه ولدي - پلاک 25 - واحد 22 - طبقه 82188918046
  کلینیککلینیک شنوایی و سمعک سرسبزچهارراه سرسبز-ضلع جنوب شرقي-جنب بانک صادرات -ساختمان پزشکان سرسبز77199495
  کلینیککلینیک واریس دکتر مهرداد اقدسی (تهران )خيابان فرمانيه غربي - تقاطع کامرانيه شمالي - جنب بانک پارسيان- ساختمان شماره يک کامرانيه - طبقه اول - واحد 802122819276-7
  کلینیککلینیک ارزیابی و تجویز سمعک شهرتهران - خيابان ولي عصر-بعد از زعفرانيه-نبش کوچه طوس -برج فردوس- پلاک 3047-طبقه سوم-واحد 1426130887
  کلینیککلینیک درد شفاء-تهرانتهران،شادمهر،خيابان بهبودي،خيابان الهام2166551722
  کلینیککلینیک تخصصی قلب تهران-تهرانتهران - خيابان وليعصر- روبروي درب اصلي پارک ملت- کوچه شناسا22024285
  کلینیککلینیک درد افتخار-تهرانتهران - سعادت اباد -سروغربي- انتهاي رياضي بخشايش -روبروي بيمارستان عرفان -ساختمان پزشکان- طبقه دوم -واحد ۲۰۱2126765137
  کلینیککلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک قصر- تهرانتهران - خيابان شريعتي - چهارراه قصر - ابتداي شهيد بهشتي - ساختمان پزشک قصر - پلاک 17 - طبقه 9 - واحد 9022188750930
  کلینیککلینیک ارزیابی و تجویز سمعک اکباتان -تهرانشهرک اکباتان-بلوار اصلي فاز يک-بالاتر از سه راه مخابرات-برج سايه44633916
  کلینیککلینیک درد راد-تهرانتهران، جردن، بعد از ميردامادخ قباديان غربي، پ 9، ط 1021-88882424
  کلینیککلینیک تخصصی دکتر مهرنوش نیشابوری (تهران)تهران تقاطع خيابان وليعصر و فتحي شقاقي، فتحي شقاقي (5) پلاک 19 طبقه دوم واحد 72188704409
  کلینیککلینیک درد چند تخصصی آسابزرگراه جلال آل احمد -بين کارگر شمالي و چمران-زير پل گيشا-نبش کوي پروانه-پلاک 2-طبقه 2 -واحد 688357154
  کلینیکمجتمع درمانی خیریه نور-پرنداستان تهران، پرند، بلوار سردار سليماني، بلوار امام جعفر صادق، بين آويني و ايثارگران2156930305
  مراکز دندانپزشکی SoS استان تهران
  کمک رسان ایران
  بیمه کمک رسان – دندانپزشکی SoS
  ارائه خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS

  خدمات مدیریت صندوق درمان

  خدمات مدیریت صندوق درمان

  خدمات مدیریت صندوق درمان شرکت کمک رسان ایران SOS

  خدمات مدیریت صندوق درمان

  خدمات مدیریت صندوق درمان  خدمات مدیریت صندوق درمان

  تامین رفاه درمانی کارکنان، علاوه بر سلامتی نقش مهمی در بهبود کارآوری و تعهد سازمانی آنان ایفا می نماید. با توجه به کمبودها و محدودیت های پوشش های رایج، بسیاری از کارفرمایان راه کارهای بهتر و به صرفه تری را برای تامین رفاه درمانی و سلامتی کارکنان می خواهند. با انتخاب (( صندوق درمان )) کارفرما علاوه بر دستیابی به آزادی عمل در انتخاب نوع مزایا و سقف تعهدات و اعمال نظارت بر نحوه ارائه خدمات و هزینه ها، رفاه درمانی کارکنان را با روشی ارزان تر تامین می نماید.

   

  مزایای صندوق درمان

  • دسترسی شبانه روزی متقاضیان به خدمات در سراسر ایران
  • راهنمایی پزشکی شبانه روزی
  • معرفی پزشک و بیمارستان و مراکز تشخیصی
  • اخذ پذیرش بیمارستانی
  • پرداخت هزینه درمان به بیمارستان
  • پرداخت هزینه های تشخیصی، پاراکلینیکی
  • پرداخت هزینه های پاراکلینیکی، دارویی، آزمایشگاهی
  • پرداخت هزینه های دندانپزشکی
  • تهیه دارو و پروتز کمیاب
  • سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوایی
  • اخذ نظریه دوم پزشکی
  • دسترسی به خدمات درمان در منزل
  • دسترسی به خدمات درمانی – تشخیصی در محل کار
  • تعیین سقف تعهدات و خدمات به انتخاب کارفرما
  • پرداخت هزینه های درمان و تشخیص بر اساس تعرفه های ترجیحی
  • دسترسی به شبکه بین المللی امداد و درمان
  • نظارت بر درمان
  • احراز هویت و شرایط متقاضی
  • پیگیری خسارات ناشی از قصور پزشک یا بیمارستان
  • کنترل هزینه های مورد مطالبه پزشک و بیمارستان
  • کنترل صحت اسناد پزشکی و بیمارستانی
  • نتظیم و ارسال گزارشات تحلیلی برای کارفرما
  • دسترسی به معاینات پزشکی قبل از استخدام
  • دسترسی به آموزش کمک های اولیه پزشکی

  ادامه مطلب

  خدمات 24 ساعته بیمه SoS

  کمک‌رسانی حقوقی

  کمک‌رسانی حقوقی

  کمک‌رسانی حقوقی کمک رسان ایران SOS

  اعضای کمک رسان می توانند در کلیه ساعات شبانه روز از طریق تلفن به خدمات راهنمایی و مشاوره حقوقی موسسه کمک رسان دادبانان دسترسی پیدا کنند.

  معرفی وکیل

  اعضای کمک رسان در صورت نیاز به معرفی وکیل در ایران و سراسر جهان می توانند اطلاعات لازم را از طریق شبکه بین المللی موسسه کمک رسان دادبانان دریافت کنند.

  راهنمایی و مشاوره حقوقی

  اعضای کمک رسان می توانند از طریق مراجعه حضوری، با تعیین وقت قبلی، با موسسه حقوقی منتخب کمک رسان تماس گرفته و با توجه به اختیار جداگانه ای که جهت انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمایی حقوقی وکلای فوق بدون پرداخت وجه برخوردار گردند و خطرات فعالیت های اجتماعی خود را به حداقل کاهش دهند.

  همیاری حقوقی

  اعضای کمک رسان در صورت نیاز به همیاری، همراهی و استفاده از مشاوره حقوقی همراه در جلسات مذاکره و عقد قرارداد یا حل اختلافات حقوقی با عقد قرارداد جداگانه با موسسه حقوقی منتخب، از خدمات آنها برخوردار گردند. وکلای عضو موسسه حقوقی برای ارائه خدمات مورد نظر، عضویت متقاضی را در دریافت حق الزحمه منظور خواهد نمود. هزینه استفاده از این خدمات در تعهد عضو می باشد.

  بیمه SoS نمایندگی تهران جردن

  بیمه SoS

  قبول وکالت

  اعضای کمک رسان در صورت تنظیم وکالتنامه می توانند از خدمات وکلای منتخب کمک رسان در دعاوی برخوردار گردند. وکلای مزبور به هنگام عقد قرارداد حق الوکاله، عضویت موکل در کمک رسان را از موجبات مساعدت قرار خواهند داد. هزینه استفاده از این خدمات در تعهد عضو می باشد

  کمک رسان ایران
  بیمه کمک رسان