بیمه کمک رسان ایران شعب SoS کمک رسان ایران بیمه کمک رسان خدمات درمانی و تکمیلی خانواده بیمهSoS عضویت در بیمه کمک رسان و استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد این شرکت بیمه درمانیSoS

نوشته‌ها

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

متن قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

اخذ-معرفینامه-بیمارستانی-بصورت-آنلاین-کمک-رسان-ایران

قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران

قرارداد عضویت کمک رسان

اين قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد و مندرجات قرارداد عضويت و الحاقيات مربوط بين عضو و شرکت کمک رسان ايران منعقد ميگردد و با صدور کارت عضويت از طرف شرکت کمک رسان معتبر مي باشد .

الف : تعاریف

تعاريف و اصطالحات مذکور در اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران علي رغم هر معني و هر مفهوم ديگري که داشته باشد صرفا به مفاهيم زير مورد استفاده هستند .

1- عضو :

شخص حقيقي و کمتر از 65 سال است که قرارداد عضويت کمک رسان را قبول و عضويت وي توسط کمک رسان قبول شده و حق عضويت مقرر را پرداخت نموده باشد .

2- حق عضویت :

مبلغي است که عضو بابت امکان استفاده از خدمات کمک رسان مي پردازد .

3- مدت عضویت :

دوره اي که طي آن عضو مي تواند از خدمات کمک رسان استفاده نمايد .شروع و خاتمه عضويت از ساعت 12 ظهر روزي است که در کارت عضويت قيد شده است .

4- بيمارستان :

موسسه درماني است که به موجب مجوز وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکي جهت بستري نمودن و مداواي بيماران تاسيس شده و در خارج از کشور نيز به مفهوم موسساتي است که به همين منظور در کشور خود مجاز به فعاليت مي باشند .

5- پزشک معالج :

پزشکي است که عضو تحت نظر وي مداوا و معالجه مي شود .

6- درمان :

معالجه از طريق بستري شدن عضو در بيمارستان (حداکثر 100 روز بستري شدن در يک سال عضويت )با استفاده از رويه هاي پزشکي توسط پزشک که صرفا به منظور درمان بيمار به کار گرفته مي شود .

7- بستري شدن :

عبارت است از اقامت حداقل 24 ساعت عضو در بيمارستان و مراکز جراحي محدود به منظور درمان .

تبصره :موارد مربوط به آنژيوگرافي قلب مشمول محدوديت زماني فوق نمي گردد .

8- داروي کمياب :

دارويي است که :

1-8 – به تشخيص پزشک معالج براي نجات جان و مداواي موثر بيماري عضو بستري ضروري بوده و بيمارستان يا بيمار قادر به تهيه آن و يا مشابه آن از داروخانه هاي مستقر در شهر محل بستري عضو نباشند .

2-8 – ناياب نباشد .

3-8 – تهيه و ارسال آن منع قانوني نداشته باشد .

9- حادثه :

هر واقعه ناگهاني ناشي از عوامل خارجي است که بدون قصد و اراده عضو بروز کرده باشد و موجب نياز عضو به خدمات کمک رسان گردد .

10- محل اقامت دائم :

محل دائمي اقامت عضو به شرح مندرج در برگ درخواست عضويت و تغييرات بعدي آن به شرح اعالم کتبي عضو.

11- امداد و انتقال پزشکي :

انتقال بيمار يا مصدوم تحت نظارت و مراقبت پزشکي به بيمارستان مناسب براي درمان وي .

12- کمک رسان :

شرکت کمک رسان ایران با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 91891 در اداره ثبت شرکتهاي تهران مي باشد و وظيفه ارائه خدمات در محدوده اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران را برعهده دارد .

13- بيمه گر کمک رسان :

يکي از شرکت هاي بيمه ايراني است که کمک رسان از طريق عقد قرارداد بيمه جبران هزينه هاي ،امداد درمان و حادثه موضوع اين قرارداد را به نيابت از طرف عضو خود نزد شرکت يادشده بيمه نموده است.

14- خطوط هواپيمایي بين المللي :

به مفهوم کليه شرکت هاي هواپيمايي بين المللي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي (ايکائو )

15- اورژانس :

به مواردي اطالق مي گردد که عضو در اثر تحقق ،حادثه مسموميت و يا بيماري حاد نياز فوري به مداوا در بخش اورژانس بيمارستان يا درمانگاه شبانه روزي داشته باشد .

16- خدمات ،تشخيصي پاراکلينيکي و سرپایي :

خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي موضوع اين قرارداد عضویت بیمه SoS کمک رسان ایران صرفا شامل موارد ذيل مي باشد .

الف- ،سونوگرافي ،ماموگرافي راديو ،تراپي ،راديولوژي انواع اسکن و سي تي ،اسکن سنجش تراکم ،استخوان نوار عضله و نوار ،عصب ،پاتولوژي گچ گيري و بازکردن ،گچ اکسيزيون و رزکسيون ،توده نوار ،مغز ،اسپرومتري ،پريمتري پاکي ،متري ،اوديومتري تعيين ميدان ،ديد بيوپسي تحت گايد سونوگرافي انواع ،آندوسکوپي انواع ام آر ،آي تست ،ورزش ،پانسمان ،اکوکارديوگرافي ،بخيه ،ختنه ليزر درماني، و فيزيوتراپي (خدمات فيزيوتراپي از قبيل ليزرتراپي تاسقف 000/000/20 ريال در )سال، سنگ شکن ، ليزيک براي رفع عيوب انکساري چشم بيش از3 .ديوپتر در هر محور براي هر چشم

ب- تامين هزينه ويزيت پزشک، دارو، آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و پس از ترخيص از بيمارستان براساس شرايط ( ذکر شده در بند1/8 ) ماده ج – .مزاياي عضويت و خدمات

ج- تامين هزينه( هاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس شرايط ذکر شده در بند2/8 .) ماده ج

17- دوره انتظار :

مدتي است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد وجود ندارد . موارد مشمول دوره انتظار بستري، تشخيصي، درماني و داروئي نافي مفاد و شرايط مندرج در ماده «د» اين قرارداد (محدوديت )ها و استثنائات از جمله بند6 آن نبوده و آن شرايط حاکم و مقدم بر موارد مشمول دوره انتظار زير مي.باشند

1/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينههاي ب ،ستري، پاراکلينيکي، تشخيصي و داروئي مربوط به بارداري زايمان طبيعي، سزارين، سقط جنين و کليه عوارض آنها منوط به طي شدن يک سال کامل عضويت و تمديد متصل سال دوم قرارداد عضويت است.

2/17- دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينه خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي3 ماه کامل پس از تاريخ شروع

.عضويت است

3/17- دوره انتظار کليه خدمات بستري، درماني، تشخيصي، پاراکلينيکي، طبي و داروئي براي بيماري ،هاي زير4 ماه کامل از تاريخ شروع عضويت مي .باشد

– رفع عيوب انکساري چشم (شامل ليزيک، الزک و …) آنهم در صورتيکه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزديک بيني، دور بيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق بينائي هر چشم بيش از3 ديوپتر .يا بيشتر باشد

– بيماري هاي قلب و عروق (از جمله باي پس عروق، تعويضدريچ ، انواع آنژيوگرافي، آنژيوپالستي و …) کليه و مجاري ادراري (از جمله پروستاتکتومي، سن گهاي ادراري و کليه و …) گوارشي (از جمله سنگ و کيسه صفرا، پانکراتيت، زخمهاي دستگاه گوارش، کولکتومي، هموروئيد، فيشر، باي پس معده، چاقي مفرط، سينوس پاي لونيدال انواع هرني و …) مغز، اعصاب و ستون ،فقرات (از جمله تنگي کانال نخاع، انواع ديسک و هرني ستون فقرات توده مغزي، اسکوليوز، کايفوز، کرانيوتومي، لغزندگي مهره ها و …) چشم (از جمله آب مرواريد، آب سياه، قوز قرنيه، بلفاروپالستي، کارگزاري لنز داخل چشم و …) زنان (از جمله هيسترکتومي، سيستوسل، رکتوسل، کورتاژ تشخيصي، کيست و توده تخمدان و پستان، ميومکتومي، ماموپال )… ستي، فيبرم و گوش و حلق و بيني (از جمله لوزهها، ماستوئيدکتومي، اسپاتدکتومي، انحراف بيني، سينوزيت و …) غدد ،(از جمله تيروئيد لنفاوي، کبد و …) انواع سرطان، شيمي درماني و راديوتراپي، انواع فتق و هيدروسل ، آرتوسکوپي، تعويض انواع مفصل، ترميم و درمان آسيب تاندون و مينيسک به هر روش از جمله آرتروسکوپي، آرتروز، روماتيسم، الپراسکوپي تشخيصي ، سندروم تونل … کارپال، هالوکس والگوس و

4/17- تامين هزينه بستري از طريق اورژانس بيمارستان تابع شرايط عمومي قرارداد از جمله ماده «د» (محدوديت ها و استثنائات) است

ب :شرایط عضویت و استفاده از خدمات

1- کمک رسان اعضا خود را براساس قرارداد عضويت و مفاد پرسشنامه پزشکي تکميل شده توسط عضو پذيرش مي نمايد . چنانچه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر عضو در مورد اطالعات خواسته شده و يا در پاسخ به سواالت مطروحه در فرم

درخواست عضويت کتمان حقايق نموده و يا اظهارات کذب ،نمايد عضويت وي باطل و کارت عضويت فاقد اعتبار مي شود .در چنين صورتي کمک رسان محق به کسر هزينه ها و خسارات وارده به تشخيص خود مي باشد .

2- کمک رسان مي تواند به منظور بررسي وضعيت سالمتي عضو ، نامبرده را براي انجام معاينات و آزمايشات پزشکي ، به هزينه عضو به مراکز و پزشکان معتمد خويش معرفي نمايد .انجام معاينات درخواستي الزامي و هزينه انجام آن غير قابل استرداد است .

3- کمک رسان مي تواند با توجه به نتايج معاينات و آزمايشات پزشکي و به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر و با توجه به بند 6 ماده (د)اين قرارداد موارد خارج از تعهد را طي الحاقيه اي به اطالع عضو برساند . اين الحاقيه جز لاينفکي از قرارداد عضويت نامبرده خواهد بود.

4- متقاضي عضويت در کمک رسان بايد حق عضويت خود را همزمان با شروع يا تمديد مدت عضويت به کمک رسان پرداخت نمايد .کمک رسان در مقابل عضوي که حق عضويت خود را بموقع پرداخت ننمايد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

5- حق عضويت ساليانه مي باشد و درصورت قسط ،بندي عضو موظف است هر يک از اقساط را در سررسيد آن به کمک رسان پرداخت نمايد .در غير اينصورت کمک رسان مسئوليتي در قبال انجام تعهدات خود نداشته و در فاصله 10 روز پس از انقضا سررسيد پرداخت ، مابقي اقساط تبديل به حال شده و بالفاصله بايد توسط عضو به کمک رسان پرداخت شود .خدمات کمک رسان در مورد بيماري يا حادثه اي که منشا آن پس از پرداخت اخير باشد شامل عضو خواهد شد .

6- در صورتي که حق عضويت قسطي پرداخت ،گردد عرضه خدمات موضوع اين قرارداد پس از کسر ميزان مابه التفاوت حق عضويت ساليانه عضو انجام خواهد شد .

7- درصورت تحقق حادثه يا بيماري منجر به بستري شدن ،عضو وي نبايد با شخص يا اشخاص مسئول بروز حادثه و بيماري ناشي از آن صلح نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت درمان و امداد پزشکي عضو در مقابل مسئول حادثه و يا بيماري ناشي از ،آن قائم مقام عضو مي باشد .

8- چنانچه عضو داراي بيمه درماني يا قرارداد مشابهي ،باشد موظف است کمک رسان را مطلع نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت خدمات موضوع اين قرارداد ، قائم مقام عضو مي باشد .

9- کمک رسان در عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد عضويت مسئول عامل خارج از کنترل و فورس ماژور نمي باشد .همچنين کمک رسان هيچگونه مسئوليتي نسبت به تجويزات و اعمال پزشکي که عضو به موجب اين قرارداد در مرکز ،درماني تشخيص و پاراکلينيکي برخوردار مي گردد نخواهد داشت .

10- ،عضو به منظور استفاده از خدمات کمک رسان موظف است همکاري هاي الزم را در زمينه ارائه اطالعات اسناد و پزشکي مورد نياز کمک رسان و بيمه گر انجام دهند .عدم همکاري و ارائه اطالعات و اسناد درخواستي کمک رسان و بيمه گر موجب سلب مسئوليت کمک رسان در ارائه خدمات مي باشد .

11- هرگاه عضو اهليت قانوني نداشته ،باشد رضايت ولي و قيم وي براي درخواست يا قبول عضويت ضروري است و کليه وظايف و مسئوليت هاي عضو متوجه ولي يا قيم او خواهد بود .

12- کليه مکاتبات و مراسالت با عضو به آدرس و مشخصات مندرج در درخواست عضويت ارسال خواهد شد و عضو موظف است هرنوع تغيير در نشاني خود را کتبا به اطلاع کمک رسان برساند در غير اينصورت هيچ گونه مسئوليتي متوجه کمک رسان نخواهد بود .

13- کليه اختالفات ناشي از اين قرارداد به هيئت داوري متشکل از دو داور که هريک از طرفين انتخاب خواهند کرد و يک سرداور منتخب اين دو واگذار و نظر اکثريت اين هيئت براي طرفين معتبر و الزم االجرا خواهد بود .هزينه داور اختصاصي هر طرف به عهده همان طرف و هزينه سرداور به تساوي ميان طرفين تقسيم مي گردد .

14- قرارداد عضويت کمک رسان يک ساله است .اين قرارداد مي تواند با توافق طرفين به مدت يک سال ديگر تمديد گردد و تابع شرايط و حق عضويت کمک رسان در زمان تمديد مي باشد .

15- کمک هزينه هاي درمان و انتقال پزشکي موضوع اين قرارداد به وسيله بيمه گر کمک رسان تامين مي گردد .

16- هرگونه جعل يا استفاده از سند مجعول يا دخل و تصرف در اسناد ،پزشکي ،مالي بيمارستاني و يا اظهارات کذب به پزشکان توسط عضو موجب باطل شدن عضويت و قابل پيگرد قانوني مي باشد .

17- عضو موظف به حفظ و نگهداري کارت عضويت مي باشد و درصورت مفقود شدن بايد فورا کمک رسان را مطلع نمايد . قراردادن کارت عضويت در اختيار ديگران موجب لغو عضويت و پيگرد قانوني است .

18- کمک رسان و عضو مي توانند با اعالم قبلي سه ماهه کتبي نسبت به فسخ عضويت اقدام نمايند .درصورت فسخ قرارداد حق عضويت قابل استرداد براساس جدول کوتاه مدت کمک رسان محاسبه و به عضو مسترد مي گردد .درصورت استفاده عضو و يا هريک از اعضا مندرج در فرم درخواست عضويت عضو از خدمات کمک رسان مبلغ قابل استرداد پس از کسر هزينه اين خدمات پرداخت مي گردد .

19- در مواقع استفاده عضو از خدمات بيمارستان ها و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد کمک ،رسان درصورت احراز شرايط تامين ،خدمات تامين هزينه و استفاده از خدمات مستقيما از طريق صدور معرفي نامه کمک رسان انجام خواهد پذيرفت .

درصورت استفاده عضو از بيمارستان ها و مراکز پاراکلينيکي طرف قرارداد کمک رسان بدون ارائه معرفي نامه کمک رسان و يا عدم پذيرش معرفي نامه توسط پزشک ،معالج هزينه درمان مطابق با قرارداد ميان کمک رسان و آن مراکز تامين مي گردد .

درصورت عدم درج حق العمل جراح و دستمزد پزشکان در صورتحساب ،بيمارستان سقف تعهدات در تامين هزينه درمان محدود به قرارداد فيمابين کمک رسان و بيمارستان مي باشد .درصورت عدم استفاده عضو از بيمارستان هاي طرف قرارداد ، تامين هزينه درمان پس از دريافت کليه اسناد و مدارک و صورتحساب بيمارستاني پرداخت شده توسط ،عضو مشروط به احراز شرايط تامين ،خدمات براساس تعرفه قرارداد کمک رسان با بيمارستان هاي هم درجه انجام مي گيرد .

20- محدوديت زماني در ارسال و تکميل اسناد و مدارک پزشکي و تشخيصي جهت استفاده از مزاياي اين قرارداد 4 ماه از تاريخ ترخيص يا انجام خدمات مي باشد و کمک رسان پس از اين زمان مسئوليتي در تامين هزينه خدمات ياد شده ندارد .

21- تخفيف عدم خسارت : در صورتيکه عضو، در سال منتهي به تمديد قراردادعضويت هيچگونه خسارتي از بيمه گر دريافت نکرده و يا خسارت قابل دريافتي اعالم ننموده باشد، مشمول5% .تخفيف حق عضويت از زمان تمديد قرارداد مي باشد

22- فرانشيز: سهم عضو از هزينه قابل پرداخت است ؛ فرانشيز تامين هزينه خدمات آزمايشگاهي (بند2/8 )10% مي .باشد

ج – مزایاي عضویت و خدمات

اعضاء کمک رسان بر حسب نوع خدماتي که برگزيده اند از بخش يا کليه مزاياي زير برخوردار ميگردند .

1- دسترسي شبانه روزي :

کمک رسان جهت ارائه خدمات خود به طور شبانه روزي و در تمام ايام سال در دسترس عضو قرار دارد و وي مي تواند از هر طريق مطمئن نظير تلفن ، نمابر ، مراجعه حضوري و مکاتبه خدمات مورد نياز خود را به کمک رسان اطالع دهد .

2- معرفي پزشک :

کمک رسان درصورت نياز عضو به معرفي پزشک در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطالعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

3- معرفي بيمارستان و امکانات درماني :

کمک رسان در صورت نياز عضو به معرفي بيمارستان و امکانات درماني در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد .

4- امداد و انتقال پزشکي در سرتاسر ایران :

هرگاه عضو کمک رسان در خارج از تهران بر اثر سانحه يا بيماري در بيمارستان بستري شده باشد و به تشخيص کمک رسان

امکانات درماني در محل بستري براي درمان وي کافي نباشد به گونه اي که به تشخيص پزشک مورد تاييد بيمه گر انتقال وي به مرکز درماني مناسب فوريت داشته ،باشد کمک رسان در اسرع ،وقت با نظارت پزشکي و وسيله ،مناسب انتقال پزشکي عضو را به بيمارستان مناسبي در تهران يا شهر ديگري سازماندهي خواهد کرد .

5- اطلاع رساني :

هرگاه کمک ،رسان عضو مشمول ماده ج بند چهار را به بيمارستاني خارج از محل اقامت دائمي عضو منتقل نمايد ، از طريق مشاوره با پزشک معالج ، خانواده عضو را در جريان وضعيت او قرار خواهد داد .

6- تامين هزینه درمان بيمارستاني در سرتاسر ایران :

هزينه هاي درمان بستري بيمارستاني عضو در سرتاسر ايران تا سقف 000/000/000/2 ريال در سال برابر شرايط اين قرارداد به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

7- :غرامت روزانه بستري در بيمارستان

هزينه غرامت روزانه بستري در بيمارستان تا سقف روزانه000/000 /3 ريال حداکثر به مدت60 روز توسط بيمه گر تامين مي‌گردد

8- تامين هزینه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي:

هزينه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي مشمول اين قرارداد در سرتاسر کشور تا ميزان000 /000/50 ريال در ،سال بر اساس ،تعرفه به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

1/8- :تامين هزینه ویزیت پزشک، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستري در بيمارستان

هزينه خدمات ويزيت پزشک، دارو وآزمايش قبل از بستري در بيمارستان و بعد از ترخيص از بيمارستان به شرح و شرايط زير توسط بيمه‌گر کمک رسان تامين مي گردد

1- خدمات اين پوشش محدود به ويزيت پزشک، دارو و آزمايش بوده و براساس تعرفه هاي رسمي مصوب وزارت بهداشت آموزش پزشکي محاسبه و قابل پرداخت ميباشد

2- .اين خدمات بدون فرانشيز مي باشد.

3- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه به تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر رابطه مستقيم با بيماري منجر به بستري و جهت تشخيص، درمان يا ادامه آندرمان .داشته باشد قابل تامين است

4- هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه بستري در بيمارستان براساس شرايط عمومي قرارداد عضويت تحت پوشش بيمه گر کمک رسان باشد و پس از .تسويه حساب قطعي پرونده بستري قابل تامين است

5- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند مح دود به هزينه هاي انجام شده در دوره زماني حداکثر30 روز قبل از هر بستري در بيمارستان و60 .روز بعد از ترخيص از بيمارستان مي باشد

6- تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند نيز .تابع موارد استثناء عمومي قرارداد عضويت است

7- حداکثر مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي خدمات موضوع اين بند90 روز پس از.تاريخ ترخيص بيمارستان است

8- سقف تعهدات بيمه گر در تامين هزينه هاي خدمات اين بند حداکثر000/000/5 .ريال در سال است

2/8- تامين هزینه هاي خدمات آزمایشگاهي

هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش هاي تشخيص پزشکي، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي از سقف پاراکلينيکي بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تا سقف000/000/6 ريال در سال تامين مي .گردد

9- تامين هزینه زایمان طبيعي و سزارین :

هزينه درمان طبيعي و سزارين عضو مشروط به طي يک سال عضويت و تمديد سال دوم براي زايمان اول و دوم و سوم تا ميزان 000/000/110 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

10- تامين هزینه درماني اورژانس در بيمارستان:

هزينه درمان اورژانس بيمارستاني عضو تا سقف 000/000/12 ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .اين پوشش شامل هزينه مراجعه سرپايي به مطب پزشک داير در بيمارستان ، درمانگاه و ساير نقاط نمي گردد .

11- تهيه داروي کمياب :

هرگاه عضو بستري شده به داروي کمياب نياز داشته باشد ، کمک رسان با توجه به ماده الف بند هشت داروي فوق را در اسرع وقت تهيه و در اختيار عضو قرار خواهد داد و يا محل تهيه آن را در شهر محل بستري عضو معرفي مي نمايد .

12- اخذ نظریه دوم پزشکي براي عضو بستري شده :

چنانچه تشخيص بيماري عضو بستري شده براي پزشکان ايراني معالج وي ممکن ،نباشد کمک رسان با ارسال گزارش پزشکي نظريه مشورتي پزشکان متخصص داخلي يا خارجي را اخذ و در اختيار پزشک معالج وي قرار خواهد داد .

13- پوشش حادثه :

اعضا کمک رسان در قالب يک قرارداد بيمه حوادث جمعي با بيمه گر کمک رسان تحت پوشش بيمه حادثه فوت ، نقص عضو و از کارافتادگي تا سقف 000/000/600 ريال در سال قرار دارند.

تبصره: حداکثر سن مجاز در مورد هر يک از اعضا75 .سال تمام مي باشد

14- امداد و انتقال پزشکي به خارج از کشور :

هرگاه درمان عضو بستري شده در ايران ممکن نباشد ليکن در خارج از کشور امکان پذير ،باشد کمک رسان انتقال پزشکي هوايي عضو را به موسسه درماني مناسبي در خارج از کشور از طريق اعزام توسط جت آمبوالنس هوايي و يا خطوط هوايي بين‌المللي سازماندهي مي نمايد . کليه خدمات ضروري شامل پذيرش در فرودگاه مقصد ، انتقال پزشکي به بيمارستان ، پذيرش در بيمارستان توسط کمک رسان سازماندهي مي شود .هزينه هاي اين مزايا در انتقال با جت آمبوالنس حداکثرتا 000/000 /000/2 ريال در سال و انتقال با خطوط هواپيمايي حداکثر معادل بليط عادي تهران – لندن تامين مي گردد .

15- اعزام همراه به خارج از کشور :

چنانچه به تشخيص کمک رسان ، همراهي يکي از بستگان عضو بيمار ضروري باشد ، اعزام همراه حداکثر به ميزان يک بليط عادي رفت و برگشت تهران – لندن سازماندهي و هزينه آن تامين مي گردد .

16- تامين هزینه درمان در خارج از کشور پس از انتقال پزشکي :

هزينه هاي درمان عضو منتقل شده به خارج از کشور موضوع ماده ج بند 14 تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال در خارج از کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .نرخ ارز بر مبناي نرخ فوق در زمان انجام هزينه محاسبه خواهد شد .

17- سازماندهي بازگشت عضو به ایران پس از درمان در خارج :

کمک رسان بازگشت هوايي عضو مشمول ماده ج بند 14 به ايران را پس از درمان در خارج از کشور حداکثر معادل 6 بليط عادي خطوط هواپيمايي بين المللي تهران – لندن سازماندهي مي کند .

18- نظارت بر درمان

کمک رسان در طول بستري عضو در خارج از کشور ، از طريق مشاوره با پزشک معالج بر درمان وي نظارت خواهد داشت و نتايج اين نظارت را به اطالع خانواده عضو در ايران خواهد رساند .

19- تامين هزینه درمان در طول سفر در خارج از کشور :

هرگاه عضو کمک رسان در طول سفر در خارج از کشور به علت حادثه يا بيماري در بيمارستان بستري شود هزينه مربوط به درمان وي در بيمارستان با رعايت کليه مفاد اين قرارداد تا سقف ارزش 000/000/000/2 ريال در سال بر اساس برآورد ارزش خدمات معالجه مشابه در ايران بر اساس تعرفه جاري در مقابل اسناد بيمارستاني تائيد شده توسط مقامات ذيصالح ايران در آن کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .

بستري شدن عضو در بيمارستان خارج از کشور بايد حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ بستري کتبا به اطالع کمک رسان رسانده شود .درغير اينصورت کمک رسان و بيمه گر آن در قبال انجام خدمات موضوع اين بند مسئوليتي نخواهند داشت .

20- ویزیت پزشک عمومي :

اعضا کمک رسان در صورت نياز به خدمات ،ويزيت ،مشاوره معاينه و تجويز دارو توسط پزشک عمومي مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات در منزل و يا محل کار خود در اسرع وقت دسترسي پيدا نمايند .ويزيت پزشک عمومي براي اعضا اين

پوشش رايگان است .

21- تهيه دارو :

اعضا کمک رسان درصورت نياز به تهيه دارو مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات دسترسي پيدا نمايند .دارو پس از دريافت نسخه معتبر پزشکي از داروخانه تهيه و به بيمار تحويل داده مي شود .هزينه اياب و ذهاب بر اساس جدول تعرفه ويژه اعضا و هزينه دارو بر اساس رسيد داروخانه در تعهد عضو است.

22- سازماندهي انتقال پزشکي به بيمارستان :

درصورت نياز عضو به انتقال پزشکي از منزل به بيمارستان ، کمک رسان امکان اين انتقال را با استفاده از شبکه آمبوالنس اورژانس يا خصوصي سازماندهي مي نمايد .هزينه انتقال پزشکي بر اساس تعرفه ويژه اعضاء کمک رسان بر عهده عضو است .

23- معرفي وکيل در سراسر ایران :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به وکيل در ايران و سراسر جهان مي توانند اطالعات الزم را از طريق شبکه بين المللي کمک رسان دريافت نمايند .

24- راهنمایي و مشاوره حقوقي :

اعضاء کمک رسان در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي حقوقي مي توانند از طريق تلفن يا مراجعه حضوري با تعيين وقت قبلي با وکالي منتخب کمک رسان در تهران تماس گرفته و با توجه به اختيار جداگانه اي که جهت انتخاب وکيل و مشاور حقوقي به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمايي حقوقي بدون پرداخت وجه برخوردار گردند .

25- همياري حقوقي :

اعضاء کمک رسان درصورت نياز به همياري ، همراهي و مشاوره حقوقي در جلسات مذاکره و يا حل اختالف حقوقي که به همياري و همراهي حقوقي نيازمند باشد با عقد قرارداد جداگانه با وکالي انتخابي از خدمات وکالي منتخب کمک رسان بهره مند مي شوند . وکلاي مزبور براي ارائه خدمات مورد نظر عضويت متقاضي را در دريافت حق الزحمه لحاظ خواهند نمود .هزينه استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد .

26- انجام وکالت :

اعضاء کمک رسان در صورت تنظيم وکالتنامه مي توانند از خدمات وکلاي منتخب کمک رسان در دعاوي بهره مند شوند .

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

کرونا این روزها دغدغه تمام افراد جامعه شده است و هزینه های درمان این بیماری نگرانی افراد جامعه را دو چندان کرده است اما شرکت کمک رسان مثل همیشه برای ایجاد امنیت خاطر و کاهش نگرانی از همهگیری این بیماری تمهیداتی از مشاهده اولین علائم بیماری تا ترخیص از بیمارستان و حتی در دوران قرنطینه اندیشیده است که جهت یادآوری به اختصار به شرح ذیل مطرح میگردد.

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

خدمات ویژه درمان کرونا از تشخیص تا سلامتی

1 – مشاوره و راهنمائی پزشکی تلفنی و تصویری

باتوجه به توصیه اکید درخصوص عدم حضور در مراکز درمانی به دلیل زنجیره انتقال بیماری اعضای کمک رسان با مشاهده اولین علائم ابتلا به کرونا )تب، تنگی نفس، سرفه( و حتی صرفاً به منظور دریافت راهنمایی کلی توسط پزشکان کمک رسان در تمام ساعات شبانه روز از امکان راهنمایی و مشاوره برخوردارند و علاوه بر مشاوره با ورود به سایت شرکت کمک رسان ارتباط موبایل و یا تبلت از مشاوره پزشکی تصویری نیز بهره مند می گردند که در این روش با مشاهده علائم بالینی مشاوره و راهنمایی بیشتری خواهند داشت و درصورت نیاز دستور آزمایش و تجویز دارو توسط پزشکان صورت میگیرد.

جهت مشاوره تلفن 88648530 و برای فعال نمودن امکان مشاوره تصویری به آدرس https://user.isos.co مراجعه فرمائید.


2 – تأمین هزینه تشخیص کرونا و راهنمایی نوع و محل انجام تست های لازم

تأمین هزینه تشخیص کرونا (تست پی سی آر ، آزمایش خون، و اسکن ریه) در صورت مثبت بودن جواب تست تا سقف 10 میلیون ریال در سقف تعهدات پاراکلینیکی در سال براساس تعرفه و طبق دستور پزشک متخصص ریه و عفونی و داخلی و طب اورژانس منوط به طی شدن 14 روز از تاریخ شروع عضویت. درصورت لزوم پزشکان ما راهنمائی لازم جهت انجام تستهای ضروری (تست پی سی آر و آزمایش خون و اسکن ریه) و مراکز انجام آنها را در اختیار اعضاء قرار میدهند درصورت مراجعه برای انجام سی تی اسکن ریه در مراکز طرف قرارداد معرفینامه صادر خواهد شد.


3 – بررسی اسکن و نتایج آزمایشات و اخذ نظریه دوم پزشکی از پزشکان متخصص ریه و عفونی

درصورت نیاز و پس از دریافت نتایج آزمایشات این نتایج توسط پزشکان متخصص ریه و عفونی نیز بررسی شده و نظریه آنها نیز درمورد چگونگی روند درمان شما اخذ و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بدیهی است که این نظریه جنبه کمکی داشته و نمی تواند جایگزین نظر پزشک مستقیم درمان شما باشد. علاوه بر شماره واتساپ 09913393145 پرتال پزشک در منزل امکان ارسال نتایج آزمایشات و تصاویر و فیلم اسکن و همچنین نحوه دریافت نسخه را برای شما مهیا نموده است.


4 – اخذ پذیرش بیمارستان در مراکز طرف قرارداد و تأمین هزینه بیمارستان

اعضای کمک رسان می توانند از طریق کمک رسان نسبت به اخذ پذیرش در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد درصورت فراهم بودن شرایط و امکانات بستری در بیمارستان اقدام نمایند هزینه های بستری تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال در سقف تعهدات بیمارستانی تأمین میگردد.


5 – پرداخت غرامت بستری

درصورت بستری فرد مبتلا به کرونا جهت درمان در بیمارستان تأمین هزینه غرامت روزانه بستری در بیمارستان تا سقف 3 میلیون ریال حداکثر به مدت 60 روز در سال برابر شرایط قرارداد تأمین می گردد.1 / 5 – پرداخت غرامت دوران قرنطینه در منزل

درصورت مثبت بودن جواب تست پیسیآر و یا اسکن ریه و دستور پزشک مبنی بر قرنطینه خانگی تأمین هزینه غرامت روزانه قرنطینه خانگی به ازای هر روز 000,000,1 ریال به مدت 7 روز در سال تأمین می گردد.


6 – پیگیری روند بهبودی

درصورتیکه در حال درمان در قرنطینه خانگی باشید مرکز خدمات پزشک در منزل روزانه با شما در تماس بوده و روند درمانتان را پیگیری و به پزشکان ما منتقل خواهند نمود تا درصورت وخامت و یا تشدید علائم اقدامات لازم انجام گیرد.


توجه: خدمات فوق از تاریخ 15 / 10 / 1399 قابل اجرا میباشد.

خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت

راهنمای استفاده از خدمات بیمه حکمت – خدمات به شرکت بیمه حکمت

خدمات به شرکت بیمه حکمت
خدمات

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه حکمت علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت
خدمات SoS به شرکت بیمه حکمت


بستری در بیمارستان

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید.

هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.
خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

پس از تماس با کمک رسان اطلاعات زیر را اعلام نمائید:نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب

مدارک مورد نیاز شامل:

دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.استفاده از سهم بیمه گر اول:در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه حکمت هماهنگ نمائید.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد:

شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان).

خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

بیمه تکمیلی کمک رسان

مراکز درمانی طرف قرارداد استان زنجان

مراکز درمانی طرف قرارداد استان زنجان

لیست شماره تلفن و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد استان زنجان کمک رسان ایران بیمه SoS

بیمه تکمیلی کمک رسان SoS
ارائه خدمات تخصصی بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان زنجان

عنوان مرکزنوع مرکزتلفنآدرس
کیلینیک دندانپزشکی بیمارستان بهمن (زنجان)دندان پزشکی2433039999زنجان-بزرگراه 22 بهمن - روبروي ستاد فرماندهي نيروي انتظامي - شهرک پونک - پشت دانشگاه روزبه
مرکز پزشکی هسته ای دکتر احمدیتصویربرداری024-33325554زنجان،خيابان سعدي وسط،ساختمان پزشکان صدف ، پلاک 144 ، طبقه همکف ، واحد 15
کلینیک دندانپزشکی مهر اشراقدندان پزشکی2433470774زنجان- سعدي شمالي کوچه شهيد محمدي زنجاني پلاک 6
بیمارستان الغدیر( ابهر)بیمارستان دولتی2435368200زنجان- شهرستان ابهر
آزمایشگاه محسنی (زنجان)آزمایشگاه2435223379ابهر - خيابان خرمشهر روبروي درب بيمارستان امدادي - جنب ساختمان پزشکان قائم
مرکز تصویربرداری خاتم الانبیاءتصویربرداری2433360236زنجان - سعدي وسط - روبروي بانک تجارت
مرکز جراحی محدود امام علی - زنجانجراحی محدود242186813زنجان -خيابان صفا-جنب کلانتري
کلینیک دندانپزشکی صبا (زنجان)دندان پزشکی024-33369810زنجان،خيابان زينبيه شرقي،ابتداي خيابان دلجوئي ،ساختمان پزشکان نسيم،طبقه دوم
فیزیوتراپی قائم (زنجان)فیزیوتراپی024-33332674زنجان- زينبيه غربي - کوچه عطائي - جنب آزمايشگاه اميد - طبقه همکف
کلینیک دندانپزشکی اعتماد-زنجاندندان پزشکی2433532507زنجان - امجديه - خيابان 17 شهريور - نبش کوچه سيدالشهدا- روبروي بازارچه شهرداري
مرکز درمانی در زنجانکلینیک-
مرکز درمانی در زنجانکلینیک-
مرکز درمانی در زنجانکلینیک-
بهمن (زنجان)بیمارستان خصوصی2433039999زنجان - کوي پونک - خيابان نيکان - خيابان ابوالقاسم لاهوتي
مرکز درمانی در زنجانکلینیک-
مرکز جراحی شفا - زنجانجراحی محدود0241-4268972زنجان - اراضي پايين کوه
درمانگاه حضرت قائم (دندانپزشکی)دندان پزشکی024-33458989زنجان شهرک کارمندان،فاز3،خيابان اول
فیزیوتراپی نگینفیزیوتراپی024-33459361زنجان - چهارراه سعدي - بن بست دارائي
مرکز جراحی محدود حکیم - زنجانجراحی محدود2433440848زنجان-اراضي پايين کوه-ميثاق 13- بعد از مسجد امام رضا
بیمارستان بهمن (آزمایشگاه و تصویربرداری)-زنجانکلینیک024-33039999زنجان - کوي پونک - خيابان ابوالقاسم لاهوتي
کلینیک دندانپزشکی بهار-زنجاندندان پزشکی024-33478991زنجان - خيابان صفا- ابتداي خيابان بهار
بیمارستان 554 ارتش (زنجان)بیمارستان غیر دولتی عمومی024-33444281زنجان -سعدي شمالي-نبش بزرگراه شهيد چمران
مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران SoS در استان زنجان

تعرفه دندانپزشکی SOS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

مراکز درمانی SoS استان البرز

خدمات پزشکی در منزل

مراکز درمانی SoS استان هرمزگان

مراکز درمانی SoS استان کردستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی SoS استان گلستان

بیمه SoS نمایندگی1046
مراکز درمانی SoS استان گلستان بیمه SoS

آدرس و شماره تلفن مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه کمک رسان ایران SOS در استان گلستان

جهت یافتن مرکز مورد نظر خود فقط کافیست نام آن را در داخل کادر جستجوی زیر تایپ کنید – مراکز درمانی SoS استان گلستان

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان گلستان

عنوان مرکزنوع مرکزتلفنآدرس
آزمایشگاه دی گلستانآزمایشگاه1732226511استان گلستان -خيابان وليعصر -عدالت 10-آزمايشگاه دي
آزمایشگاه سینا آق قلاآزمایشگاه1734531702استان گلستان،آق قلا،خيابان شهيد رجايي،کوچه اتحاد يکم (دکتر غني)چهارراه اول
آزمایشگاه دکتر هلاکو (گنبد کاووس)آزمایشگاه017-33293344استان گلستان - گنبد کاووس - خيابان طالقاني شرقي - جنب داروخانه ايري کوچه 28 آزمايشگاه دکتر هلاکو
آزمایشگاه دکتر بلخی (گرگان)آزمایشگاه173235481گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان مينا - طبقه اول
آزمایشگاه پاستورآزمایشگاه017-32222299گرگان،خيابان وليعصر،عدالت 7،پلاک 7
آزمایشگاه سپید آزادشهرآزمایشگاه1735735790گلستان،آزادشهر،خيابان گنبد،کوچه ولايت 3 جنب فيزيوتراپي قائم آزمايشگاه سپيد آزادشهر
آزمایشگاه دکتر علیزاده گنبد(گلستان)آزمایشگاه1733288085خيابان طالقاني شرقي ،روبروي کلانتري 12 ،مجتمع مدائن ، طبقه سوم
آزمایشگاه مهرگان آق قلاآزمایشگاه1734536773استان گلستان - شهرستان آب قلا - خيابان شهيد رجايي - کوچه اعتماد يکم
آزمایشگاه آرتینآزمایشگاه1732322340استان گلستان ،خيابان وليعصر ،عدالت 31
آزمایشگاه دکتر چپرلی (گلستان )آزمایشگاهکنبد خيابان دارايي بعد از چهار راه اول
سپهرآزمایشگاه1732320299عدالت11-مجتمع مهستان
آزمایشگاه سیناآزمایشگاه1732251884استان گلستان -گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 13 -مجتمع آرمان -آزمايشگاه سينا
آزمایشگاه سینا گنبدآزمایشگاه1733235930گنبد کاووس-خيابان طالقاني -جنب بيمه ايران -ساختمان دکتر پورقاز طبقه دوم
آزمایشگاه پارس گرگانآزمایشگاه1732328055استان گلستان -خيابان وليعصر -عدالت 31-پاساژ کوروش-طبقه اول -آزمايشگاه پارس
آزمایشگاه دانش گرگانآزمایشگاه1732236949گلستان -گرگان- خيابان وليعصر-عدالت 13
فدکآزمایشگاه1734369170بندرگز-خيابان اسدي عرب-راه بند راه آهن-انقلاب 40
آزمایشگاه پارس (علی آباد)آزمایشگاه1734237453علي آباد کتول-چهارراه جنگلده
لقمانآزمایشگاه1734527860آق قلا-خيابان شهيد رجايي.
آزمایشگاه ایرانآزمایشگاه34430822بندرترکمن-خيابان 15 خرداد-پاساژ قاندوميطبقه اول
آزمایشگاه رویان - گلستانآزمایشگاه1732333703استان گلستان - خيابان وليعصر - نبش عدالت 14
آزمایشگاه کاوشآزمایشگاه0
دکتر ایریآزمایشگاه1732237300گنبد-خ طالقاني شرقي-ساختمان پزشکان بزرگمهر
آزمایشگاه پردیس (گلستان )آزمایشگاه1733225825گرگان ، خيابان دانش شمالي، روبروي بيمارستان طالقاني، مجتمع پزشکي سينا ، آزمايشگاه پرديس
حضرتیآزمایشگاه1732320180گرگان خيابان وليعصر-عدالت 23-پاساژ ايرانشهر-طبقه اول
لانداآزمایشگاه1712344990گرگان-خيابان وليعصر-بين عدالت 14 و12
دکتر علی زادهآزمایشگاه1732366981گرگان-خيابان ولي عصر-عدالت 11-ساختمان کوشا
آزمایشگاه دکتر صمدیآزمایشگاه1734353434استان گلستان،کردکوي،خيابان وليعصر،نبش عدالت 15
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دهقان -کردکویآزمایشگاه1734343339گلستان - کردکوي - خيابان وليعصر - کوچه صاحب الزمان - جنب بانک قوامين
آزمایشگاه سپید (علی آباد)آزمایشگاه1734238336گلستان - شهرستان علي آباد - چهار راه جنگلده - طالقاني شمالي - مجتمع آريا
آزمایشگاه فارابیآزمایشگاه1733225001استان گلستان- گنبدکاووس-خيابان طالقاني شرقي نرسيده به بيمه مرکزي ايران مجتمع صدرا طبقه سوم آزمايشگاه فارابي
دکتر بسکی گنبد کاوس گلستان گنبد کاوس‌بیمارستان خصوصی1733558009ساري- بلوار وليعصر
بیمارستان فلسفی(گرگان)بیمارستان خصوصی01732222618-19ميدان 15 خرداد-بيمارستان وزايشگاه فلسفي گرگان
بیمارستان دکتر موسوی (گرگان)بیمارستان خصوصی1732337250گرگان خيابان وليعصر (عج) -عدالت 13
مسعود - گرگان گلستانبیمارستان خصوصی1732328072گرگان - فلکه گرگان پارس
قلب شفاء گرگانبیمارستان خصوصی01732330930-5استان گلستان - گرگان - ميدان پانزده خرداد
برزویه گنبد کاوس گلستان گنبد کاوس‌بیمارستان خصوصی7133227150گلستان - گنبد کاووس - خيابان امامزاده غربي پ 131
بیمارستان صیاد شیرازی (گلستان)بیمارستان دولتی1714411256گرگان بلوار صياد شيرازي
560 ارتش گرگان گلستان گرگان‌بیمارستان غیر دولتی عمومیبلوار جانبازان-
مرکز پزشکی هسته ای سیناتصویربرداری1732244100گرگان،عدالت 34،ساختمان پزشکان مهر
بخش پاراکلینیکی بیمارستان قلب شفاتصویربرداری1732330930استان گلستان چهار راه فلسفي ،جنب بيمارستان فلسفي ،بخش پاراکلينيکي
رادیوتراپی و آنکولوژی میرداماد ( گلستان)تصویربرداری1732428282گرگان-بلوار شهيد مفتح-خيابان حوزه-کوچه ميرداماد4.
مرکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت دکتر مهدوی اصلتصویربرداری1732322598استان گلستان -خيابان وليعصر -نبش عدالت 34-طبقه فوقاني بانک پاسارگاد -طبقه دوم -
ایزدیتصویربرداری173145گرگان-ضلع جنوبي ميدان فخرالدين اسعد گرگاني.
مرکز تصویربرداری گلستان - استان گلستانتصویربرداری01732322150-1استان گلستان ، گرگان ، خيابان وليعصر ،عدالت 29 ،پلاک 12 ،مرکز تصوير برداري گلستان
مرکز تصویربرداری آرادتصویربرداری1732353585استان گلستان-خيابان وليعصر -عدالت 34 -مجتمع پزشکي آراد -مرکز تصويربرداري آراد
مرکز تصویربرداری مهرگانتصویربرداری32349528گرگان - خيابان وليعصر- عدالت 14-مجتمع فارابي
مرکز جراحی محدود کاپری (گلستان )جراحی محدود01732268980-7گرگان،خيابان ولي عصر، عدالت 7
داروخانه دکتر اعلمیداروخانه1735724156استان گلستان،آزادشهر،خيابان امام،روبروي کوچه منصوري،داروخانه دکتر اعلمي
داروخانه دکتر ایران نژادداروخانه1734526230استان گلستان،آق قلا،خيابان شهيد با هنر،جنب بانک مسکن،داروخانه دکتر فرزانه ايران نژاد
داروخانه دکتر بروسانداروخانه1735883596استان گلستان،راميان خيابان خميني،خيابان فردوسي شرقي ساختمان پزشکان دکتر باي داروخانه دکتر بروسان
داروخانه دکتر فهیمه کاویانیداروخانه017-32329700گرگان،خيابان پنجم آذر ،نبش آذر شانزدهم،داروخانه شبانه روزي دکتر کاوياني
داروخانه دکتر صالح صابر(گرگان)داروخانه1732323566گرگان-عدالت14-داروخانه دکتر صالح صابر
داروخانه دکتر جمعهداروخانه1732332700گرگان،عدالت 21،ساختمان پزشکان ويلا،داروخانه دکتر ساناز جمعه
داروخانه دکتر شمشیری-گرگانداروخانه1732324510گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - بين عدالت 6 و8
داروخانه دکتر بازوبندیداروخانه017-32325265استان گلستان،خيابان وليعصر،بين عدالت 12 و 14،داروخانه شبانه روزي دکتر بازوبندي
داروخانه دکتر گلشنی (گلستان)-گرگانداروخانه017-32329741استان گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان سرو -داروخانه دکتر گلشني
داروخانه دکتر کاووسی نیا (گرگان)داروخانه1732327926گرگان-عدالت 21-جنب کارگزاري تامين اجتماعي پاساژ-داروخانه دکتر کاووسي نيا
داروخانه دکتر زهرا دینکوبداروخانه1734239578استان گلستان،علي آباد کتول نرسيده به چهارراه جنگلده نبش فردوس 30
داروخانه دکتر کامکارداروخانه1732324690گرگان - خيابان وليعصر عدالت 21 - نبش تختي 14
داروخانه دکتر بخشی زادهداروخانه1734487300بندر ترکمن،خيابان جمهوري،ميدان مختومقلي نبش شمالي،داروخانه دکتر بخشي زاده
داروخانه دکترجدی حسینیداروخانه1734342472کردکوي،خيابان پاسداران،روبروي امامزاده مجيد،دکتر سيد جوادجدي حسيني
داروخانه دکتر حقیقت طلب (گنبد کاووس)داروخانه1733234493گلستان -گنبد کاووس -خيابان بعثت روبروي پاساژ صحتي داروخانه دکنر حقيقت طلب
داروخانه دکتر حیدریداروخانه1735222100مينودشت،ميدان امام،پلاک 13،داروخانه دکتر حيدري
داروخانه دکتر مهشید حسینیداروخانه1734367564بندرگز،خيابان پاسداران شرقي،جنب درمانگاه سپاه،داروخانه دکتر حسيني
درمانگاه بیمارستان دکتر موسویدرمانگاه1732321765گرگان،عدالت يازدهم،کلينيک دکتر موسوي
درمانگاه سینوههدرمانگاه1732175050گرگان،کوي عليمحمدي،عليمحمدي ششم (گلشهر35)درمانگاه سينوهه
درمانگاه رازی (گرگان)درمانگاه1732240620استان گلستان - خيابان پنجم آذر - آذر سوم - پلاک 26 و 28 - درمانگاه رازي گرگان
درمانگاه دکتر وحید(آزمایشگاه و فیزیوتراپی و تصویربرداری)گلستاندرمانگاه1734342731استان گلستان -شهرستان کردکوي -جنب خيابان ملک الشعرا
درمانگاه رازی (بندرترکمن)درمانگاه1734435050گلستان -بندرترکمن -خيابان اسکله -خيابان آزادي24 -ساختمان بانک ملي قديم - درمانگاه شبانه روزي رازي بندر ترکمن
درمانگاه خاتم الانبیا علی آباد کتولدرمانگاه1732327926علي آباد کتول،روبروي مجتمع اداري آريا درمانگاه خاتم الانبيا
درمانگاه طب النبی علی آباد کتولدرمانگاه1734232837استان گلستان -علي آباد کتول خيابان امام رضا روبروي شهرداري- خيابان بانک سپه مرکزي
دندانپزشکی دکتر فرزانه بارانی کرباسکی( متخصص اطفال دندانپزشک )گرگاندندان پزشکی1732521372گرگان- نبش عدالت 60- ساختمان دکتر فرهنگي- طبقه اول - واحد3
دندانپزشکی دکتر تدیندندان پزشکی1732244190استان گلستان ،گرگان،خيابان وليعصر،روبروي پاساژ ايرانشهر،مجتمع ابوريحان ،طبقه دوم ،واحد 2
دندانپزشکی دکتر رضی حسینیدندان پزشکی1732326136استان گلستان - گرگان -خيابان وليعصر -مجتمع لاله-طبقه سوم -واحد 312
مطب دندانپزشکی دکتر امیر چقماقیدندان پزشکی1732362457استان گلستان ،خيابان وليعصر ،عدالت 5 ،مجتمع آپادانا ،طبقه اول
کلینیک دندانپزشکی سلام (گرگان)دندان پزشکی1732229491گلستان -گرگان - خيابان وليعصر -عدالت 7 -نبش کوچه شقايق- پلاک 34
دندانپزشکی دکتر مریم اکبری خرم-گرگاندندان پزشکی017-32627548گرگان-ويلاشهر بين ويلا 15 و 17 - مجتمع اداري گيتي - طبقه 5
دندانپزشکی دکتر محمد تیموریدندان پزشکی1734353443استان گلستان،کردکوي،ميدان انقلاب،جنب بانک ملي،پاساژافضلي،طبقه اول
مطب دندانپزشکی دکتر حامد عالمیدندان پزشکی1734230556استان گلستان،علي آباد کتول،بعد از چهارراه جنگلده،نبش بن بست کمالي طبقه فوقاني بانک قرض الحسنه مهر ايران
دندانپزشکی دکتر عزیزه قره جهدندان پزشکی017-32335793گرگان - خيابان وليعصر ، نبش عدالت 5 ، مجتمع آپادانا ، طبقه 4 واحد 18
دندانپزشکی دکتر بهاره اخلاقی(گرگان)دندان پزشکی1732244360گرگان- خيابان وليعصر - عدالت 13-ساختمان پزشکان سينا- طبقه سوم- واحد13
کلینیک دندانپزشکی لبخند(گرگان)دندان پزشکی00
دندانپزشکی دکتر زوار دندانپزشکی گلستاندندان پزشکی1732362582گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 14-پاساژ صدرا -طبقه دوم -پلاک 205
کلینیک دندانپزشکی پردیسدندان پزشکی1732222355گلستان - گرگان - ولي عصر - عدالت 35
کلینیک دندانپزشکی دی گلستاندندان پزشکی7132327209گلستان - گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21 - کمان گري دوم - مجتمع دي - طبقه 3 و 4
مطب دندانپزشکی دکتر رحمت اله نوری نسب (گنبدکاووس)دندان پزشکی0گنبد کاووس- خيابان طالقاني شرقي- خيابان دانش شمالي- روبروي اورژانس طالقاني- مجتمع پزشکي سينا- طبقه اول- واحد 3
کلینیک دندانپزشکی دکتر وحیددندان پزشکی1734346738استان گلستان -شهرستان کردکوي-جنب خيابان ملک الشعرا
کلینیک دندانپزشکی کیمیادندان پزشکی1734342881استان گلستان-کردکوي -خيابان وليعصر -جنب داروخانه شبانه روزي دکتر يزدي - کلينيک دندانپزشکي کيميا
دندانپزشکی دکتر حق پناهدندان پزشکی1758334493استان گلستان ،گنبدکاووس،خيابان طالقاني شرقي،روبروي بيمارستان بسکي،مجتمع هيوه چي
عینک سازی چشم به چشم(گلستان)-گرگانعینک سازی1732328626گلستان-خيابان وليعصر-بين عدالت 14و16-پاساژصدرا-پلاک13
عینک سازی شاهین (گرگان)عینک سازی17132335295گلستان - گرگان-بين عدالت 14 و 16 - پاساژصدرا
کلینیک فیزیوتراپی تسکین-گرگانفیزیوتراپی1732542951گرگان - خيابان گلشهر - گلشهر 7 - ساختمان پارسه-طبقه دوم- واحد 8
فیزیوتراپی پارس توانفیزیوتراپی1732222115گلستان،گرگان،خيابان وليعصر ،عدالت 7،روبروي مرکز جراحي کاپري ،مرکز توانبخشي پارس توان
فیزیوتراپی قائم آزادشهرفیزیوتراپی017-35721466گلستان،شهرستان آزادشهر،خيابان امام خميني،کوچه ولايت 3
فیزیوتراپی نیکانفیزیوتراپی1732320700گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 14 - مجتمع کيوان - طبقه اول
فیزیوتراپی گرگانفیزیوتراپی017-32352619گرگان،خيابان وليعصر،مجتمع پزشکي ايرانشهر،واحد18
فیزیوتراپی توانبخش-گرگانفیزیوتراپی017-32346934گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 22 - ساختمان پزشکان نيما طبقه اول
فیزیوتراپی رضا-گرگانفیزیوتراپی017-32327905گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 21- مجتمع يادمان -طبقه اول - واحد 9
فیزیوتراپی تلاش-گرگانفیزیوتراپی1732324045گرگان - خيبان وليعصر - عدالت 21 - ساختمان پزشکان افق - طبقه سوم واحد 8
شفا (علی آباد)فیزیوتراپی1734239551علي آباد-بلوار امام رضا-فردوس 30-ساختمان ميرزايي طبقه اول
کوشافیزیوتراپی32232676گرگان-خيابان وليعصر-چاله باغ-بين قدس چهارده و شانزده
فیریوتراپی فلسفی - گرگان‌فیزیوتراپی32324795خيابان فلسفي -کوچه باهنر 7
مرکز فیزیوتراپی توان آرافیزیوتراپی1732230606استان گلستان - گرگان -خيابان وليعصر عدالت 13 ساختمان پزشکان قائم - طبقه 4
ثمرفیزیوتراپی32328818گرگان-خيابان وليعصر-عدالت 21-کمانگري دوم-مجتمع دي - طبقه اول-واحد4.
مرکز فیزیوتراپی نشاطفیزیوتراپی1732329479استان گلستان -گرگان خيابان وليعصر -عدالت 21 -ساختمان پزشکان ويلا -طبقه اول -واحد 5
مرکز فیزیوتراپی قائم (شیخ الاسلامی )فیزیوتراپی1732363668استان گلستان -گرگان خيابان وليعصر -عدالت 11-ساختمان کلانتري -طبقه همکف -
مرکز فیزیوتراپی آتیهفیزیوتراپی1732328602استان گلستان-گرگان -خيابان وليعصر -عدالت 34 -مجتمع نوين -طبقه اول - واحد 4
فیزیوتراپی نیکان- گنبد کاووسفیزیوتراپی1733287360گلستان - گنبد کاووس - خيابان طالقاني شرقي - روبروي کلانتري 12 - مجتمع کارنيک - طبقه اول
فیزیوتراپی فارابی گنبدفیزیوتراپی33225021گنبد کاووس - خيابان خيام شمالي نرسيده به خيابان سرابي - مجتمع پزشکي آراد طبقه اول فيزيوتراپي فارابي
فیزیوتراپی سپاس آزاد شهرفیزیوتراپی0آزادشهر - خيابان گرگان - کوچه بيست متري - شهيد نوري - پاساژ فاطمي طبقه اول واحد يک
کلینیک چشم نور (گلستان)-گرگانکلینیک017-32327881گرگان خيابان وليعصر عدالت 36 ساختمان آذر طبقه يک
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مرکز درمانی در گلستانکلینیک-
مطب دکتر محمدرضا کاویانی (نوار مغزنوار عصب و عضله )مطب32322311گرگان -عدالت 22 -ساختمان سرو-طبقه 3 -واحد 12
مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان گلستان

خدمات بیمه‌های مسافرتی (مسافران خروجی)‏

مراکز درمانی SoS خوزستان

مراکز درمانی SoS اصفهان

مراکز درمانی SoS استان همدان

مراکز درمانی SoS استان کردستان

مراکز درمانی SoS استان مرکزی

مراکز درمانی SoS استان مرکزی

مراکز درمانی SoS استان مرکزی

بیمه SoS نمایندگی جردن
بیمه SoS – مراکز درمانی SoS استان مرکزی

آدرس و شماره تلفن مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه کمک رسان ایران SOS در استان مرکزی

جهت یافتن مرکز مورد نظر خود فقط کافیست نام آن را در داخل کادر جستجوی زیر تایپ کنید – مراکز درمانی SoS استان مرکزی

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان در استان مرکزی

نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر مرضیه قاضی سعیدی-اراکاراک-خيابان شهيد بهشتي-بالاتر از امام زاده-ساختمان پزشکان رازي-طبقه دوم-بلوک سمت راست-واحد1608634029045-35
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور-اراکمرکزي - اراک - خيابان شهيد شيرودي - مقابل بانک خون - ساختمان اهورا- طبقه زير زمين8633127212
آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی (اراک)استان مرکزي - اراک -ميدان 7تير - ابتداي خيابان شکرايي8632246822
آزمایشگاهآزمایشگاه فارابی-اراکاستان مرکزي - اراک - ميدان 7 تير کوچه شکران8634220124
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بهسان-اراکمرکزي-اراک-خيابان نيسانيان-مجتمع بهارستان-طبقه اول8632234123
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی نوین-اراکاراک- خيابان بهشتي - نرسيده به سه راه ارامنه - روبروي بانک ملي086-34220299
آزمایشگاهآزمایشگاه دانشمند-اراکمرکزي - اراک - ميدان شريعتي - خيابان شهداي شبان - ساختمان اميرکبير8634224058
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی شفا- اراکاراک - خيابان امام خميني روبروي - داروخانه امير کبير086-32225316
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی پارس- اراکمرکزي - اراک - خيابان شهيد شيرودي8633133555
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر قلعه نویی-اراکمرکزي - اراک - خيابان شکرايي - بن بست گاندي86342200043
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر عظیمی-تفرشمرکزي -تفرش-ترخوران-خيابان امام خميني -جنب داروخانه رضايي08636229890 08636222691
آزمایشگاهآزمایشگاه شفا (ساوه)مرکزي -ساوه -خيابان امام -ساختمان دکتر بلور چي- طبقه دوم08642221510-08642229000
بیمارستان خصوصیبیمارستان قدس (اراک)اراک - خيابان فلسطين8632223019
بیمارستان خصوصیبیمارستان فوق تخصصی سینا (بستری) - اراکاستان مرکزي - اراک-انتهاي خيابان هبکو-ميدان ورزش- پشت ورزشگاه086-33682721
بیمارستان خصوصیبیمارستان حضرت فاطمه(س)-ساوهمرکزي-اراک-ساوه-ميدان دانشگاه-بلوار شهيدناصري-ميدان شهيد ناصري8642442400
بیمارستان خصوصیپاراکلینیکی بیمارستان حضرت فاطمه(س)-ساوهمرکزي-اراک-ساوه-ميدان دانشگاه-بلوار شهيدناصري-ميدان شهيد ناصري8642442400
بیمارستان دولتیبیمارستان خوانساریمرکزي - اراک - انتهاي خيابان دانشگاه086-33675005
بیمارستان دولتیامیرالمومنین اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک - ميدان بسيج (سردشت)- جنب دانشكده پزشكي086-34173617
بیمارستان دولتیطالقانی اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک- خيابان امام خميني(ره)- بالاتراز مسجد سيدها- بيمارستان طالقاني086-32776063
بیمارستان دولتیولیعصر اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک - خيابان امام - ميدان وليعصر086-32248046
بیمارستان دولتیامیرکبیر اراک مرکزی اراک‌مرکزي - اراک - ميدان راه آهن - ميدان پرستار086-33130040
بیمارستان دولتیامام علی (ع) مرکزی کمیجانمرکزي - کميجان086-25453583
بیمارستان دولتیامام سجاد (ع) - مرکزی آشتیانمرکزي - آشتيان - خيابان شهيد بهشتي086-37222123
بیمارستان دولتیوالفجر تفرش مرکزی تفرش‌مرکزي - تفرش - خيابان شهيد فياض بخش086-36223266
بیمارستان دولتیبیمارستان امام خمینی (خمین)مرکزي -خمين- ميدان مدرس086-46332211
بیمارستان دولتیبیمارستان امام صادق (دلیجان)مرکزي - دليجان - خيابان دکتر بهشتي شمالي086-44224114
تصویربرداریراديولوژي و سونوگرافي مهر (اراک)مرکزي - اراک - ميدان ولي عصر - خيابان امام خميني - مجتمع دنا - طبقه سوم086-32244706
جراحی محدودمرکز جراحی محدود دی (مرکزی)مرکزي - اراک - خيابان شهيد شيرودي33127174
جراحی محدودکلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی دیداراراک - خيابان شهيد شيرودي-روبروي سازمان انتقال خون086-33127297
جراحی محدودمرکز جراحی محدود ایرانمهر (مرکزی)اراک - خيابان شهيد شيرودي - نبش کوچه شهيد محمود آبادي086-32240500
جراحی محدودمرکز جراحی محدود دی ساوه - مرکزیمرکزي-ساوه-شهرک فجر-فاز 3-بعد از ميدان جراحي زاده-خيابان شهيد نبيري8642252605
داروخانهداروخانه هلال احمر- اراکمرکزي - اراک - خيابان عباس آباد - جنب هلال احمر8632225400
داروخانهداروخانه مهر-اراکاستان مرکزي - اراک -خيابان عباس آباد -بالاتر از ميدان هفت تير - ساختمان پزشکان بزرگمهر8632238292
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی پروشات-اراکاراک - خيابان دانشگاه - ميدان نماز - جنب پست بانک33683981-33683982
دندان پزشکیکلینیک تخصصی دندانپزشکی سینوهه-اراکمرکزي - اراک - خيابان عباس آباد - - کوچه شمس - ساختمان سينوهه086-32233766
دندان پزشکیدندان پزشکی آراز (مرکزی)اراک - خيابان شهيد بهشتي- جنب بانک کارآفرين086-32224383
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی پورسینا-اراک (مرکزی)اراک، خيابان شهيد بهشتي - بالاتر از امامزاده32213519
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علیرضا کاظمی نسب-زرندیهمرکزي-اراک-شهرستان زرنديه-مامونيه-خيابان امام خميني-خيابان امام خميني 41 نبش خيابان -داخل کوچه- طبقه همکف- ساختمان پزشکان قائم086-45228822 091912226884
دندان پزشکیمهراداراک-ابتداي خيابان شهيد شيرودي-جنب کلينيک جراحي محدود ايرانمهر8634025123
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مهرگانمرکزي - اراک - ميدان شهدا - جنب پاساژ اسلامي ساختمان علوي086-32214828
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دکتر مختاری (مرکزی)مرکزي - اراک- خيابان شهيد بهشتي -بالاتر از امام زاده8632212005
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر علیرضا کاظمی نسب-زرندیهمرکزي-اراک-شهرستان زرنديه-مامونيه-خيابان امام خميني-خيابان امام خميني 41 نبش خيابان -داخل کوچه- طبقه همکف- ساختمان پزشکان قائم086-45228822 091912226884
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی دکتر الهی (اراک)مرکزي - اراک - ميدان شريعتي - ابتداي خيابان طالاقاني - جنب سازمان دامپزشکي086-32760760
دندان پزشکیدکتر رضوان رجایی-اراکاراک - خيابان شهيد بهشتي - روبروي مسجد حاج صابر8632231940
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مارال-اراکمرکزي-اراک-خيابان هپکو-خيابان نواب8633676969
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد تقی شاهسوارانی-اراکمرکزي - اراک - خيابان امام خميني - جنب بانک رفاه8632235022
عینک سازیعینک سازی و بینایی چشماراک - خيابان شهيد بهشتي - روبروي بيمه پاسارگاد-جنب ساختمان فردوس8632210281
عینک سازیعینک سازی فرادید-اراکاراک-خيابان مخابرات-روبرو پاساژمرکزي-طبقه بالا آتليه عکسباران8632243112
عینک سازیعینک نیک زادمرکزي - اراک- خيابان مخابرات- پاساژ حاجي عراقچي - طبقه 232248949
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی سلامت-اراکمرکزي - اراک -خيابان خرم - روبروي سازمان انتقال خون - ساختمان پزشکان بوعلي ( دي ) - طبقه پنجم8633121020
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آرشیدا-اراکاراک-خيابان امام-چهارراه دکتر حسابي-بالاي داروخانه شبانه روزي دکتر قاسمي طبقه سوم9359836900
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی بزرگمهر-اراکمرکزي-اراک-خيابان شهيد بهشتي-ساختمان بزرگمهر8632239336
فیزیوتراپیفیزیوتراپی توانا (اراک)استان مرکزي- اراک - خيابان امام خميني -ساختمان دنا - طبقه دوم - واحد 7086-32240811
فیزیوتراپیفیزیوتراپی حکیم (اراک)اراک - بيمارستان وليعصر (مقابل شرکت نفت) - فيزيوتراپي حکيم9181616597
فیزیوتراپیکلینیک تخصصی فیزیوتراپی نوین-اراکمرکزي - اراک - بلوار جهانپناه -ساختمان آسا - پلاک 8599-طبقه دوم - واحد 2028633126975
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی شفا-ساوهاراک-ساوه-خيابان امام خميني-امام خميني 12-ساختمان قائم-طبقه همکف9125550395
کلینیکپاراکلینیکی بیمارستان سینا-اراکمرکزي - اراک - خيابان هپکو - ميدان ورزش - جنب ورزشگاه08633682721 - 08633405
کلینیکپاراکلینیکی بیمارستان قدس-اراکمرکزي - اراک - خيابان فلسطين8632228065
مطبمطب دکتررضا گلستانی عراقی-اراکاراک-چهارراه هلال احمر- کوچه عضد- ساختمان کيانمهر9181611051
مطبمطب دکتر الهام فراهاني-اراکاراک-خيابان امام -نرسيده به ميدان وليعصر-ساختمان پزشکان دنا-طبقه دوم8632233604
مطبمطب دکتر حسین سرمدیان-اراکمرکزي - اراک - خيابان نيسانيان - مجتمع نيسانيان - طبقه 28632237178
مراکز طرف قرارداد بیمه کمک رسان ایران بیمه sos در استان مرکزی

مراکز درمانی SoS استان البرز

خدمات پزشکی در منزل

خدمات پزشکی صنعتی SoS

مراکز درمانی SoS استان هرمزگان

مراکز درمانی SoS استان لرستان

خدمات 24 ساعته بیمه SoS

کمک‌رسانی حقوقی

کمک‌رسانی حقوقی

کمک‌رسانی حقوقی کمک رسان ایران SOS

اعضای کمک رسان می توانند در کلیه ساعات شبانه روز از طریق تلفن به خدمات راهنمایی و مشاوره حقوقی موسسه کمک رسان دادبانان دسترسی پیدا کنند.

معرفی وکیل

اعضای کمک رسان در صورت نیاز به معرفی وکیل در ایران و سراسر جهان می توانند اطلاعات لازم را از طریق شبکه بین المللی موسسه کمک رسان دادبانان دریافت کنند.

راهنمایی و مشاوره حقوقی

اعضای کمک رسان می توانند از طریق مراجعه حضوری، با تعیین وقت قبلی، با موسسه حقوقی منتخب کمک رسان تماس گرفته و با توجه به اختیار جداگانه ای که جهت انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمایی حقوقی وکلای فوق بدون پرداخت وجه برخوردار گردند و خطرات فعالیت های اجتماعی خود را به حداقل کاهش دهند.

همیاری حقوقی

اعضای کمک رسان در صورت نیاز به همیاری، همراهی و استفاده از مشاوره حقوقی همراه در جلسات مذاکره و عقد قرارداد یا حل اختلافات حقوقی با عقد قرارداد جداگانه با موسسه حقوقی منتخب، از خدمات آنها برخوردار گردند. وکلای عضو موسسه حقوقی برای ارائه خدمات مورد نظر، عضویت متقاضی را در دریافت حق الزحمه منظور خواهد نمود. هزینه استفاده از این خدمات در تعهد عضو می باشد.

بیمه SoS نمایندگی تهران جردن

بیمه SoS

قبول وکالت

اعضای کمک رسان در صورت تنظیم وکالتنامه می توانند از خدمات وکلای منتخب کمک رسان در دعاوی برخوردار گردند. وکلای مزبور به هنگام عقد قرارداد حق الوکاله، عضویت موکل در کمک رسان را از موجبات مساعدت قرار خواهند داد. هزینه استفاده از این خدمات در تعهد عضو می باشد

کمک رسان ایران
بیمه کمک رسان

خدمات آمبولانس

خدمات آمبولانس

خدمات آمبولانس

خدمات آمبولانس

خدمات آمبولانس


کمک رسان ایران نمایندگی

ارتباط مستقیم با واحد آمبولانس بطور شبانه روزی: 9-88648540

امروزه روشهای علمی و سریع در سیستم بهداشت و درمان ایجاب می کند جهت انتقال بیماران بین منزل و مراکز شخیصی درمانی و همچنین از یک مرکز تشخیصی درمانی به یک مرکز تشخیصی درمانی دیگر از مدرنترین تجهیزات و خودروهای امدادی، کادر آموزش دیده و مجرب استفاده شود.

شرکت کمک رسان ایران به منظور تامین این نیاز و اطمینان خاطر از کیفیت خدمات ارائه شده و مدیریت مناسب بر سرویسهای ارائه شده در هر انتقال، واحد آمبولانس خود را در قالب موسسه آمبولانس خصوصی کمک رسان ایران، فعال نموده است تا خدماتی با کیفیتی مطابق استانداردهای بین المللی به اعضا و نیز بیمارانی که نیازمند انتقال پزشکی اند، ارائه نماید:

 • انتقال پزشکی به صورت شبانه روزی
 • آمبولانسهای ویژه CCU، ICU، NICU و PICU
 • آمبولانس هوایی
 • هلیکوپتر
 • جت آمبولانس

ادامه مطلب

خدمات درمان و امداد پزشکی

خدمات درمان و امداد پزشکی

خدمات پزشکی (طرح خانواده)

 • دسترسی شبانه روزی به خدمات
 • تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف 1,200,000,000 ریال
 • تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 75,000,000 ریال
 • تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف 35,000,000 ریال *
 • تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 8,000,000 ریال
 • تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف 350,000,000 ریال
 • تامین هزینه لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف 12,000,000 ریال
 • تامین هزینه بیمه حادثه تا سقف 400,000,000 ریال
 • سازماندهی انتقال پزشکی زمینی در سراسر ایران
 • انتقال پزشکی هوایی
 • خدمات پزشکی در منزل
 • کمک رسانی حقوقی
 • تهیه و ارسال داروی کمیاب
 • تامین هزینه درمان در خارج از کشور
 • اخذ نظریه دوم پزشکی
 • نظارت بر درمان
 • راهنمایی پزشکی
 • بیمه حادثه
 • غرامت روزانه (بستری) به ازای هر شب بستری 3,000,000 ریال
 • تامین هزینه‌های ویزیت، دارو و آزمایش یک ماه قبل و دو ماه بعد از بستری در بیمارستان تا سقف 5,000,000 ریال (طبق شرایط عمومی قرارداد)

خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی دوره انتظار 3 ماهه دارند. لیست خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی به شرح ذیل می‌باشد که هزینه‌های آن براساس تعرفه سازمان نظام پزشکی توسط بیمه‌گر کمک رسان تامین می‌گردد:
سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، رادیولوژی، انواع اسکن و سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان، نوار عضله و نوار عصب، پاتولوژی، گچ گیری و باز کردن گچ، اکسیزیون و رزکسیون توده، نوار مغز، اسپیرومتری، پریمتری، پاکی متری، اودیومتری، تعیین میدان دید، بیوپسی تحت گایدسونوگرافی، انواع آندوسکوپی، انواع ام.آر.آی، تست ورزش، پانسمان، اکوکاردیوگرافی، بخیه، ختنه، لیزردرمانی، سنگ شکن، لیزیک برای رفع عیوب انکساری چشم بیش از 3 دیوپتر در هر محور برای هر چشم.

ادامه مطلب